Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi
International Journal of Traffic and Transportation Safety
Cilt 1, Sayı 1, 2014
Vol. 1, No.1, 2014
KİTAP İNCELEMESİ: DANGER, DUTY, AND DISILLUSION:
THE WORLDVIEW OF LOS ANGELES POLICE OFFICERS
Tehlike, Görev ve Hayal Kırıklığı:
Los Angeles Polis Memurlarının Dünya Görüşü
Barker, Joan (1999). Danger, Duty, and Disillusion. Illinois:
Waveland Press.
Yusuf YÜKSEL *
Bu kitap polislerin kendi mesleğini nasıl gördüklerini, değerlerini, dünya görüşlerini
ve meslek içinde yaşadıkları dönüşümü okuyucusuyla paylaşmaktadır. Yazar,
yönetici veya idari birimlerde çalışan polislerden ziyade ‘sokak polisleri’ üzerinde
durmaktadır. Yazar, sokak polislerinin bakış açısını sunmak adına toplamda 21 yıl
alan çalışması yapmıştır. Bu yönü itibariyle istisnai bir kitap olduğu açıktır. Yazarın
bu süreçte gerçekleştirdiği çok sayıda resmi ve gayrı resmi mülakatlar ve yaşadığı
tecrübeler kitabın bilgi havuzunu oluşturmaktadır. Yazar tarafından kitapta uzun
alıntılara yer verilmiş ve ortaya koyduğu fikirlerin polislerin gerçek görüşleri
olduğu algısı okuyucuya aktarılmak istenmiştir.
Yazar 21 yıllık alan çalışması sürecinde yaşadığı sorunları (bayan bir
araştırmacı olmak, polisin güvenini kazanmak, yaşadığı tehlikeli anlar, etnik konular) açık ve ikna edici bir üslupla paylaşarak hem veri toplama sürecinin daha iyi
anlaşılmasını sağlamış hem de verilen bilgilerin inandırıcılığını artırmıştır. Sonuç
olarak, kitabın yöntem kısmı çok detaylı, ikna edici bir dil ve üslupla yazılmış, 21 yıl
süren alan çalışmasının farklı aşamaları, yaşadığı sorunlar ve detaylı özeleştiriler
kitabın güvenilirliğini ve kalitesini artırmıştır.
Yazar çalışmaya başlarken sokak polisinin dünyasını ve bu dünyada mesleki
bağlılık ve dayanışmanın rolünü anlamayı amaçlamış, ancak polisin kariyer sürecinde duyguları, algısı ve davranışlarında değişikliği gözlemledikten sonra bu
konuya yoğunlaşmaya karar vermiştir. Bu çalışma sonucunda, sokak polislerinin
kariyerlerini 5 aşamaya ayırmış ve her bir aşamanın ayırt edici özelliklerini okuyucusuyla paylaşmıştır.
* Dr., Trafik ve Ulaşım Güvenliği Araştırma Merkezi, [email protected]
126
Kitap İncelemesi: Danger, Duty, And Disillusion:
The Worldview Of Los Angeles Police Officer
Kitabın ilk bölümünde, Los Angeles Polis Departmanı’nın (LAPD) tarihi, kurumsal yapısı, içinde bulunduğu siyasi ve sosyal ortam anlatılmaktadır.
Kitapta polisler geleneksel (1979 öncesi işe başlayan ve polisin önemli ölçüde
beyaz ve erkek olduğu dönem) ve yeni (1979 sonrası işe başlayan, poliste
daha fazla azınlıklar ve kadınların bulunduğu dönem) nesil polisler olarak ikiye
ayrılmaktadır.Her iki grup tarafından paylaşılan görüşler ‘polisin görüşü’ olarak
kabul edilmekte,arada farklar bulunması durumunda ise bu farklılıkta ortaya
konulmaktadır. Kitabın genelinde geleneksel görüşün baskın olduğu gözükse de,
kitap boyunca bu iki farklı nesil üzerinden yapılan analizlere ve karşılaştırmalara
rastlanmaktadır.
Kitabın asıl önemli katkısı devam eden beş bölümde görülmektedir. Yazar polisin sosyalleşme sürecini 5 bölüme ayırmakta (sokaklara çıkma, kıvama
gelme, duvara çarpma, yeniden bir grup olma ve emeklilik) ve her birinde polisin
değişen duygularını, algılarını ve davranışlarını başarılı bir şekilde okuyucusuna
aktarmaktadır.
Sokaklara çıkma (hitting the streets) aşaması polislerin bir polis gibi
düşünmeyi ve görmeyi öğrendiği aşamadır. Polis akademisinde aldıkları eğitim1,
mentorluk eğitimi, ‘polis kardeşliği’ kavramıyla şekillenen sosyal ilişkiler ve
mesleğin doğası (tehlike algısı, üniforma) sosyalleşme sürecinin parçasıdır. Bu ilk
süreçte, genç polisler kendilerini işlerinde tam yetkin hissetmemektedirler. Bu ilk
aşama 2-3 yılı kapsamaktadır.
İkinci aşamada (hitting their stride) polisler kendilerinden ne beklendiğini
çok iyi bilmekte ve bunları karşılayabileceklerini düşünmektedirler. Polis
meslektaşlarının desteğini hissetmektedirler. Aynı zamanda polis ve adalet
sisteminin eksikliklerinin daha fazla farkına vardıkları bir sürecide yaşamaktadırlar.
Üçüncü aşama olan duvara vurma (hitting the wall) aşamasında ise
sistemde, çalıştıkları birimde gördükleri aksaklıklar yaşadıkları düş kırıklığını
artırmaktadır. Kitap ikinci aşamadan üçüncü aşamaya geçiş sürecini polislerin
mesleki kariyerinde kırılma noktası olarak görmekte ve bu iki aşama arasında
sokak polislerinin duyguları, değerleri ve davranışlarında yaşanan farklılıkları
yansıtmaktadır. Aynı memurun 5 yıl arayla söylediği ifadeler buna iyi bir örnektir.
Sokaklara çıkma aşamasında iken bu memur, “İnsanların birlikte güzel şeyler
yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları tek meslek bu. Mesleğimi geçekten seviyorum. Hayatıma anlam katıyor” demektedir. Aynı memur 5 sene sonra ise,
“Hedeflerim vardı. Hedeflerime ulaştım. Şimdi dönüp baktığımda, bunlar artık
anlamlı gelmiyor. Ben böyle olacağını düşünmemiştim. Şimdi, hızlıca işe gidiyor ve geliyorum. Burnumu pisliğe sokmadan, mümkün olduğu kadar az şey
yaparak mesainin sonunu bekliyorum. Emekli olmak istiyorum” demektedir.
ABD Polis sisteminde polis amiri ve memuru yetiştiren farklı eğitim kurumları bulunmamakta,tüm öğrenciler polis
akademisinden polis memuru olarak mezun olup,meslek içi sınavlarla bir üst rütbeye atanmaktadırlar.
1
Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi
International Journal of Traffic and Transportation Safety
127
Son iki aşamada ise, bazı memurlar mümkün olduğunca az şey yaparak
göreve devam etmeyi bir strateji olarak belirlemektedir. Bazı memurlar ise sokak polisliğinden idari görevlere geçme veya rütbe almaya yönelik çalışmayı
bu durumla baş etmek için alternatif bir strateji olarak görmektedirler. Bunu
yapamayanlar ise düşük yoğunlukta çalışarak emekliliğini beklemektedir.
Kitabın son bölümünde ise, ‘farklılık yaratmak’ başlığı altında, kitabın
temel argümanı sunulmaktadır. Yazar, polislik mesleğinin polislerin yaşamı
üzerinde şekillendirici ve üst düzeyde etkisi olduğuna inanmaktadır. Özellikle,
diğer insanlardan soyutlanma, tehlike, mesleki dayanışma ve güven gibi faktörlerin polislik mesleğinin şekillenmesi ve polislerin algılarında etkisi üzerinde durulmaktadır. Farklılık yaratmak düşüncesiyle bu işe başlayan memurlar
geçen yıllar içinde bu duygu ve idealden uzaklaşmakta olduğu açık bir şekilde
ortaya konmaktadır.
Kitabın polislik alanına en önemli katkısı, kullandığı veri toplama yönteminin (21 yıllık alan çalışması) doğal sonucu olarak, konu anlatımında
polisin mesleki yaşamına ait detaylı, doyurucu bilgi ve yaşanmış örnekler
sunması ve bu derin bilgi üzerinden oluşturduğu polisin sosyalleşme sürecine
ilişkin model olarak gözükmektedir. Yazar bu modeli tüm polis birimleri ve
rütbelerine genellemekten kaçınmaktadır. Yazarın kitaptaki üslubu ve sunumu alan çalışmasıyla elde edilen verinin gücü ve potansiyelini göstermektedir. Kısaca, bu kitap polisin günlük yaşantısı, değerleri, duyguları, mesleğin
zorluklarıyla nasıl başa çıktıkları, meslek içinde yaşadıkları değişim konusunda
derinlemesine, birinci elden bilgi sağlamaktadır. İyi araştırılmış, iyi organize
edilmiş, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
Bu sosyalleşme modelinin sokak polisleri dışında çalışan polisler,
özellikle, farklı rütbe ve görev yeri olan polisleri dikkate alarak yeniden
değerlendirilmesi gelecekte üzerinde çalışılabilecek bir konu olarak
düşünülebilir. Ayrıca, polislerin ikinci aşamadan üçüncü aşamaya geçişini
önlemek adına neler yapılabileceği, hangi politik ve kurumsal tedbirler
alınabileceği konusu da bu kitapta üzerinde durulmayan, ancak üzerinde
düşünülmesi gereken önemli çalışma konuları olarak görülmektedir.
128
Kitap İncelemesi: Danger, Duty, And Disillusion:
The Worldview Of Los Angeles Police Officer
Download

KİTAP İNCELEMESİ