SON DERS 
Bilgisayar Destekli Fen
Öğretimi
Eğitimde Bilgisayar
Uygulamaları
ÖĞRETİM ARACI OLARAK
(BDÖ)
YÖNETİM UYGULAMALARI
ÖĞRETİMİ DESTEKLEYİCİ
UYGULAMALAR
Bilgisayar Destekli Öğretim
(BDÖ)

BDÖ, öğretim sürecinde öğrencilerin
bilgisayarda programlanan derslerle
ve etkinliklerle etkileşimde
bulunduğu, öğretmenin rehber,
bilgisayarın ise ortam rolünü
üstlendiği etkinlikler olarak
tanımlanabilir.
Fen Eğitiminde BDÖ
 Ders sunumu
 Bire-bir öğretim
 Alıştırma uygulama
 Benzetim
 Eğitici oyunlar
 Problem çözme
 Diğer uygulamalar
Ders sunumu
• Öğretmen konuyu BDÖ materyali
sayesinde açıklar, öğrenciler kendi
bilgisayarlarından takip ederler.
Öğrencilerin BDÖ materyali ile
etkileşime girmesinin gerekli olduğu
yerlerde öğrenciler kendi
bilgisayarlarından yönergeleri takip
ederler.
 Her
öğrenciye
bir
bilgisayarın
düşmediği
durumlarda, öğretmen bir
yansıtıcı ve beyaz perde
kullanarak tüm öğrencilerin
faydalanmasını sağlayabilir.
 Bilgisayarlar arasında bir
ağın mevcut olması
durumunda öğretmen
öğrencilerinin çalışmalarını
veya verilerini ileride
kullanmak üzere
saklayabilir.
Bilgisayar Destekli Eğitimin
Yararları
 Zaman ve sistemli olması…
Önceden hazırlık….
Uzun süren veya tehlikeli olan deneyler….
Hem zaman hem de paradan tasarruf edilir.
Yakın ilgi…..
 Daha fazla uygulama…
Hem öğrenci hem de öğretmen için çalışma zamanının daha
verimli kullanılması…
“bireyselleştirilmiş” ve “öğrenci merkezli” bir öğretim…
BDÖ öğrencilere kendi
ilerleyebilme olanağı verir.
hızlarında
ve
düzeylerinde
daha iyi bir öğrenme ortamı….
 Öğrenciler bireysel çalışma…
 Öğretmenler, öğrenme hızı diğerlerinden yavaş yada hızlı
olanlara göre öğretimlerini yavaşlatmak veya derslerini
hızlı işlemek zorunda kalmazlar.
 Özellikle öğrenme hızı daha yavaş olan öğrenciler, öğretim
süreci dışında bireysel çalışarak bu dezavantajlarını
ortadan kaldırabilme fırsatı bulabilmektedir.
 deneme ve yanılmalarla bilgiyi kendi keşfeder
ve araştır…
sorumlu ve aktif olması
 Kalabalık ortam
 Müfredat yoğunluğu
 Kısıtlı zaman
 düzenlenen yazılım
sürekli aktif tutar….
veya
materyaller
öğrencileri
 Dönüt sağlanması
 Öğrenci rahatlığı
 Pekiştirec olarak kullanılması
 Öğretmen rehber konumunda…
 Sürekli denetim mevcut…
 Özellikle fen konularında…
 gerçek hayatta zaman, mekan ve malzeme kullanımı açısından
sıkıntılı deneylerin simülasyon, animasyon ve sanal laboratuar
ortamlarıyla gerçekleştirilebilmesine imkan vermesidir.
 Uygun bir ortam tehlikesiz…
 Bol alıştırma çok pratik imkanı….
 Bireysel çalışma imkanı….
Güven yaratıcılık….
problem çözme, kritik düşünme gibi üst düzey becerilerinin
gelişmesi…
 Ses, grafik, animasyon gibi görseller…
 Sıkıcılığı yok olması…
Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları
 Bilgisayar olmaması…
 Yazılımının güncelliği….
