0, - ^
erikel
•ii !If
\akiip ERiK11.
AILE
1964 - Yozgat, merkez Kavurgali koyu nutusuna kayitli
Erzurum MUftU Yardimcisi, Bozcaada, Bayramiç, Yerkoy MuftUsU, Ankara Merkez Vaizi ye Bala
MUftusu merhum Mehmet ERIKEL olu, annesi ev nanirni havatta, Zakire ERIKEL / kizi Bilkent Hukuk FakUitesi Mezunu Istanbui'da Avukat, Ahmet Huzayfe ERKEL / oiu Bilkent
Hukuk Fakuitesi Mezunu / istanbuda Stajyer Avukat, Ernine ERKEL I e - KuitUr Bakaniii
Geieneksel Islam Sanatiari Tezhip Sanatcisi
I
I T I N1
1977198019831989198919971998 200420072007 -
20072008 20 1 2 2013 2013
2013-
Yozgat I YerkOy Devrim likokulu Mezunu
Yozgat I YerkOy Ortaokuiu Mezunu
Ankara Mustafa Kemal Lisesi Mezunu
Ankara Universitesi Hukuk Fakultesi Mezunu
ODTU Pariar Vakfi i ngiiizce Dii E:tim Program / Ankara
Toplam Kahte Yönetimi Sertifika!i Eitirn Programi / Gizmor I Istanbul
Hacettepe Universitesi Aratirrna Merkezi "YOnetim ve Orgaruzasyon"
Programi /Ankara
Basbakanlik Insan Hakiari Bakanhi ' Insan Hakiari Egitrni
Strazburg - Fransa / Kopenhag - Danmarka
T.irkiye Barolar Birhi "Avrupa insan Hakiari SdzIemesi Sertifikah
Eitrni Prograrni / Ankara
Ankara Barosu ' CMK" Sertifikah Eitim Programi I Anka'a
Tar;hi Varlikiarin Korunmasi Eitim Programi / Prag - çek Oumhuriyeti
Maha!Ii Idareler Dernei ye Stockholm Beiediyesi ' Beiediyecik Hizmetieri
Eitirni / Stockholm - Isvec
Barolar Biriii" Erierji Hukuku Etirn Programi
Hacettepe Universtesi Arabulucuiuk Eitimi
Barolar Birui" ?irketler ye Ticaret Hukuku" Eitrn P'oga:i:.
insar hakari Alaninda Bireysel Baiuru Projes / AB Bakai
r1ESLFKi FAALIYETLER
1990 - Ankara Barosuna Kayith Avukat
1991 - Erikei Hukuk BUrosunun Kuruiuu
• Anadolu Ajansi A.?. Ulusiararasi Hukuk Dan imanii
• Metropol Imar A.?. TUrkiye Tarirn Kredi Kooperat'fleri
ligi, IKEAI Isveç, Farcan A.?.
Novabazar / e internet sitesi, Arkara Dikmen Vadis Pjesi / Iskitier MIA Kentsei DönUüm
Projesi Hukuk Dani^manliklarl ye dier hukuK danim-inhkIari ye avukatiik mesiei
• TRT /" Uzaktak' Yakiniarimiz" orogrami / Hukukcu Konuk I Ayiik Program
• BA?KENT TV / Hukukçu Gozuyte / Yap imci-Sunucu! Hattahk Program
• SES TV / Hukukcu Yorumcu
2013 - Adalet Bakanlii Arabuiucuiuk ka yd'na kayitli rih.iuc:j
K AN] I
199. . 97
2003 - 96
2007 -96
2007-07
2007 - 14
2008-09
20092010-12
If
I
Z
M F: T I
ASKI Denetcisi
Babakanhk Insan Hakiar; Danima Kurulu Uyesi
Babakaniik insan Hakiari Eitimi Ulusal Kcngr'si L'yesi
KUitUr ye Tabiat Varlikiari Korurra Ust Kurulu Uyesi
Ankara Yeniieme Alan' KUltUr ye Tabiat Varlikiari Korurro Kurulu Baskani
Turkiye Boks Federasyonu Dsiplin Kurulu Jyesi
Ipekyolu Boks Turnuvasi Kafile Bakanlii I Baku
TUrkiye Boks Federasyonu Disiolin Kuruiu 3akanhq
TaIatpaa Bulvari mci Sokak No:1 HamamOnU ANKARA/TURKIYE • Tel: +90 312 3100060' Faks: +90 312 31001 45
www.erikel-hukuk.com • www.yakuperikel.av.tr • [email protected]
erikel
hukuk
pek Yolu Boks Turnuvasi Kafile Bakaniik / Bakü
2011 -
2014 -Adalet BakanIir Arabuluculuk Usi Kuruu UyeIi
SOSYAL's'eKULTUREL FAALIYETLER
1984 - 88
1985-88
1986-89
1989-92
19961996-98
1996-99
2006 2003-06
20062008 2003-07
20072014-
Ankara Universitesi Hukuk FakiItesi Orenci Konisci iakan!
