ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PERSONEL BELGELENDİRME SİSTEMİ
PERSONEL BELGELENDİRME
PROSEDÜRÜ
1.
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
PR-01
01/04/2014
02
16.09.2014
AMAÇ - KAPSAM
Bu prosedürün amacı Adana BTÜPER’de yürütülen Personel Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin
temel kuralların belirlenmesidir.
Adana BTÜPER içindeki tüm personel belgelendirme faaliyetlerini/hizmetlerini kapsar.
2.
SORUMLULAR
Bütün Adana BTÜPER Birimi çalışanları.
3.
TANIMLAR
Bu prosedür için BTÜPER Personel Belgelendirme El Kitabındaki tanımlar geçerlidir.
4.
UYGULAMA
4.1. Belgelendirme Başvurusu
İdari Sorumlu tarafından belgelendirme faaliyetleri için başvurular alınır ve başvuru sahiplerine
Belgelendirme Başvuru Formunun doldurulması ve imzalatılması sağlanır.
Ayrıca; bütün adayların eşit başvurusunu sağlamak için Belgelendirme Başvuru Formu Adana
BTÜPER web sayfasında yayınlanmaktadır. Adaylar başvuru formunu web sayfası üzerinden de
doldurabilirler ve başvuru yapabilirler.
Başvuru sahipleri başvuru formu ekinde aşağıdaki belgeleri sunar:
 Öğrenim Belgesi (Diploma)
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 Fotoğraf
 Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge
 Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına
dair belgeler,
Adaylar gerekli evraklar bilgisine web sayfası üzerinden de erişebilirler. Adaylar Adana
BTÜPER’e şahsen, posta ile veya web sayfası üzerinden başvuru yapabilir. Web sayfası
üzerinden yapılan başvurularda başvuru formu ve diğer evrakların son başvuru tarihinden önce
Adana BTÜPER’e iletilmesi gerekir.
Sayfa 1 / 7
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PERSONEL BELGELENDİRME SİSTEMİ
PERSONEL BELGELENDİRME
PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
PR-01
01/04/2014
02
16.09.2014
İdari Sorumlu, adayların başvuru formlarını ve evraklarını Kayıtların Kontrolü Prosedürüne
göre muhafaza eder.
4.2. Başvuru Kontrolü ve Değerlendirilmesi
İdari Sorumlu tarafından adaylar hakkındaki başvuru formları ve gerekli evraklar alınıp,
kaydedildikten sonra ilgili sektörel belgelendirme sorumlusuna iletir. Sektörel belgelendirme
sorumlusu başvuruyu inceler ve başvurunun kabul edilip edilmemesine karar verir. Kararı
Başvuru Formunun ilgili kısmına işleyerek idari sorumluya iletir. Sektörel belgelendirme
sorumlusu başvuruyla ilgili kararı verirken aşağıdaki durumları dikkate alır:
 Adana BTÜPER Biriminin talep edilen belgeyi verebilecek yetenekte olup olmadığı,
 Başvurulan alanda ilgili ulusal yeterliliğin başvuru için ön şartları varsa adayın bu ön
şartları taşıdığına dair gerekli evrakların başvuru formu ile sunulup sunulmadığı,
 Adayların dil ve/veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel
ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı (örneğin bedensel engelliler vs. için gerekli
olan gereksinimler)
İdari Sorumlu tarafından, sektörel belgelendirme sorumlusunun kararına göre Başvuru
Uygunluk Formu doldurulur ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza eder.
4.3. Sınav Organizasyonu
Sınav organizasyonu ilgili sektörel belgelendirme sorumluları tarafından yapılır. Sektörel
belgelendirme sorumluları tarafından karar verilen sınav tarihlerine göre idari sorumlu
tarafından oluşturulan sınav takvimi web sayfasında ilan edilir. Başvuru sahiplerinin belirli bir
sınav tarihi için başvurmuş olması ve başvurunun kabul edilerek aday statüsünü kazanması
halinde idari sorumlu tarafından başvurulan sınav tarihi için hazırlanacak Sınava Katılacak
Aday Listesine eklenir.
Herhangi bir sınav tarihi ilan edilmeden yapılan başvurular için, sınav tarihi sektörel
belgelendirme sorumlusu tarafından belirlenir. Başvurusu kabul edilerek aday statüsünü
kazanmış olanlar için, İdari Sorumlu tarafından Sınava Katılacak Aday Listesi buna göre
oluşturulur.
Sektörel belgelendirme sorumlusu tarafından belirlenen gözetmen ve sınav yapıcı, Sınava
Katılacak Aday Listesine eklenerek onaylanır. Sınavlar, Sınav Prosedürüne göre Gözetmen ve
Sınav yapıcı tarafından yapılır. Sınavda görev alan Sınav Yapıcının desteklenmesi, sınavın
lojistik organizasyonu, sınavların yürütülmesi ve değerlendirme sonuçlarının Sektörel
Belgelendirme Sorumlusuna iletilmesi Gözetmen tarafından gerçekleştirilir. Sınavların
yürütülmesi ve değerlendirilip ölçülmesi Sınav Prosedüründe detaylandırılmıştır.
