T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam
edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2014 yılında yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle, aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru
şartları belirtilen toplan 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
POZİSYON ADI
Su Ürünleri
Mühendisi
ADEDİ
NİTELİKLERİ
1.
Lisans düzeyinde Su
Ürünleri Fakültesi veya
Ziraat
Fakültesi
Su
Ürünleri Bölümü mezunu
olmak.
1
2.
KPSSP3
Puan
türünden en az 60 puan
almış
olmak.
3.
İlk
defa
işe
alınacaklarda;
geçerliliği
devam eden KPDS sınavı
İngilizce puan türünden
en az 50 puan veya ÖSYM
tarafından
yayımlanan
Yabancı
Dil
Sınavları
Eşdeğerliklerine ilişkin 18
Temmuz
2014
tarihli
duyuru
ve
ekindeki
Yabancı
Dil
Sınavları
Eşdeğerlikleri tablolarında
belirtilen
diğer
sınav
türlerinden bu puana
karşılık gelecek puanı
almış
olmak.
KPSSP3 Puan sıralamasına
göre
yerleştirme
yapılacaktır. Puan eşitliği
halinde sırasıyla alanında
yüksek
lisans
mezunu
olanlar, İngilizce dil puanı
yüksek olanlar, deneyim
süresi
fazla
olanlar,
mezuniyet
tarihi
önce
olanlar ve yaşı daha büyük
olanlar
öncelikle
yerleştirilecektir.
4.
Tarımsal
amaçlı
Avrupa Birliği projelerinde
en az 6 (altı) ay çalışmış
olmak
ve
bunu
belgelemek.
(Bu
çalışmaların
fakülte
mezuniyet
tarihinden
sonra, ilan tarihinden önce
geçmiş
olması
gerekmekte olup, çalışma
pozisyonunun
ve
sürelerinin
çalıştıkları
kurum ve kuruluşlardan
alacakları onaylı belgelerle
belgelenmesi
ile
bu
sürelerde Sosyal Güvenlik
Kurumuna pirim ödenmiş
olması
gerekmektedir).
1.
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci
bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2.
Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3.
Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.
4.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
5.
Adaylar, müracaatlarını Bakanlığımızın www.tarim.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir
şekilde doldurduktan sonra formda istenilen belgelerle beraber Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının
yayınlanmasını müteakip 03.11.2014 tarihinden 19.11.2014 tarihi Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Lodumlu/ANKARA
(Ana bina 11. Kat Genel Evrak birimi İrtibat Tel: 0 312 258 80 38) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde
belirtilen adreste olacak şekilde posta ile yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu
tarihten sonra müracaat edenler ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
6.
Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyan, sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların
listesi 02.12.2014 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde www.tarim.gov.tr ilan edilecek ve ayrıca posta yoluyla
tebligat yapılmayacaktır.
7.
Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat
edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek puandan başlamak üzere, yapılacak sıralamada
sözleşme yapılacak ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden
yerleştirme yapılacaktır.
8.
Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte
ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak
göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
9.
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu
Kararının "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde "Sözleşmeli personelin, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum
ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Başvuruda bulunmak suretiyle
yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası
gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması
halinde sözleşme iptal edilecektir.
10. Başvuru sırasında istenecek belgeler:
1.
Başvuru formu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "http://www.tarim.gov.tr" internet sitesinden alınarak eksiksiz
olarak doldurulacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.)
2.
Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.
3.
2014 yılına ait KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
4.
Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
5.
Tecrübesini belirtir belgeler.
6.
2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş).
7.
Özgeçmiş (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "http://www.tarim.gov.tr" internet sitesinden alınarak eksiksiz
olarak doldurulacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.)
8.
Sözleşme imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya Bakanlık onaylı örneği istenecek olup,
bu belgeler teslim edilmediği taktirde ilan edilen sırayla en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sözleşme
yapılmak üzere çağırılacaktır.
Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla
ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar
arasından, 5-6 Temmuz 2014 tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 puan türü
sıralaması esas alınmak suretiyle, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyon için asil aday
dışındakiler KPSSP3 puan türü sıralamasına göre yedek listeye alınır.
KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda
olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
GÖREV YERİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Bilgi için tıklayınız
ÜNVANI
Mühendis (Su Ürünleri)
ADEDİ
-1-
Download

POZİSYON ADI ADEDİ NİTELİKLERİ 1. Lisans düzeyinde Su