Faaliyet Raporu
Ocak - Haziran 2014
ÇAYIROVA
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Çayırova İlçesi Sağlık Haritası
Sayfa 3
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Organizasyon Yapısı
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103
(Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlık Teşkilatı Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmıştır.
Kanun Hükmünde Kararnamede taşra teşkilatı da, Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarına göre yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılandırmada İl ve İlçe
Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Bakanlığın; Kamu Hastane Birlikleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun; Halk Sağlığı Müdürlükleri ise, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra yönetim teşkilatı olarak
belirlenmiş ve bunlara bağlı hizmet birimleri öngörülmüştür.
Çayırova Kaymakamlığı
Çayırova Toplum Sağlığı
Merkezi
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı
Sayfa 4
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Toplum Sağlığı Merkezleri
Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk
ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan;
birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde
organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşuna toplum sağlığı merkezi denir. Birinci basamak sağlık hizmetlerimizin örgütlenmesindeki çok parçalı
yapı, sağlık ocakları gibi yatay örgütlenme modellerinin yanında AÇSAP merkezleri, verem savaş dispanserleri gibi dikey örgütlenmelerin olması sağlık hizmeti sunmada belirsizliğe, karmaşaya ve israfa yol açmaktadır. AÇSAP merkezlerince üstlenilen aile sağlığı ve aile planlaması hizmetleri sağlık ocaklarının görev alanı dışına çıkmaları ve bu konuda zayıflamalarıyla sonuçlanmıştır. Oysa bu gibi hizmetlerin entegre
yürütülmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. İlçe sağlık idaresinin yönetiminde, merkez
ilçeler dahil her ilçede en az bir adet olmak üzere toplum sağlığı merkezi oluşturulacaktır. Bu merkezler
aile hekimliği uygulamasında gerekli tetkik ve tahlilleri yapmanın yanısıra, aile hekiminin görevi dışında
kalan diğer temel sağlık hizmetlerini yürütecektir. Bu sayede, bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,
tanı ve tedavi hizmetleri ile rehabilitasyon hizmetleri dışında kalan temel sağlık hizmetleri yek çatı altında
toplanacak, daha etkili ve verimli hizmet sunulabilecektir.
Toplum Sağlığı Merkezleri, aile hekimlerine aşılama, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması gibi öncelikli hizmet alanlarında, Sağlık Bakanlığı’nın yıllık programına uygun olarak ücretsiz lojistik destekte
bulunacaktır. Bu merkezlerde halk sağlığı uzmanlarının istihdamına önem verilecektir. Mevcut sağlık
ocaklarından uygun ve yeterli olanlar toplum sağlığı merkezi olarak hizmet görürken, diğerleri kamuda
kadrolu aile hekimlerinin görev alanı olan aile sağlığı birimi/merkezi hizmetlerinde kullanılacaktır. Mevcut
olan ve fiilen birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık ocakları, sağlık merkezleri, AÇSAP merkezleri,
verem savaş dispanserleri (VSD), kurum hekimlikleri bir araya getirilecektir. Bölgede mevcut bulunan en
uygun bir veye daha fazla mekan toplum sağlığı merkezi, diğerleri ise aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri olarak kullanılacaktır. Toplum sağlığı merkezleri aynı zamanda eğitim ve planlama merkezleri olarak
hizmet verecektir. Uygun olan mekanlarda ilçe sağlık idaresi, toplum sağlığı merkezi ve 112 ilk ve acil yardım istasyonları aynı bina bünyesinde hizmet verebilecektir.Toplum sağlığı merkezinde çalışan hekimlerin
eğitimleri iki aşama halinde sürdürülür.Birinci aşama uyum eğitim programı en az beş gündür. Halk sağlığı
ve epidemiyoloji uzmanlarının, halk sağlığı ya da epidemiyoloji alanında doktora veya yüksek lisans yapmış hekimlerin bu eğitimlere katılması zorunlu değildir. Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimi olarak
görevlendirilenler birinci aşama uyum eğitimini sorumlu hekim olarak görevlendirildikleri tarihten itibaren
6 ay, ikinci aşama eğitimleri ise Bakanlığın öngördüğü süre içinde başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bu
eğitimleri başarıyla tamamlayamayan sorumlu hekimlerin sorumlu hekimlik görevlendirmeleri iptal edilir.
