DANIŞMA KURULU
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ UYARINCA YAPILAN 45.
DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
16/5/2014-18/5/2014 Kastamonu
____________________________________________________
SONUÇ BİLDİRİSİ
Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 48 inci maddesi uyarınca, 45.
Dönem Danışma Kurulu 1. olağan toplantısı, Genel Merkez Yönetim, Onur, Denetim
Kurulları üyeleri, Şube temsilcileri ile Oda bölge ve il temsilcilerinin katılımlarıyla
16.5.2014 – 18.5.2014 tarihleri arasında Kastamonu’da yapılmıştır.
Danışma Kurulu toplantı Oda Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN’ın
konuşmasıyla açılmış, Soma’daki maden kazasında resmi rakamlara göre 301 şehit
madencimize Allahtan rahmet, geride bıraktığı ailelerine ve milletimize baş sağlığı
dileklerinde bulunulmuş, bu elim maden kazası nedeniyle çalışma hayatındaki
keşmekeşliğin ve sistemsizliğin düzeltilmesi, başta iş güvenliği ve mühendislik
hizmetlerinin standartlaştırılması, bağımsız denetim mekanizması mevzuatının
oluşturulması hususlarının danışma kurulu sonuç bildirisinde yer alması belirtildikten
sonra, gündemde yer alan konularda konuşmacılar sunumlarını yapmış, şube
başkanları görüşlerini açıklamış, sorular cevaplanmış, yapılan tartışmalar ve katkılar
sonunda aşağıdaki tavsiye kararları alınmıştır.
Buna göre;
1- Soma maden kazası faciasından son kez ders çıkarılarak kayıpların
minimize edilmesi ve bu konuların Devlet politikası haline getirilebilmesi için; başta iş
güvenliği ve mühendislik hizmetleri olmak üzere, çalışma hayatı girdilerinin
standartlaştırılması, ödünsüz uygulamaya aktarılması, uluslararası kriterlere uygun
bağımsız denetim mekanizmasının oluşturulması, taşaronların ve işverenin insafına
bırakılmadan insan emeği ve iş hayatının korunması için radikal yasal tedbirlerin
alınması,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun personel hareketlerinde zorunlu
kıldığı ehliyet, liyakat ve kariyer ilkelerinin hiç dikkate alınmadığı, hukuka aykırı birçok
hükümleri içeren ve bu nedenle yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay’da
davası devam eden “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği”, vazettiği ve kabulü mümkün olmayan anılan Yönetmelik maddelerine
dahi uyulmadan, öncelikle seçimle işbaşına gelmiş Odamız şube ve temsilciliklerinde
görev alan üyelerimizden başlayarak Odamız üyelerinin kazanılmış hakları ihlal
edilmek suretiyle rotasyon uygulamasının acımasız biçimde uygulanmaya
konulmasının endişe ile takip edildiğini, mesleki uzmanlığı ihlal eden mesleğimizin
geleceği ve ormancılığımızın sürdürülebilirliği açısından tehlikeli sonuçlar doğuracak
1
bu uygulamanın kamuoyuyla paylaşılmasının zorunluluğunu, bu hukuksuz
uygulamanın kabul edilmediğini ve haksızlığa uğrayan tüm üyelerimizin yanında
olunduğunu, bu konudaki hukuk mücadelemizin bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da aralıksız şekilde sürdürüleceğinin bilinmesi,
3- Kamuoyundan gizlenen görüşmeler sonucunda ormancılığımızın kurumsal
kimliği ve mesleki hafızasını yok eden, Orman Genel Müdürlüğünün yersiz ve yurtsuz
duruma düşüren birinci derece tarihi ve doğal sit koruma statüsüne sahip olan Gazi
Yerleşkesi ile taş binanın elden çıkarıldığı gibi; bu kez, torba kanunlar ile kendi içinde
uyumu bozularak yamalı bohça haline getirilen 6831 sayılı Orman Kanunu, yine
benzer şekilde kamu oyundan gizlenerek orman tanımı dahil Kanununun tümünün
değiştirilerek yeni bir kanun yapılmasına yönelik hazırlık çalışmalarının yapıldığı
duyumlarının alındığı, böylece 175 yıllık mesleki birikimleri bir kalemde ortadan
kaldırabilecek yasal düzenlemenin üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları,
çevreci kuruluşlar, sendikalar vb. örgütlerle paylaşılıp katkıları alınmadan
yapılmasının çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını ve 1951 yılında çıkarılmak istenen
orman kanununun engellenmesine yönelik, halkımızın desteklerinin sağlandığı
ormancılık tarihinin en büyük mesleki dayanışması olan “Yeşil Kitap Orman Davamız”
direnişinin hatırlatılması,
4- Orman İdaresinde; başta silvikültürel çalışmalar olmak üzere, 5531 sayılı
Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği Hakkında Kanun’da belirtilen diğer ormancılık mesleki faaliyetlerine
yönelik mühendislik mesleki hizmet alımlarının, 4734 sayılı Kanunu ile 5531 sayılı
Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve sürekliliği
sağlanacak biçimde yapılmasını, dolaylı yoldan personel istihdamına yönelik
mühendis alımı gibi ihale mevzuatına aykırı uygulamalardan vazgeçilmesi,
5- Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere, mesleğimizin
kurumsallaşması için Odanın yürürlüğe koyduğu, örgütleri ve üyeleri bağlayıcı
mesleki kurallara eksiksiz uyulması, Orman ve Su İşleri Baklanlığınca yapılan
denetim raporunda da belirtildiği üzere, mühendislik mesleki hizmet çıktılarının
denetimi amaçlı yapılan vize uygulamasında şube ve temsilciliklerin gerekli titizliği
göstermesi, bir anlamda mali disiplini de ilgilendiren mesleki çıktılarda vize bulunup
