“SİZ
NEREDEYSENİZ
BİZ ORADAYIZ”
TASLAK PROJE
NİSAN – 2014
“Siz Neredeyseniz Biz Oradayız” projesi Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen camilerde vaaz,
irşat ve cami derslerinin sivil inisiyatif katkısı alınarak geliştirilmesini içeren bir hizmet projesidir.
Proje, camilerdeki vaaz ve irşat programlarına katılamayan kişilerin, bulundukları diğer sosyal
mekânlarda vaaz, irşat ve takrir dersleri düzenlenmeyi amaç edinmektedir.
Bu proje kahvehane, kıraathane, emekli konakları hanım lokalleri, sivil toplum kuruluşları, eğitim
kurumları ve diğer sosyal mekânlarda vaaz, irşat ve takrir dersleri düzenlenerek toplumda birlik,
beraberlik duygularının geliştirilmesi, manevi olarak insanlara günlük hayatında İslami kaynaklar
ölçüsünde ışık tutarak insanlara diğer sosyal mekânlarda da din hizmetleri sunmaktır.
Rabbimizden projenin ülkemiz genelinde vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmak suretiyle örnek bir
proje olmasını, örnek alınarak yaygınlaşmasını ve bu sayede bizleri Kendisine hizmet ettirmesini
niyaz ederiz.
“SİZ NERDEYSENİZ BİZ ORADAYIZ” PROJESİ
A. TANIMLAR
“Siz Neredeyseniz Biz Ordayız” : “Siz Neredeyseniz Biz Oradayız” projesi Diyanet İşleri
Başkanlığı’nca düzenlenen camilerde vaaz, irşat ve cami derslerinin sivil üstünlük katkısı alınarak
geliştirilmesini içeren bir hizmet projesidir.
Proje ile ilk etapta, camilerde ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bünyesinde bulunan diğer mekanlarda
yüz yüze vaaz, irşat ve takrir dersleri yaparak, toplumun birlik ve beraberliği sağlamak, insanları dini
hususlarda sağlıklı kaynaklarla bilgilendirmek ve insanları cami ve cemaat buluşmalarıyla
birleştirmeyi gayet edinir.
“Vaaz” : İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an’ı Kerim, Sünnet, İcma ve Kıyas gibi delillere
dayanarak insanlara dini, dünyevi ve uhrevi hususlarda konuşma yapmak ve toplumu manevi olarak
aydınlatmayı.
“İrşat” : İnsanları, günlük mutat olan davranışlarında İslami olarak düzenlenmesini sağlamak
amacıyla yönlendirmeyi.
“Takrir Dersleri” :
Mutat olarak düzenlenecek olan Tefsir derslerini,
Hadis Derslerini, Siyer
Derslerini,İlmihal Derslerini ve İslam Tarihi Derslerini.
“Tefsir ” : Kur’an- Kerim’in detaylı olarak manasının açıklanmasını.
“Hadis ” : Hz. Peygamber (s.a.v.)in sözlü, fiili ve takriri olarak insanlara tavsiyelerini.
“Siyer Dersler ” : Hz.Peygamber(s.a.v)’in doğumundan ölümüne kadar olan tüm hayatını.
“İslam Tarihi ” : Hz.Adem’den günümüze kadar Müslümanların dini,kültürel ve sosyal durumunu.
“Siz Neredeyseniz Biz Ordayız”: İnsanların gerek sosyal gerek diğer alanlarrda bulunmuş oldukları
hertürlü mekanlarda vaaz,irşat ve takrir derslerini yapmayı.
“İlmihal Dersleri”: Bir müslümanın günlük hayatta ibadetlerinde ve diğer davranışların da bilmesi
gereken konuları anlatan ilim dalını.
“Siz Neredeyseniz Biz Ordayız Proje Metni” : “Siz Nerdeyseniz Biz Ordayız ” projesinin içeriğini
“BAHAR GENÇLİK DERNEĞİ’” : “Siz Nerdeyseniz Biz Ordayız” projesini düzenli olarak yürütmek
amacıyla kurulmuş olan derneği.
B. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME
Faaliyet Başlangıcı
Proje ilk olarak Bahar Gençlik Derneği’nin Uygulayacağı kahvehanelerden başlar. Ve sırasıyla diğer
insanların toplu olarak bulunduğu mekanlarda sırasıyla uygulanır. Kahvehanelerde ilk olarak
insanların dikkatini çekeceği konularla ilgili 15-25 dk’lık konuşmalar yapılır. Ve diğer sosyal
mekanlarda seminer ve birebir vaaz şeklinde yapılarak devam ettirilir.
Projenin Yönetim Organları
Temsil
Karatay Müftülüğü’nün kendi kurumunu temsilen belirleyeceği kişi ya da kişiler ile Bahar Gençlik
Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ve derneğin yönetim,danışma ve denetim kurulunun belirleyeceği
komisyonlar projenin yönetim organında bulunur.
Proje Danışma Kurulu: “Siz Nerdesiniz Biz Ordayız” projesini düzenli olarak yürütmek amacıyla
kurumuş olan Bahar Gençlik Derneğinin proje ile ilgili hizmetleri faaliyetlerinin istişare edildiği ve
görüşlerine müracaat edilen kişilerden oluşan yüksek istişare kuruludur.
Proje İdari Personeli: Bu projenin gerçekleşmesi amacıyla kurulmuş olan Bahar Gençlik
Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu ve danışma kurulunun görevlendirmek
üzere seçtiği komiyonları teşkil eder. Bu tüzel kişiler kendi aralarında görev paylaşımını yapar.
Organizasyon yaparken dernek üyelerinden ve diğer sivil vatandaştan da destek alabilir.
İdari
personelin başlıca görevleri;
1. Cami vaaz proğramlarına katılmayan veya katılamayan kişilerin bulundukları
çay
kahveleri,düğün salonları,,kamu kurum ve kuruluşları,iş yeri firmaları,belediye sosyal
mekanları vb. yerlerde vaaz,konferans ve takrir dersleri düzenlemeden önce gerekli
yetkililerden izin alınması;
2. İzin alınan yerlerde yapılacak proğramların katılım sayısını artırmak amacıyla önceden
duyuru yapmak,
3. Proğramı organize etmek,organize edecek kişileri belirlemek ve vaaz proğramı icra
edecek hocaefendileri belirlemek;
4. Projeyi yürütmek amacıyla kurulan Bahar Gençlik Derneğinin Derneğinin Danışma
Kurulunun faaliyetlerle ilgili tavsiyelerini ifa etmek;
5. Denetim Kurulunun faaliyetlerle ilgili tavsiyelerini ifa etmek;
6. Karatay Müftülüğü’nün faaliyetlerle ilgili tavsiyelerini ifa etmek;
7. Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu’nun, faaliyetlerle ilgili tavsiyelerini ifa etmek;
Proje Duyuruları: “Siz Nerdesiniz Biz Ordayız” projesi doğrultusunda yapılacak olan
faaliyetlere katılımın sağlanabilmesi için önceden yapılacak duyuru faaliyetleri aşağıda
sırlanmıştır;
1. Yapılacak faaliyetlerle ilgili buroşürler hazırlanır ve yetkililerden izin alınarak
gerekli yerlere asılması sağlanır;
2. Herhangi bir mekanda yapılacak faaliyetlerde,yapılack mekanın yetkilileri,yetkisi
alanında olan yerlerde bulunan insanlara duyuru yapar;
3. Çeşitli Tv.Radyo,İnternet gibi ortamlarda duyrulur;
4. Ve diğer imkanlar kullanılır;
PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ:
1. Mehmet Akif ÇEŞMECİ
2. Muhammed Selman SOLAK
3. Bekir Talha SAATÇİOĞLU
4. Muhammed Musab ERTUĞAN
5. Muhammed Talha TEKİN
6. Sadık VURAL
7. Muhammed Hanefi ÇALIŞKAN
8. Ahmet Cihat YILDIRIM
9. İsmail SOLAK
10. Celalettin KÜRÜK
11. Muhammed Mücahit YAPRAKÇI
PROJE DANIŞMA KURULU:
1. Prof. Dr. Ali AKPINAR
2. Dr. Hamza KÜÇÜK
3. Saliha BİLGİÇ
4. Hasan Hüseyin ARSLANTÜRK
5. Dr. Abdurrahman BÜYÜKKÖRÜKÇÜ
6. Hasan Basri BALCI
7. Muzaffer DERELİ
8. Sami BAYRAKÇI
PROJE DENETİM KURULU:
1. Abdülkerim YILMAZ
2. Mehmet BALLI
3. Muzaffer DERELİ
4. Halil İbrahim ÜREN
5. Mehmet AKYAVAŞ
6. Selman YAZ
C. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Faaliyetler:
