Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
: 19
: 25.04.2014
: 2014/UH.III-1929
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
Başkan: Mahmut GÜRSES
Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet
ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY
BAŞVURU SAHİBİ:
Ventura Yazılım Ltd. Şti.,
Cyber Plaza A Blok Zemin Kat No:4 Bilkent-Çankaya/ANKARA
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü,
Mogultay Mah. Cengiz Topel Cad. No:2 TUNCELİ
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2013/190790 İhale Kayıt Numaralı “2014 Yılı 12 Aylık Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları
Bilgi Sistemi (BBSK-BS) Yazılım Kiralaması” İhalesi
KURUMCA YAPILAN İNCELEME:
Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 09.01.2014 tarihinde açık ihale usulü ile
yapılan “2014 Yılı 12 Aylık Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Bilgi Sistemi (BBSK-BS)
Yazılım Kiralaması” ihalesine ilişkin olarak Ventura Yazılım Ltd. Şti.nin 03.02.2014
tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.02.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine,
başvuru sahibince 20.02.2014 tarih ve 6499 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2014
tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2014/836 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme
neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sunduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun
olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartname’nin 7.6’ncı
maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Özel veya kamu
Birinci Basamak Sağlık kurumlarında yapılan BBSK-BS (Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları
Bilgi Sistemi) hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, sunduğu
iş deneyim belgesinin Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlendiği ve belgede işin
tanımının “Laboratuvar Bilgi Sistemi (LBS) ve Faturalandırma Hizmeti Alımı İşi” olarak
ifade edildiği, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’nün “birinci basamak sağlık kuruluşu” olduğu, bu
nedenle laboratuvar bilgi yönetim sistemi ile faturalandırma hizmetinin de genel anlamda
“Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Bilgi Sistemi” olduğu, şikayetine verilen cevap yazısı
ekinde yer alan rapordan, sunulan iş deneyim belgesinin inceleme konusu ihaleye ait Teknik
Şartname düzenlemeleri ile karşılaştırıldığının anlaşıldığı ve bu raporda Teknik Şartname’de
belirtilen tüm modüllerin söz konusu iş deneyim belgesinde yer alması gerektiği vurgusunun
yapıldığı, ancak modül olarak nitelendirilen özelliklerin aslında modül olmadığı, tüm bilgi
sistemlerinde olması gereken mecburi özellikler olduğu, ihale komisyonunun Teknik
1
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
: 19
: 25.04.2014
: 2014/UH.III-1929
Şartname’nin tüm maddelerini kapsayacak benzer iş aramasının, “benzer iş” düzenlemesine
ve ihale mevzuatına uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü
maddesinde “…a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük
bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman,
mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik
taşıyan işleri,
…
ifade eder.” hükmü,
Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde
“(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında
kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme
bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye
doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini
gösteren belgelerin,
…
istenilmesi zorunludur.
…
(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;
a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f)
bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında idarece
belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,
…
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelerin sunulması istenir…” hükmü ile “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci
maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş
deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge
hiçbir şekilde toplanamaz.
(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş
kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…”
hükmü,
İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: 2014 Yılı 12 Aylık Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Bilgi Sistemi (BBSK-BS)
Yazılım Kiralaması
…
2
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
: 19
: 25.04.2014
: 2014/UH.III-1929
c) Yapılacağı yer: Halk Sağlığı Müdürlüğü - Mazgirt İlçe Hastanesi - Ovacık İlçe
Hastanesi - Pertek İlçe Hastanesi - Çemişgezek İlçe Hastanesi” düzenlemesi,
Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt
dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen
ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan
hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme
bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye
doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini
gösteren belgeleri,
sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30'den az olmamak
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer
ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az
olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları
ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir
işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer
ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması
koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim
tutarını sağlaması zorunludur.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgenin sunulması zorunludur…” düzenlemesi ile 7.6’ncı maddesinde “Benzer iş
olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Özel veya kamu Birinci Basamak Sağlık kurumlarında yapılan BBSK-BS (Birinci
Basamak Sağlık Kuruluşları Bilgi Sistemi) hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.”
düzenlemesi,
Teknik Şartname’nin “Konu” başlıklı 1.3’üncü maddesinde “İşin tanımı: 12 ay süre
ile, 4 adet entegre ilçe hastanesi için HBYS, AÇSAP, Verem Savaş Dispanseri Modülü, Halk
Sağlığı Müdürlüğü için LBYS, Faturalandırma Sistemi, Radyoloji Bilgi Sistemi ve İnsan
Kaynakları Modülü (Personel Özlük, Ek Ödeme, Maaş Bordro) kurulumu ve güncellenmesi
işidir.
