EK:2
KOBİ BEYAN FORMU
Başvuran İşletmenin
Adı veya Ticaret Ünvanı
:
Vasfı
:
Faaliyet Gösterdiği Sektör
:
Adres
:
Telefon
:
Faks
:
Web Adresi
:
E-mail
:
Vergi Dairesi
:
Vergi Numarası :
Firma Yetkili Adı ve Ünvanı
:
İmalatçı
İmalatçı-İhracatçı
İhracatçı
================================================================================
%10’dan fazla paya sahip Ortaklar ve İştiraklere ilişkin Bilgiler
Ortağın Adı/Ünvanı
İlgili Olduğu Mali Yıl
1
Ortaklık Payı (%)
Yıllık Çalışan Kişi
2
Sayısı(YİB)
İştirakin Adı/Ünvanı
Net Satış Hasılatı
(TL)
İştirak Payı (%)
Mali Bilanço Toplamı
(TL)
Mikro İşletme
(yıllık çalışan sayısı 10 ve net satış hasılatı/mali bilanço 1milyon TL)
Küçük İşletme
(yıllık çalışan sayısı 50 ve net satış hasılatı/mali bilanço 8 milyon TL)
Orta Büyüklükteki İşletme
(yıllık çalışan sayısı 50 ve net satış hasılatı/mali bilanço 40 milyon TL)
Son Üç Yıllık (Bin)
31.12.20..
31.12.20..
31.12.20..
Ödenmiş Sermaye (TL)
Özkaynak (TL)
Net Satış Hasılatı (TL)
Vergi Öncesi Kar (TL)
İhracat Tutarı (FOB/USD)
Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğunu Beyan ve Taahhüt Ederim.
....../...../20..
İlgili Firma Kaşe/İmza
1
Bu tablodaki tüm veriler en son onaylanan hesap dönemine ilişkin olmalıdır.
Aylık SSK Prim Bildirgeleri tahakkuk fişinde yer alan “gün sayısı” değerinin 12 aylık toplamının 360 gün
sayısına bölümü ile bulunan değeri ifade eder (Örnek: İşletmede çalışanların aylık gün sayıları; Ocak: 2400,
Şubat: 2600, Mart: 3000, Nisan: 2200, Mayıs: 2050, Haziran: 2300, Temmuz: 2325, Ağustos: 2100, Eylül: 2200,
Ekim: 2500, Kasım: 2600 ve Aralık: 1900’dür. Bu durumda, toplam gün sayısı 28.175 olup, Yıllık Çalışan Kişi
Sayısı (YİB): 28.175/360= 78 olarak hesaplanmaktadır.)
Bu hesap, işletmede çalışan işçi, işveren vekilleri ve işverenler, işletme sahipleri, işletmede düzenli olarak iş
gören ve bunun karşılığında bir ücret alan ortaklar ve hangi süre ile olursa olsun, yılın veya günün belirli
bölümlerinde veya mevsimlik işlerde çalışan kişileri kapsamaktadır.
2
Download

EK:2 KOBİ BEYAN FORMU