BIL 523 Bilgisayar Ağları
2014/15 Güz Yarıyılı
Proje-I:
Veriliş Tarihi:
Teslim Tarihi:
HTTP Protokolü ve WWW hizmeti
27.20.2014
13.11.2014
Proje Düzeneği, Teslim ve Sınama Kuralları
 Proje düzeneği Oracle VM VirtualBox sanallaştırma platformu kullanılarak oluşturulacaktır. Mühendislik
Fakültesi Yazılım Geliştirme Laboratuarında kurulu sistemlerin donanımına göre yapılandırılmış sanal sistem
prototipleri dersin web sitesinde “Lab-VMPrototypes” adlı kılavuzda bulunmaktadır. Kişisel bilgisayarlarınızda
eşdeğerli altyapıyı kurabilmek için bu prototipleri sisteminizde yaratmanız/yapılandırmanız gerekmektedir.
 Sanallaştırma platformunu ve sanal sistemleri yapılandırma kılavuzu “Lab-Kılavuz” dersin web sitesinde Belgeler
dosyasında; test belgeleri “www-test” Proje-1 dosyasında bulunmaktadır.
 Proje raporunun basılı kopyası yukarıda belirtilen tarihte öğretim üyesine teslim edilecektir. Raporda bulunması
zorunlu konular aşağıdaki bölümlerde “Rapor” başlığı altında belirtilmiştir.
 Raporun elektronik ortamda teslim edilmesi istenen bölümleri, varsa, eposta ekinde [email protected]
adresine, konu alanına “P1-Öğrenci Numarası” yazılarak teslim tarihine kadar gönderilecektir.
 Projenin sınanması, teslim tarihineki ders saatleri içinde, Mühendislik Fakültesi Yazılım Geliştirme Laboratuarı
2 de yapılacaktır. Raporu teslim edilmemiş projeler sınanmayacaktır.
Konu
Projenin ilk bölümünde WWW hizmeti, Windows XP üzerine kurulu IIS web sunucu ve Internet Explorer web
tarayıcı arasında, değişik koşullarda oluşan ağ trafiği incelenerek irdelenecektir. Web tarayıcı ve sunucu arasındaki
iletişim Wireshark ileti yakalama/çözümleme uygulaması kullanılarak incelenecektir.
Projenin ikinci bölümünde yerel iç ağa (Intranet) bağlı web sunucularına dış ağlardan (Internetten) ulaşmak için
gereken Kapı Yönlendirme (Port Forwarding) hizmeti kurulacak; iç ve dış ağdaki ileti akışı yorumlanacaktır.
Bölüm I. Yerel İç Ağda IIS Hizmetinin Kurulması ve HTTP Trafiğinin İncelenmesi
Oracle VM VirtualBox platformunda:
 üzerinde IIS web sunucu kurulu XP-www sanal sistemi ders sitesindeki referans kopyasından klonlayarak kurun
(kılavuz 2. bölüm). Kişisel sanallaştırma ortamlarını kullananlar IIS web hizmetini “Denetim Masası -> Add or
Remove Programs -> Add/Remove Window Components” yolunu izleyerek kurmaları gerekmektedir. XPwww ağ ayarlarını aşağıdaki değerlerle yapılandırın (kılavuz 3. bölüm).
 IP addresi: 192.168.56.27
 Ağ maskesi: 255.255.255.0
 Varsayılan Ağ Geçidi (Default Gateway address) : 192.168.56.1 (
 Ana sisteminizi (Host / Windows7) yerel iç ağa (Host-Only Network) bağlayan ağ bağdaştırıcıyı laboratuar
kılavuzunu (4.1) kullanarak yapılandırın, her iki sistem arasında iletişim yapılabildiğini “ping” komutuyla sınayın.
Maltepe Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -sayfa 1/4-
XP-www sisteminde kurulu IIS Web sunucunun varsayılan yapılanmasını, “Control Panel-> Administrative Tools
-> Internet Information Services” yolundan ulaşacağınız, IIS yönetici ekranında görüntüleyip, aşağıdaki tanımları
denetleyin, gerekirse düzeltin.
