İLGİLİ KONULAR VEYA
KURULUŞLARA İLİŞKİN KONUM
Odağını korumak amacı ile Adsız Narkotik
bir onaylamama geleneği saptamıştır ve kendi
belirli etkinlik küresi dışında hiçbir şey
üzerinde organizasyon olarak pozisyon
almaz. Adsız Narkotik sivil, sosyal, tıbbi,
kanuni veya dinsel konularda, lehte veya
aleyhte, görüş bildirmez; suç, kanun yürütme,
uyuşturucunun kanunen serbest bırakılması
veya cezaları, fuhuş, HIV enfeksiyonu veya
bedava iğne programları gibi bağımlılıkla
ikinci derecede ilişkili konularda taraf olmaz.
Adsız Narkotik'in tamamen kendi kendini
desteklediği ve üye olmayanlardan maddi
bağış kabul etmediği noktasına dikkat
edilmelidir. Benzer bir damarda, genelde
anlaşılan, gruplar ve hizmet komiteleri üyeler
için üyeler tarafından yürütülür. NA başka
organizasyonların
felsefe
veya
metodolojilerini ne onaylayacak ne de onlara
karşı çıkacaktır. NA yegâne yetkisinin
uyuşturucu
bağımlılarının
birbirleriyle
iyileşmelerini paylaşabilecekleri bir ortam
sağlamakta olduğuna inanır. Bu, elbette “iyi”
veya “makbul” organizasyonlar yoktur demek
değildir. Tartışmanın ilgiyi dağıtmasından
özgür kalabilmek için NA tüm enerjisini
sadece kendi kompetans alanına odaklar.
ADSIZ NARKOTİK İLE
İŞBİRLİĞİ
Daha önce belirtildiği gibi, belirli
gelenekler üyelerin diğer organizasyonlarla
ilişkilerinde yol gösterirse de Adsız Narkotik
devlet, hükümet ve din adamlarının, yardımcı
uzmanlık
dallarının
ve
gönüllü
organizasyonların işbirliğini memnuniyetle
karşılar; Adsız Narkotik'e ilgi duyanlara
bilgiyi, literatür ve NA arkadaşlık birliği yolu
ile iyileşme hakkında kontak bilgisi
sağlayarak işbirliği yapmaktan mutlu
olacaktır. NA'nın bağımlı olmayan dostları
birçok ülkede NA'nın başlatılması ve
gelişmesinde yardım ederek araç olmuşlardır.
EFEKTİVİTE;
ÜYELİK DEMOGRAFİSİ
Özellikle üyelerin adsızlığını korumak
üzerindeki vurgu nedeniyle bugüne kadar
hiçbir
kapsamlı
üyelik
araştırması
tamamlanmamıştır. Bununla beraber, üyeliğin
doğası ve programın geçerliliği hakkında bazı
genel, gayrı resmi, oldukça doğru gözlemler
sunmak mümkündür.
Sosyoekonomik geçmişler: Üyelikle
temsil edilen katmanlar ülkeden ülkeye
değişir. Çoğu ulusal hareket belirgin bir
sosyal veya ekonomik sınıftan üyeler
tarafından kurulur ama her ülkede uzantıları
uyuşturucuya bağımlı nüfusun bütününde
daha etkili hale gelince üyelik, tüm
sosyoekonomik geçmişleri daha geniş temsil
eder.
Dinsel Geçmiş: NA üyeleri arasında
belirtilen herhangi bir ulusal harekette üyelik,
çoğunlukla arka plandaki kültürün çeşitliliğini
veya yapı benzerliğini yansıtır.
2003'te 13 000 üyenin katıldığı gayrı resmi
ankete göre:
Erkek / Kadın Oranı
55% erkek
45% kadın
Yaş
3% 20'nin altında
12% 21 ile 30 arası
31% 31 ile 40 arası
40% 41 ile 50 arası
13% 51 üstü
1% cevapsız
İş Durumu
72% tam zamanlı
9% yarı zamanlı
7% işsiz
3% emekli
3% ev kadını
5% öğrenci
1% cevapsız
Süregelen abstinans/iyileşme: 1 yıldan az
bir süreden 40 yıla kadar; ortalama 7,4 yıl.
Büyüme
Oranı:
Devam
kayıtları
tutulmadığından Adsız Narkotik'e gelenlerin
kaçta kaçının sonunda uzun-süreli uzakdurmaya ulaşabildiklerini tahmin etmek
imkânsızdır. Programın başarısının tek kesin
göstergesi son yıllarda Adsız Narkotik
gruplarının sayısındaki hızlı artış ve Adsız
Narkotik'in Kuzey Amerika dışında hızla
yayılımıdır. 1978'de üç ülkede 200'den az
kayıtlı grup vardı; 1983'de bir düzineden
fazla ülkede 2.966 toplantı yapılıyordu.
