Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Kurum içi ve Kurumlar arası) ile ilgili Uygulama:
1. Her eğitim-öğretim yılında, her bir programa alınacak toplam öğrenci sayısı o yılın ÖSYM
Kılavuzunda o program için ilan edilen kontenjanın %30’unu aşamaz.
2. Başvuruda İngilizce dil yeterlik şartı aranır. Birinci sınıftan veya hazırlık sınıfından başvuru
yapan adaylardan İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenlerin kabulleri hazırlık sınıfına yapılır.
Her program için Madde 1’de belirtilen kontenjanın en fazla %5’i, Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin (RG: 04.12.2008/27074) Madde 7-14-a uyarınca hazırlık sınıf
sayıları 25 kişiyi aşmamak şartı ile, Hazırlık sınıfına yatay geçiş için kullanılabilir.
3. Kurum içi yatay geçiş başvuruları İngilizce yeterlik şartı sağlandıktan sonra yapılabilir.
4. İntibak programı Üniversitemiz ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak yapılır.
5. Programın son dört yarıyılına intibak yapılamaz.
2014-2015 Akademik Yılında Yapılacak Başvurulara İlişkin Uygulama:
1. Adaylar birden fazla bölüme başvurabilir. Eksik belge ile başvuru kabul edilmez.
2. İngilizce yeterlik şartını başvuru sırasında belgeleyemeyen adaylar 5 Eylül 2014 tarihinde
yapılacak olan BUEPT sınavına girebilir. Hazırlık sınıfına yatay geçiş için başvuran adaylar 4
Eylül 2014 tarihinde yapılacak DBS sınavına girmelidir.
3. Başvuru için son gün 29 Ağustos 2014’tür.
4. Her bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl o program için ÖSYM
Kılavuzunda yayınlanan kontenjanın %30’unu geçmesi durumunda adaylar merkezi
yerleştirme başarı sırasına göre sıralanarak, en yüksek sıradaki adaydan başlayarak kontenjan
kadar aday kabul edilir.
5. ÜYK tarafından onaylanan kabul kararı Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
6. Öğrenci Üniversiteye kaydını takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde yapar. Bu tarihte kaydını
yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.
7. Kayıt yaptıran adayların
Fakülte/Yüksekokul’a iletilir.
başvuru
dosyaları,
intibakları
yapılmak
üzere
ilgili
8. Fakülte/Yüksekokul, takvimde belirtilen tarihe kadar adayın intibak programını hazırlayarak
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne iletir.
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Kurum içi ve Kurum Dışı Yatay Geçiş
Başvuru, Kabul ve Kayıt Takvimi
25 - 29 Ağustos 2014
4 Eylül 2014
5 Eylül 2014
12 Eylül 2014
17 Eylül 2014
19 Eylül 2014
22 Eylül 2014
3 Ekim 2014
Başvuru dönemi
Düzey Belirleme Sınavı
BUEPT (İngilizce Yeterlik Sınavı)
BUEPT sınav sonuçlarının ilanı
ÜYK’da kabul kararlarının alınmasıve ilanı
Kurum Dışı Yatay geçiş ile kabul edilen adayların Üniversiteye kayıt günü
Kurum içi yatay geçiş ile kabul edilen adayların bölüm değişikliği işlemi
(Yer: Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü)
İntibak işlemleri için ön kayıt yapan adayların dosyalarının Yüksekokul ve
Fakültelere gönderilmesi
Add- drop döneminde akademik dönem kaydı tamamlanamayan öğrenciler
için intibak ve akademik dönem kayıtları ile ilgili Fakülte/Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararı alınması için son gün.
Download

BÜ Senatosu tarafından kabul edilen uygulama esasları