 Kök Belge Kılavuzu (Home Directory): C:\Inetpub\wwwroot
 Belgeler (Documents) sekmesinde Varsayılan Belegeleri Etkinleştir (Enable Default Document) kutucuğu
işaretli; varsayılan belgeler listesi: “default.htm”, “default.asp”, “index.htm”, “index.htm” dosya adları.
Deney 1: IIS Web Hizmetinin Varsayılan Kuruluş Davranışının İncelenmesi
IIS Web sunucusundaki varsayılan belgeye ana sistemden ve XP-www sisteminden, IE web tarayıcısıyla aşağıda
verilen URL değerlerini kullanarak erişin:
 Ana sistem: http://192.168.56.27
 XP-www sistemi:
 http://localhost (görüntülenen bilgilerin tümünü inceleyin)
 http://192.168.56.27
RAPOR: IIS Web sunucunun yukarıda, eşdeğerli görünen 3 URL için neden farklı sayfalar ve bunları nasıl
ürettiğini varsayılan belgeleri inceleyerek iredeleyin.
Deney 2: IIS Web Hizmeti ve Web Tarayıcısı Arasındaki HTTP İleti Trafiğinin İncelenmesi
Deney düzeneğini oluşturmak için:
 ders sitesinde bulunan “www-test” dosyasını XP-www sunucusunun kök belge kılavuzu C:\Inetpub\wwwroot
altına kopyalayın
 MyPage.htm web sayfasındaki “Ad –Öğrenci No” bilgilerini güncelleyin
 web hizmetinizin çalıştığını XP-www sunucusundaki web tarayıcısıyla http://localhost/www-test/MyPage.htm
URL ni kullanarak sınayın
 her iki sistemdeki
o IE tarayıcısının açılış sayfası yüklememesi için gereken ayarı yapın, ve cache belleğini temizleyin
o Wireshark ileti yakalama uygulamasının ayarlarını denetlerin
Ana sistemde:
 Wireshark uygulamasını başlatın
 IE tarayıcısını kullanarak http://192.168.56.27/www-test/MyPage.htm URL ile test sayfasını yükleyin
 yükleme tamamlanınca Wireshark uygulamasında ileti yakalama işlemini durdurun ve yakaladığınız iletilerde
kullanılan protokol türlerini inceleyin
 yakalanan iletiler ARP, TCP, HTTP ve SSDP protokolleri dışında başkalarını da içeriyorsa, her iki sistemdeki ağ
başdaştırıcı ayarlarını gözden geçirip, gerekli düzeltmeleri yapın ve deneyi tekrarlayın
İleti Analizi:
 İleti kümenizi yalnız HTTP trafiğini görüntüleyecek biçimde filtreleyin. MyPage.htm web sayfasının içeriği ile
HTTP isteklerini (GET) ve yanıtları inceleyerek sayfadaki tüm web ögelerinin yüklendiğini ve her birinin kaç TCP
iletisiyle taşındığını saptayın.
Maltepe Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -sayfa 2/4-
 IE web tarayıcı ve IIS Web sunucu arasında kaç farklı bağlantı (connection) kurulduğunu saptamak için:
o kök belgeyi isteyen HTTP (GET / HTTP 1.1) iletisini seçin (bkz. aşağıdaki çıktı)
o Wireshark denetim satırında “Analyze” sekmesini açın; görüntülenen listeden “Follow TCP Stream”
seçeneğini tıklayın
o
o
o
açılan pencere IE web tarayıcı ve IIS Web sunucu arasında kurulan ilk bağlantıdan yollanan HTTP
mesajlarını gösterecektir
Wireshark yakalama sürecinde kurulan bağlantıları “0” dan başlayan göreceli numarala göstermektedir
(bkz. Filtre alanı: tcp.stream eq 0)
IE ve IIS Web sunucu arasında kurulan diğer bağlantılar, HTTP mesajları incelenerek ya da filtede
kullanılan göreceli bağlantı numarası arttırılarak bulunabilir
RAPOR: IE web tarayıcı ve IIS Web sunucu arasında kurulan her bağlantıdan hangi web ögelerinin iletildiğini
gösteren tabloyu oluşturun.
