Mikotoksin Kontrol
Katkısı
Mikotoksinler genel anlamda mantar (fungus) türleri tarafından sentezlenen metobalizma yan ürünleridir (İkincil
metabolit). Günümüzde 350 mantar türünün 400 ‘ den fazla mikotoksin ürettiği bilinmektedir. Mikotoksin üreten
küf mantarlarının çoğunluğu aspergillus sp, penicillium sp, fusarim sp., claviceps sp, rhizopus ve cladosporim
cinsleri içinde yer almaktadır. (Kielstein 1993, Tunail 2000)
YEMLERDE BULUNAN MiKOTOKSiNLER VE POTANSiYEL TOKSiSiTELERi
MANTAR
(FUNGUS)
MIKOTOKSIN
ETKILI OLDUĞU
YEM HAMMADDESİ
ETKI
ETKILI OLDUĞU
HAYVAN TÜRLERI
Aspergillus ve
Penicillium
Aflatoksin
(B1, B2, G1, G2)
Mısır ve diğer
tahıllar, pamuk
tohumu küspesi,
sorgum, yerfıstığı
Karaciğer tahribatı, bağışıklık
sisteminde tahribat, kanserojen,
kanama
Tüm türler
Aspergillus ve
Penicillium
Okratoksin
Mısır ve diğer
tahıllar, pirinç
Böbrek tahribatı
Kanatlı
Aspergillus ve
Penicillium
Siklopiazonik asit
Yerfıstığı, mısır ve
diğer tahıllar
Böbrek tahribatı, kabuk kalitesinde
azalma
Kanatlı
Fusarium
Deoksinivalenol
(DON, vomitoksin)
Mısır ve diğer
tahıllar
Sindirim ve dolaşım sistemi
bozuklukları, iştahta azalma, kusma,
sinirsel tahribat
Sığır, kanatlı
Fusarium
T-2
Mısır ve diğer
tahıllar
Azalan yumurta verimi, kabuk
kalitesinde kötüleşme
Kanatlı
Fusarium
Zearalenon
Mısır ve diğer tahıllar,çayırotu,saman
Üreme sisteminde tahribat
Koyun
Fusarium
Fumonisin
Mısır, tahıl
Sinir sisteminde tahribat
At, kanatlı
Penicillium
Sitrinin
Mısır, arpa ve
karma yemler
Böbrek ve karaciğer tahribatı, ödem
Kanatlı, koyun, at
Penicillium
Rubratoksin
Mısır
Hepatik sendrom, kanama
Sığır
Penicillium
Patulin
Buğday
Deri lezyonları, sinirsel sendromlar
Sığır
Claviceps
Ergot
Sorgum
Büyümede gerileme
Tüm türler
Alternaria
Tenuazoik asit
Tahıllar
-----
Tüm türler
Basmacıoğlu ve Ergül, 2003; Suttajit,2000
F.A.O nun (Food and agriculture organisation)
raporlarında Dünya tahıllarının %25’i
mikotoksinlerle bulaşıktır. Bu bulaşmanın
%90’ı yem hammaddeleri daha tarlada iken
olması çok önemlidir.
Mikotoksinlere yönelik analiz bulgularına
dayalı teşhis aşamasında bazı nedenlere
bağlı zorluklar yaşanabilir. Bazı mikotoksinler
birden fazla mantar tarafından üretileceği
gibi bazı mantar cinsleri birden fazla
mikotoksin üretebilmektedir. Mikotoksin
varlığında
mutlaka
mantar
varlığına
rastlanılamayabilir. Çünkü mikotoksinler
varlığını çoğu çevre şartlarında uzun süreler
koruyabilmektedir. Birçok yem hammaddesi
nem, karbondioksit, oksijen, sıcaklık vb.
şartlarda uygun olduğunda mantarların
mikotoksin üretimi için iyi bir ortam
oluşturmaktadır.
Hayvanlarda mikotoksinlerden kaynaklanan sorunun kesin teşhisi biraz karmaşıktır. Akut olarak çıkan sorunlar
kolay teşhis edilmekle birlikte uzun bir sürece yayılan kronik ve tali (sekonder) etki gösteren sorunların fark
edilmesi ve teşhisi zordur. Sahada genellikle kronik ve tali (sekonder) mikotoksikozise rastlanmaktadır.
MiKOTOKSiKOZİS ŞEKİLLERİ VE SEMPTOMLARI
Akut primer mikotoksikozis
Kronik primer mikotoksikozis
Sekonder mikotoksikozis
Karaciğer Yangısı (Hepatitis)
Büyüme hızında yavaşlama
Immunogenesis ve doğal direnç
mekanizması bozuklukları
Doku ve kılcal damarlarda
hemoraji (Kanama)
Ürogental aktivite azalması
(Üreme)
Enfeksiyonlara karşı duyarlılık
Ağız ve bağırsak epitelinde
defernasyon
Et, süt, yumurta veriminde azalma
Hücresel bağışıklık sisteminin
baskılanması
Mortalite (Ölüm)
-----
Fagositez ve komlement aktivitesinin
baskılanması
-----
-----
Teratojenik etki
Genel olarak mikotoksinlerin bahsedilen etkilerinin ciddiyetini belirleyen faktörler; Mikotoksin tipi, kontaminasyon seviyesi, maruz kalan kanatlının ırkı, yaşı, beslenme düzeyi mikotoksin kontaminasyon çeşitliliği, intestinal
sisteminin mikroplara yapısı ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişmektedir.
