İLİ
İLÇESİ
BELEDİYESİ
: ERZİNCAN
: MERKEZ
: ÇUKURKUYU
KARAR TARİHİ
: 05/09/2014
KARARIN ÖZÜ
: Ek ödenek verilmesi.
KARAR NUMARASI : 13
Belediye Meclisini Meclis Başkanı : Halil CEBRE
Teşkil edenlerin
Meclis üyeleri : Ataman YILMAZ, Feramuz AYÇİÇEK, Kenan ERTUÇ,
Adı ve Soyadı
: Celalettin DEMİREL, Muharrem DÜNDAR,
Adem KALKAN, Yusuf EREN, Selami MAYDA
KARAR
Çukurkuyu Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği Belediye
Başkanı Halil CEBRE Başkanlığında üye Ataman YILMAZ, Feramuz AYÇİÇEK, Kenan ERTUÇ,
Celalettin DEMİREL, Muharrem DÜNDAR, Adem KALKAN, Yusuf EREN ve Selami MAYDA’nın
iştirakleri ile 05/09/2014 Cuma günü saat 14.00’ da Belediye Meclis salonunda olağan toplantısını
yapmak üzere toplandı.
Belediye Meclisi 05/09/2014 Cuma günü yapmış olduğu olağan toplantısında gündemin 1.
Maddesi olan Ek Ödenek verilmesi konusunu görüştü;
Yapılan müzakereler neticesinde.
Belediye Başkanı tarafından hazırlanan Ek gelir ve Gider bütçeleri Belediye Meclisine
sunulmuş ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesinin 1. fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe yönetmeliğinin 37. maddeleri hükümleri uyarınca 2014 yılı bütçesi kabul edilmiş fakat önemli
bir gider arışı olması nedeni ile Ek gelir ve gider bütçesi hazırlanmıştır.
Hazırlanan Ek gelir ve Gider bütçesi ekli cetvellerinde gösterildiği şekilde;
GİDER BÜTÇESİNE
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderleri
: 1.000.000,- TL
Mamul Mal Alımları
: 235.000,- TL olmak üzere
GİDER BÜTÇESİNE TOPLAM
:1.235.000,-TL ek ödenek
konulmasına,
Gelir olarak aşağıda belirtilen gelir kalemlerinde artış olacağından ;
Kurumlardan alınan bağış ve Yardımlar
: 150.000,-TL
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
: 485.000,-TL
Arsa Satışı
: 600.000,- TL
GELİR BÜTÇESİNE TOPLAM
:1.235.000,-TL olmak üzere
Toplam 1.235,00-TL Ek gelir ve gider bütçesi verilmesi Belediye Meclisi tarafından oy birliği
ile karar verilmiştir.
Halil CEBRE
Belediye Başkanı V.
Celalettin DEMİREL
Meclis Kâtibi
Feramuz AYÇİÇEK
M. Meclis Kâtibi
İLİ
İLÇESİ
BELEDİYESİ
: ERZİNCAN
: MERKEZ
: ÇUKURKUYU
KARAR TARİHİ
: 05/09/2014
KARARIN ÖZÜ
: İmar Plan Tadilatı.
KARAR NUMARASI : 14
Belediye Meclisini Meclis Başkanı : Halil CEBRE
Teşkil edenlerin
Meclis üyeleri : Ataman YILMAZ, Feramuz AYÇİÇEK, Kenan ERTUÇ,
Adı ve Soyadı
: Celalettin DEMİREL, Muharrem DÜNDAR, Adem KALKAN
Yusuf EREN, Selami MAYDA
KARAR
Çukurkuyu Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği Belediye
Başkan V. Halil CEBRE Başkanlığında üye Ataman YILMAZ, Feramuz AYÇİÇEK, Kenan ERTUÇ,
Celalettin DEMİREL, Muharrem DÜNDAR, Adem KALKAN, Yusuf EREN ve Selami MAYDA’nın
iştirakleri ile 05/09/2014 Cuma günü saat 14.00’ da Belediye Meclis salonunda olağan toplantısını
yapmak üzere toplandı.