Görevlendirmesi iptal edilen hekimler bu eğitimleri başarıyla tamamlamadıkça tekrar sorumlu hekim olarak görevlendirilemezler. Bölgesinde sağlık hizmetlerini yürütür. Sağlık hizmetini bir bütün olarak değerlendirir. Sağlık kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak
suretiyle toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve sağlık düzeylerini yükseltmekten sorumludur. Bunun
için aşağıda sayılan hizmetleri sunar veya sunulmasını sağlar.
Sayfa 5
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Toplum Sağlığı Merkezinin Görevleri
a) İdari ve mali işler
b) Kayıt ve istatistik
c) Plan ve program yapma
ç) Üniversitelerle işbirliği
d) İzleme ve değerlendirme
e) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü
f) Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü
g) Üreme sağlığı hizmetleri
ğ) Ulusal programlar
h) Adli tıp hizmetleri
ı) Acil sağlık hizmetleri
i) Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri
j) Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri
k) Çevre sağlığı hizmetleri
l) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
m) Afet hizmetleri
n) Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki
o) Sağlık eğitimi hizmetleri
ö) Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri
p) Sosyal hizmet çalışmaları
r) Diğer görevler
Sayfa 6
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Çayırova, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nden ayrılarak Bakanlar Kurulu
kararıyla 2008'de ilçe haline gelmiştir. Eski
adı Güzeltepe' dir. 1992 yılında belde, 2008 yılında ilçe olmuştur. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu
23.674 , 2009 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 82.494 , 2012
nüfus sayımına göre ise nüfusu 98.367’dir.
Çayırova Sağlık Grup Başkanlığı 2008 yılında kurulmuştur. Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde bankalığın
Teşkilat yapısı 2012 yılında yeniden yapılandırılmıştır.
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ye bağlı olarak ; ilçemizde sağlık bakanlığının taşra teşkilatı olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha etkin takip edilmesi amacı ile Türkiye Halk
Sağlığı Kurumuna bağlı Toplum Sağlığı Merkezi kurulmuştur.
Şekerpınar Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi Mandıra
Yolu No:7
Çayırova/KOCAELİ
Tel :0262 658 15 52
:0262 658 98 68
Fax :0262 658 15 51
E-posta
:[email protected]
Web Adresi :www.cayirova.tsm.saglik.gov.tr
Sayfa 7
Çayırova Kaymakamlığı
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Toplum Sağlığı Merkezi Binası
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi, Çayırova Kaymakamlığı binasında 1. katında 3 hizmet
odası ve 1 makam odası olmak üzere toplam 4 odada faaliyet göstermektedir.
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi Binasının fiziki şartları yetersiz kalmaktadır.
Yeni Toplum Sağlığı Merkezi İnşaatı
Çayırova Belediyesi tarafından projelendirilen Toplum Sağlığı Merkezi ve Güzeltepe Aile
Sağlığı Merkezi inşaatı , Özgürlük Mahallesi’nde yapılmaya başlandı.
Yeni Yapılmaya başlanan Toplum Sağlığı Merkezi ve Güzeltepe Aile Sağlığı Merkezi inşaatının 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Yeni Toplum Sağlığı Merkezi Projesi
Sayfa 8
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Toplum Sağlığı Merkezleri’nin Personel Yapısı
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi Mevcut Personel Durumu
Kadro Unvanı
Kadro
Personel Sayısı
Eksik Personel
Uzman Tabip
1
0
1
Tabip
6
4
2
Sosyal Çalışmacı
1
0
1
Tıbbi Teknolog
1
0
1
Ebe
9
4
5
Hemşire
7
3
4
Sağlık Memuru
10
6
4
Ayniyat Saymanı
1
0
1
Veri Haz. ve Kont. İşl.
2
1
1
Memur
2
0
2
Şoför
2
0*
2
Hizmetli
2
2
0
44
20
24
Toplam
*Çayırova Belediyesinde görevli 1 taşeron personel geçici olarak Toplum Sağlığı Merkezimizde görev yapmaktadır.