1. Camilerdeki vaaz ve irşat programlarına katılamayan kişilerin, bulundukları diğer
sosyal mekânlarda vaaz, irşat ve takrir dersleri düzenlenmeyi amaç edinmektedir
2. Bu faaliyetler yanında belirli yaş gruplarına yönelik ayrı ayrı proğramlar yapmak.
3. Gerekli olunan yerlerde ilgili müftülüklerle irtibata geçerek Kur’an’ı Kerim’i
yüzünden okuma derslerinin başlangıcını sağlamak.
4. Camide buluşma projeleri yaparak insanları cami ve cemaate alışmasını sağlamak;
5. Gençlerin Konya’da ve diğer mekanlarda bulunan tarihsel alanları tanıtmak amacıyla
geziler düzenlemek ve gezinilen tarihsel mekanların tanıtımını yapmak;
6. Belediye,Kaymakamlık,müftülük , diğer kamu kurum ve kuruluşlarla ve sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde faaliyetler yürütmek;
7. Proğramların gerçekleşeceği bölgelerde ilgili
müftülüklerle işbirliği içerisinde
faaliyetler gerçekleşir;
8. (Geçici Madde:Proje pilot olarak ilk Karatay ilçesi sınırları içerisinde,daha sonra
Konya merkez ilçe teşkilatlarında daha sonrada taşra teşkilatlarda,ilerleyen
dönemlerde yurt genelinde ve yurt dışında faaliyet gösterir)
9. Mahallelerde ve evlerde buluşma kampayaları düzenlemek;
PROJENİN UYGULANACAĞI BAŞLICA MEKÂNLAR;
10.
Camiler
11. Eğitim Kurumları
12. Kamu Kurum ve Kuruluşları
13. Çay Bahçeleri
14. Mahalle konakları ve diğer mahalle tesisleri
15. İş Yerleri
16. Emekli Konaklar
17. Taşra Teşkilatlar
18. Köy Odaları
19. Düğün Salonları
20. Öğrenci Yurtları
Diğer Sosyal Mekânlar
Mali Konular
Projede ilk olarak gönüllülük esastır.Proje kapsamında hizmet edecek olan kişiler gönüllü olarak
hizmet ederler. Ancak proje faaliyetlerini merkez ve taşra teşkilatlarında yaygınlaştırınca çıkacak olan
mali masraflarda Bahar Gençlik Derneği yardım toplar ve masrafları karşılar. Ayrıca başta Karatay
Müftülüğü olmak üzere diğer müftülüklerden de izin alınarak camilerde yardım toplanması sağlanır.
Görseller:
Faaliyetlerde işbirliği yapılan kamu kurum ve kuruluşlar,vaazı icra edecek konuşmacılar ve faaliyet
içerisnde bulunacak kişiler gerekilen yerlerde iletişimde görsel olarak yer alırlar. Görsellere ilişkin
tasarımlar tarafların izni ile kullanılır.
İLETİŞİM
Mehmet Akif ÇEŞMECİ
BAHAR GENÇLİK DERNEĞİ YÖN.KUR.BAŞKANI/
PROJE KOORDİNATÖRÜ
[email protected]
www.bahargenclikdernegi.org.tr
[email protected]
5071723300
“SİZ NERDESİNİZ BİZ ORDAYIZ”
Download

siz neredeyseniz biz oradayız