Tekiif Dergis Ankara Temsicisr
Ankara Universitesi Orenci Kornisyonu Bakani
Tem& Hac ye HUrriyetler Derneçji Genel Sekretari
Ankara Baro Ydnetim Kurulu Acav:
Musiad Ankara $ubesi YOnetirn Kuuiu Uyesr
Hukuki AratirmaIar Derner HLDER Ankara 5bcsi Kurjcu Sube Bakani
Turkiye Barolar BrrIii Ankara Delegasyon Uyei' Ad,,'
Hukuki AratirmaIar - Layiha / Dergisi Sahib, ye Gen€I 'yn 'i'Onetmeni
Ankara Platformu Kurucu UyeIii
TUrkiye Barolar BirIii Ankara Delegasyon Uvel Aday
Hukuki AratrrmaIar Derner / HLDER I Gene] 8akan;
Hukuki Aratirmalar Dernei / HUDER / Onursa Bakan!
Ankara Barosu Baroda Birlk G r ubu Barolar 3irIiii Delegasyon Aday,
Kültürel caIimaIar (panel, söylei, açik oturum) / DOzenleyici-Katilimci
• Aliya Izzet Begovic ye Insan Ha!ari PaneU / Ankara
• Kibris ye Annari Plani Paneh / Ankara
Insan Hakiari, Hukuk ye OzaUrluk!er Panel: / Diyarh:-ocr
• Insan Hakla-i Irak ye Fe'luc. Paneli / Ankara
• Avrupa Birlri Surecinde TCK ye CMK Paneli! Elazr
• DUnya ye Ulkemzdeki Son Hukuki ye Siyasi Geln
r Panel" / Antalya
• Hukuk Demokrasi ye Irsan Haciar Paneli / Istanbul
• Avrupa Birlii ve Hukuk Devieti Paneli I Samsun
• Dou - Bati Medeniyetler çatimasi ye Hukuk Paneli Konya
• AB Sürecinde Birey - Deviet isklerinin Yeniden Tnrmr çaltav /Ankara
• Anayasa Mahkemes: Kararlar' (atayi / Ancar
• Sivi Toplurn Kurulusu olara. HUD--: R ye Ba'oia r To r tarI / Ankara / Qorum / Erzurum
Trabzon / Yozgat
Utusal ye Uluslararasi Hukuk Qalismalari
2004 - 07 Hukuk Kurultayr 'I. ii. III IV Ankara / Vozyat Konya 2 Elazi g
2004 - 07 Mesleki inceleme, aratirrna gezisi I. H. III. IV. Paris Barsu. Strazburg
Baros u
2006-08 Mesleki gOrumeler I. II. Iii IV. Avrupa Konsey Aruoa Parlamentosu,
2006 - 08
08 Mesleki MUzakereler I. II. III IV Avrupa Insan Hakar; Mahtemesi / Paris
/ Strazburg / Fransa
2011 -
Turkiye Mull Olimplyat Komitesi Spor Hukuku Gince! SounIarr / Istanbul
2013-
BilkentUniversitesi Hukuk Fakrtesi Oreni Kcnse' nsan Hakiar
Prograrni Avrupa BirIii Prnjei
2014 -
Bilgi Universitesi Arabuluculuk Soyiei , Kair-c ! s'ancul
20 1 4 -
Adalet Ba'<anhi ArabuucWk Dae Bakanlr.i! HSYK 1efti Kurulu
MüfettiIeri rIe Arabuluculuk U..erir:e Soylei! KaI IC Ankara
2014 -Adalet Bakanliöi Arabuluculuk Daic Bakarhö' / Baro:r BirIj! / Adana
Arabulucula r Dernei Arabuluculuk Panel /,' Katil;rnc Adana
2014 -Adalet Bakanl Arabuluculu k Daire Bacanri ' Baor BrIii I Mersin
Arabulucular Dernei Arabuluculuk. Paneli / Katilimci I Mersin
2014 -!gel TV Arabuluculuk Prograui Arabulucu Kanuk / Mesi•1
I
Talatpasa Bulvari mci Sokak No:1 HamamOnU ANK.ARA/TUPKIYE • Tel: +903123100060' Faks: +90 312 31001 45
www.erikel-hukuk.com • www.yakuperikel.av.tr • [email protected]
erocei
hukUk
Yayinlar
• Avukatl'k Kar. unu Tasarisi Tekifçaiimas / HUDER