Sayfa 9
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanları
Bora SÖNMEZ
Toplum Sağlığı Merkezi
Sorumlu Hekimi
Yasemin YEŞİLOVA
Ebe
Özlem GÜRSOY
Hemşire
H. Basri ÇETİNKAYA
Doktor
Songül ÇETİNKAYA
Ebe
Leyla GÖLGE KARDAŞ
Ebe
Kemal KELEŞ
Ç.S.T.
Zeki ÇELİK
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Bekir DOĞAN
Hizmetli
Sayfa 10
Nazan
ALTINTAŞ ACET
Ebe
Şakir COŞKUNER
Sağlık Memuru
Deniz TOPAK
Sağlık Memuru
Ahmet AYKUT
Doktor
Ahmet ÖZTÜRK
Doktor
Fadime ERCAN AY
Hemşire
Gültekin GÜNEŞ
Sağlık Memuru
Sami PEREMECİ
Tibbi Sekreter
Ferit TÜRKCAN
Hizmetli
Kebire D. GÜNEŞ
Hemşire
Şeyma Yeliz
HAZIR GÜLEN
Sağlık Memuru
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
ÇAYIROVA
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ FAALİYETLERİ
Sayfa 11
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Aile Hekimliği
Aile Sağlığı Merkezleri Mesai Denetimleri
Ocak :1
Nisan
:2
Şubat :2
Mayıs
:1
Mart
Haziran :2
:1
Aile Hekimliği
Aile Sağlığı Merkezleri Gruplandırma Denetimleri
2014 yılının ilk 6 ayında ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezlerinin her biri 1
defa İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarından oluşan denetim ekipleri
tarafından denetlenmiştir.
Sayfa 12
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Aile Hekimliği Birimi Grupları
Aile Sağlığı Merkezleri
Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi
Menderes Aile Sağlığı Merkezi
Güzeltepe Aile Sağlığı Merkezi
Veysel Karani Aile Sağlığı Merkezi
Şekerpınar Aile Sağlığı Merkezi
Sayfa 13
Aile Hekimliği Birimi Kodu
Grubu
41.02.001 Nolu A.H.B.
B Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.002 Nolu A.H.B.
B Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.003 Nolu A.H.B.
B Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.004 Nolu A.H.B.
B Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.025 Nolu A.H.B.
B Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.005 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.006Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.007 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.008 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.009 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.010 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.011 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.012 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.013 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.014 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.026 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.15 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.016 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.023Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.019 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.020 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.021 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
41.02.022 Nolu A.H.B.
D Grubu Aile Hekimliği Birimi
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Toplum Sağlığı Hizmetleri
1162 ilkokul öğrencisine
Ağız ve Diş Sağlığı semineri verildi.
Toplum Sağlığı Hizmetleri
Defin Ruhsatı İşlemleri
AYLAR
AİLE HEKİMLERİ
TARAFINDAN VERİLEN
ÖLÜM BELEGELERİ
ÇAYIROVA İLÇESİNDE ÖLEN
KİŞİ SAYISI
2014 OCAK
10
11
2014 ŞUBAT
15
15
2014 MART
12
13
2014 NİSAN
5
8
2014 MAYIS
9
9
2014 HAZİRAN
9
9
Sayfa 14
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Bulaşıcı Hastalıklar
2014 Yılının İlk 6 Ayında
Okul Aşıları
Ana Sınıfı , 1. sınıf , 8. sınıf Öğrencilerine
5-9 Yaş
:849 KKK Aşısı
Okul Td
:25
DaBTd
:14
5 Yaş Altı Tüm Suriyeli Çocuklara
3 Defa OPA
1 Defa KKK Aşıları uygulandı.
6 Aylık Kuduz Vaka Sayısı
:53
Takip edilen Veremli Hasta Sayısı
:19
Sayfa 15
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Aile Hekimliği
2014 Yılı SABİM Şikayetleri
SABİM
Ocak
:8
Şubat
:2
Mart
:1
Nisan
:10
Mayıs
:3
Haziran
:1
Sağlık sisteminde yaşanan sorunları yerinde ve
eş zamanlı tespit ederek en hızlı şekilde çözmek
için 2004 yılında SABİM hizmete girdi.
SABİM operatörleri tarafından kayıt altına
alınan başvuru, SABİM çözümleyicilerince
değerlendirilerek ilgili illere sevk edilmektedir.