A. Bu şartname gerek 4 entegre hastanemize ilk defa başvuran ya da poliklinik hizmeti
veren aile hekimi tarafından hastaneye sevk edilen kişinin tedavisine bu hastanelerde devam
edilmesine karar verilmesinden ve hastaneye yatırılma işleminden başlayarak bu hastanın
entegre ilçe hastanelerinden diğer bir sağlık kurumuna sevkine ya da taburcu edilmesine
kadar yapılan tüm işlemlerin ve bu esnada hasta için kullanılan her türlü ilaç ve tıbbi
3
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
: 19
: 25.04.2014
: 2014/UH.III-1929
malzemelerin yanı sıra hastaya verilen laboratuvar ve radyoloji hizmetlerinin, Halk Sağlığı
Müdürlüğünce bu hastanelere gönderilen her türlü ilaç ve tıbbi malzemenin hangi hastaya
hangi amaçla kullanıldığının takip edilmesi ve kayıt altına alınmasını sağlayan,
B. Gerekse Müdürlük Laboratuvarlarında ve 4 entegre hastane laboratuvarlarında
yapılmakta olan kliniğe yönelik tetkiklerle ilgili LBYS yazılımları ve bu yazılım üzerinden
istem yapacak tüm kullanıcılar (Aile Sağlığı Merkezleri ile Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı
sağlık birimlerinde AÇSAP, Verem Savaş Dispanseri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve entegre
hastane acil ve polikliniklerde görev yapan hekimler ve hastane laboratuvarından tahlil
isteminde bulunacak aile hekimleri) ile laboratuvarlar arasında iletişimi sağlayan merkezi
otomasyon programının yaptırılması işidir.
Tüm modüller Sağlık Bakanlığının istediği özellikte güncellenebilmeli ve e-reçete
uygulaması bulunmalıdır.
Ayrıca Tunceli İl Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılmakta olan su analizlerine
yönelik işlemlerle ilgili modülde, otomasyonda yer alacaktır.
Yüklenici; ihale sonrası kendisine tanınan işi teslim etme süresi içinde, aşağıda asgari
teknik özellikleri belirtilen programı hazırlayarak bu hizmetten yararlanacak olan isimleri
yazılı kurum ve kuruluşlara yine belirlenen cihazları kurmak/yüklemek ve doğru işletilmesini
sağlamak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.
İhale dokümanı incelendiğinde, ihale konusu işin temel olarak “HBYS, LBYS,
Faturalandırma Sistemi ile İnsan Kaynakları Modülü”nden oluştuğu, “Özel veya kamu birinci
basamak sağlık kurumlarında yapılan BBSK-BS (Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Bilgi
Sistemi) hizmeti”nin benzer iş olarak belirlendiği, ihalede teklif sunacak isteklilerden, teklif
edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.
Yapılan incelemede, başvuru sahibi Ventura Yazılım Ltd. Şti.nin teklif tutarının
112.200,00 TL olduğu, teklif bedeline göre karşılanması gereken toplam iş deneyim tutarının
33.660,00 TL olduğu, iş deneyimini tevsik için Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
düzenlenmiş 28.03.2011 tarihli ve 4945 sayılı bir iş bitirme belgesi sunduğu, söz konusu iş
deneyim belgesinde işin adının “Laboratuvar Bilgi Sistemi (LBS) ve Faturalandırma Hizmeti
Alımı” olarak belirtildiği, kabul tarihinin 31.12.2010, belge tutarının 59.375,00 TL olduğu
tespit edilmiştir.
İdare tarafından 16.01.2014 tarihli ve 343 sayılı yazı ile söz konusu belgeyi
düzenleyen Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’nden bu iş deneyim belgesinin “Birinci Basamak
Sağlık Kuruluşları Bilgi Sistemi Yazılım ve Faturalandırma Hizmeti”ni kapsayıp kapsamadığı
hususunda bilgi talep edilmiş olup gönderilen 20.01.2014 tarihli ve 355 sayılı cevabi yazıda,
iş deneyim belgesine konu işe ait Teknik Şartname’de “Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Toplum
Sağlığı Merkezi’nin, AÇS/AP Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Müdürlük Merkez
Laboratuvarları ve Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın Laboratuvar Bilgi Sistemi ve
Faturalandırma hizmet alım özelliklerini, kontrol ve muayene metotları ile ilgili hususları
kapsar.” düzenlemesinin yer aldığı belirtilerek yazı ekinde söz konusu Teknik Şartname’nin
gönderildiği,
Bunun üzerine, ihale komisyonunun 20.01.2014 tarihli kararı ile “Söz konusu iş
4
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
: 19
: 25.04.2014
: 2014/UH.III-1929
bitirme belgesinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci ve 7.6’ncı maddelerinde belirtilen kriterlere
uygun olmadığı” gerekçesi ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına
karar verildiği görülmüştür.