Mikotoksin Etkileşimi
(M
İKO MİK
O
TO
KS TOK
İN
+ L SİN
PS
ET
)
(si KİLE
ne
rjik ŞİM
L
-a
dit ERİ
if e
tki
leş
im
)
Mortalite
Ölüm
Klinik
Belirtiler
Metabolik Hasar
Hedef organ hasarı
(karaciğer, böbrek, bağırsak)
Verim Kaybı
İmmun Sistem
Baskılanması
Yem Alımının
Baskılanması
Verim Kaybı
Mikotoksin Miktarı
Mikotoksin + LPS etkileşimi;
LPS (Lipo polisakkaritler) hüzre zarında bulunan gram negatif bakterilerin başlıca toksinleridir. (endotoksin)
mikotoksinlerin eser miktar varlığında LPS varlığı ile etkileri çok yüksek semptomatik etkilere yol açmaktadır.
İntestinal sistem bütünlüğü ve mikroplara yapısı çok önemlidir.
Endotoksik lipo polisakkaridin Aflatoksin B1 ile beslenen
etlik piliçlerinin ölüm oranına etkisi
Nontoksik Dozlarda AFLATOKSİN B1 ve T-2 TOKSIN ile beslenen
civcivlerde devamlı düşük dozda Endotoksik LPS verilmesinin etkileri
Kontrol
Kontrol
0 LPS
2 AF B1
LPS
200 LPS
0 AF B1
LPS + AF B1
200 LPS
2 AF B1
LPS + AF B1 + T-2
200 LPS
4 AF B1
Ölüm 0
20
40
60
80
100
University of Missouri, USA, 2005
Ölüm (%) 0
5
10
15
20
* P<0.05
ÇİFTLİK HAYVANLARINDA MİKOTOKSİN KOMBİNASYONLARI
Sinerjik / aditif etkileşim;
Sahada birden fazla mikotoksine
tepki, herbir toksinin tek
başına oluşturduğu etkiye
hayvanların gösterdiği tepki ile
aynı (toplamalı=aditif) her bir
mikotoksine gösterdikleri toplam
tepkiden daha fazla (sinerjik etki)
olabilir. Bu sebeple hayvanlar
bilimsel çalışmalara göre herhangi
bir zarar oluşturmayacağı
düşünülen düşük mikotoksin
düzeylerine tepki göstermektedir.
MİKOTOKSİNLER
İNCELENEN TÜR
ETKİ
KAYNAK
AFB1 + OTA
Broyler civciv
Sinerjik
Huff ve ark., 1988a
AFB1 + T-2 toksin
Broyler civciv
Sinerjik
Huff ve ark., 1988b
AFB1 + DAS
Broyler
Sinerjik
Kubena ve ark., 1993
AFB1 + CPA
Broyler civciv
Sinerjik
Smith ve ark., 1992
OTA + CPA
Broyler
Aditif
Gentles ve ark., 1999
Sitrinin + OTA
Civciv
Sinerjik
Stoev ve ark., 2002
PCA + OTA
Civciv
Sinerjik
Stoev ve ark., 2002
Fusarik asit + FB1
Civciv
Sinerjik
Bacon ve ark., 1995
Broyler civciv
Aditif
Javed ve ark., 1993
T-2 toksin + DON
Broyler
Sinerjik
Rottinghaus, 1989
T-2 toksin + FB1
Hindi
Aditif
Kubena ve ark., 1995
T-2 toksin + OTA
Broyler civciv
Aditif
Kubena ve ark., 1988
Garcia ve ark., 2003
Wang ve ark., 2009
Kuzu
Sinerjik
D'Mello ve ark., 1999
Süt ineği
Sinerjik
D'Mello ve ark., 1999
MON + FB1
DAS + Aflatoksinler
ZON + T-2 toksin
naturapack
“ sürdürülebilir
inovatif çözümler “
Ürünlerimizle ilgili daha fazla bilgi için
web sitemizi ziyaret edin:
www.naturapack1525.com
Mikotoksinlere karşı hayvanların metabolik olarak doğal savunma sistemleri vardır.
Biotransformasyon – Bioinaktivasyon
Mikotoksinler hayvanların intestinal sisteminde bulunan doğal florasındaki bakteri, maya, mantarlar ile enzimatik muameleyle daha az toksik veya toksik olmayan metabolitlere dönüştürülür ve dışarı atılır. Bu sistem toksin
emilimini ve dokulara zarar vermesini engelleme amaçlalıdır.
Detoksifikasyon;
Kan dolaşımında, safrada ve yağ dokularda birikimli bulunan mikotoksinlerin karaciğerde modifiye edilerek toksik olmayan metobolitlere çevirimi veya suda çözünebilen moleküller haline getirilmesi sonucu vücuttan dışarı
atılmaya çalışması işlemidir.