AHBS
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında görev yapacak aile hekimi ve sağlık
personelimizin kullanımı için hazırlanmış bir bilgisayar programıdır.
AHBS, temelde şu fonksiyonları yerine getirir.
•
•
Vatandaşlarımızın, T.C. Kimlik Numaralarını esas
alarak aile hekimlerine kayıt edilmesi,
Aile hekimliği uygulamasının mevzuatına uygun
olarak, vatandaşlarımızın sağlık bilgilerinin ve aile
hekimlerinden aldıkları sağlık hizmetinin elektronik ortamda kayıt altına alınması, Kayıt altına alınan bilgilerin, Bakanlık Merkez Teşkilatında yer
alan Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanına
elektronik ortamda aktarılması (ESK' da her hastaya ait bir sağlık dosyasını oluşturulmaktadır),
Sayfa 16
2014 Yılı Aile Hekimliği Değişikliği
Ocak
:850
Şubat
:670
Mart
:461
Nisan
:524
Mayıs
:724
Haziran
:768
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Eğitim Faaliyetleri
Halk Eğitimi
Eğitimin Konusu
Ocak
Okul Eğitimi
Katılımcı
Sayısı
Eğitimin Konusu
Hizmet İçi Eğitim
Katılımcı
Sayısı
Ramazan Ayında Beslenme
Eğitimi
352
Sağlıklı Beslenme
358
Eğitimin
Konusu
Katılımcı
Sayısı
20
Şubat
Trafik kazaları ve
Ev Kazalarından Korunma
40
Ağız ve Diş Sağlığı
95
Trafik kazaları ve
Ev Kazalarından Korunma
20
Mart
Yaşlılar Haftası
19
Ağız ve Diş Sağlığı
349
Yaşlılar Haftası
20
Pulmoner Rehabilitasyon
Haftası
26
Pulmoner Rehabilitasyon Haftası
20
Tuza Dikkat Haftası
41
Tuza Dikkat Haftası
20
Kanser Haftası
28
Kanser Haftası
20
KKKA Eğitimleri
4
200
20
Hareketli Yaşam
18
95
20
Dünya Diyabet Günü
11
Dünya Diyabet Günü
275
Dünya Diyabet Günü
20
Dünya KOAH Günü
35
Dünya KOAH Günü
35
Dünya KOAH Günü
20
Fiziksel Aktivite ve
Hareketli Yaşam
35
Fiziksel Aktivite ve
Hareketli Yaşam
20
Nisan
Mayıs
Haziran
Sayfa 17
Ağız ve Diş Sağlığı
271
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı
Maddeler Birimi
Dumansız Hava
Sahası Denetim
Sistemi
Bakanlığımız tarafından 4207 sayılı
“Tütün Ürünlerinin
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü
Hakkında Kanun” ile belirlenen düzenlemelerin takibine ilişkin denetimlerin daha etkili ve hızlı bir şekilde yapılması, izlenmesi ve raporlanması amacıyla
“Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi” geliştirilmiştir. Sistem, GPS teknolojisi ile çalışmaktadır. Tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasak olduğu
alanlarda gerekli denetimleri yapmak üzere oluşturulmuş denetim ekipleri, 7/24 saat sistem üzerinden
gerektiğinde izlenebilmektedir. Ekiplerin hızları, hareket saatleri ve yerleri on-line takip edilebilmektedir.
2014 Sigara Denetim Sayıları
Ocak
:89
Şubat
:92
Mart
:91
Nisan
:90
Mayıs
:93
Haziran
:95
Toplam
:550
2014 yılında İlçemizde yapılan denetimler sonucunda işyerlerine; (4’ü müzikhol 9’u kahvehane
3’ü Pastane , 3 ‘ü Diğer Olmak üzere ) 19 İşyerine Toplam 22.200 TL İdari Para Cezası Uygulanmıştır.
