.\
T.C.
.C,
$aoltk 8akan,€r
T0*iye
Hall( Saofot
Krhinu
SAGLIKBAKANLIGI
Ti.irkiye Halk Salhlr Kurumu Bagkanhlr
3^'"r"i?ti,trfl lt-xtffi 5"SoI&i,^*
Sayr :60949272/134
Konu : Tiiberktiloz Laboratuvan
De Eerlendirme Anketi
:ifry]f
itrriii1il1iiffiTr{iiifl iurrrr
VALiLiGiNE
(Halk Safilt$ Miidiirliigii)
Ulkemizdeki tiiberki.iloz tam laboratuvarlanmn mevcut durum bilgilerini giincellemek
amacryla ekte bulunan anket formunun 2013 yrh sonu itibariyle, tiiberkiilozla ilgili laboratuvar
faaliyetleri yiiriiten ttim kamu, iiniversite ve 6zel salhk kurum ve kuruluglanna ayn ayr,
doldurtularak (anket formu, http://tuberkuloz.thsk.saglik.gov.tr adresinde yer almaktadr)
14/03/2014 tarihine kadar Ba5kanhlrmrza il dtizeyinde toplu olarak gdnderilmesi hususunda;
Bilgilerini ve gerelini rica ederim.
Prof. Dr. Secil
, 6ZKAN ..v
EK: I Anket (3 sayfa)
DAGITIM:
8l n Vanigi
TI,'RKIYE HALK SAGLIdI KURUMU TUBERKULOZ DAiRE BA$KANLICI
Adnan saygun caddesi No:55 Refik saydm Yetletkesi c Blok 06100 Sfihiye/ANKARA
Fak
-
89
56 90
: 0 312 565 56 62
Tel: 0 312 565 56
Download

Anket Yazısı