1994'de 70 ülkede 19.822 haftalık toplantı
yapan grup olduğunu biliyoruz. 2002'de 108
ülkede 30.000'in üstünde toplantı yapan
20.000 grup vardı. 2005'te 116 ülkede 21.500
grup 33.500 haftalık toplantı yapıyordu.
Bugün, 2007'de, 127 ülkede 25.065 grup
43.900 haftalık toplantı sürdürmektedir.
NA'NIN GELİŞİMİ
Toplantılar (1=100)
Ülkeler
NA Dünya Hizmet Ofisi, ABD
PO Box 9999 Van Nuys, CA 91409 USA
Tel (818) 773 – 9999 Fax (818) 700 – 0700
www.na.org
NA Dünya Hizmet Ofisi, Avrupa
Rue de l'Eté 48 B-150 Brussels – Belgium
Tel +32.2.646.6012 Fax +32.2.649.9239
NA Türkiye Alan Hizmetleri
MBE123 Gayret Sok. No.4
Mecidiyeköy – İstanbul
Tel 0216 373 79 83 (Bilgi Hattı)
www.na-tukiye.org
Narcotics Anonymous
Adsız Narkotik Gerçeği
®
İYİLEŞMEKTE OLAN
UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI
TOPLULUĞU
Adsız
Narkotik,
iyileşmekte
olan
uyuşturucu
bağımlılarının
oluşturduğu
uluslararası, toplum-tabanlı bir arkadaşlık
birliğidir. 1947'de başlatılmış olan NA
hareketi 127 ülkede 43 binden fazla haftalık
toplantısı ile kendi türünün dünyada en eskisi
ve en büyüğüdür. Burada, Adsız Narkotik'in
ne olduğunu ve uyuşturucu bağımlılarına
sunulan bu iyileşme programının içeriğini
açıklayacağımızı
ümit
ediyoruz.
NA
hizmetlerinin yerel, ulusal ve uluslararası
düzeylerde nasıl organize edildiklerini
tanımlayacağız. Adsız Narkotik'in ülkelerinde
ve toplumlarında uyuşturucunun kötüye
kullanımından kaygı duyanlar ile nasıl
işbirliği yaptığı hakkında konuşacağız.
Nihayet NA üyeliği ve Adsız Narkotik'in
başarı göstergeleri üzerine bilgi vereceğiz.
GELİŞME
Adsız Narkotik 1940'ların sonunda
Alcoholics
Anonymous
hareketinden
filizlendi. İlk toplantıları '50lerin başlarında
ABD,
Kaliforniya'nın
Los
Angeles
bölgesinde yapıldı. Uzun yıllar topluluk çok
yavaş büyüdü. '70’lerin başlarında diğer
önemli Kuzey Amerika şehirlerine ve
Avustralya’ya yayıldı. İlk kez 1978'de bir
delegeler konseyi kuruldu. 1983'de Adsız
Narkotik kendi ismini verdiği temel tekst’i
yayınladı ve o tarihten sonra büyüme oranı
fırladı. Almanya, Brezilya, Hindistan,
İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Japonya,
Kolombiya ve Yeni Zelanda'da hızla gruplar
biçimlendi. Temel Tekst (Basic Text)
yayınlandıktan sonraki üç yıl zarfında grup
sayısı neredeyse üçe katlandı. Bugün Adsız
Narkotik Batı Avrupa, Amerika Kıtası,
Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra
Hindistan alt kıtası, Afrika, Doğu Asya,
Ortadoğu ve Doğu Avrupa’daki yeni kurulan
gruplar ve NA toplulukları ile birlikte iyice
yerleşmişlerdir.
Türkiye'nin
ilk
NA
toplantıları 1993 yılında NA Dünya Hizmet
Ofisine kayıtlı olarak yapılmaya başlamıştır.
