Hisse Senedi / Sektör Raporu
29/09/2014
Türk Bankacılık Sektörü
Kamu bankalarının net kar büyümesi daha yüksek oldu
BDDK’nın yayınladı ı aylık verilere göre Türk bankacılık sistemi A ustos ayında 2,13 milyar TL net kar elde etti. Önceki
aya göre net kar %6 artarken yılba ından bu yana net kar birikimli olarak yıllık %7 dü ü le 16,7 milyar TL oldu. A ustos
ayında sektörün özkaynak karlılı ı önceki aya göre 60 baz puan arttı. Temettü ve ticari kar/zarar gibi menkul kıymet
pozisyonları kaynaklı gelirler hariç tutuldu unda ise sektörün net karı önceki yılın aynı dönemine göre %7 artı kaydetmi
olacaktı. A ustos ayında bizce önemli geli meler u ekilde sıralanabilir:
•
Kamu bankaları aylık %55 net kar büyümesi ile en yüksek artı ı gösteren segment oldu. Kar ılık giderlerindeki sert
dü ü bu net kar artı ında etkiliydi.
•
Sektörün net faiz marjı önceki aya göre 12 baz puan geni ledi. TL kredi mevduat spredleri 43 baz puan
geni lerken TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki dü ü ile net faiz marjındaki artı sınırlı kaldı.
•
Bireysel kredilerdeki toparlanmanın etkisiyle net ücret ve komisyon gelirleri aydan aya arttı.
•
Swap maliyetleri nedeniyle net ticari zarar olu tu.
•
Özel kredi riski 14 baz puan bozularak 118 baz puan olurken genel kar ılık giderlerindeki dü ü le birlikte toplam
kredi riski 119 baz puan düzeyinde yatay kaldı.
•
Di er faaliyet giderleri önceki aya göre %6 geriledi.
Kredilerin yukarı yönde yeniden fiyatlaması devam ederken TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin artan katkısıyla Eylül
ayında bankaların net faiz marjındaki toparlanmanın sürece ini dü ünüyoruz. Bireysel kredilerdeki büyüme ile birlikte net
ücret ve komisyon gelirleri de olumlu etkilenebilir. Eylül ayında tahsili gecikmi alacak olu umunda yava lama görülüyor
ancak henüz bu ayın tüm verilerini görmedik. Sektörün de er dü ü kar ılık oranı da %74 düzeyinde korunuyor.
F/K
F/DD
Özser. Karlılı ı
Hacim
Ülke
2014
2015
2014
2015
2014
F/K
F/DD
Brezilya
10.0
8.7
1.51
1.37
15.7%
16.0%
392.5
0.80
0.97
12.3
11.3
2.18
1.98
19.3%
18.5%
18.5
0.76
1.29
Kolombiya
13.0
11.0
1.76
1.57
14.6%
15.3%
7.8
0.70
1.09
Çek Cumhuriyeti
15.5
14.9
1.94
1.88
12.8%
12.8%
6.4
1.06
1.70
Mısır
11.6
10.0
2.66
2.32
25.3%
25.1%
6.8
0.64
1.40
Macaristan
11.4
7.6
0.76
0.71
4.0%
9.3%
19.2
0.85
0.96
Hindistan
12.9
10.9
1.88
1.60
14.7%
14.8%
434.9
0.46
0.51
Endonezya
11.4
9.8
2.06
1.76
18.6%
18.6%
82.9
0.64
0.56
Kuveyt
17.2
9.7
1.80
1.62
10.8%
13.4%
10.0
0.58
0.80
Meksika
16.4
14.1
2.41
2.16
15.7%
16.3%
67.1
0.75
0.85
Peru
14.1
11.9
2.48
2.16
18.9%
19.4%
42.9
0.90
1.25
Polonya
16.6
14.2
1.97
1.85
12.3%
13.5%
83.3
1.07
1.43
Katar
15.5
13.5
2.31
2.14
15.5%
16.6%
68.9
0.90
0.83
ili
Rusya
2015 (m il. dolar)
Endekse göre
5.7
4.2
0.52
0.46
10.9%
12.9%
342.6
0.87
0.93
Suudi Arabistan
16.5
14.4
2.12
1.92
14.1%
14.5%
250.5
0.93
0.83
Güney Afrika
12.1
10.7
2.12
1.92
18.2%
18.6%
106.9
0.76
1.01
BAE
13.1
11.1
2.03
1.84
17.1%
17.9%
56.4
0.71
0.93
7.9
6.9
1.05
0.94
13.9%
14.4%
789.0
0.71
0.63
GOÜ Ortalam ası
13.0
10.9
1.87
1.67
15.2%
15.8%
2,787
0.75
0.90
Kırılgan Be li
10.6
9.1
1.61
1.42
16.0%
16.3%
1,806
0.65
0.68
Türkiye
Kaynak: Bloomberg, ortalama piyasa tahminleri üzerinden hesaplanmı tır.
Son 3 yıllık verilere göre istatistiksel tanımlar; gösterge dü ük ise ortalamasına göre ucuz oldu unu gösterir.
Bulent Sengonul
[email protected]
Kutlug Doganay
[email protected]
+90 212 350 25 66
+90 212 350 25 08
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
1
Bankacılık Sektörü
Türk Bankacılık Sektörü
Gelir Tablosu (m il TL)
8A13
8A14
Yıl.De .
1Ç14
2Ç14 Çe .De .
A u-13
Tem-14
A u-14
Çe .De .
Yıl.De .
Faiz gelirleri
71,713
90,102
26%
32,495
34,622
7%
9,426
11,495
11,491
(0%)
22%
Faiz giderleri
32,910
48,723
48%
17,755
19,002
7%
4,770
6,075
5,891
(3%)
24%
Net faiz gelirleri
38,803
41,379
7%
14,740
15,619
6%
4,656
5,419
5,600
3%
20%
Net ücret ve kom isyon gelirleri
12,432
13,583
9%
4,826
5,279
9%
1,378
1,753
1,725
(2%)
25%
Temettü gelirleri
1,129
1,368
21%
687
669
(3%)
48
12
1
(96%)
(99%)
Net ticari kar (zarar)
1,474
(1,802)
n.m.
(469)
(1,045)
n.m.
(318)
(0)
(288)
n.m.
n.m.
Di er faaliyet gelirleri
6,626
6,978
5%
2,718
3,141
16%
506
551
568
3%
12%
13,136
12,752
(3%)
5,198
4,696
(10%)
1,044
1,453
1,405
(3%)
35%
6,939
8,545
23%
3,028
3,417
13%
778
977
1,123
15%
44%
Kar ılık giderleri
Özel kar ılık giderleri
Genel kar ılık giderleri
3,362
1,901
(43%)
782
588
(25%)
351
334
198
(41%)
(44%)
Di er kar ılık giderleri
2,835
2,306
(19%)
1,388
691
(50%)
(85)
143
84
(41%)
n.m.
Di er faaliyet giderleri
24,636
27,753
13%
9,964
10,545
6%
3,475
3,729
3,515
(6%)
1%
Net faaliyet karı
22,696
21,000
(7%)
7,339
8,422
15%
1,753
2,554
2,684
5%
53%
Vergi kar ılı ı
Net kar (zarar)
Bilanço (m il TL)
4,770
4,342
(9%)
1,507
1,726
15%
415
553
555
0%
34%
17,927
16,658
(7%)
5,832
6,696
15%
1,338
2,001
2,129
6%
59%
8A13
8A14
Yıl.De .
1Ç14
2Ç14 Çe .De .
A u-13
Tem-14
A u-14
Çe .De .
Yıl.De .