Sayfa 2 / 7
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PERSONEL BELGELENDİRME SİSTEMİ
PERSONEL BELGELENDİRME
PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
PR-01
01/04/2014
02
16.09.2014
4.4. Belgelendirme Kararı
Belgelendirme kararı yani adayın yeterliliğinin ölçülüp değerlendirilmesi ve adaya belge
verilmesi kararı; sınav sonuçlarına göre verilir. Sınav sonuçlarının ilgili ulusal yeterliliğin
gerekliliğine göre değerlendirilmesi ve belgelendirme ile ilgili her türlü karar Sektörel
Belgelendirme Sorumlusu tarafından verilir. Sektörel belgelendirme sorumlusu sınav sonuçlarını
ve adayın başarı durumuna ilişkin kararını ilgili sınav sonuç listesi formuna kaydeder ve formu
ve sınav ile ilgili kayıtları idari sorumluya iletir.
4.5. Belgelerin Hazırlanması
Belge almaya hak kazananların listesi Belgelendirilecek Aday Listesi olarak İdari Sorumlu
tarafından hazırlanır, Adana BTUPER müdürü tarafından imzalanarak onaylandıktan sonra
belgelerin basılması amacıyla MYK’na iletilir. MYK tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki
Yeterlilik Belgeleri Adana BTUPER müdürü tarafından imzalandıktan sonra idari sorumlu
tarafından Belgelendirme Sözleşmesi imzalatılarak adaylara teslim edilir.
Belgenin / logonun / markanın verilmesi ve kullanımı, Belge ve Logo Kullanım Talimatında
detaylandırılmıştır.
4.6. Başarısız olan Adaylar
Sınav sonuçları başarısız olan adaylar, bir yıl içinde sadece başarısız oldukları birimlerden sınava
girerek başarılı olmaları halinde belgelendirilebilirler. Bir yıl içinde girecekleri bu sınavlardan bir
sefer için sınav ücreti alınmaz. Bu sınavda da başarısız olan adayların yeniden sınava
girebilmeleri için ilgili Ulusal Yeterlilikte öngörülen süre içinde yeniden ücret ödemeksizin
tekrar sınava girebilirler.
4.7. Belgelerin Geçerlilik Süresi
Belgelerin geçerlilik süresi, belgelendirme kararının alındığı tarihte başlar ve 5 yıldır.
4.8. Gözetim
Adana BTÜPER tarafından verilen belgelerin gözetimi, belgenin geçerlilik süresi içerisinde bir
kez gerçekleştirilir.
Sayfa 3 / 7
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PERSONEL BELGELENDİRME SİSTEMİ
PERSONEL BELGELENDİRME
PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
PR-01
01/04/2014
02
16.09.2014
Gözetim, belgenin üçüncü yılının başından üçüncü yılının sonuna kadar geçen bir yıllık süre
içinde, ilgili Sektörel Belgelendirme Sorumlusu tarafından Belge sahibi hakkında Performans
Değerlendirme Formu doldurulması ile gerçekleştirilir. Performans Değerlendirme Formunun
doldurulması amacıyla, aday hakkında şikayet gelmiş olup olmaması, adayın belgesinin herhangi
bir sebeple askıya alınmış olup olmaması, adayın geçen süre içinde mesleğini yapıp yapmaması,
ve varsa diğer bilgiler ile, mesleğini yapmış adayların en az bir işvereniyle görüşülerek alınacak
bilgiler birlikte değerlendirilir. Sektörel Belgelendirme Sorumlusunun gözetimi yapabilmesi için
İdari Uzman tarafından Belge Sahibi ile iletişime geçilerek çalıştığı ve çalışmakta olduğu
işyerleri hakkında bilgi istenir. Belge sahibinin mesleği ile ilgili olarak bir kuruluşta veya
bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması istenir. Bu konuda sigorta kayıt belgesi veya
işveren tarafından verilecek çalışma belgesi veya ticaret odası sicil kaydı gibi belgeler kanıt
olarak kabul edilir. Belge Sahibi personel, belgelendirme sözleşmesi gereği istenen
kanıtları/bilgileri Adana BTÜPER tarafından tarif edilen yönteme uygun olarak ve zamanında
sunmakla yükümlüdür.
Sektörel Belgelendirme Sorumlusunun değerlendirme sonucunun olumsuz olması veya gözetim
süreci içinde Belge sahibine ait hiçbir bilgi edinilememesi ve ulaşılamaması halinde, gözetim
periyodunun sonu olan üçüncü yıl sonu itibariyle Sektörel Belgelendirme Sorumlusunun
kararıyla bir yıllığına askıya alınır. Askı süresi sonunda Sektörel Belgelendirme Sorumlusunun
kararıyla, askı işlemine son verilebilir, askının bir yıl daha devam etmesine karar verilebilir veya
belgenin iptaline karar verilebilir.
4.9. Belgelerin Kötüye Kullanımı
Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötüye kullanması, belgeye uygun olmayan atıflarda
bulunulması, belgelerin ve markaların, logoların yanıltıcı biçimde kullanılması durumunda,
Belge ve Logo Kullanım Talimatına göre işlem yapılır.
