O.Ö.E.T.A.L. DEĞERLER EĞİTİMİ
Nezaket-Zarafet
KAHVENĠN YANINDA NEDEN SU ĠKRAM EDĠLDĠĞĠNĠ
BĠLĠYOR MUSUNUZ?
Kasım 2014
O.Ö.E.T.A.L. DEĞERLER EĞİTİMİ
Kültürümüzde misafire kahveyle
birlikte su ikram edilir.
Misafir toksa kahveyi alır.
Karnı açsa suyu.
Böylece ev sahibi misafirini incitmeden;misafir de onuru kırılmadan ince bir nezaketle meramını
anlatmış olur.
Nezaket-Zarafet
Kasım 2014
O.Ö.E.T.A.L. DEĞERLER EĞİTİMİ
Nezaket-Zarafet
OSMANLI’DA KAPI TOKMAKLARININ BĠLE BAġLI BAġINA
BĠR KÜLTÜR OLDUĞUNU BĠLĠYOR MUYDUNUZ ?
Kasım 2014
O.Ö.E.T.A.L. DEĞERLER EĞİTİMİ
Kapılarda biri tok ve kalın;diğeri tiz ve ince ses
çıkaran iki kapı tokmağı
bulunurdu.Erkekler tok olanı,kadınlar ince olanı kullanırlardı.Böylece kapıyı evin
beyinin mi yoksa hanımının
mı açacağı belli olurdu.
Nezaket-Zarafet
Kasım 2014
O.Ö.E.T.A.L. DEĞERLER EĞİTİMİ
Nezaket-Zarafet
OSMANLI’ GELENEKSEL MĠMARĠSĠNDE KUġ SARAYLARININ BAKIMI
ĠÇĠN BĠR VAKIF KURULDUĞUNU BĠLĠYOR MUYDUNUZ ?
Kasım 2014
O.Ö.E.T.A.L. DEĞERLER EĞİTİMİ
Nezaket-Zarafet
OSMANLI GELENEKSEL MĠMARĠSĠNDE KUġ SARAYLARININ BAKIMI
ĠÇĠN BĠR VAKIF KURULDUĞUNU BĠLĠYOR MUYDUNUZ ?
Kasım 2014
O.Ö.E.T.A.L. DEĞERLER EĞİTİMİ
Nezaket-Zarafet
KÜLTÜRÜMÜZDE PENCERE ÖNLERĠNE KONAN ÇĠÇEKLERLE HASTALAR
ARASINDAKĠ BAĞLANTIYI BĠLĠYOR MUSUNUZ ?
Kasım 2014
O.Ö.E.T.A.L. DEĞERLER EĞİTİMİ
Nezaket-Zarafet
Hasta insanlar rahatsız olmasın diye evlerin sokağa bakan
pencere önlerine çiçek koymuşlar ve böylece sokaktan geçen insanların çiçeği görmeleri suretiyle evde hasta olduğu
mesajını vererek muhtemel gürültüleri engellemişlerdir.
Kasım 2014
’’Nezaket içten gelir; ama
her Ģeyi satın alır.’’
Victor HUGO
’’Dinlemek gösterilebilecek en
yüksek nezakettir.’’
Dale CARNEGĠE
’’Her Ģey incelikten;insan
kabalıktan kırılır.’’
MEVLANA
‘’YumuĢaklık ve nezaket hangi
Ģeyde bulunursa, mutlaka onu
süsler;
hangi Ģeyden de çekilip alınırsa
onu eksik ve kusurlu yapar.’’
Hz. MUHAMMED (S.A.V.)
’’Nezaket ister iskarpin giysin
ister çarık,bastığı yeri çamurlamaz.’’
CONFUCIUS
’’Nezaket hiçbir Ģeye mal olmadığı halde insan çok Ģey
kazandırır.’’
LADY MARY MONTAGU
’’Ölçü her Ģeyde gereklidir,nezakette ise kaçınılmaz.’’
C.ġEHABETTĠN
’’Nezaket fikir ve ahlak kültürünün bir göstergesidir.’’
VOLTAĠRE
Download

O.Ö.E.T.A.L. DEĞERLER EĞİTİMİ