I---------------------------------------------------------------i
|S IR A
NO
T A Ş IN IR
1
!
T A L E P
K A Y IT K O D U *
T ü r k H ijy e n v e D e n e y s e l B iy o lo ji D e rg isi B a s ım ve
D a ğ ıtım H iz m e t A lım ı
M İK T A R I
î
B İR İM İ
|
1
2
Jn
)
/
5
7
I
j
4
6
J
/
/
8
9
J
10
11
)
12
j
13
1
14
15
16
17
18
19
20
* T a ş ı n ı r K a y ıt K o n t r o l Y e tk il is i t a r a f ı n d a n d o l d u r u l a c a k t ı r .
F 01/S İİD B -S Ö H /00
3
3
3
3
3
n
|
TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ
BASIM VE DAĞITIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU, AMAÇ VE TANIMLAR
1.1 Konu
Kurum tarafından yükleniciye verilen ve yüklenici ile Kurumun üzerinde mutabık kaldığı
şekilde “Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi”nin basım ve baskı sonrası
dağıtım/postalama hizmetlerinin sunulması işlerinden ibarettir.
1.2 Amaç
Bu teknik şartname kapsamında tedarik edilecek işin amacı; Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu’nun bünyesinde yılda 4 kez yayımlanan uluslararası hakemli “Türk Hijyen ve
Deneysel Biyoloji Dergisi’nin basım ve dağıtım/posta hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır.
1.3 Tanımlar
Bu şartnamede geçen,
a) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b) Dergi: Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi
c) Yayın Kurulu: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Yayın Kurulu
d) Teknik Kurulu: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Teknik Kurulu
e) Dergi Kurulu: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Dergi Kurulu
i) Yüklenici: Yüklenici firmayı
ifade eder.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1 Basım ve Dağıtım
a) Dergi’deki makaleler Türkçe ve/veya İngilizce olarak yayımlanır, Dergi yazım
kuralları ve basın-yayın ilkelerine uyulur. Dergi’de yayımlanacak konular, metinler,
makaleler, resim ve benzeri görsel malzemelerin seçimine Yayın Kurulu karar verir.
b) Dergi 2015 yılında, 4 (dört) Sayı (2015-1, 2015-2, 2015-3, 2015-4 Sayıları ve 3 Ek)
1.000 (bin)’er adet basılır.
c) Derginin hedeflenen yayın dönemini yıllık sözleşme imzalandıktan sonra 3 (üç)’er
aylık dönemlerde basım ve dağıtım/posta hizmetleri olarak gerçekleştirilir.
Teknik Kurul tarafından, yayın tarihinden 15 gün önce Dergi için gerekli tüm editöryal
metin ve yazılarla, bunlara ilişkin -varsa- her türlü görsel materyalin düzenlemiş ve
tashihi yapılmış biçimde Yükleniciye teslim edilmesi halinde; Yüklenici bu periyoda
uymayı taahhüt eder.
'
d) Teknik Kurul tarafından Yükleniciye basım için teslim edilen Dergi Sayı/Ek/
Rapor, vb. materyali kontrol edilmek üzere basım taslağı Teknik Kurul’a gönderilir.
Kurul’un talepleri doğrultusunda düzeltmeler yapıldıktan sonra basımı gerçekleştirilir.
e) Basım işlemi tamamlanan Dergi’nin; Teknik Kurul’ca verilen ve ekte yer alan
yurt içi ve yurt dışı dağıtım listesine göre Yüklenici tarafından jelatin içinde
dağıtımı/postalamayı kargo ile 15 gün içerisinde yapılır. 3 (üç)’er aylık dönemlerde
basımı tamamlanan Dergi’nin o döneme ait dağıtım listesi Teknik Kurul’ca Yükleniciye
teslim edilir ve bu listeye göre dağıtımı yapılır. Gönderilen her bir adrese ait ileti
raporunun sunulması zorunludur. Dağıtılmayacak kısmı ise jelatin içinde aynı
gün Teknik Kurul’a Dergi’nin Tutanak Formu doldurularak teslim edilir.
Teslimatı yapıldığına dair belgelerin idareye ibrazı zorunludur.
2.2 Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
a) Derginin ebadı, 19,5 x 27 cm olacaktır (± 5 mm toleranslı)
b) Derginin kapak kağıdı 250 gr, iç kağıdı 115 gr, her ikisi de mat kuşe, asit içermeyen kağıt
olacaktır.
c) Derginin kapak ve iç sayfaları 4 renkli, ofset baskı olacaktır. Baskıda, "asit free kağıt"
kullanılacaktır. Kapak mat selofanla kaplanmış olacaktır.
d) Derginin cildi, dikişli ve sırttan sıcak tutkalla yapıştırılmış halde olacaktır.
e) Dergi, 104 ± 8 sayfa olacaktır.
f) Derginin künye sayfasında Yüklenici Firmanın iletişim bilgileri yer alabilir. Ancak bu
bilgilerin sayfadaki yeri ve düzenine Dergi Kurulu karar verir.
2. 3 Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Ekleri
a) Dergiye ilaveten Dergi Kurulu tarafından yayınlanmasına uygun görülen, 3 (üç) adet
Derginin ilgi alanlarına yönelik Ek (Supplement)/Rapor, vb. dokümanın basımı da yapılacak
olup, bu dokümanların her biri 64 ± 8 sayfa olacaktır.
b) Dergi ekleri de 1000 (bin)’er adet basılacak olup, sayfa sayısı hariç diğer tüm özellikleri
Dergi ile aynı olacaktır.
3. DİĞER ŞARTLAR
a) Yüklenici, THDBD Dergisi’ni 4 (dört) kez 1000 (bin)’er adedi ve THDBD Ekleri’nin 3
(üç) kez 1000 (bin)’er adedinin basımı için fiyatlandırma yapacak ve teklifinde belirtecektir.
b) Yüklenici, yurtiçi dağıtımı 4 (dört) kez 700 (yedi yüz) adet ve yurtdışı dağıtımı 4 (dört)
kez 150 (yüz elli) adedinin basımı için fiyatlandırma yapacak ve teklifinde belirtecektir.
. I
.f\
2/3
c) Alınmayan hizmetler için ödeme yapılmayacaktır. 3. (b) maddesinde belirtilen yurtiçi ve
yurtdışı dağıtım rakamları maksimum rakamlar olup ödeme gerçekleşen dağıtım adedine göre
yapılacaktır.
d) Şartnamede açık olmayan ya da belirtilmeyen hususlar karşılıklı mutabakatla
çözümlenecektir.
e) Yüklenicinin onay almak zorunda olduğu faaliyetlerde Teknik Kurul ve/veya Dergi
Editörünün imzalı onay belgesinin yanı sıra elektronik posta yoluyla verdiği talimatlar da
geçerlidir.
f) Her dergi ve eklerinin dağıtımını takiben evrakların Muayene Kabul Komisyonu’na teslimi
edilir ve düzenlenen kabul belgelerine istinaden ödemeler yapılacaktır.
g) Yüklenici tanımlanan hizmetlerin her türlü kullanım yetkilerini Kurum’a devredecek,
Yüklenici sözleşmenin bitimini müteakip her hangi bir hak iddia etmeyecektir.
Bu şartname 3 (üç) ana baslık altında 3 (üç) savfadan ibarettir.
3/3
Download

j / / / - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu