TBB ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU
26 Nisan 2014 Seferihisar TOPLANTI TUTANAĞI
TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, 26 Nisan 2014 günü Seferihisar’da, TBB Yönetim Kurulu
üyesi ve Komisyon Başkanı Av. Ali ARABACI ile komisyon üyeleri Av. Bülent Kaçar, Av. Ziynet Özçelik,
Av. Ayşegül Altınbaş, Av. Dr. M. Bülent Tokuçoğlu, Av. Bedrettin Kalın, Av. Şehrazat Mercan, Av.
Berna Babaoğlu Ulutaş, Av. Emre Baturay Altınok, Av. Safiye Yüksel, Av. Eralp Atabek, Av. Tuncay
Koç, Av. Cem Altıparmak, Av. Ömer Erlat aşağıda yazılı gündemle toplanmışlar ve aşağıda yazılı
kararları almışlardır. Toplantıya davet edilen Av. İsmail Hakkı Atal, Av. Coşkun Molla, Av. Ömer Aykul,
Av. Barış Yıldırım, Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu, , Av. Ş. Can Atalay, Av. Alev Seher Tuna, Av. Hacer
Temirkan Sağbili, Av. Filiz Saraç, Av. Fevzi Özlüer, Av. Burhan Uyan, Av. Serdar Şengün, Av.Nurcan
Z. Çarıkçı, Av. Sevim Küçük Abdimanoğlu, Av. Ali Furkan Oğuz, Av. Nurten Çağlar Yakış mazeretleri
nedeniyle toplantıya katılamayacaklarını bildirmişlerdir.
26.04.2014 günü İzmir Seferihisar’da aşağıdaki gündemle komisyon toplantısına başlandı.
1- Bir önceki toplantıda alınan kararların uygulamalarının görüşülmesi,
2- 7-8 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da yapılacak olan TBB Çevre ve Kent Hukuku Kurultay
Programının görüşülmesi,
3- TBB tarafından her yıl verilmesi kararlaştırılan Av. Noyan Özkan Ödülü ile ilgili görüşme,
4- Ergene Derin Deniz Deşarj sahasında inceleme gezisi ve basın açıklaması yapılması,
5- 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek komisyon faaliyetlerinin planlanması,
6- Av. Nurten Çağlar Yakış ve Av. Ziynet Özçelik’in Danıştay’ın Çevresel Etki Değerlendirmesi hakkında
açılan davalarda bilirkişi heyetlerinin nasıl oluşturulacağına dair verdiği kararın tartışılması önerisinin
görüşülmesi,
7- Av. Ziynet Özçelik’in Çevre ve Kent Hukukunda son dönemde yapılan mevzuat değişikliklerinin
takibine dair önerisinin görüşülmesi,
8- Av. Ziynet Özçelik’in komisyon faaliyetleri ile birlikte strateji geliştirilmesi önerisinin görüşülmesi,
9- Av. Burhan Uyan’ın ve Mimarlar Odası Samsun Şubesi Vekili Av. Fatih Akdeniz’in Samsun
Büyükşehir Belediyesi’nin Bandırma Gemi Müze Kuş Cenneti Arası Sahil Yolu Düzenleme Çalışmaları
adı altında denize dolgu yapılarak sahilin yok edilmesine, Kıyı Kanununa aykırı faaliyete karşı
dayanışma içinde olunması taleplerinin görüşülmesi
10-Av. Şehrazat Mercan’ın Seferihisar-Urla-Çeşme Yarımadası'nın Orkinos ve Balık Çiftlikleri, Taş
Ocakları Kırma Eleme Tesisleri ve RES davaları, Urla Zeytineli Hacılar Koyu Villalarının hukuk yolları
süreçleri hakkında bilgilendirme, hukuki sürece Komisyon olarak katılım durumunun görüşülmesi ile
Katılımın planlanması, değerlendirilmesi önerisinin görüşülmesi,
12- Avukatlık Kanunu tasarısının değerlendirilmesi,
13- Bir sonraki toplantı günü, yeri ve saatinin kararlaştırılması.