Likit varlıklar
114,443
117,627
3%
135,007
123,009
(9%)
114,443
128,350
117,627
(8%)
3%
Satılmaya hazır menkuller
213,295
210,558
(1%)
208,324
206,190
(1%)
213,295
206,233
210,558
2%
(1%)
Zorunlu kar ılıklar
141,458
173,268
22%
158,732
168,512
6%
141,458
167,894
173,268
3%
22%
Toplam krediler (net)
972,165 1,154,823
19% 1,090,154 1,131,607
4%
972,165 1,145,754 1,154,823
1%
19%
965,177 1,145,999
19% 1,082,855 1,123,946
4%
965,177 1,137,591 1,145,999
1%
19%
Krediler
Takipteki krediler
27,484
34,157
24%
31,343
31,719
1%
27,484
32,876
34,157
4%
24%
Kar ılıklar (-)
20,496
25,333
24%
24,044
24,058
0%
20,496
24,713
25,333
3%
24%
Vadeye kadar elde tutulacak menkuller
70,437
80,554
14%
88,294
85,110
(4%)
70,437
82,364
80,554
(2%)
14%
Faiz ve gelir tahakkukları
40,412
44,881
11%
44,848
42,477
(5%)
40,412
43,453
44,881
3%
11%
tirakler
Duran varlıklar (net)
Di er varlıklar
Topalm aktifler
21,375
25,160
18%
23,688
24,749
4%
21,375
25,425
25,160
(1%)
18%
13,816
19,596
42%
19,412
19,442
0%
13,816
19,600
19,596
(0%)
42%
23,783
25,472
7%
28,885
29,199
1%
23,783
32,396
25,472
(21%)
7%
2% 1,611,185 1,851,468 1,851,938
0%
15%
1,611,185 1,851,938
15% 1,797,344 1,830,296
Mevduat
880,804
991,452
13%
959,454
975,085
2%
880,804 1,000,587
991,452
(1%)
13%
Borçlar
227,732
265,431
17%
257,918
259,746
1%
227,732
261,880
265,431
1%
17%
Repodan sa lanan fonlar
126,529
129,839
3%
139,563
126,071
(10%)
126,529
111,592
129,839
16%
3%
9,218
9,865
7%
8,967
9,846
10%
9,218
9,409
9,865
5%
7%
51,960
76,774
48%
61,641
71,431
16%
51,960
75,152
76,774
2%
48%
30%
Fonlar
hraç edilen menkul kıymetler
Sermaye benzeri krediler
18,833
24,567
30%
24,092
24,320
1%
18,833
24,217
24,567
1%
Faiz ve gider tahakkukları
16,965
17,239
2%
19,165
16,623
(13%)
16,965
17,012
17,239
1%
2%
Kar ılıklar
28,882
33,682
17%
32,828
34,006
4%
28,882
34,691
33,682
(3%)
17%
67,097
84,448
26%
91,734
98,545
7%
67,097
99,603
84,448
(15%)
26%
183,165
218,640
19%
201,980
214,623
6%
183,165
217,326
218,640
1%
19%
2% 1,611,185 1,851,468 1,851,938
0%
15%
Di er yükümlülükler
Serm aye
Toplam pasifler
Kaynak: BDDK,
1,611,185 1,851,938
15% 1,797,344 1,830,296
Yatırım
2
Bankacılık Sektörü
Türk Bankacılık Sektörü
Oran Analizi
8A13
8A14
Yıl.De .
1Ç14
2Ç14 Çe .De .
A u-13
Tem -14
A u-14
Çe .De .
Yıl.De .
Karlılık
Net Faiz Marjı (NFM)
4.62%
4.58%
(4bps)
3.98%
4.11%
13bps
4.15%
4.22%
4.34%
12bps
19bps
Net ticari kar/zarara göre düzeltilmi
4.79%
4.38%
(41bps)
3.85%
3.83%
(2bps)
3.87%
4.22%
4.12%
(10bps)
25bps
Net ticari kar ve kar ılıklara göre düzel.
3.97%
3.43%
(53bps)
3.03%
2.93%
(10bps)
3.18%
3.46%
3.25%
(21bps)
7bps
TL NFM
5.09%
5.18%
9bps
5.30%
5.40%
10bps
5.34%
5.49%
5.70%
20bps
36bps
YP NFM
0.45%
0.41%
(4bps)
0.63%
0.79%
16bps
0.94%
0.97%
0.95%
(2bps)
1bps
10.88%
12.55%
167bps
10.85%
11.34%
49bps
10.30%
11.45%
11.44%
(0bps)
114bps
10.62%
12.20%
158bps
10.56%
11.04%
48bps
10.05%
11.12%
11.11%
(1bps)
106bps
5.84%
8.09%
225bps
7.34%
8.07%
73bps
6.24%
7.62%
7.19%
(43bps)
95bps
6.99%
9.72%
273bps
8.92%
9.83%
91bps
7.59%
9.39%
8.82%
(57bps)
123bps
TL Kredi getirileri
Takipteki krediler dahil
TL mevduat maliyeti
ortalama vadeli mevduat
TL kredi mevduat spredi
5.04%
4.46%
(58bps)
3.50%
3.27%
(24bps)
4.06%
3.83%
4.26%
43bps
20bps
TL menkul kıymet getirileri
8.79%
10.63%
184bps
10.39%
10.81%
42bps
9.31%
9.55%
9.07%
(48bps)
(24bps)
8.53%
10.56%
203bps
10.18%
10.88%
70bps
8.95%
9.41%
9.09%
(32bps)
14bps
4.88%
5.46%
58bps
4.84%
4.58%
(26bps)
5.26%
4.74%
4.83%
9bps
(42bps)
4.87%
5.45%
58bps
4.83%
4.57%
(26bps)
5.25%
4.73%
4.82%
10bps
(42bps)
1.94%
2.30%
37bps
2.14%
1.95%
(19bps)
2.26%
1.78%
1.78%
(0bps)
(48bps)
(61bps)
de er dü ü kar ılıklarına göre düzel.