 Donanım….
 Materyal ve öğretim programının
uyumsuzluğu…
 Nitelikli öğretmen eksikliği…
 Bilgisayar satın alınma zorluğu…
 Bakımı…
 Yazılım güncellenmesi…
 Mevcut yazılımların en çok eleştirilen yönü öğretimsel
niteliklerinin zayıf olmasıdır. Öğrenme-öğretme ortamını ve
özelliklerini en iyi bilen eğitimcilerin (öğretmenlerin veya alan
eğitim uzmanlarının) bilgisayarla ilgili bilgileri yeterli
olmadığından
geliştirdikleri
yazılımlar
profesyonel
standartlarda
olmamakta,
buna
karşılık
bilgisayar
uzmanlarınca hazırlanan yazılımların ise pedagojik yönü zayıf
kalmaktadır. Gerek tasarım gerekse öğretimsel açıdan nitelikli
ve etkili BDÖ yazılımlarının veya materyallerinin geliştirilmesi
için birçok uzmanın birlikte çalışması gerekmektedir.
 Nitelikli öğretmen eksikliğidir. Gerekli bilgi eksikliği..
 Yöntem eksikliği…
 Bilgisayarı gereksiz, lüks bir araç olarak düşünmekte ve
bilgisayara olumsuz tutumla yaklaşmaktadırlar.




Bazı gerçekler var…
Kişinin sosyalleşmesi…
Toplumdan soyutlanması..
Sağlık problemleri…
 BDÖ yazılımlarının sürekli farklı alanlarda sürekli yenilenmesi
gerek malasef….
 Yazılım – öğretim program uyumsuzluğu…
 Bunun temel sebebi, daha önce de ifade edildiği gibi,
bu yazılımların çoğunun eğitimcilerin de içinde
olduğu bir ekip tarafından sistemli olarak değil de,
bilgisayar uzmanları tarafından ve pedagojik yönü
ayrıntılı düşünülmeden hazırlanmasıdır.
Bire-bir Öğretim
Bilgisayar öğretici ortam
konumundadır, birbirini takip eden
adımlarla içeriği vererek öğretmen
gibi davranır, sesli de olabilir.
Öğrenci dersi bilgisayardan
etkileşimli olarak, adım adım
öğrenir. Alıştırma yapar.
Öğrenmesini kendi değerlendirir.
Bire-bir Öğretim
1.Giriş
Bölümü
2.Bilginin
Sunulması
3.Soru
ve cevap
6.Kapanış
5.Geri
Bildirim
4. Cevabı
Değerlendirme
• Bilgisayar öğretim içeriğini sunar.
• Öğrenciden konu ile ilgili soru veya soruları yanıtlaması istenir.
• Bilgisayar, belirlenmiş kriterlere göre öğrencinin yanıtını değerlendirir
ve geri bildirim sunar.
• Bilgisayar değerlendirme sonucuna göre bir sonraki adımda ne
yapılacağına karar verir.
Alıştırma-Uygulama Amaçlı
 Bire-bir öğretimden farklı
olarak
belirli bir konu yada kavramı öğretmek
yerine önceden sınıf veya başka bir
öğretim ortamında öğretilen konu ya
da kavramı pekiştirmek amacıyla
geliştirilen programlardır.
 Genel amacı, tekrar etme ve egzersiz
yapma suretiyle, öğrencinin öğrendiği
yeni bilgiyi kısa süreli bellekten uzun
süreli belleğe aktarabilmesini kapsar.
 Sorularda kolaydan zora doğru ve
verilen yanıta göre bir sıra takip edilir.
40
Benzetim
(Simülasyon)
 Benzetim – (Simülasyon)
 Doğrudan gözlemlenmesi veya tecrübe
edilmesi uzun zaman alan, zor veya tehlikeli
olan olayların ve deneylerin bilgisayar
aracılığıyla gerçekleştirilerek öğrenme
ortamında kullanılmasıdır.
 Gerçek bir durumun temsil edilmesi, gerçeğe
uygun bir modelin geliştirilmesidir.