• BaOrtUsu (alimasi Kitatl / HUDER
• Avrupa Insan Hakiar, Mahkemesi Leyla ahin Karar cevirisi / HUDER
• Meriland EyaIeti Avukatlik MesleK Kurallan çevirsi / HUDER
• Kiisel Bilgilerin Korunmas ye Dei,mi Kitap çaiirnasi / HUDER
• Ijluslararasi Deniz Hukuku / e-bock / HUDER
• Yargi Reformu ye Avukatlik / HUDER
Atolye çaIirnaIari
Insan Haklari Ii y e llce Kuruliarina El Kitabi Haz r lanrnac
ojes / Bolu
Babakanhik Insan Haklar' Bakanit' insan H3k1a1 Ulusal Kurumu
Qali^masi Projes / Kapadokya-Ncvehir
• Tarih Alanlardaki Mail Inhidair D rumundaki YaDIrin Kounrnasina Dair
Proe I Proje Sorumlusu
• KUltUr ye Tabiat Variiklarinm Korunmasina Dair 00a Oretimde Yapimasi
Gereken Bilgilendirme Projesi
• Yeni TUrk Ceza Kanunu Ya3aasmasl çalita'i / Ankara
•
Upheli ye Sanik Hakian Sjiei / Ankara
• Uluslararasi Demokrasi Eitimi I çanakkaie
• D m 1 Ozgcirlukier, Din Eitimi ye Oretiminin Hukuki Dayanaklari çaIitayi /Ankara
• TerOrie MUcadele Kanunu Yasa Tasarisi çaliayi ,.nara
• Turkiyed i-{ukuk Eitmi ye Hukuk FakU!.eleri Soylesi Ankara
• Avrupa Insan Hakiari Mahkemesi Leyla Sahin Turkie Davasi - Panel / Ankara
• TUrk lngiliz Avukatiar B,riii Ortak Hukuki Hizrr.etleri :cle / Ankara
• Yeni Turk Ticaret Kanunu ye Borçar Karunu Tasarsi çaltay / Ankara
• Insan Haklari ye e-Bilgi Projesi / Ankara
• Gecmiten Ge!ecee Turk Ceza Kanur'u ye 301 Mad-e çalisay / Ankara
• Basnda Yer Alan Suç Haberler ! .'e Og elerinin Sosya Pskolotik Sonuçlari Sempozyumu
Katiiimc I Ankara
• Spor Hukuku Sernpozyurnu KaHrnci I Istanbul
•
•
III.
Uluslararas, Proje QaIiniaIari
• Ombudsmanlik - U!uslararasi Topanti / Mr D Albert TAKACS Macaristan Ombudsman, Mr.Dr.Attha PETERFALVI Macaristan Omhuthmani Mr. Ervin KARAMUCA Arnavutluk
Ombuosmani- D,-.Nora FORGACS Hukuk Danis-ma r Prof. Dr. Hermann HINKEL Strazburg
Un!versitesi Oretim Uyesi latimri lie / Ankara
• Avrupa Birlii Ulkelerinde Yaayin Vatandas :arimiza : kifl Ceza y e infaz Hukukundan
Kaynaklanan Sorunlar'n Tespi t ' Projesi
• 4 vrupa Bir i ii Uike!erinde Yu?yan Vatandasiirimizn Medeni Hukuktan Kaynakianan
Sorunart Tespti Projesi
• Hukuk AratirmaIari y e Ulusia'arasi Turk Hukjc LocUs: iojesi
IV.
Insani Görevler
• Aliya Izzet Begovic Cenaze Torerrie Katlirr ' Ekirn 2CO3.' Saravova
• Yaser Arafat Cenaze Tdrerne <anlm / Kasm 2004 •1 Kahire
• Iraktaki insanlik dii ikence y e kotu muameIe'e du-,igin yaplan STK topiantilari ye
Ulustararasi Turn KuruIuIari GOeve cairma Evie ,,.-O Mavis 2004 / Ankara
• Filistin Inisiyatif Grubu Kurma Orqanzesi 2006 A.k:ra
• Tsunami ya rdimi - Endorezya
Talatpasa Bulvari mci Sokak No: 1 HarnamOnU ANK.ARA/TURKIYE • Tel: +90 312 310 00 60 • Faks: +90 312 31001 45
www.erikel-hukuk.com • www.yakupenikei.av.tr • [email protected]
Download

av.yakup