YP Kredi getirileri
Takipteki krediler dahil
YP mevduat maliyeti
2.44%
2.88%
44bps
2.66%
2.44%
(22bps)
2.80%
2.23%
2.20%
(4bps)
YP kredi mevduat spredi
ortalama vadeli mevduat
2.94%
3.15%
21bps
2.70%
2.63%
(7bps)
3.00%
2.96%
3.05%
10bps
5bps
YP menkul kıymet getirileri
5.18%
5.64%
46bps
5.55%
5.10%
(45bps)
5.43%
5.32%
4.77%
(55bps)
(65bps)
4.92%
5.40%
48bps
5.16%
4.91%
(24bps)
5.35%
5.02%
4.97%
(4bps)
(37bps)
de er dü ü kar ılıklarına göre düzel.
Aktif karlılı ı
Özsermaye karlılı ı
1.80%
1.55%
(25bps)
1.32%
1.48%
15bps
1.01%
1.30%
1.38%
7bps
37bps
14.73%
12.48%
(225bps)
11.79%
12.86%
107bps
8.71%
11.12%
11.72%
60bps
301bps
Verim lilik
Gelir/Gider
40.2%
41.7%
153bps
41.5%
40.6%
(89bps)
50.5%
45.6%
42.2%
(332bps)
(823bps)
Giderler/Ortalama aktifler
2.48%
2.58%
11bps
2.26%
2.33%
7bps
2.63%
2.43%
2.28%
(15bps)
(35bps)
Net ücr. ve kom. gel./Faaliyet giderleri
59.9%
60.5%
68bps
59.1%
62.2%
311bps
48.2%
59.0%
61.2%
223bps 1,307bps
Kredi kalitesi
Takipteki krediler oranı
2.78%
2.91%
13bps
2.83%
2.76%
(7bps)
2.78%
2.82%
2.91%
9bps
13bps
Takipteki krediler kar ılık oranı
74.6%
74.2%
(41bps)
76.7%
75.8%
(87bps)
74.6%
75.2%
74.2%
(100bps)
(41bps)
Özel kredi risk maliyeti
118 bps
132 bps
14bps
114 bps
124 bps
10bps
97 bps
103 bps
118 bps
14bps
20bps
Toplam kredi risk maliyeti
176 bps
161 bps
(14bps)
143 bps
145 bps
2bps
142 bps
139 bps
139 bps
(0bps)
(3bps)
106.0%
110.9%
495bps
108.3%
110.6%
229bps
106.0%
109.1%
110.9%
179bps
495bps
125.3%
137.3%
1,196bps
136.3%
134.2%
(208bps)
125.3%
132.6%
137.3%
472bps 1,196bps
Bilanço
Kredi mevduat oranı *
TL
YP
Kredi mevduat+ihraç edilen menkuller
Kaldıraç oranı
83.7%
83.7%
0bps
79.3%
85.3%
597bps
83.7%
84.1%
83.7%
(39bps)
0bps
100.1%
103.0%
288bps
101.7%
103.0%
128bps
100.1%
101.5%
103.0%
144bps
288bps
(33bps)
8.8x
8.5x
(33bps)
8.9x
8.5x
(37bps)
8.8x
8.5x
8.5x
(5bps)
Ana sermaye oranı
13.4%
13.9%
45bps
13.3%
13.9%
62bps
13.4%
13.9%
13.9%
(1bps)
45bps
Sermaye yeterlilik oranı
15.5%
16.3%
74bps
15.7%
16.3%
56bps
15.5%
16.3%
16.3%
(0bps)
74bps
* Kalkınma ve yatırım bankalarının kredileri hariç
Kaynak: BDDK,
Yatırım
3
Bankacılık Sektörü
Burada yer alan bilgiler
Yatırım Menkul De erler A. . tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı tır. Yatırım bilgi, yorum ve
i, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile mü teri arasında imzalanacak yatırım danı manlı ı sözle mesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların ki isel görü lerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görü ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do urmayabilir.
!"
"
#
!
bilir. Tüm veriler,
Yatırım Menkul De erler A. . tarafından güvenilir oldu una inanılan kaynaklardan alınmı tır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Menkul De erler A. . sorumlu de ildir.
4
Download

Türk Bankacılık Sektörü