Toplantı Komisyon Başkanı Av. Ali Arabacı tarafından açıldı, yönetildi ve gündem görüşülerek
aşağıda yazılı kararlar alındı:
1)
Önceki toplantı kararlarının görüşülmesi neticesinde;
a) 1. Çevre Kent Hukuku Kurultayı kitabının düzeltilerek basımı, TBB’nin Çanakkale Baroları ile
işbirliği ile gerçekleştirdiği etkinliğin, 17 Ocak 2014’de gerçekleştirilen Kent ve Çevre Davalarında
Ehliyet ve Menfaat başlıklı etkinliğin, 31 Ocak/1-2Şubat 2014’de gerçekleştirilen Ekolojik Kriz ve
Kentler etkinliğinin kitap olarak basımı işleri ile; Av. Mahmut Fevzi Özlüer tarafından yayıma
hazırlanan Yücel Çağlar tarafından kaleme alınan kamusal varlıklar, hukukunu arayan orman ve
ormancılığımız kitabının ve Çevresel Bilgiye Erişim kitabının basım işlerinin tamamlanmasına,
b) Çevresel bilgiye erişim hakkında avukatlara yönelik eğitim çalışmaları yapılmasına, eğitim
çalışmalarının planlanması çalışmalarına devam edilmesine,
c) Akdeniz havzasını kirleten, iklim değişikliğine yol açacak olan, hukuk ihlallerini arttıran kimyasal
silah bertaraf yöntemine karşı Ulusal ve Uluslararası kamuoyuna Akdenizin korunması sözleşmelerine
uygun hareket edilmesine yönelik bir basın açıklaması yapılması hazırlıklarının tamamlanmasına,
2)
7-8 Haziran 2014 günlerinde Ankara’da yapılması kararlaştırılan TBB 2.Çevre ve Kent Hukuku
Kurultayı için Av. Cem Altıparmak ve Av. Hande Atay ile Av. Ayşegül Altınbaş tarafından hazırlanan
programın uygulanmasına,
3) a) TBB tarafından her yıl verilmesi planlanan Av. Noyan Özkan Ödülü ile yurttaş mücadelelerinin
ödüllendirilmesi için ödül yönergesi kapsamında jüri üyesi olarak Av. Safiye Yüksel’in
görevlendirilmesine,
b) Av.Noyan Özkan Ödülü olarak verilecek ödülün tasarımı ve satın alımı ile Av.Cem Altıparmak’ın
görevlendirilmesine,
c) Ödül Yönergesi hükümlerine göre bu yıl verilecek ödül için aşağıda yazılı mücadelelerin
değerlendirilmesinin ödül jürisine önerilmesine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bursa Barosu Çevre Komisyonu,
Gerze Termik Santral Mücadelesi,
Yeşil Artvin Derneği,
Ahmetler Köyü,
Sarıyer Derbent Mahallesi,
Taksim Dayanışması,
Ergene Mücadelesi,
Atatürk Orman Çiftliği,
Yağcılar Köyü Derneği,
Delal Kardeşler,
Munzur,
Sinop NKP,
Egeçep,
4) Ergene Derin Deniz Deşarj sahasında TBB Başkan ve TBB YK ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Barolarıyla birlikte yerinde inceleme yapılmasının ve konuyla ilgili rapor hazırlanarak basın ve
kamuoyuyla paylaşılması için gerekli organizasyonu planlamakla Av.Bülent Kaçar’ın
görevlendirilmesine,
5) 2014 yılı sonuna kadar yapılacak komisyon faaliyetlerinin komisyonun elektronik posta grubunda
tartışmaya açılmasına,
6) Çevresel Etki Değerlendirmesi hakkındaki kararlara açılan davalarda bilirkişi heyetlerinin teşekkülü
hususları ile ilgili bilgi notunun hazırlanması Av. Nurten Çağlar Yakış, Av.Berna Babaoğlu Ulutaş ve Av.
Ziynet Özçelik’in görevlendirilmesine,
7) Çevre ve Kent Hukukuna ilişkin yargı kararlarının ve mevzuat değişikliklerinin günlük olarak
komisyonun elektronik posta grubuna gönderilmesi için hukuk müşavirliğinden bir çalışanın
görevlendirilmesinin TBB Başkanlığına ve Yönetim Kurulu’na önerilmesine,
8) Sulak Alanlar Yönetmeliği ile Milli Parklar Yönetmeliğinin iptali için dava açılmasının, Taksim
Dayanışması’na açılan davada sanık yapılanların vekilliklerinin üstlenilmesinin TBB Başkanlığına ve
Yönetim Kurulu’na önerilmesine,
9) Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Bandırma Gemi Müze Kuş Cenneti Arası Sahil Yolu Düzenleme
Çalışmaları adı altında denize dolgu yapılarak sahilin yok edilmesine, Kıyı Kanununa aykırı faaliyete
karşı dayanışma içinde olunmasına, konuyu inceleyerek bir rapor hazırlamak üzere Av.Burhan Uyan’ın
görevlendirilmesine,
11) Seferihisar-Urla-Çeşme Yarımadası'nın Orkinos ve Balık Çiftlikleri, Taş Ocakları Kırma Eleme
Tesisleri, Rüzgar Enerjisi Santralleri ve Urla Zeytineli Hacılar Koyunda dava konusu alanlarda yerinde
inceleme gezisi yapılmasına ve hazırlanacak raporun TBB Başkanlığına ve Yönetim Kurulu’na
sunulmasına,
12) Avukatlık Kanunu tasarısının değerlendirilerek bu konuda rapor hazırlamak üzere Av.Ayşegül
Altınbaş, Av.Emre Baturay Altınok ve Av.Ziynet Özçelik’in görevlendirilmesine,
13)
Bir sonraki toplantının 07 Haziran 2014 günü Ankara’da TBB Genel Merkezinde saat 18.00'de
yapılmasına,
14)
Komisyon toplantı tutanağının TBB Genel Sekreterliğine gönderilmesine,
oybirliği ile karar verildi. Görüşülecek başkaca gündem olmadığından, kararlaştırılan inceleme
gezisine başlamak üzere Komisyon Başkanı Av.Ali Arabacı tarafından toplantıya son verildi.
26/04/2014
Komisyon Başkanı
Komisyon Başkan Yardımcısı
Komisyon Sekreteri
Av. Ali Arabacı
Av. Bülent Kaçar
Av.Berna Babaoğlu Ulutaş
Av. Ziynet Özçelik
Av. Tuncay Koç
Av. Eralp Atabek
Av. Bedrettin Kalın
Av. Şehrazat Mercan
Av. Safiye Yüksel
Av.Dr. M.Bülent Tokuçoğlu
Av. Cem Altıparmak
Av. Emre Baturay Altınok
Av.Ayşegül Altınbaş
Av.Ömer Erlat
Download

TBB ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU 26 Nisan 2014