Sayfa 18
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Çevre Sağlığı
2014 yılının ilk 6 ayında
Kontrol izleme numunesi
isu laboratuarı
Bakiye klor ölçümü
Denetim izlemesi
:30 Adet (1 Uygun Değil Tekrarı Uygun)
:670
İstanbul hıfzıssıhha
:1 Adet Uygunsuz
Havuz suyu numunesi
:
Damacana suyu numunesi
:4 Adet (2 Uygun Değil Resmi İşlem Yapıldı)
Sanitasyonu numunesi (çeşitli okullardan )
:Alınmamakta
Piyasa gözetimi ve denetimi
2014 yılının ilk 6 Ayında 42 defa piyasa gözetimi ve denetimi yapıldı.
2014 yılının ilk 6 ayında defa tüm internet kefelerin denetimi yapıldı.
Sayfa 19
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi Faaliyetleri
KETEM tarafından 2014 yılının ilk 6 Ayı boyunca;
34 kişiye Mamografi tetkiki yapıldı.
34 kişiye servikal Pap- Smear taraması yapıldı.
34 kişiye Gaitadan Gizli Kan Testi yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Özel Tıp Merkezlerimizde 2014 yılının ilk 6 ayı boyunca;
380 kişiye servikal Pap- Smear taraması yapıldı.
23 kişiye Gaitadan Gizli Kan Testi yapıldı. (50 yaş altı)
35 kişiye Gaitadan Gizli Kan Testi yapıldı. (50 yaş )
Sayfa 20
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi
2014 yılının ilk 6 ayında ilçemizde :
Canlı doğum Sayısı
:697
Yeni Doğan Taraması Yapılan Bebek Sayısı :697
Ölen Bebek Sayısı
:17
Tespit Edilen Gebe Sayısı
:848
İzlemi Yapılan Gebe Sayısı
:3783
Ölen Anne Sayısı
:-
Sezeryanla Yapılan Doğum Sayısı
:432
Norman Doğum Sayısı
:267
Yöntem Dağıtılan Kişi Sayısı
:3179
Demir Verilen Bebek Sayısı
:931
D-Vit verilen Bebek Sayısı
:788
İşitme Taraması Yapılan Bebek
:697
Demir Verilen Gebe Sayısı
:1231
Sayfa 21
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Destek Hizmetleri
Personel Hareketleri
2014 yılının ilk 6 ayında
Toplum Sağlığı Merkezine
7 personel başladı.
7 personel ayrıldı.
Aile Sağlığı Merkezlerine
4 Aile Hekimi Başladı.
1 Aile Hekimi ayrıldı.
1 Aile Sağlığı Elemanı ayrıldı.
2 Aile Sağlığı Elemanı başladı.
Geçici Görevlendirmeler:
Aile Sağlığı Elemanları İçin
Toplum Sağlığı Merkezinden
19 defa 299 gün süreyle
Aile Sağlığı Merkezlerinden görev olarak 28 Defa 494 gün süreyle
geçici görevlendirme yapıldı.
İçemiz dışındaki TSM ’lerden 15 defa 271 gün süreyle geçici görevlendirme yapılmıştır.
Araç Durumu
Toplum Sağlığı Merkezimizde Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğünce tahsis edilen 1 Adet araç kullanılmaktadır.
Sayfa 22
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ
Sayfa 23
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi
♦
B Grubu Aile Sağlığı Merkezi
♦
Yenimahalle’de hizmet vermektedir.
♦
Bina 4 katlıdır. 2 katı Aile Sağlığı Merkezi 2 katı lojman
olarak kullanılmaktadır.
♦
Mülkiyeti Hazineye aittir.
♦
1 Aile Sağlığı Elemanı Kadrosu Boş
Yenimahalle Fatih Cad. No:1
Çayırova/KOCAELİ
Tel :0262 744 17 39
Aile Hekimleri
Dr. Dinçer
DOĞAN
Dr. Figen
DOĞAN
Dr. Zafer Barış
ÇETİNKAYA
Dr.Tanay
TORUN
41.02.001 Nolu
Aile Hekimi
41.02.002 Nolu
Aile Hekimi
41.02.003 Nolu
Aile Hekimi
41.02.004 Nolu
Aile Hekimi
Dr. Süreyya
DEMİRCİOĞLU
MERMERCİ
41.02.025 Nolu
Aile Hekimi
Aile Sağlığı Elemanları
Ebe
Melek ÜNLÜ
Ebe Ayşeğül
GÜRDAL YAZICI
Hemşire
HATİCE BULUT
Hemşire SEYHA
KÖSE
41.02.001 Aile
Sağlığı Elemanı
41.02.002 Aile
Sağlığı Elemanı
41.02.003 Aile
Sağlığı Elemanı
41.02.004 Aile
Sağlığı Elemanı
Sayfa 24
41.02.025 Aile
Sağlığı Elemanı
Yenimahalle Aile Sağlığı
Merkezi Hizmet Binası
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Menderes Aile Sağlığı Merkezi
♦
D Grubu Aile Sağlığı Merkezi
♦
Bina nüfusun yoğun olarak bulunduğu Yanimahallede
Menderes Caddesi üzerinde hizmet vermektedir.