 Bilgisayarın en etkili öğretim aracı olarak
kullanıldığı uygulamalardır.
 Öğrenilecek teori, yasa veya olayları
görselleştirerek, somutlaştırarak ve ilişkilere
hareket unsuru katarak öğrencilerin daha
kolay anlamalarına yardımcı olur .
 Ayrıca birden fazla duyu organına hitap eder,
etkileşimlidir ve öğrenmenin kalıcılığını
sağlar.
41
Öğretici oyunlar
• Bu tür oyunlar eğlenceli olmaktan
daha çok, öğretim amaçlı, faydalı
ve motive edici oyunlardır.
• Çocukların olgu ve olayları
algılama, kritik durumlara ilişkin
karar alma ve uygulama gibi
becerilerinin gelişmesine katkı
sağlamaktadır.
• İnsanların ilgisini çeken ve iyi
planlanmış oyunlarla istenilen
konuların öğretilmesi amaçlanır.
• http://thedesignstudio.rsc.org/
• http://www.mastermindingmolecul
es.org
Problem Çözme
 Uygulamalar
öğrencinin
problem
oluşturma
ve
çözme
yeteneğini
geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 Bu uygulamalarda öğrenci bir problemi
çözerken, o problemin çözümü için
gerekli bilgiyi de öğrenme olanağı
bulur.
 Burada amaç matematiksel işlemlerin
arka arkaya yapılması değil, işlemin
mantığının ve problemlerin çözümünde
çeşitli teknolojilerden yararlanılmasının
gerekliliğinin öğrenciye kavratılmasıdır.
43
Diğer BDÖ Uygulamaları
 Bilgi Sağlayıcı
Bu uygulamalarda bilgisayardan bir sözlük,
ansiklopedi veya bilgiye ulaşım aracı olarak
faydalanılmaktadır. Internet ve herhangi bir
konuda hazırlanmış CD’lerin kullanımı bu tür
uygulamaların en yaygın olanlarıdır. Kimya da
periyodik tablo ile ilgili uygulamalar da bu
alana girebilir.
 Test
En çok kullanılan uygulama türlerinden
biridir. Öğrenciler bir konuyla ilgili testleri
bilgisayar üzerinden yapabilirler. Testin
sonunda doğru ve yanlışlarını, hangi konuda
yetersiz
olduklarını
görebilme
fırsatı
bulurlar.Ayrıca,
öğretmenler
de
test
hazırlarken, uygularken ve değerlendirirken
bilgisayarları kullanabilirler.
Bilgisayara Dayalı
Laboratuar
 Sıcaklık, hız, ışık şiddeti, verileri
daha hassas bir şekilde toplama
(ör: pH değişimi) ve grafik
şeklinde gösterme
 Böylece
öğrenciler
bilimsel
bilgileri daha ilginç ve anlamlı
olarak kavrarlar.
 Laboratuar
çalışmalarını
kolaylaştırır ve zenginleştirir.
 Verileri okuma ve kaydetmedeki
hatalar ortadan kalkar, verileri
daha hassas kaydedilebilir ve
kolay analiz edilebilir.
 Öğrencileri
motive
etmede
(güdülemede)
ve
laboratuar
etkinliklerine katılma arzularını
artırmada kullanılabilir
Uzaktan Erişimli Laboratuar
 İnternet yardımıyla gerçek laboratuarlara uzaktan
erişimi sağlar.
Zaman ve mekan esnekliği
Ekonomik
Laboratuar paylaşımı
Pahalı ekipman paylaşımı
Sağlık bakımından daha güvenilir
Diğer Uygulamalar
 Vitrual Laboratuar
 Blog
 http://www.blogger.com
 http://www.blogcu.com
 http://www.wordpress.com
 Wikipedia
 Sosyal paylaşım siteleri
 Facebook, myspace, twitter,
vb.
47
48
edc.org/products/simulations/catalog.asp#temp
49
50
TEŞEKKÜRLER….
Download

BDÖ - WordPress.com