Belediye Meclisi 05/09/2014 Cuma günü yapmış olduğu olağan toplantısında gündemin 2.
Maddesi olan İmar plan tadilatı konusunu görüştü;
Yapılan müzakereler neticesinde.
Erzincan – Merkez – Çukurkuyu Beldesi sınırları içerisinde yer alan ve yapılack olan imar plan
tadilatı iki kısımdan oluşmaktadır.
Birinci kısım Beldemiz Bozyazı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan i42-b-24-d-2b (1/1000
Ölçek) nolu paftada yer alan 336 Ada 2 parsel numaralı taşınmaz eski Sivas – Erzincan Kararyolu
üzerinde özel mülkiyette olan 3.926,54 m2 lik alandır.
İkinci kısım ise i42-b-24-b-4-c ve i42-b-24-b-4-d (1/1000 Ölçek) nolu paftalarda yer alan 289
Ada 25 Parsel numaralı taşınmaz yerleşmenin ana aksı olan Terzibaba Caddesi üzerinde Bewlediye
mülkiyetindeki 2.915,66 m2 lik alandır. Halihazırda bu alan üzerinde belediye hizmet binasının ytanında
düğün salonu, çay bahçesi vb. Sosyal tesislerde yer almaktadır.
Plan değişikliğine konu olan 1. kısım mevcut imar planında sosyal tesis alanı olarak
belirlenmiştir. Planda alanın güneyinde 40 m en kesitli taşıt yolu, kuzeyinde 12 m en kesitli taşıt yolu ve
konut alanları, batısında 10 m en kesitli yayay yolu belediye hizmet alanı, doğusunda 7 m en en kesitli
yaya yolu ve kanut dışı kentsel çalışma alanı bulunmaktadır.
2. kısım palanlama alanı ise mevcut imar planında belediye hizmet alanı olarak belirlenmiş
olup kuzey doğusunda 18 m en kesitli taşıt yolu geçmekte ve bu yol boyunca konut+ticaret kullanımları
yer almaktadır. Yine alanın kuzey doğusunda akaryakıt ve LPG istasyonu ve belediye hizmet alanı
bulunmaktadır.
İmar planı değişikliğinde mevcut imar planı, yapılaşmalar ve mülkiyet durumu plana altlık
olacak şekilde değerlendirilmiştir.
1. kısımda, mevcut imar planı kapsamında yer alan sosyal tesis alanı, imar planının üzerinden
yaklaşık 8 yıl geçmesine rağmen kamulaştırılmamıştır. Belediye Başkanlığımızın yatırım proğramında
bulunmadığından 1. Kısımda yapılan plan değişikliğinde yatırımı teşvik ve alanın anayol kenarında
bulunması nedeniyle ticari alana çevrilmesine, Yapılaşma koşulları E: 1.60 ve yapı yüksekliği en çok
16.50 metredir. 40 m en kesitli taşıt yolunun kent içi taşıt yolu olması ile birlikte yapı yaklaşma
mesafesinin 10 metre olarak belirlenmesine.
2. kısımda, Çukurkuyu Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan belediye hizmet alanının,
belediye hizmet alanı ve sosyla tesis alanı olarak gerekli olan tadilatın yapılmasına, böylelikle 1. Kısımda
ticaret alanına dönüştürülen sosyal tesis alanına karşılık 2. Kısımda oluşturulan sosyal tesisi alanından
karşılanacağından, 3194 sayılı İmar kanununun 8 nci maddesinin b fıkrası gereği ve 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesinin c) fıkrası gereği gerekli imar tadilatının yapılmasına;
Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile karar verildi.
Halil CEBRE
Belediye Başkanı V.
Celalettin DEMİREL
Meclis Kâtibi
Feramuz AYÇİÇEK
M. Meclis Kâtibi
Download

Eylül Ayı Meclis Kararları - Erzincan Çukurkuyu Belediyesi