♦
Bina Aile Sağlığı Merkezi doktorları tarafından kiralanmıştır.
Yenimahalle Menderes Cad. No:110
Çayırova/KOCAELİ
Tel :0262 744 08 78
Aile Hekimleri
Dr. Gülsün
ERTÜRK
Dr. Burhan
SANCAK
Dr. Nuri Selçuk
AYTEKİN
41.02.005 Nolu
Aile Hekimi
41.02.006 Nolu
Aile Hekimi
41.02.007 Nolu
Aile Hekimi
Aile Sağlığı Elemanları
Ebe Seda
YILDIRIM
41.02.005
Aile Sağlığı
Elemanı
Sayfa 25
Ebe Hayriye
BEKTAŞ
41.02.006
Aile Sağlığı
Elemanı
Ebe Şeyma
DEMİR KOÇMAZ
41.02.007
Aile Sağlığı
Elemanı
Menderes
Aile Sağlığı
Merkezi Hizmet
Binası
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Güzeltepe Aile Sağlığı Merkezi
♦
D Grubu Aile Sağlığı Merkezi.
♦
Özgürlük Mahallesinde hizmet vermektedir.
♦
Aile Hekimleri Tarafından kiralanan bina 3 katlıdır.
♦
4 Aile Sağlığı Elemanı Kadrosu Boş.
Güzeltepe Aile Sağlığı
Merkezi Hizmet Binası
Özgürlük Mahallesi Murat Çobanoğlu Cad. 217 Sok. No:2
Çayırova/KOCAELİ
Tel :0262 744 64 92
Aile Hekimleri
Dr. Güney
SÖNMEZ
41.02.008 Nolu
Aile Hekimi
Dr. Burak
TERZİ
Dr. Aslıhan Apari
BALCILAR
Dr. Kadir Murat
GÜNEŞ
Dr. Fatma Tuba
GÜLMEZ
Dr. Lale DURNA
Dr. Muharrem
A.O. KIZILDAĞ
41.02.009 Nolu 41.02.010 Nolu
Aile Hekimi
Aile Hekimi
41.02.011 Nolu
Aile Hekimi
41.02.012 Nolu
Aile Hekimi
41.02.013 Nolu
Aile Hekimi
41.02.014 Nolu
Aile Hekimi
41.02.0013
Aile Sağlığı
Elemanı
Hemşire Filiz
AKSOY
41.02.014
Aile Sağlığı
Elemanı
41.02.026 Nolu
Aile Hekimi
Aile Sağlığı Elemanları
Hemşire Emine
ARSLANHAN
41.02.008
Aile Sağlığı
Elemanı
Sayfa 26
41.02.009
Aile Sağlığı
Elemanı
Aydoğan
DAVULCU
41.02.010
Aile Sağlığı
Elemanı
Ebe Selma
ÖZEN
41.02.011
Aile Sağlığı
Elemanı
Ebe Fatma
KAYA
41.02.012
Aile Sağlığı
Elemanı
41.02.0126
Aile Sağlığı
Elemanı
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Veysel Karani Aile Sağlığı Merkezi
♦
D Grubu Aile Sağlığı Merkezi.
♦
Emek Mahellesinde hizmet vermektedir. Bina 1 katlıdır.
♦
Mülkiyeti belediyeye aittir.
♦
1 Aile Hekimi ve 1 Aile Sağlığı Elemanı Kadrosu Boş.
Emek Mahallesi Bosna Cad. No:90
Çayırova/KOCAELİ
Tel :0262 742 14 24
Aile Hekimleri
Dr. Çiğdem
TEZCAN
Dr.Dr.