bulunmadığının öncelikle mesleki kamu kurumu olan Orman İdaresince aranmasının
hukuk devleti olma ilkesinin gereği olduğu hususunun bilinmesi,
6- Odanın 44 üncü Dönem Danışma Kurulunda alınan tavsiye kararında
açıkça belirtildiği üzere; Başbakanlığın 27/5/2013 tarih ve 2885 sayılı yazıları ekinde
TBMM ne gönderdiği, 16/5/2012 tarih ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”a hayatiyet kazandırmak için, Devlet
Ormanlarından arsa üretilip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kullanımına tahsis
edilmek amacıyla hazırlanan “Orman Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nın Anayasa’nın 169 ve
170 inci maddelerine açıkça aykırı olduğu, bu tasarıyla 6831 sayılı Orman Kanunu
yerine 7269 sayılı Afetler Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle, biyolojik çeşitliliğin
en zengin olduğu, endemik türlerin yer aldığı, yaban hayatının en çok yararlandığı,
karbon yutak deposu olan doğal bozuk orman alanları ile maki sahaları başta olmak
üzere, benzer nitelikteki orman alanlarının rant uğruna daraltılmak istendiği ve yeni
2/B ler çıkarmayı öngören düzenlemenin kabulünün mümkün olmadığı ve bu
2
konunun en geniş biçimde kamuoyuyla paylaşılmasına yönelik hassasiyetimizin
aynen korunduğunun hatırlatılması,
7- Odanın 44 üncü Dönem Danışma Kurulunda alınan tavsiye kararında
belirtildiği üzere; 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun ile Orman Genel Müdürlüğüne görev olarak verilen, 5531 sayılı Orman
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Hakkında Kanun ile yasal güvenceye alınan, Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri
Mühendislerinin uzmanlık alanlarına ilişkin mesleki hak ve yetkilerinde bulunan,
ormancılık karantinası ve bitki pasaportu konularının uygulamaya aktarılması için,
Orman Genel Müdürlüğünde bekletilen ilgili yönetmelik taslaklarının Resmi Gazete’de
yayımlanması beklenirken, TBMM sunulan torba kanun taslağı ile bu görevlerin Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmesi yönündeki düzenlemenin mesleki
haklarımızın ihlali yönünde atılmış bir düzenleme olduğunu, bu konunun yasa
tasarısından çıkartılmasını, yayımlanmayı bekleyen ilgili yönetmelik taslaklarının
Resmi Gazeteye gönderilmesi yönünde Oda olarak her türlü destek ve katkının
yapılacağını, bu konudaki mesleki beklentimizin, idari ve hukuki takibimizin devam
ettiğinin bilinmesini,
8- Orman Kanunun 18’inci maddesine göre ormana dört kilometre mesafedeki
şerit ve hizarlar ile mesafeye bakılmaksızın kereste fabrikalarının izinle kurulması
gerekirken; Kanunda her hangi bir değişiklik yapılmadığına göre, OGM ce 60 yıldan
bu yana aranmakta olan şerit-hizar izin raporu uygulamasının kaldırılıp bu tesislerin
orman dışında olduğunu belirten bir yazı ile izin verilmiş sayılmasına ilişkin olarak
18/4/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Orman Kanunun 17/3 ve 18 inci
Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği” hükümleri ile izin raporları düzenlemesinin
kaldırılmasının yasal olmadığını, bu durumun düzeltilerek mevcut uygulamaya devam
edilmesi hususunun Orman Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,
9- Oda olarak ormanlar ve doğal dokuların tahrip edilmesi konusunda
taşıdığımız hassasiyeti meslektaşlarımızın özlük hakları konusunda da taşıdığımızı,
bu bağlamda orman idaresi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
genç Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendislerinin istihdamı yönündeki girişimlere aralıksız devam edilmesi, bu
kurumlarda çalışan üyelerimizin mesleki hak ve yetkilerinin korunması çalışmalarının
titizlikle sürdürülmesi, Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaç İşleri Endüstri
Mühendislerinin 5531 sayılı Kanuna göre mesleki hak ve yetkilerinin inşaatlardaki
ahşap imalatın kontrollerinde uygulayabilmeleri için yapı denetim heyetlerinde yer
alması yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması,
10- Orman Genel Müdürlüğü taşra kadrolarında yer alan başmühendislere
tanınan özlük hakların, başmühendis kadrosu ile Orman Kadastro Komisyon Başkanı
görevlerini yürüten orman mühendislerine de verilmesi, 21/4/2014 tarih ve 2014/6302
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2/B arazi satışları ve iade işlemleri bağlamında
Maliye Bakanlığı personeline verilen fazla mesai ücretinin, bu hizmetin yükünü
arazide çeken Orman Kadastro komisyonunda çalışan Orman Genel Müdürlüğü
personeline de verilmesi için ilgili makamlarda girişimlerde bulunulması,
3
11- Ormancılığımız ve meslektaşlarımızı ilgilendiren mahkeme kararları başta
olmak üzere diğer tüm mahkeme kararlarının hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti
olma ilkesinin gereği olarak mutlaka tavizsiz uygulanması,
Gerektiği hususlarında kamuoyu, uygulayıcı kurum ve kuruluşlara duyurulması
yönünde tavsiye kararları alınmıştır. 18/05/2014
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
4
Download

1 DANIŞMA KURULU ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ANA