İdarenin başvuru sahibinin şikâyetine verdiği cevapta, söz konusu iş deneyim belgesini
düzenleyen Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’nden belgeye konu işin BBSK yazılımı işini kapsayıp
kapsamadığı hususunda bilgi talep edildiği, gelen cevabi yazıda söz konusu işin Toplum
Sağlığı Merkezi’nin, AÇS/AP Merkezi’nin, Verem Savaş Dispanseri’nin, Müdürlük Merkez
Laboratuvarları’nın ve Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın “Laboratuvar Bilgi Sistemi ve
Faturalandırma Hizmeti” olduğunun, kontrol ve muayene metotları ile ilgili hususları
kapsadığının belirtildiği, ayrıca ihale konusu işe ait Teknik Şartname’de belirtilen birçok
modülün (destek hizmetleri, uzaktan eğitim, uygulama yazılımları, kullanıcı ara yüzü,
güncelleme ve versiyon yöneticisi, dil özelliği, raporlama, veri tabanı, yönetim sistemi vb.)
şikâyete konu iş deneyim belgesinde yer almadığının görüldüğü, benzer iş kapsamında ibraz
edilen belgenin Teknik Şartname’de belirtilen hizmetleri kapsamadığı, idarenin ihtiyacına
cevap veremeyeceği hususları yer almaktadır.
Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan “İş
deneyim belgesine konu “Laboratuvar Bilgi Sistemi (LBS) ve Faturalandırma Hizmeti Alımı”
işinin, "Birinci Basamak Sağlık kurumlarında yapılan BBSK-BS (Birinci Basamak Sağlık
Kuruluşları Bilgi Sistemi) hizmeti” niteliğinde olup olmadığı” hususu ile ilgili bilgi talep
edilmiş olup 17.04.2014 tarihli ve 64395869/612.02 sayılı yazı ekinde, İstatistik ve Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı tarafından tanzim edilen teknik rapor gönderilmiştir. Bu raporda “İki
iş arasındaki benzerliğin olup olmadığı yazılım tekniklerinin ve kapsayıcılıklarının
karşılaştırılması ile mümkündür. Modül kavramı, farklı sistemler için farklı anlamlar ifade
etmekle beraber, yazılım dilindeki karşılığı; kapsamlı bir yapının içerisinde, diğer parça
birim elemanlarından bağımsız çalışabilen bir sistemdir. Bu arayüz metodu ile parçaların
işlevsellikleri birbirlerinden ayrı olarak sürdürülebilmektedir ve yazılım uygulamasındaki bir
modülde gerçekleşebilecek sorundan, aynı yazılımdaki bir başka modülün etkilenmemesi
beklenir. Buradan hareketle, inceleme konusu ihaleye ait işin niteliği ile iş deneyim belgesine
konu işin niteliği örtüşmemekle beraber; iş deneyim belgesine konu iş, inceleme konusu
ihaleye ait işin içerisinde yer alan bir modülden ibarettir.
…
Sonuç olarak; iş deneyim belgesine konu işin, inceleme konusu ihaleye ait işe benzer
olmadığı düşünülmektedir.” denilmektedir.
Söz konusu teknik görüşte özetle, iş deneyim belgesine konu işin, inceleme konusu
ihaleye ait işin içerisinde yer alan modüllerden biri olduğu, ancak inceleme konusu ihaleye ait
işe benzer olmadığı ifade edilmektedir.
Sonuç olarak idarenin başvuru sahibinin şikâyetine verdiği cevap ve İstatistik ve Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilen teknik görüş dikkate alındığında, başvuru sahibinin
sunduğu iş deneyim belgesinin konusunun benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşılmış olup
başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata
aykırılığı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
5
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
: 19
: 25.04.2014
: 2014/UH.III-1929
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ
edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare
Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen
şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
6
Download

Benzer İş Tanımı-2