Zafer
Murat
Barış
ÇETİNKAYA
UĞURLU
Dr. Orhan
ALBAY
41.02.015 Nolu
Aile Hekimi
41.02.003
41.02.016 Nolu
Nolu
Aile
Aile Hekimi
Hekimi
41.02.023 Nolu
Aile Hekimi
Aile Sağlığı Elemanları
Ebe Türkan
COŞKUNER
41.02.015
Aile Sağlığı
Elemanı
Sayfa 27
Hemşire Güler
AKTAŞ
41.02.016
Aile Sağlığı
Elemanı
41.02.023
Aile Sağlığı
Elemanı
Veysel Karani
Aile Sağlığı Merkezi
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
İpek Harmancı Aile Sağlığı Merkezi
♦
D Grubu Aile Sağlığı Merkezi.
♦
Akse Mahallesinde Hizmet Vermektedir.
♦
Bina 1 Katılıdır.
♦
Mülkiyeti hazineye aittir.
♦
1 Aile Sağlığı Elemanı Kadrosu Boş
Akse Mahallesi 527 Sok. No.22
Çayırova /KOCAELİ
Tel :0626 744 69 79
Aile Hekimleri
Dr. Feride
GÜNAYDIN
Sonnur ÇİĞDEM
KARBOĞA
Dr. Zuhal TOY
41.02.017 Nolu
Aile Hekimi
41.02.018 Nolu
Aile Hekimi
41.02.024 Nolu
Aile Hekimi
Aile Sağlığı Elemanları
Ebe Amine
ÇELİK ERTAŞ
41.02.017
Aile Sağlığı
Elemanı
Ebe Semra
MUTLU
41.02.018
Aile Sağlığı
Elemanı
Sayfa 28
41.02.024
Aile Sağlığı
Elemanı
Veysel Karani
Aile Sağlığı Merkezi
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Şekerpınar Aile Sağlığı Merkezi
♦
D Grubu Aile Sağlığı Merkezi.
♦
Cumhuriyet Mahallesinde hizmet vermektedir.
♦
Bina 4 katlıdır. 2 katı Aile Sağlığı Merkezi 2 katı lojman
olarak kullanılmaktadır.
♦
Mülkiyeti hazineye aittir.
Cumhuriyet Mah. Namık Kemal Cad. No:61
Çayırova/KOCAELİ
Tel :0262 658 03 06
Aile Hekimleri
Dr. Zeynep
ŞANEL
Dr. Naim
DUMAN
Dr. Şule Ezenci
ERDOĞAN
Dr. Umut
GÜKÇE
41.02.019 Nolu
Aile Hekimi
41.02.020 Nolu
Aile Hekimi
41.02.021 Nolu
Aile Hekimi
41.02.022 Nolu
Aile Hekimi
Aile Sağlığı Elemanları
Ebe Feride P.
TEKNECİ
41.02.019
Aile Sağlığı
Elemanı
Sayfa 29
Ebe Emine
ÖZGÜRSOY
41.02.020
Aile Sağlığı
Elemanı
Hemşire Derya
ÖZEL
41.02.021
Aile Sağlığı
Elemanı
Ebe Sevgül
CESUR GÜVEN
41.02.022
Aile Sağlığı
Elemanı
Şekerpınar
Aile Sağlığı Merkezi
Hizmet Binası
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
ÇAYIROVA İLÇESİNDE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI
SAĞLIK HİZMETİ VEREN KAMU KURULUŞLARI
Sayfa 30
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
ÇAYIROVA İLÇESİNDE
SAĞLIK HİZMETİ VEREN
KAMU KURULUŞLARI
Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Çayırova Semt Polikliniği
Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Darıca Ağız Diş Sağlığı Merkezi
Baştabipliğine bağlı olarak çalışmaktadır. 01 Mart 2010 tarihinde
faaliyete geçmiştir.
Semt polikliniği 17 diş hekimi ile hafta içi her gün 08:00 - 17:00
saatleri arasında hizmet vermektedir. Hekim Çalışma Günleri Darıca
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından planlanmaktadır.
Diş çekimi, sabit protez, kanal tedavisi, dolgu tedavisi, detertraj ve
kron tedavileri uygulanmaktadır.