PROGRAM
Üyeler arasında “Beyaz Kitapçık” diye
bilinen ve kendi adını taşıyan en eski elkitabı
Adsız Narkotik'i, “uyuşturucular kendileri
için önemli bir sorun haline gelmiş kadın ve
erkeklerin oluşturduğu, kâr gütmeyen bir
arkadaşlık birliği...” “temiz kalmakta
birbirlerine yardım etmek için düzenli olarak
toplanan iyileşmekte olan bağımlılar” diye
tanımlar. Üyelik kullanılan uyuşturucu veya
uyuşturucu bileşimi gözetilmeksizin her
uyuşturucu bağımlısına açıktır. Hiçbir sosyal,
ekonomik, dinsel, ırksal, etnik, ulusal veya
sınıfsal sınırlandırma yoktur. Adsız Narkotik
üyeliği tamamen gönüllüdür; üyelik defteri
veya devam kaydı tutulmaz, ne kendileri için
ne de başkaları için. Üyeler toplum içinde
yaşarlar
ve
kendi
zamanlamalarında
toplantılara devam ederler. Üyelik için hiçbir
aidat veya ücret yoktur; çoğu üye grup
toplantılarında düzenli olarak katkıda bulunur
ama katkılar zorunlu değildir.
Adsız Narkotik iyileşme programının özü
Adsız
Alkolikler'den
(Alcoholics
Anonymous) uyarlanan ve Oniki Basamak
olarak bilinen bir dizi kişisel aktivitedir. Bu
“basamaklar” bir sorunun olduğu itirafını,
yardım aramayı, kendini-değerlendirmeyi,
(güvenli bir ortamda) kendini-dışa açmayı,
zarar oluşmuş durumlarda düzelti yapmayı ve
iyileşmek isteyen bağımlılarla çalışmayı
içerir. Programın merkezinde değinilen bir
“ruhsal uyanış” üzerinde vurgu vardır. Vurgu
felsefi veya metafiziksel değil, pratik değer
üzerindedir ki bu, programı kültürel
sınırlardan geçirip tercüme etmekte pek az
zorluk çıkarmıştır. Adsız Narkotik'in kendisi
dinsel değildir ve her üyesini, dinsel olsun
olmasın, bu “ruhsal uyanış”a bireysel bir
anlayış getirmeye teşvik eder.
NA'nın başarısının anahtarlarından biri,
yayınlarında söz edildiği gibi, bağımlıların
bağımlılarla çalışmasının terapik değeridir.
Toplantılarda
üyeler
yardım
arayan
başkalarıyla, profesyonel olarak değil, ama
sadece kendileri de bir zamanlar aynı yerde
olmuş ve bir çözüm bulmuş insanlar olarak
kişisel deneyimlerini paylaşır. Profesyonel
terapist, ikamet edilecek tesis ve klinik
yoktur. NA hiçbir mesleki, mali, psikiyatrik
veya tıbbi hizmet sağlamaz. (NA danışmanına
en yakın şey rehber/sponsor, daha yeni bir
üyeye gayrı resmi yardım veren deneyimli bir
üyedir.)
Adsız Narkotik tarafından sağlanan başlıca
hizmet NA grup toplantısıdır. Her grup tüm
organizasyona özgü ilkeler temelinde kendini
yönetir. Bunlar hareketin yayınlarında
açıklanan ilkelerdir; Adsız Narkotik'te
hiyerarşik otorite yapısı yoktur. Çoğu grubun
kendine mahsus daimi tesisi yoktur, onun
yerine,
vakıfların, sivil veya
yerel
organizasyonların binalarında mekân kiralar.
Toplantılar, herkes katılabilir anlamında
“açık” veya yalnız kendi uyuşturucu
sorununu değerlendirmek için orada olanların
katılabilecekleri
anlamında
“kapalı”dır.
Toplantılar NA üyeleri tarafından açılır; diğer
üyeler
uyuşturucu
bağımlılığından
iyileşmeleri sürecindeki deneyimleri ile ilgili
söz alırlar.
Adsız Narkotik programı bağımlılığı çok
basitçe ve deneyime dayanarak bir hastalık
olarak
tanımlar. “Hastalık”
teriminin
kullanılışı her hangi bir tıbbi veya
uzmanlaşmış terapik anlamda değildir, ne de
görüşlerinin doğruluğu başkalarına kabul
ettirilsin diye çaba gösterilmiştir. Sözü edilen
şey, üyelerinin bağımlılığı bir hastalık olarak
kabul etmeyi durumlarını kavrayabilmek için
işe yarar bulduklarıdır.
Üyelik için tek koşulun uyuşturucuları
“kullanmayı bırakma arzusu” olmasına
rağmen, Adsız Narkotik üyelerini alkol dahil
tüm uyuşturuculardan, hatta kişinin tercih
maddesinin dışında kalanlardan, tamamen
uzak durmaya (abstinans) teşvik eder.