Mikotoksin
(Yağda erir formda)
Adım 1
Adım 2
Gerekli Besin
Maddeleri
Gerekli Besin
Maddeleri
Vitamin B1
Folik Asit
Glutathione
Antioksidanlar
Antioksidanlar
»» Vitamin C
»» Vitamin E
»» Bitki ekstraktları s.p
»» Esansiyel yağlar s.p
»» Caratenoidler
Detoksifiye Atık
(Suda erir formda)
Vücuttan atılımı
»» Glutamine
»» Glycine
»» Taurine
»» Cysteine
Bitki ekstraktları s.p
Esansiyel yağlar s.p
Böbrekler
Safra bezi
Safra
İdrarla
atılım
Bağırsakla atılım
Bu savunma sistemlerinin kritik metabolik aşım sınırları mevcuttur. Uzun süreli düşük miktarlı mikotoksin bulaşıklığı, çoklu aditif (eklemeli) veya çoklu sinerjik (artırmalı) mikotoksin bulaşıklığı; endüstriyel üretimin hayvanlar üzerine oluşturduğu stres faktörleri bu sınırları zorlamakta ve klinik mikotoksikozis olguları oluşturmaktadır.
HAYVAN BESLEMEDE YEMLERDE GÜVENLİ MİKOTOKSİN MİKTAR SINIRI YOKTUR
GÜVENLİ-SÜRDÜRÜLEBİLİR-ÇOK YÖNLÜ KORUMA PROGRAMLARI VARDIR
NATURABIND MİKOTOKSİN KONTROL PROGRAMI
Faz 1 Mikotoksinlerin adsorbsiyonu ve sindirim sisteminden uzaklaştırılması
Naturabind içeriğindeki yüksek bağlama kapasiteli ionic minerallerle düşük dozlarda hedef molekülleri seçici ve
etkin bağlama sağlar. Mikotoksinlerin doku organ ve metabolik hasarlarını emilim aşamasında minimize eder.
Faz 2 Mikotoksinlerin Biyotransformasyon – Biyoinaktivasyonuna destek
Naturabind içeriğindeki spesifik işlenmiş maya özleri ve bitki ekstraktları-esansiyel yağlar ile sindirim sistemindeki
doğal mikroplarının (bakteri-maya-mantar) artışının sağlanmasını destekler, bu sayede mikotoksinlerin vücutta
toksik olmayan metabolitlere dönüşümünde destek sağlar.
Faz 3 Mikotoksinlerin Detoksifikasyonuna destek
Naturabind içeriğindeki aktif bitki esktraktları ve esansiyel yağlar ile karaciğer, böbrek ve intestinal sistem üzerine
mikotoksinlerin olumsuz etkilerini engelleyip detoksifikasyonun rahat çalışmasını sağlar.
Faz 4 Mikotoksinlerin Immum sistemi üzerine baskısının azaltılması
Naturabind içeriğindeki spesifik işlenmiş maya özleri ve aktif bitki ekstraktları ve esansiyel yağlarla immun
sistemin aktivasyonunu sağlayıp mikotoksinin immun sistem üzerine baskısını azaltır.
Faz 5 : Mikotoksinlerin Oksidatif baskılarının azaltılması
Mikotoksinler vücutta serbest radikaller gibi hareket edip doku, organ ve hücrelerkde oksidatif stres sebebiyle
lipid peraksidasyon ve yangıya sebep olurlar.
Naturabind içeriğindeki antioksidan aktif maddeler sayesinde bu etkilerinden
doku, organ ve hücrelerin korunmasına destek sağlar.
NATURABIND İÇERİĞİ
»» Modifiye edilmiş seçiciliği yüksek ionic mineraller (Na-Ca
alüminyum silikat, sepiolit)
»» Spesifik işlenmiş maya özleri
»» Spesifik bitkisel ekstralar, esansiyel yağlar
Mikotoksinlerin adsorpsiyonu ve dışarı atılmasında artış
•••
Mikotoksinlerin biyotransformasyon - biyoinaktivasyonunda
artış
•••
Mikotoksinlerin detoksifikasyonunda artış
•••
Mikotoksinlere bağlı oksidatif stresin sebep olduğu organ,
doku ve hücre hasarlarında azalış
•••
Mikotoksinlere bağlı immun baskıda azalış
Kullanım Şekli
Minimum dozlar dışındaki kullanımlar için
teknik personelimize başvurunuz.
Kanatlı için Dozaj
NATURABIND-S: Min. 1000g/ton
NATURABIND-PLUS: Min. 750g/ton
Naturapack 1525 bir Norm Hayvan Sağlığı Ltd. markasıdır.
T • (332) 342 24 71 - 72 F • (332) 342 19 44
Fevzi Çakmak Mh. 10563 Sk. No.38 K
aratay - Konya
www.naturapack1525.com www.normhayvansagligi.com
Download

Mikotoksin Kontrol Katkısı