4.10. Yeniden Belgelendirme
Belgelerin geçerlilik süresinin sona ermesi sonucunda, Belge Sahibinin yeniden belgelendirme
talebinin olması halinde, ilgili Ulusal Yeterliliklerin gereklerine uygun olarak yeniden
belgelendirme yapılabilir. Yeniden Belgelendirme talepleri, belge süresinin sona ermesinden bir
ay öncesi ile bir ay sonrası arasında kalan süre içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
İdari Sorumlu, belge süresi dolacak Belge Sahiplerine, süre dolmadan bir ay önce e-posta, posta
veya telefonla uyarmak amacıyla bilgi verir. Belge süresi dolduktan sonraki bir hafta içinde
ikinci kez aynı şekilde bilgi verilir.
Sayfa 4 / 7
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PERSONEL BELGELENDİRME SİSTEMİ
PERSONEL BELGELENDİRME
PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
PR-01
01/04/2014
02
16.09.2014
4.10.1 Ön Büro Görevlisi
12UY0078-4 numaralı (rev.01) Ön Büro Görevlisi Ulusal Yeterliliği gereklerine uygun olarak, bu
mesleğe yönelik yeniden belgelendirme işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
Gözetimde performans değerlendirmesi olumlu olan Belge Sahibi, belge süresi sona erdiğinde, en az
3 ayı gözetim sonrası olmak kaydıyla toplamda en az 12 ay bu meslekte fiilen çalıştığını
belgelendirmesi halinde, belgelendirme kuruluşu tarafından bir kez daha gözetime tabi tutulur.
Performans değerlendirmesinin yine olumlu olması durumunda, sınava gerek kalmaksızın belge 5
yıllığına yenilenir. Performans değerlendirmesi olumsuz olan veya çalışma sürelerini
belgeleyemeyen kişi, belge yenilemede tekrar teorik ve pratik sınava alınır. İkinci 5 yılın sonunda ise
belgesini yenilemek için tekrar teorik ve pratik sınava girilmesi gerekmektedir.
4.10.2 Ahşap Kalıpçı
11UY0011-3 -4 numaralı (rev.02) Ahşap Kalıpçı Ulusal Yeterliliği gereklerine uygun olarak, bu
mesleğe yönelik yeniden belgelendirme işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile
ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Ahşap
Kalıpçı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.
Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi
5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve
uygulamalı sınav yapılır.
4.10.3 Betonarme Demircisi
11UY0012–3 numaralı (rev.02) Betonarme Demircisi Ulusal Yeterliliği gereklerine uygun olarak, bu
mesleğe yönelik yeniden belgelendirme işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili
belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda betonarme
demircisi uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl
daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların
belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra)
teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
4.10.4 Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü
13UY0171–3 numaralı (rev.00) Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü Ulusal Yeterliliği
gereklerine uygun olarak, bu mesleğe yönelik yeniden belgelendirme işlemleri aşağıdaki şekilde
gerçekleştirilir.
Sayfa 5 / 7
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PERSONEL BELGELENDİRME SİSTEMİ
PERSONEL BELGELENDİRME
PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
PR-01
01/04/2014
02
16.09.2014
Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması, belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili
belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması ve Kazıyıcı Yükleyici
Operatörünün fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirmesi durumunda, belgenin süresi 5 yıl
daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların
belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra)
teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
4.11. Ulusal Yeterlilikte Değişiklikler
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal
Yeterliliklerde revizyon olması halinde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik
yapılmaz. Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.
5.
REFERANSLAR ve İLGİLİ DÖKÜMANLAR
5.1. Personel Belgelendirme Başvuru Formu
(FR.11)
5.2. Kayıtların Kontrolü Prosedürü
(PR.05)
5.3. Başvuru Uygunluk Formu
(FR.17)
5.4. Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi Formu
(FR.10)
5.5. Sınav Prosedürü
(PR.02)
5.6. Belge ve Logo Kullanım Talimatı
(TL.01)
5.7. Yeterlilik Belgesi Formu
(FR.07)
5.8. 12UY0078-4 Ön Büro Görevlisi Ulusal Yeterliliği
5.9 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Ulusal Yeterliliği
5.10. 13UY0171–3 Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü Ulusal Yeterliliği
5.11. 11UY0012–3 Betonarme Demircisi Ulusal Yeterliliği
Sayfa 6 / 7
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PERSONEL BELGELENDİRME SİSTEMİ
PERSONEL BELGELENDİRME
PROSEDÜRÜ
6.
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
PR-01
01/04/2014
02
16.09.2014
REVİZYON TARİHÇESİ
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Revizyon Mahiyeti
00
01
01.04.2014
10.07.2014
İlk Yayın
02
16.09.2014
Adana BTÜPER yönergesinin çıkması sonucunda
tüm
belgede
“Adana
BTÜSEM
Personel
Belgelendirme Birimi” Adana BTÜPER olarak
düzenlenmiştir.
Sayfa 7 / 7
Download

personel belgelendirme prosedürü 2. sorumlular 3. tanımlar 4