Üyelerin kişisel deneyimleri odur ki tamamen
ve sürekli uzak durma, iyileşme ve kişisel
gelişme için en iyi zemini sağlar. Bununla
beraber, kafein, nikotin, şeker ve belirli tıbbi
ve psikiyatrik durumların tedavisi için reçeteli
ilaç kullanımı hakkında topluluk olarak
mutlak bir tavır yoktur. Bu alanlardaki çok
sayıda soruyu tanımakla birlikte Adsız
Narkotik bunların kişisel kararlar olduğunu
hisseder ve bu konularda karar verirken
üyelerini kendi kişisel deneyimlerine, diğer
üyelerin deneyimlerine ve ehliyetli sağlık
profesyonellerine başvurmaları için teşvik
eder.
Adsız Narkotik programı için söylenmesi
gereken bir şey daha var. Üyeleri onun
uyuşturucu bağımlılığına hitap eden birçok
organizasyondan biri olduğunu kabul
ediyorlar. Üyeler hatırı sayılır başarı sahibi
olduklarını hissediyorlar ama tüm şartlar
altında bütün bağımlılar için çalışacak bir
programa sahip olduklarını veya bu terapik
görüşlerin evrensel olarak benimsenmesi
gerektiğini iddia etmiyorlar. Eğer sizin
gözetiminizdeki
veya
toplumunuzdaki
bağımlılara yararlı olabilirlerse, hizmet
vermek için hazırlar.
HİZMET ORGANİZASYONU
Adsız Narkotik organizasyonunun temel
ünitesi NA grubudur. Adsız Narkotik'in
nispeten yakın tarihli bir fenomen olduğu
birtakım ülkelerde NA grubu yegâne
organizasyon düzeyidir. Adsız Narkotik
gruplarının gelişip stabilize olmak şansına
sahip olduğu bir ülkede gruplar yerel bir
hizmet komitesi kurmak için delegeler
seçecektir. Aralarında:

Adsız Narkotik literatürü dağıtımı

Telefon bilgi servisi

Tedavide çalışanlar, sivil toplum
kuruluşları, hükümet organları ve
okullar için halka bilgi prezantasyonları
Tedavi merkezleri ve hapishane
sakinlerini NA programı ile tanıştırmak
amacı ile panel prezantasyonları

Kişisel bilgi ve ilgilenen grupların
ziyaretlerini düzenlemekte kullanılmak
üzere toplantı listeleri gibi hizmetlerin
bulunduğu birtakım hizmetler genellikle
alan komiteleri tarafından sunulur.
Gerek tek bir şehirde bir gruplar ağına
gerek belirli bir ülkede tüm gruplara hizmet
veriyor olsun alan komitelerinin hepsi
rotasyon bazında hizmet eden gönüllü NA
üyeleri
tarafından
yürütülürler.
Bazı
ülkelerde, özellikle daha büyük veya Adsız
Narkotik'in iyi oturmuş olduğu ülkelerde,
birtakım alan komiteleri bölgeler oluşturmak
üzere bir araya gelmiştir; alan komiteleri
yerel hizmetleri yürütürlerken, bu konseyler
bütün coğrafi hareketi etkileyen hizmetleri
yürütürler.
Dünya Hizmet Konferansı (World Service
Conference) adı altında 1978'den beri
toplanan uluslararası bir delegeler konseyi
organizasyonun
tamamını
etkileyecek
meselelere hitap eden bir dizi komiteye yol
göstericilik yapar. Tümü NA'nın Los
Angeles, Kaliforniya, ABD'deki Dünya
Hizmet Ofisi (WSO) tarafından asiste edilen
dünya hizmetlerinin önceliklerinin başında
genç ulusal hareketlere ve Adsız Narkotik
literatürünün
çevirisine
destek
veren
etkinlikler gelir. Ek bilgi için, Dünya Hizmet
Ofisi (WSO – Los Angeles) veya Avrupa
Branş Ofisi (WSO – EUROPE) Brüksel'e
müracaat ediniz; posta ve web adresini
telefon ve faks numaralarını yazının sonunda
bulacaksınız.
Ülkemizde NA, İstanbul'da 3, Ankara'da 1,
Fethiye'de 1 grup halinde NA iyileşme
toplantısı yapmaktadır. Alan hizmetleri; bia
Alan Hizmet Komitesine bağlı olarak Yerel
Çeviri Komitesi, Konvansiyon Komitesi ve
Halka
Bilgi
Komitesi
bünyesinde
verilmektedir. NA Alan Hizmetleri posta
kutusu, web adresi ve telefon numaralarını
yazının sonunda bulabilirsiniz. Türkiye NA'sı
yılda 2 kez toplanan Avrupa Delegeler
Toplantısına 13 yıldır katılmaktadır.

Download

Narcotics Anonymous ® Adsız Narkotik Gerçeği