İletilenler arasında kök sayfada bulunmayan web ögesi var mı? Varsa gerekçesini/ işlevini açıklayın.
2. deneyi IE tarayıcısının cache belleğini temizlemeden tekrarlayın ve bulgularınızı ilk tablo ile
karşılaştırın. Arada fark varsa nedenlerini belirtin.
Bölüm II. Ana Sistemde Kapı Yönlendirme (Port Forwarding) Hizmetinin Kurulması
Bu bölümde deney düzeneğine, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, dış ağa bağlı 2. bir sanal sistem (XP-test)
katmanız ve 1. Bölümün 2. deneyini XP-test sistemini kullanarak yapmanız istenmektedir:
Maltepe Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -sayfa 3/4-
Deney düzeneğini oluşturmak için:
 XP-test sanal sistemi ders sitesindeki referans kopyasından klonlayarak kurun
 XP-test sistemini dış ağa (Bilgi-İşlem Lab2) bağlamak için köprülenmiş ağ bağdaştırıcı (bridged adapter) takıp
sistemi çalıştırın
 XP-test köprülenmiş ağ bağdaştırıcı ayarlarını IP adresini DHCP suncusundan alması için yapılandırıp, IP
adres yenileme işlemini başlatın
Yerel iç ağınıza bağlı sistemlerin ad ve adresleri güvenlik, özerklik vb. nedenlerle dış ağdaki sistemler tarafından
bilinmemektedir. İç ağda kullanılan adresler, dış ağda geçersiz olan ve yönlendirilmeyen IP adres kümesi içinden
atanmaktadır. Bu nedenle laboratuavrdaki sanallaştırma ortamlarında aynı adres kümesini sakınca yaratmadan
kullanılmaktadır.
Dış ağa bağlı XP-test sistemi yalnız ana bilgisayarınız ve benzerleriyle iletişim kurabilecektir. Yerel iç ağınıza bağlı
XP-www sisteminin www hizmetini dış sistemlere açmak için, bu hizmeti ana sistemin bilinen bir kapısından (örneğin
80) verililiyormuş gibi yapılandırmak gerekmektedir. Bu işlem Kapı Yönlendirme (Port Forwarding) olarak
adlandırılmaktadır.
Ana bilgisayarınızın 80 numaralı kapısını laboratuar kılavuzunu kullanarak (bölüm 5.2) 192.168.56.27 adresinin 80
numaralı kapısına yönlendirin. Bu aşamadan sonra yerel iç ağınıza bağlı bu hizmete dış ağlardan ana
bilgisayarınızın adı ya da adresiyle erişilebilinecektir.
Deney 3: IIS Web Hizmeti ve Dış Aşdaki Web Tarayıcısı Arasındaki HTTP İleti Trafiğinin İncelenmesi
Deney adımları:
 XP-test sistemde IE tarayıcısının açılış sayfası yüklememesi için gereken ayarı yapın, ve cache belleğini
temizleyin.
 Ana sistemde Wireshark uygulamasını, iç ve dış ağa trafiğini yakalamak üzere yapılandırıp başlatın.
 XP-test sistemde IE tarayıcısıyla ana sistemden “p5.jpg” resmini http://10.1.51.yy/p5.jpg URL ni kullanarak
yükleyin
 yükleme tamamlanınca Wireshark uygulamasında ileti yakalama işlemini durdurun ve yakaladığınız iletiler
arasından işleminize ilişkin olanları filtreleyin.
 XP-test sisteminden yollanan HTTP GET iletisinin yerel iç ağda nasıl taşındığını inceleyin
RAPOR: Dış ağdan gelen HTTP GET iletisi yerel iç ağda XP-www sistemine nasıl iletilmektedir?
Yukarıda filitrelediğiniz iletilerin özet raporunu laboratuar kılavuzunun 7. bölümünde anlatıldığı gibi
hazırlayın ve eposta eki olarak öğretim üyesine yollayınç
Maltepe Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -sayfa 4/4-
Download

CEN 335 Computer Networks - Akademik Web Sayfaları