Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Sivil Toplum Diyaloğu
Gençlik Katılımı için İşbirliği Projesi
www.genclikkatilimi.com
www.siviltoplumdiyalogu.org
" Bu yayın Avrupa Birliği'nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Dünya Yerel
Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.”
AKADEMİSİ
S i v i l To p l u m D i y a l o ğ u G e n ç l i k K a tı l ı m ı i ç i n İ ş b i r l i ğ i P r o j e s i
NEDEN GENÇLİK KATILIMI?
Gençler; yeni fikir, farklı bakış açıları ve yenilik demektir! Çünkü her
yeni kuşak bir öncekinden daha donanımla, daha yenilikçi, daha
bilgiyi alma kapasitesi yüksek olarak toplumlarda var olur. Bu da var
olan sistemde farklı fikirlerin ve yorumların oluşması için ülke adına
büyük bir avantaj sağlar. İşte bu sebeple devletin karar alma sürecinde
gençlerin de katılımının olması büyük önem taşımaktadır.
PROJEMİZ İLE GENÇLER
SÖZ HAKKINA SAHİP OLUYOR!
Gelişen demokratik ülkemizde genç nüfus Avrupa ülkelerine oranla
fazladır. Bu da dinamik bir Türk toplumunun oluşmasına katkı
sağlamaktadır. Ancak devletin karar alma sürecinde gençlerin aktif
rolü Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha azdır. Bu konuyla ilgili olarak
projemizde bu düzene olumlu değişiklikler katmak amacıyla gençlere
söz hakkı veriyoruz! Yapacağımız çeşitli grup çalışmaları, toplantılar,
eğitimler ve diğer aktivitelerle gençlerin hakları ile ilgili
farkındalıklarını artırmayı ve bilgi düzeylerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.
Bunları yaparken gençlerimizin tecrübe edinebilmesi amacıyla,
Intercultural Communication and Leadership School (ICLS) ile birlikte
toplantılar ve eğitimler düzenlenecek; bu toplantılarda Avrupa’dan
gençler ve gençlik yöneticileri ile tanışma imkânı sunularak gençlerin
Avrupa sistemini öğrenmesi, katılımcıların bilgi ve tecrübelerinden
istifade etmeleri sağlanmış olacaktır.
Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak,
bu hedeflerimiz doğrultusunda Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından ve
Merkezi Finans ve İhale Birimi Finansmanlığında desteklenen
projemizi başlatmış bulunmaktayız.
2
www.genclikkatilimi.com
S i v i l To p l u m D i y a l o ğ u G e n ç l i k K a tı l ı m ı i ç i n İ ş b i r l i ğ i P r o j e s i
NEYİ AMAÇLIYORUZ?
• Avrupa ve Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloğun gelişmesini
sağlamak
• Gençlerin karar alma sürecine katılımının artmasını sağlamak
• AB ve Türkiye arasında gençlik katılımcılığı ile ilgili olarak iyi
uygulamaların paylaşımını yapmak
• Tüm ortak ve katılımcılara yerinde ve uygulamalı faaliyetlerle birlikte
Gençlik katılımı hakkında kapasitelerini geliştirmek
• Politikacıların ve yerel yöneticilerin Avrupa Birliği ve Türkiye
faaliyetlerinde edindikleri tecrübe ile farklı bir vizyona sahip
olmalarını sağlamak
• Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sosyal ilişkilerin gelişmesini ve
iyileşmesini sağlamak
BELÇİKA VE İNGİLTERE’DE
GENÇLİK PROJESİ DENEYİMİ YAŞAYIN!
Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Desteği ile
projemizin bir ayağını gerçekleştireceğimiz İngiltere ve Belçika’da,
gençlerin karar alama sistemindeki önemi ve bununla ilgili devlet
politikalarını öğrenmek üzere toplantılar düzenleyeceğiz. Bu konuyla
ilgili; tüm katılımcıların tecrübelerini paylaşacağı toplantılarda Türk
Gençliği ve Gençlik Organizasyonları ile Avrupa Gençliği ve Gençlik
Organizasyonları arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceğine dair yuvarlak
masa toplantıları düzenleyeceğiz. Bu sayede Türk gençleri Avrupalı
Gençlerle birebir iletişim kurmuş olacaklar ve sosyal ağlarını
genişletmiş olacaklar.
3
www.genclikkatilimi.com
S i v i l To p l u m D i y a l o ğ u G e n ç l i k K a tı l ı m ı i ç i n İ ş b i r l i ğ i P r o j e s i
E-PARLAMENTO
E-Parliament internet üzerinden kurulan online bir sistemdir. Bu, tüm
katılımcıların parlamenter sistemle ilgili tecrübe ve bilgilerini
paylaşarak diğer katılımcıların istifadesine sunacak, hızlı öğrenme ve
araştırmayı pratiğe aktarmayı kolaylaştıracak bir sitemdir. Bu sistem
Avrupa’da meclis üyelerince kullanılmaktadır. Amacımız ise bunu Türk
Gençlerine de tanıtarak, kullanmalarını yaygınlaştırmak ve bu sayede
Avrupa ve Türkiye arasındaki sosyal ağlar üzerinden ilişkilerinin
gelişmesini sağlamaktır. Bununla birlikte gençlik alanında yapılan tüm
projelerin gençler ve gençlik STK’ları tarafından yayınlandığı ortak bir
platform oluşturulmuş olacaktır.
KİMLER KATILABİLİR?
• İstanbul’da yaşayan Gençler,
• Gençlik alanında çalışan STK’lar,
• Gençlik çalışanları,
• Gençlik Meclisleri Üyeleri ve Belediyelerin Genç Meclis Üyeleri,
• Okul Temsilcileri.
PROJE ORTAKLARIMIZ
- Zeytinburnu Belediyesi
- Bağcılar Belediyesi
- Intercultural Communication and Leadership School (ICLS)
4
www.genclikkatilimi.com
Download

Proje Broşürü