Çalışan Sayısı
17 Doktor 4 Hemşire
Cumhuriyet Mahallesi Harman Sokak No:1
TOKİ KonutlarıÇayırova/KOCAELİ
Tel: 0 (262) 659 20 48
Sayfa 31
Darıca Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi
Çayırova Semt
Polikliniği
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Gebze Fatih Devlet Hastanesi
Çayırova Semt Polikliniği
İlçemizde 2. Basamak sağlık hizmetleri , Gebze Fatih Devlet
Hastanesine bağlı olarak Özgürlük Mahallesinde faaliyet gösteren
Semt Polikliniği tarafından verilmektedir.
7 poliklinik olarak hizmet vermektedir. Hekim çalışma günleri
Gebze Fatih Devlet Hastanesi tarafından planlanmaktadır. Kadın
Hastalıkları ve Doğum Polikliniği, Çocuk Hastalıkları Polikliniği, Dahiliye Polikliniği (genelde hafta içi her gün) Psikiyatri Polikliniği(cuma
günleri), Üroloji Polikliniği (Salı ya da Cuma Günleri) Kulak-BurunBoğaz (salı ya da cuma günleri), Göz Polikliniği (haftada maximum 3
gün )hizmet vermektedir.
Çalışan Sayısı
7 Doktor ve 1 Hemşire
Özgürlük Mah. Uğur Mumcu Cd. 232. Sk. No: 2
Çayırova / KOCAELİ
Tel: 0262 744 2 744
Sayfa 32
Fatih Devlet
Hastanesi Çayırova
Semt Polikliniği
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Gebze 5 No’lu
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
Güzeltepe Özgürlük Mahallesinde Hizmet Vermektedir.
Toplamda 20 personel nöbet usulü görev yapmaktadır.
(6 Paremedik, 10 ATT ve 4 Şoför)
Nöbetler 24 saatlik periyotlar halinde genelde 1 Acil Tıp Teknisyeni, 1
Paramedik ve 1 Şoför olmak üzere 2 ya da 3 personelle tutulmaktadır.
(1 personel ayda 7-8 nöbet tutmaktadır. )
112 Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu
Şekerpınar Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
Şekerpınar Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aralık 2013’te Cumhuriyet Mahallesinde hizmete başlamıştır.
Şekerpınar Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 4 Paramedik, 4 Sürücü ATT ve 8 ATT görev almaktadır.
Cumhuriyet Mahallesi
Çayırova / KOCAELİ
Sayfa 33
Şekerpınar 112 Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Özel Çayırova Tıp Merkezi
9 Hekim (5 kadrolu 4 kadro dışı) ve 8 sağlık personeli bulunmaktadır. Acil, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Dahiliye poliklinikleri ile hizmet
vermektedir. 1 ATT, 1 Ebe, 3 Hemşire 2 Laboratuvar Teknikeri ve 1
Laboratuvar Teknisyeni görev almaktadır.
Çayırova Tıp Merkezi
Yenimahalle Fatih Caddesi No :91
Çayırova / KOCAELİ
Tel
:0262 743 30 30
Özel Hospital Park Tıp Merkezi
8 Hekim (3 kadrolu 5 kadro dışı) ve 5 sağlık personeli görev
yapmaktadır.Acil, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları
ve Doğum, Dahiliye poliklinikleri ile hizmet vermektedir. 1 ATT, 1 Ebe,
1 Hemşire 1 Laboratuvar Teknikeri ve 1 Laboratuvar Teknisyeni görev
almaktadır.
Şekerpınar 112 Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu
Yenimahalle Fatih Caddesi No :22
Çayırova / KOCAELİ
Tel
Sayfa 34
:0262 742 03 01
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
DEMOGRAFİK VERİLER
Sayfa 35
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Çayırova İlçesi Nüfusu
Çayırova İlçesi
Nüfusu
Temmuz
2014
Sayfa 36
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Aile Hekimlerine Kayıtlı Nüfus
Çayırova İlçesindeki
Aile Hekimlerine
Kayıtlı Nüfus
Temmuz 2014
Sayfa 37
Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Aile Hekimliği Birimlerine Kayıtlı Nüfus (Temmuz 2014)
Sayfa 38
Download

Ocak - Haziran 2014 - Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi