#
.*-//-&.'0*0/.$$&.#/0 0&
AK Parti İzmir Milletvekili Nesrin Ulema, İzmir’in Ödemiş İlçesinde 20 yıllık
hayali olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili beklenen müjdeyi verdi
<=3> ?"8<83?>;>'8 DZ\0ZSXLWL1Y\C[S[XWUFU
XZMTYXTZ\QKVKPPKSWZVY\GYVYIYRWZVYX\OLXN=\DZVTYFYXY\JZ8
WYVPZVZS\*TZRYI\%9C\YWZ\YWGYWY\[WP\Q[?U\=[WUIR[W[VUXUX
J[S[XWUFUX\)+2$\?VLGV[RUX[\[WUXTUFUXU\OAQWZTYE\4CN
DZOYWZ\YWZ\CYWYR\9[X[QY\DZ\0ZSXLWL1Y\C[S[XURUM
9[QUX\"YSVY\-IUS[\*TZRYI\%9C\YWZ\YWGYWY\TZOPZS8
WZVYXTZX\APKVK\PZIZSSKV\ZTYQLVNR4\TYQZX\;:\[VPY
<MRYV\/YWWZPDZSYWY\(ZOVYX\WZR[H\JAWGZXYX
GZWYIRYIWYS\TKMZQYXZ\AXZRWY\S[PSU
O[FW[Q[B[S\DZ\*TZRYI\ZSLXLRYOYXYX
WLSLRLPY>Y\LWR[Q[\[T[Q\LW[B[S\%VG[X8
YMZ\9[X[QY\CAWGZOYXYX\Q[PUVUR\[=UOUXT[X
T[\LWTNS=[\ZWDZVYIWY\LWTNFNXN
DNVGNW[TUE\:=(>39?2:=
.)$
&-3872:=
1%?'>,
546<>3>09
1?.+406!0?##12:=?5474<>;?
1?.+406!0?##12:=?5474<>;?
.)?$>7682;8;?1%?5474<4,?'9<
.)?$>7682;8;?1%?5474<4,?'9<
:*;/3/?.)?$>768?&-387?&<
?.)?$>768?&-387?&<
:*;/3/
">,5>;<9+92;:>?:/-=;<=;=;?87
">,5>;<9+92;:>?:/-=;<=;=;?87
6*7=;<=?546<>;:9%?:=(>39?2:=
6*7=;<=?546<>;:9%?:=(>39?2:=
Karabağlar Belediyesi vatandaşla işbirliği içerisinde, imece usulüyle ilçede çalışmalar gerçekleştiriyor. Mahallelerdeki merdiven, istinat duvarı, kaldırım
gibi küçük yapısal eksiklikler belediyenin malzeme
desteği, vatandaşın işçiliğiyle gideriliyor
15 Ağustos 2014 Cuma
www.sondakikagazetesi.com
&-387?0>+<9+9?=7=508'>69,6>?>,6>?8:8'!7
=:8-<8?
=:8-<8?
>5>;
>5>;
38<<8?6>5939
38<<8?6>5939
126=
0976<>:9?
0976<>:9?126=
0976<>:9
!$!#
!".!+"++
)>7,9'>5>
"=<=:8'=?">,5>;9
#E/NPWN\;S?UX[V\DZ
:[VIUQ[S[
:[QR[S[RU\9[[TZPPYX
3KBZW7YX\#ZVSZO\<=YX
;BYW\9[FWUS
6ZVXZFY7XYX\OP[TUXU\MY8
Q[VZPYXTZ\6VE,WSKRZX
LTL?WNH\6Z?VZR
OLXV[OU\YWSQ[VTUR
SLXNONXT[
[=USW[R[W[VT[\JNWNX8
TNE\C[IS[X\;S?UX[V7[
JLQNXWNS\P[S[V[S\JN
NQGNW[R[XUX\X[OUW
Q[?UWTUFUXU\TYFZV
SLXNSW[V[\GAOPZVZX
6VE\,WSKRZX\LTL?WNH\#Z?YRYM\AXBZ\:YIYOZW
5QWZR\W[XW[VURUMU\Q[?R[WUQUME\;>ZPWZVZ\@[MUV
LWR[XUX\ZX\AXZRWY\QLWN\JNTNVE\CYV\O[VOUXPU
OUV[OUXT[\XZ\Q[?[B[FURUMUH\O[VOUXPU\OUV[OUXT[
XZVZTZ\O[SW[X[B[FURUMU\AFVZXRZWYQYME \TZTY
:=(>39?
2:=
>+<95?">5>;<9+9 O[FWUS\PZOYOWZVY\JKXQZOYXTZ\JNWNX[X
QLFNX\J[SUR\KXYPZWZVYXYX\[R[BUX[\NQGNX\SNWW[XUWU?
SNWW[XUWR[TUFUXU\[V[IPUVTUE\3[?UW[X\[V[IPUVR[T[\K=\JKQKS
YWTZSY\Q[PUIW[VT[SY\NQGNXONMWNS\DZ\GZVZSOYMWYS\LV[XW[VUX[
J[SUWTUFUXT[\--E\J[O[R[S\QLFNX\J[SUR\KXYPZWZVYXTZ\ZX\>[8
%$)%#*)"''*!)"('
&&
(%)$'*()
) *#%*!)"('
(%)$'*(%
&&
)#*#)*!)"('
()
&&
$ #*#(%$*!)"('
(%)$'*()
&&
MW[\GZVZSOYM\Q[PUIUX\<MRYV7TZ\'QKMTZ\)H&H\ZX\>[MW[\NQGNX8
ONM\Q[PUIUX\T[\QYXZ\<MRYV7TZ\'QKMTZ\H2&\LWTNFNH
---EC[O[R[S\5VYISYX\3C,7WZVYXTZ\YOZ\ZX\>[MW[\GZVZSOYM
Q[PUIUX\<MRYV7TZ\'QKMTZ\2$&H\5X\>[MW[\NQGNXONM\Q[PUIUX\YOZ
<OP[XJNW7T[\'QKMTZ\H)&\LWTNFN\GAVKWTKE\:=(>39?126=
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
Urla'nın "Geleneksel Bağbozumu Şenliği"nin açılış
törenine katıldı. Başkan Kocaoğlu, "5 yıl içinde İzmir,
kim ne derse desin, kim paçamızdan, ceketimizden
çekerse çeksin, kalkınacaktır. Çünkü İzmir'in direksiyonunda 4 milyon 100 bin İzmirli var" diye konuştu
=7=<:=?5><59;3>'9?)+2$\QUWUXT[\@UMW[XTUV[B[SW[VUXU
DNVGNW[Q[X\C[IS[X\:LB[LFWNH\4<MRYV\CKQKSIZ@YV
CZWZTYQZOY\2+\QUWWUS\TZXZQYRYH\JYWGY\JYVYSYRYH\Q[PUVURW[VU
YWZ\SZXPY\TKXQ[T[\YWGY\LT[FU\@[WYXZ\GZPYVRZTZ\=LS\JKQKS
[TURW[V\[PRUIPUVE\\<MRYV\P[VURT[\T[H\O[X[QYTZ\TZH\\\PNVYMR
DZ\@YMRZP\OZSPAVKXTZH\\JYWGY\PZSXLWL1YOYXTZH\\JYWYRTZH
SKWPKVTZH\\O[X[PP[\JKQKQZBZSPYVH\\YWZVWZQZBZSPYVH
S[WSUX[B[SPUVE\\CNXT[X\SYROZXYX\IK?@ZOY\LWR[OUXE\\6YVZS8
OYQLXT[\CKQKSIZ@YV\CZWZTYQZOY\DZ\QZVZW\QAXZPYRWZV\D[VE
6YVZSOYQLXT[\OYDYW\PL?WNR\AVGKPWZVYH\\PYB[VZPH\\O[X[QY
LT[W[VUH\\MYV[[P\LT[W[VUH\YI[T[RW[VU\\D[VE\CN\JYVWYS\DZ
JZV[JZVWYFYRYMH\JN\TYVWYS\DZ\TKMZXYRYM\JLMNWR[OUXE \TZTY
?'9<?*;=?/758'=:=?YWS\TZ>[\22\JYX\@ZSP[V\[W[XT[
QZV\[W[X\\43[VUR[T[\([OUW\:[WSUXUV4\OLVNONX[\BZD[?\[V[8
R[S\Y=YX\Q[VUIR[\Q[?PUSW[VUXU\DZ\JN\=[WUIR[QU
SYP[?W[IPUVTUSW[VUXU\@[PUVW[P[X\C[IS[X\:LBLFWNH\4\9LXV[
ZIRZ\DZ\:[V[JNVNX\L\M[R[X\JYMYR\OUXUVW[VURUMT[
LWR[TUFU\Y=YX\<:;\YWZ\JYVWYSPZH\\<MRYV\3KSOZS\0ZSXLWL1Y
5XOPYPKOK\DZ\TYFZV\>[SKWPZWZVYRYMWZ\JYVWYSPZ\OPV[PZ1YS\?W[X
@[MUVW[TUSE\YRTY\TZ\JYV\QUW\Y=YXTZ\0[@P[WUH\\:K=KS
/ZXTZVZOH\\.ZTYMH\\C[SUV=[Q\LD[W[VUXUX\OPV[PZ1YS
?W[XW[VUXUX\Q[?UWR[OU\S[V[VUXU\DZVTYS4\TYQZ\SLXNIPN
:=(>39?12:>
" #$"!$$
,0'0/-*0.,0)/0(<5=?=;=<8;:=?Q[I[X[X\SNV[SWUSH\P[VUR
KVKXWZVY\>YQ[PUXU\ZPSYWZTYE\3[I\OZJMZ\RZQDZXYX
JKQKS\JAWKRKH\GZ=ZX\QUWUX\[QXU\TAXZRYXZ\GAVZ
Q[VU\Q[VUQ[\[VPPUE\9ZJMZ\KVKXWZVY\[V[OUXT[\ZX\>[8
MW[\>YQ[P\[VPUIU\P[MZ\>[ONWQZH\J[VJNXQ[H\JAVKWBZH
J[RQ[\GYJY\>[MW[\ONW[R[\GZVZSPYVZX\KVKXWZVTZ
Q[I[XUQLVE\/ZQDZTZ\YOZ\[F[=W[VUX\=Y=ZSWZXRZ
TAXZRYXTZ\Q[I[X[X\TLXH\BYTTY\VZSLWPZ\S[QJUX[
XZTZX\LWTNE\\:=(>39?26=
İlk kez gerçekleştirilen uygulamada vatandaşlarla bazı
mahallelerde ortak çalışma yürütülerek imece kültürü de
yaşatılmış oluyor. Karabağlar’ın mahallelerinde yapılması gereken genel çalışmaları belediye ekiplerinin sürdürdüğüne ancak bu tarz basit işlerde muhtarlar ve vatandaşlarla imece usulü ile çalıştıklarına da değinen Başkan Selvitopu, “Biz Karabağlar’ı birlikte güzelleştirmek
için yola çıktık. Bu kapsamda da vatandaşlarımızda her
konuda dayanışma içerisindeyiz” dedi. devamı 9’da
DiSK’den Başkan
Arslan’a tam destek
=(7838 <I=Y\9ZXTYS[W[VU\DZ\.ZXZW\<I
.ZXZW\C[IS[XU\:[XY\CZSL\DZ\JZV[JZVYXTZSY
@ZQZPH\YFWY\CZWZTYQZ\C[IS[XU\#[O[X\;VOW[X
YWZ\R[S[RUXT[\JYV\[V[Q[\GZWTYE\++
JZWZTYQZTZ\QZPSYWZXTYVYWTYSWZVYXY\JZWYVPZX
.ZXZW\C[IS[X\:[XY\CZSLH\C[IS[X\;VOW[X7[
P[R\TZOPZS\OAMK\DZVTYE\:=(>39?2:=
ESAFED ayakta
alkışlanmalıdır!
)/7=0=<?!56!7<>7 ;C6\(Z!\ZVOZQ
ZQ[WZPYXYX\RN@PZWY>\IZ@YVWZVYXTZX\GZWZX\2)\KOP
TKMZQ\ZFYPYRBY\RYO[>YVY\GZXZW\RZVSZMYXTZ
[FUVW[TUE\;FUVW[R[T[H\59;"56\3AXZPYR\:N8
VNWN\,QZOY\MRE\6VE\;JTNWW[@\*MPKVS\TZ
@[MUV\JNWNXTNE\(Z!\ZVOZQWY\ZFYPYRBYWZVZ\YWS
LW[V[S\59;"56\P[XUPUR\>YWRYXY\GAOPZVYWTYH
T[@[\OLXV[\>ZTZV[OQLXNX\O[FWUS\ZFYPYRY\DZ
PZBVKJZ\?[QW[IURU\?VL1Z\DZ\NQGNW[R[W[VU
@[SSUXT[\JVY>YXG\DZVYWTYE\(Z!\ZVOZQ\5FYPYR
JAWGZ\RKTKVWZVYXTZX\.[YW\/E[VVYBSH\*XBZ8
WYSWZ\JAQWZOY\YXO[XY\O[FWUS\@YMRZPWZVYXY\@Y=JYV
S[VIUWUS\NRR[T[XH\KOPZWYS\BZJYXYMTZX\R[OV[>
ZTZVZS\QZVYXZ\GZPYVTYFYXYMTZX\TLW[QU\Q[WXUM
JYMWZV\TZFYWH\PKR\YXO[XWUS\OYMWZVZ\RYXXZPWZVYXY
ONXR[WUTUVE\CN\[Q[SP[\[WSUIW[XR[WUTUV \TZTY
:=(>39?12:>
# 0#/
+/+%+%.+/&.,#
&#,/$&+%+%
)$$/+%+.0)0 0&
Çiğli Belediyesi tarafından projelendirilen Ataşehir Spor Salonu'nun temel atma töreni Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla yarın gerçekleştirilecek. devamı 16’da
(0%.!."
İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre için 88.4 milyon liralık yeni
bir yatırıma daha başladı. Çiğli’deki atıksu arıtma tesisinin kapasitesini günde 216 bin metreküp artıracak 4. faz sayesinde,
yağışlı havalarda daha yüksek debilerde atık su arıtılabilmesi
mümkün olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi “Büyük Körfez
Projesi” kapsamında “yüzülebilir körfez” hedefine ulaşmak
için çevre yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. devamı 8’de
058?">,5>;?
'4(>'>?:*;:/
"!7;!(> CZWZTYQZOY\5OSY
C[IS[XU\VL>E6VE:[RYW
%SQ[Q\9UXTUV\$\QUWWUS
J[IS[XWUS\OKVZBYXTZX\OLXV[
PZSV[V\5GZ\,XYDZVOYPZOYXTZSY
GAVZDYXZ\GZVY\TAXTK\\126=
!#"!$!#
!# $
.."?*;=688<=78?<MRYV\[WYOY\/NOP[>[
0L?V[S7U\MYQ[VZP\ZPPYE\<MRYV\[WYOY\/NOP[>[
0L?V[SH\40KVSYQZRYMYX\XZVZOYXTZX\LWNVO[S
LW[WURH\Q[I[TUFURUM\SZXP\<MRYV7YX\T[@[\GKMZW
LWR[OU\Y=YX\@ZV\JYVYRYM\KMZVYRYMZ\TKIZX
OLVNRWNWNFNX\GZVZFYXY\QZVYXZ\GZPYVRZWYQYME
3[VUXW[VURUMUX\T[@[\GKMZW\LWR[OUH
=LBNSW[VURUM[\T[@[\GKMZW\JYV\GZWZBZS
JUV[SR[S\Y=YXH\JYVJYVYRYMZH\>[VSWUWUSW[VURUM[
QAXZWYS\@LIGAVKRKMK\[VPUV[V[S\J[SR[WUQUME
CN\[XW[RT[\6;.;C7UX\@ZTZ>WZVY\YWZ\?VL8
1ZWZVYXY\[XW[RWU\JNWNQLVNRE\[WUIR[W[VUXUMT[
J[I[VUW[V\TYWZVYR4\TZTYE\
:=(>39?2:>
SAYFA 02
MAVI
KIRMIZI SARI
15 Ağustos 2014 Cuma
Kapadokya'nın keşfedilmeyi
bekleyen güzelliği: Soğanlı
D
Yeşilhisar ilçesi sınırları içindeki Soğanlı
Vadisi, peri bacaları,
kaya oyma kiliseleri,
manastırları ve doğal
güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor
erlenen bilgiye göre, etrafı dik kayalarla
çevrili Soğanlı, Kayseri'ye 80, Ürgüp'e ise
35 kilometre uzaklıkta yer alan 300 nüfuslu
bir mahalle. Soğanlı Vadisi, Kapadokya'nın turist yoğunluğundan uzaklaşıp nefes almak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere, eşsiz güzellikleriyle meyve ağaçlarının gölgesinde
çeşitli lezzetleri tatma ve çaylarını yudumlama imkanı sunuyor. Ihlara Vadisi'nin, Ürgüp
ve Göreme'nin gölgesinde kalmış Soğanlı
Vadisi, girişimci yöre halkının çabalarıyla,
özünü kaybetmeden turizmden hak ettiği payı almaya çalışıyor.
- Kaya oyma kiliseler
Birinci derece hem doğal
hem de arkeolo-
jik sit alanı olan 25 kilometre uzunluğundaki vadide
yamaçlarda, Roma döneminde mezarlık, Bizans döneminde ise kilise olarak kullanılan kaya oyma mekanlar yer alıyor. Hristiyanlığın Kapadokya'daki eski merkezlerinden biri durumundaki Soğanlı Vadisi'ndeki kaya oyma kiliselerden sadece 8'i ni gezmek
mümkün. Karabaş, Kubbeli, Yılanlı, Tokalı, Tahtalı
ve Geyikli gibi kiliselerin duvarlarında Hazreti İsa
ve havariler ile İncil'den sahnelerin yer aldığı freskler göze çarpıyor.
- Doğa yürüyüşeri için uygun kanyonlar var
Soğanlı Muhtarı Ali Cebeci, yaptığı açıklamada, yerleşim yerleriyle iç içe olan Soğanlı Vadisi'nin sahip
olduğu toprak yapısı ile Kapadokya'dan farksız olduğunu söyledi. Bölgenin tarihi ve turistik değerlerinin yeterince tanıtılamadığından yakınan Cebeci,
şöyle konuştu: "Soğanlı'da üç kanyonumuz
var. Burası doğa yürü-
yüşleri ve bisiklet sporu için harika bir yer. Ayrıca
kaya oyma kiliseleri, peri bacaları Kapadokya ile aynı özelliği taşıyor. Köy halkı kabuğunu kırmış durumda ancak turizm acentelerinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Acenteler hazırladıkları tur paketlerinde
gezdirecek yer kalmazsa turisti bize getiriyorlar. Kapadokya'ya gelen turistlerin hepsi Kayseri Havaalanına iniyor, yapılacak projelerle ziyaretçilerin Soğanlı'ya yönlendirilmesini bekliyoruz. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin öncülüğünde hazırlanan Erciyes Kış Turizmi projesinin Soğanlı'yı da kapsamasını istiyoruz."
- Yöresel lezzetler
Cebeci, yörede 2 pansiyon ve 3 lokanta olduğunu, yerli ve yabancı ziyaretçilere işletmelerin bahçelerinde yetişen organik meyve
ve sebzelerden sunduklarını dile getirdi. (AA)
Soğanlı Vadisi'ni ziyaret edecek turistlerin güzel anılarla ayrılacaklarına inandıklarını vurgulayan Cebeci,
"Ziyaretçilere köyümüze özgü Soğanlı ekmeğinden ikram ediyoruz. Kaya balı ve kiremitte kuru fasulye
mutlaka tadılması gereken lezzetler. Ayrıca bu mekanlar meyve ağaçlarının altında yer alan, doğal ortamlar" dedi. Cebeci, Soğanlı'nın Kapadokya'nın keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Sakin, sessiz bir yer. Vadide kuş ve su sesini dinlemek mümkün. Bozulmamış doğal
bir yaşam var. Ayrıca yöremizin adıyla özdeşleşen bez bebekler de buradan yaşayan ailelerce yapılıyor.
Anadolu kadınını tasvir eden bez bebekler, tüm Türkiye'ye yayılmış durumda" diye konuştu.
"Osmanlı'nın son terzisi"
deneyimlerini aktaracak
O
smanlı sarayında terzilik yapan
Karakapıcı ailesinin son temsilcilerinden Sezai Karakapıcı,
ekim ayı sonunda gerçekleştirilecek
Merve İlbak Tahmaz'ın "Sarayın Terzisi-Osmanlı" defilesinde deneyimlerini
aktaracak. Medyadoktoru Yapım firma
sorumlusu Savaş Uğurlu, yaptığı yazılı
açıklamada, Fatih Sultan Mehmed zamanından Osmanlı'nın son dönemine
kadar sarayda terzilik yapan Karakapıcı
ailesinin son temsilcisi terzi Sezai Karakapıcı'nın, "Sarayın Terzisi-Osmanl"
defile projesine dahil edildiğini belirtti.
Tasarımları Merve İlbak Tahmaz tarafından yapılacak defilenin ekim sonunda yapılacağını aktaran Uğurlu, "Bu bizim için gurur verici bir olaydır. Projemizde 30 parça kıyafet tasarlayacak
Tahmaz'ın kıyafetlerine, Sezai Karakapıcı da bilgilerini ve deneyimlerini aktaracak" ifadelerini kullandı. Terzi Sezai
Karakapıcı da bir süre sarayda yaşayan
ailesinin vergi toplamak amacıyla Şanlıurfa'ya gittiğini anlatarak, şu bilgileri
verdi: "Bizim ailenin bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı Üsküp'te kalmış. Beylerbeyi Sarayı'nın arkasından başlayarak
Karakapıcılara 100 dönümlük araziyi
dönemin padişahı hediye etti ve bunlarında tapuları elimizde mevcuttur. Ayrıca babama Halep'ten dönemin paşasından gelen makası ben halen kullanırım.
Şanlıurfa'da bulunan ve halen terzilik
yaptığım 500 yıllık Gümrük Han'da terzilik yapmaya devam ediyorum, dikimlerimde de tarihi makası kullanıyorum.
Tarihi geleneğimiz olan ve şu anda
Gümrük Han'da ezanı okurum ve müezzinliğini yaparım. Ailemin bir bölümü
Acıbadem'de yaşıyor. Çocuklarıma ve
torunlarıma Osmanlı kültürünü aşıladım. Dönem dönem, Şanlıurfa'dan İstanbul'a ziyarete geldiğim zaman torunlarıma ve çocuklarıma sarayları, türbeleri ve camileri gezdirip, Osmanlı kültürünü aşılamaya çalışıyorum. Bana 'nerelisin' diye sordukları zaman 'Osmanlılıyım' derim. Çünkü ben Osmanlı kültürü
ile yaşayan ve o kültürle ölmek isteyen
bir aileye mensubum." (AA)
Safranbolu'da
duraklara tarihi
ev dekoru
S
afranbolu Belediyesi, kentteki
otobüs duraklarını, ahşap kullanarak ilçeye özgü tarihi evlerin
görünümüne kavuşturdu. Safranbolu'nun çeşitli bölgelerindeki taş, ahşap
ve alaturka kiremit kullanılarak hazırlanan otobüs durakları, Türk kent
kültürünün günümüzde yaşayan en
önemli yapılarından biri olan Safranbolu evleri dekoru verildi.
İlçe Belediye Başkanı Necdet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada,
ilçedeki bütün otobüs duraklarını Safranbolu'nun tarihi evlerinin görüntü-
sünde yapacaklarını söyledi.
Daha önce 30 durağı tamamladıklarını anlatan Aksoy, "Şimdi geri kalan
diğer otobüs duraklarını da yapmaya
başladık.
Büyük bir kültür birikiminin, maddi
zenginliğin ve yüksek düzeyde ustalığının ürünü olan tarihi evlerimizi yaşayarak gelecek kuşaklara aktarmanın çabası içindeyiz. İlçemizdeki her
objeyi tarihi mimariye uygun hale getirmek için çalışıyoruz.
Bu kapsamda otobüs duraklarımızı
tarihi ev görünümünde yapıyoruz" diye konuştu. Aksoy, vatandaşların yapımı tamamlanan otobüs duraklarını
çok beğendiğini kaydetti. (AA)
20. Saraybosna Film Festivali başlıyor
B
osna'daki savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı
yeniden kültür ve sanatın
merkezi yapmak amacıyla bu
yıl 20.'si düzenlenen Saraybosna Film
Festivali'ne (SFF) ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Halit Ergenç katılacak. Anadolu Ajansı'nın medya ortağı
olduğu ve Saraybosna'da 15-23
Ağustos tarihlerinde düzenlenecek
20. Saraybosna Film Festivali'nde bu
yıl Türkiye'den "Ben O değilim", "Kış
Uykusu", "Mavi Dalga", "Annemin
Türküsü", "Kuzu" ve "Bir Varmış Bir
Yokmuş" filmleri gösterilecek. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür
ve Tanıtma Müşaviri Soner Şahin,
yaptığı açıklamada, Saraybosna'da
birçok kültürel etkinliğin gerçekleştiğini söyledi. Türk sinemasının bu sene
100. yılı olduğunu hatırlatan Şahin,
SFF kapsamında altı film gösterilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Balkanlar genelinde Türk
filmi dışında Türk dizilerinin de büyük
ilgi gördüğüne dikkati çeken Şahin,
"Bu ilgi çok memnuniyet verici.
Bu şekilde ülkemizi tanıtabiliyor ve
ortak kültürel değerlerimizi paylaşabiliyoruz. SFF'ye bu yıl Halit Ergenç gelecek. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde
Sultan Süleyman rolüyle büyük ilgi
toplayan Ergenç, Bosna Hersek'te tanınmış ve sevilen bir oyuncu. Festiva-
le bu şekilde destek verebilmekten
dolayı mutluyuz" diye konuştu.
- Türk sinemasının "Eşkiya" filminin
ardından yaşadığı devrim
Türkiye'de bir dönem yabancı
filmlerin etkili olduğuna işaret eden
Şahin, başrolünü Şener Şen'in oynadığı Yavuz Turgut'un "Eşkiya" filminin
ardından, Türk sinemasında bir "devrim" yaşandığını kaydetti.
Şahin, Türk yapımcıların bu filmin
ardından cesaretlendiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: "'Eşkiya'dan sonra Türk yapımcılar da büyük bütçelerle kaliteli filmler çekmeye
başladı. Şimdi Türkiye'de yabancı
filmlerden çok, yerli filmlerin ağırlığını
hissediyoruz. Türk sineması gerçekten büyük bir ivme kazandı ve çeşitli
filmler çekilmeye başladı.
Aynı şekilde Türk dizileri de çok
büyük bir atılım gerçekleştirdi. Dizilerimiz, Türkiye'de olduğu kadar Balkan ve Arap ülkelerinde oldukça rağbet görmekte.
Bu yılki SFF'de de altı Türki filminin gösterilmesi, sinemamızın başarısının bir kanıtıdır." Bosna Hersek ve
Türkiye'nin yoğun kültürel ilişkiler içerisinde olduğunu vurgulayan Şahin,
Saraybosna'da Türk kültürünü tanıtacak bir ofis açılmasının büyük önem
taşıdığını söyledi. (AA)
Yıl: 4. Sayı: 1009. 15 Ağustos 2014 Cuma
Sahibi
Saykar Basın Yayın Gaz. Mat. Kır. San. ve Tic. A.Ş. adına
Eflatun SAYGILI
Yazı İşleri MüdürüYayın Sahibi Temsilcisi
Azime MOLLA
Haber Müdürü
Gülseren KUMRU
Sayfa Editörü
Nur Gülmez BEL
Turgut KOÇ
Denizli Temsilciliği
05326601776
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Fikret DAĞTEKİN
İdari Merkez
Şehit Fethi Bey Cad. Kızılkanat
İş Merkezi 45/803
Gümrük - Konak / İZMİR
Tel: 0232 425 26 10 (Pbx)
0232 425 26 10
Mail:
info@sondakikagazetesi.com
Dağıtım: Hakkı SARIÖZ
Yayın türü:
Yerel
Basıldığı Yer
Star Medya Yayıncılık A.Ş Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı
Eski Beton Taş Tesisleri İçi No: 29 Gaziemir / İZMİR
Tel: 0232 251 76 32
SON DAKİKA Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir
SAYFA 3
SONDAKiKA GAZETESİ >>
3 ASAYiŞ
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
15
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
İZMİR'DE SURİYELİ İŞÇİLER
PROTESTO edildi
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Suriyelilere yönelik yaşanan olayların ardından bugün de İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi çalışanları,
sitelerinde çok sayıda Suriyelinin ucuz işgücü olarak
çalıştırılmasını protesto etti. Ucuz ve sigortasız
çalıştırılan Suriyeliler sebebiyle kendilerinin zarar
gördüklerini, işsiz kaldıklarını iddia eden yaklaşık 200
işçi, ‘Patronlar ucuz işgücünü sever’, ‘Kölece çalışmaya, kölece yaşama hayır’, ‘Kundura işçisi köle
değildir’ pankartları taşıyarak, ‘Suriyeli işçi istemiyoruz’ sloganı attı. Sitelerinde Suriye işçi çalıştırılmasına tepki gösterdiler. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi
çalışanları, Suriyeli işçiler sebebiyle daha zor şartlarda
çalışmak zorunda kaldıklarını söyleyerek eylem yaptı.
Öğle molasında site son durakta toplanan ayakkabı
işçileri, ilk olarak Soma’da şehir olan maden işçileri
için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra güvencesiz
kayıtdışı çalıştırma, düşük ücretler ve ağır çalışma
şartlarının protesto etmek için basın açıklaması yaptılar. Site işçilerine destek veren KESK İzmir Şubeler
Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Çuhadar, “Patron
için önemli olan ucuz işgücüdür, bunu kesinlikle kabul
etmek lazım. Patron için eğer kâr edecekse çalıştırdığı
işçinin milliyeti, etnik kökeni, dinî inancının hiçbir
önemi yoktur. Patron sadece ucuz işgücü bulmaya
bakar. Bugün Türkiye’de yaşadığımız sorun, işçi sınıfı
Suriyelileşmiş durumdadır. Eğer sizler Suriyelilerden
daha az paraya çalışmaya razı olursanız onlar çıkar, siz
girersiniz. Yarın sizden daha ucuza çalışan olursa siz
çıkarılırsınız. Burada tepkinizi doğru yöne aktarmanız
lazım. Burada sorun Suriyeliler değil, sorun patronun
tutumudur.” dedi. Site çalışanlarından Etem Danaalan
da, “Derdimiz Suriyeli arkadaşlarla değil ama Suriyeli
işçilerin bu siteden çıkması halinde bizim işgücümüz
daha iyi olacak. Patronlar bizimle çalışmak zorunda
kalacak. Bizim işimizi elimizden aldıktan sonra, askerliğini yapan, vergisini veren bu ülkenin vatandaşı olarak biz mağdur duruma düştükten sonra komşumuz
Suriyeli insanlara yardım etmemizin ne anlamı kaldı?
Biz mağdur durumdayız. Şu anda biz ekmek bulamıyoruz. Aylardır çalışmayan arkadaşlarım var, ailelerini
kaybedenler, çoluğunu çocuğunu okula gönderemeyenler var. Bu sitenin içinde çalışanlar bu sorunları
çok net biliyor.” diye konuştu. İşçilerden Zafer Aktürk
de, “Ucuz işçilik, birbirimize bakış açımızı değiştirdi.
Birbirimize yolda selam veremez olduk, çünkü işçiliği
burada ucuzlattılar.” şeklinde konuştu. Gazetecilerin
siteye geleceğinin duyulmasının ardından Suriyeli işçilerin ortadan kaybolduğunu belirten Aktürk, “Gizli
gelseydiniz şurada çalışan, dolaşan Suriyelileri
görürdünüz ama şu an bir tane görebiliyor musunuz?
Göremezsiniz, çünkü hepsi gitti.” dedi. İşçiler daha
sonra, ‘Başkan dışarı’, ‘Biz Suriyeli istemiyoruz’ sloganları atarak Ayakkabıcılar Odası’na yürüdü.
İşçilerin oda önünde toplanmasının ardından işçilerin yanına gelen İzmir Ayakkabıcı İmalatçıları
Satıcıları ve Tamircileri Odası Başkanı Yalçın Ata, sitede Suriyeli işçi meselesi olduğunu ancak bunun k-
Okullarda bonzai önlemi
İzmir polisi, son dönemlerde yol açtığı ölümlerle gündemde yer bulan bonzai ve
diğer uyuşturucu türlerinin okul önlerinde satılmasının önüne geçmek için, eğitim
döneminin öncesinde bilinçlendirme ve mücadeleye yönelik proje hazırladı
İzmir Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, son
dönemlerde ölüm ve koma
vakalarıyla gündemde yer bulan bonzai ile diğer uyuşturucu türlerine yönelik, okul önlerinde satışının önlenmesi
için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında okullara
yönelik risk değerlendirmesi
yapan ekipler, Milli Eğitim İl
Müdürlüğü ve üniversitelerden
uzmanlarının desteğiyle hazırladığı projeyi uygulamaya koydu. Proje kapsamında
konusunda uzman kişilerden
oluşan ekipler belirli okulların
sorumluluğunu üstlenerek,
eğitim dönemi öncesinde okul
yöneticileri, okul aile birlikleri,
okulların lider öğrencileriyle
diyalog kurdu. Sentetik uyuşturucuların kullanıcıları nasıl
etkisi altına aldığı ve kısa
sürede vücutlarında oluşturduğu tahribatla ilgili bu kişileri
bilgilendiren Narkotik Polisi,
bonzai türü uyuşturuculara
karşı birlikte mücadele etmenin önemine anlatmaya
çalıştı. Ekipler, eğitim döneminin başlamasıyla okullarda,
başta bonzai olmak üzere
uyuşturucu kullanımının zararları, uyuşturucu kullananların
bağımlılıktan kurtulma a-
macıyla tedavi için başvuracakları birimlerin anlatılacağı,
öğrenciler, öğretmenler ve
velilere yönelik seminerler,
broşürler hazırladı.
İzmir Emniyet Müdürü Celal
Uzunkaya, yaptığı açıklamada,
bonzai ve türevi sentetik uyuşturuculara yönelik istihbarat
çalışmalarının yanı sıra, uyuşturucunun kente getirildiği
yöntemler üzerinde yoğun
çalışma yürüttüklerini, kentteki
13 bin polise özel eğitim verildiklerini, ayrıca narkotik
köpekleri yetiştirdiklerini ifade
etti. Uyuşturucu kullanımının
önüne geçmek için polisiye tedbirlerin yeterli olmayacağına
dikkati çekerek bunun yanında
yapılacak bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurgulayan
Uzunkaya şunları söyledi:
"Bonzainin tanınması, zararlarının bilinmesi için vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirici faaliyetler yapıyoruz.
Özellikle okullarımıza yönelik
çalışma başlattık. Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla
bu yöndeki faaliyetlerimizi yoğun şekilde eğitim kurumlarımıza kaydıracağız. Risk
değerlendirme analizi verilerimize göre bazı okullara öncelik vererek çocuklarımızı, kendilerini bekleyen tehlikeler
konularında uyaracağız. Amacımız, sadece emniyet güçlerinin değil, tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesi ve duyarlılığının
artması. Aynı duyarlılıkla polis
ekipleriyle işbirliği içinde olacak okul yönetimi, aile birlikleri
ve velilerimizin desteğine ihtiyacımız var."Uyuşturucunun
toplumu tehdit ettiğini kaydeden Uzunkaya, bu konuda
ailelere de önemli görevler
düştüğünü belirtti. Ailelerin
çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri, arkadaş çevrelerini
tanımaları ve uyuşturucuyla ilgili bilgi sahibi olmasının önemine dikkati çeken Uzunkaya,
"Her çocuğun başına bir polis
dikemeyeceğimiz için aileler kendi çocuğunu ve çevresini
kontrol etmeli, polisle irtibatlı
şekilde mücadeleye omuz vermeli" diye konuştu. İzmir'de
son 7 ayda 80 kilogram
civarında bonzai ele geçirildiğini, 800 kişinin ise "kullanmak, ticaretini yapmak ve
satışına aracılık etmek" gibi
suçlamalarıyla yakalandığı bilgisini paylaşan Uzunkaya, son
yasal düzenlemelerle uyuşturucu ticareti yapanların yanında kullananlarla ilgili de cezai
yaptırımların oluştuğunu hatırlattı. (AA)
Kürtçe öğretmenlerinden atanamama tepkisi
Devlet okullarının 5, 6 ve 7.
sınıflarında uygulamaya konulan
seçmeli Kürtçe dersini vermek üzere
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile
Mardin Artuklu Üniversitesi iş birliğiyle yetiştirilen Kürtçe öğretmenleri
atamalarının yapılmamasına tepki
gösterdi. Batman Atatürk Parkı
önünde bir araya gelen atanamayan
Kürtçe öğretmenleri basın açıklaması
yaparak kanuni haklarını talep etti.
Eyleme bazı STK temsilcileri de
destek verdi. Ellerinde pankartlarla
tepki gösteren öğretmenler adına
basın açıklamasını okuyan Lokman
Kartal, devlet okullarının 5, 6 ve 7.
sınıflarında Kürtçe dersini vermek
üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
ile Mardin Artuklu Üniversitesi iş birliğiyle yetiştirilen bin 500 Kürtçe
öğretmenlerinin atanmayı beklediğini
ifade etti. Bugün sayıları bin beş yüzü
geçen Kürtçe öğretmenlerinin atanmayı talep ettiğini vurgulayan Kartal
şunları dile getirdi: "Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından, Yaşayan Diller
ve Lehçeler adıyla müfredata eklenen
Kürtçe, okullarda seçmeli ders olarak
okutulmaya başladı. Türkiye
genelinde 24 bin 373 öğrenci Kurmançi ve Zazaki dillerini seçti.
Öğrencilerin derse olan talepleri
öğretmene olan ihtiyacı da beraberinde getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ise geçen yıl, Mardin Artuklu
Üniversitesi’nde ve birçok üniversitede 900 öğrenciye 1 yıllık Kürtçe
eğitimi sonrasında atama yapılacağını
söyledi. (CİHAN)
endilerini aştığını söyledi. İşçilikten geldiğini söyleyen
Başkan Ata, “Yapılacak ne varsa dün akşam
arkadaşlarla görüşme yaptık. Sorunlar belli, Suriyeli
sorunu var, sigorta sorunu var. Benim babam 65 yaşında emekli oldu. Sigorta sorunu, ayakkabıcının en
büyük sorunu. Burada dört yıl daha görevde kalırsam,
sigorta sorunu ve kaçak işçi problemiyle uğraşacağım
fakat bu problem sadece Ayakkabıcılar Odası'nın
sorunu değil. Söz verdim, sözümün arkasındayım. Sizlerin sorununu en iyi bilen benim, gereken neyse 24
saat telefonum açık.” diye konuştu. Ata’nın konuşması
sırasında bazı işçilerin, "O yüzden mi Suriyeli
çalıştırıyorsun başkan?" diye bağırdığı duyuldu. Bazı
işçiler de Suriye vatandaşlarının sitede gece
çalıştırıldığını söyledi. Başkan Ata bunun üzerine,
“Gece de çalışsalar gündüz de çalışsalar emniyet bu olayın üzerinde ama devlet buraya almış bu
arkadaşlarımızı.” karşılığını verdi. Daha sonra işçiler
arasından seçilen 15 kişilik heyet, Ayakkabıcılar Odası
Başkanı Yalçın Ata’nın odasına çıkarak sıkıntılarını
dile getirdi. Daha sonra işçiler, işlerinin başına döndü.
Eylem sırasında polislerin sitede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
BİR YIL ÖNCE DE AYNI
YERDE EYLEM YAPILMIŞTI
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen
Suriyelilere yönelik artarak devam eden tepkilerin ilki
de 22 Mayıs 2013 tarihinde İzmir’de yaşanmıştı. Yine
Gaziantep'te Suriyelilere yönelik
olayların ardından bugün de
İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'nin
çalışanları, çok sayıda Suriyelinin
ucuz işgücü olarak kullanılmasını
protesto etti. Yaklaşık 200 işçi,
"Patronlar ucuz işgücünü sever",
"Kölece çalışmaya, kölece yaşama hayır", "Kundura işçisi köle
değildir" pankartları taşıyarak,
"Suriyeli işçi istemiyoruz" sloganı
atarak, sitede Suriye işçi
çalıştırılmasına tepki gösterdi.
İzmir Ayakkabıcılar Odası
Başkanı Yalçın Ata ise sitede
Suriyeli işçi meselesi olduğunu
ancak bunun kendilerini aştığını
söyledi
Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bazı işletmelerde ucuz işgücü olarak Suriyeli sığınmacıların çalıştırıldığı
iddiasıyla bir grup eylem yapmıştı. İşçiler, Suriyeli
işçiler konusunda çalışma yapılacağı sözünün verilmesi üzerine dağılmışlardı.
(CİHAN)
İHALE İLANI
HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI
“Süt (UHT İçme Sütü 1/1 lik Yarım Yağlı)” alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014-66202
1. İdarenin
a) Adresi
: Hava Teknik Okullar Komutanlığı 35415 Gaziemir/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: TEL: 0 232 2511600 FAX: 0 232 2513589
c) Elektronik posta adresi
: hsag@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebile- : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ceği internet adresi (varsa)
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Süt (UHT İçme Sütü 1/1 lik Yarım Yağlı): 20.000 Adet.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: Hv.Tek.Okl.K.lığı Genel Malzeme Komutanlığı Yiyecek Depoları
Gaziemir / İZMİR
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup 15 takvim
günü içerisinde tek seferde teslim edilecektir.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hv.Eğt.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Güzelyalı / İZMİR
b) Tarihi ve saati
: 25 Ağustos 2014 14:00
4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya ilgili Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu
veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İdari şartnamenin 7.4. ve 7.5. inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri
Uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.9. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
4.1.10. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde ;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin
ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek
üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.3. İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.4.
Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6.1.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.2.
İhale dokümanı, Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR adresinde
görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.3.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ( veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri) zorunludur.
7.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hv.Eğt.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı' na elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
8.
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.
9.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
10.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
11.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sondakika: 15/8 Basın: 9016
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
&
Kütahya Emet Termal Resort Otel'in kaynak suları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Emet ilçesinde bulunan termal tesisler içerisinde Türkiye'nin tek
yosun havuzu cilt ve deri hastalıklarında alternatif. Güneş enerjisi ile
oluşturduğu yosun partikülleri ile cilt, deri, kolestrol gibi rahatsızlıklara da alternatif olan yosun havuzu dünyada ikinci, Türkiye'nin tek olma özelliğini taşıyor.
Emet Termal Resort & Spa tesisleri içerisinde
yer alan yosun havuzu yurt içi ve yurt
dışından gelen turistleri ağırlıyor. Hava
koşullarına rağmen 39 derecede kaynayan
yosun havuzunun cilt, deri, saç ve tırnak
hastalıklarında fayda sağladığına değinen Karaderili Şirketler Grubu Bayi ve Acente Koordinatörü Deniz Derelli, "Kütahya'nın Emet
ilçesinde dışarıdaki ısıya rağmen 39 derecede
kaynayan yosun havuzumuzun farklı özellikleri var. Bunlardan en önemlisi cilt, deri, saç
ve tırnak hastalıklarına faydalı olması." diye
konuştu. Suyun içerisindeki etken maddeler
hakkında bilgi veren Derelli, konuşmasına
şöyle devam etti: "İçerisinde bulunduğu
sodyum arjinad maddesi ve minerali ile beraber vücuttaki toksinlerin atımını sağlayarak
hızlı bir şekilde kilo kaybı verilmesine sebep
oluyor. Ayrıca yosun havuzumuz sedef,
akne ve mantar gibi birçok hastalığa
iyi gelmekte. Yosun havuzumuz,
düzenli olarak belirli kürlerde
kullanıldığında eklem romatizma ve
birçok hastalıkta faydası olduğu
düşünülüyor. Yosun havuzumuz bu özelliği
itibari ile Türkiye’deki tek olma özelliği ile ender rastlanan bir şifa kaynağıdır." dedi.Şirket
hedeflerinin, termal sağlık ve termal tedavide
her yaş grubuna hitap etme olduğuna
değinen Derelli, "Şirketimizin hedefi yediden
yetmişe tüm yaş gruplarına termal tedavi ve
termal sağlık hizmetlerine teşvik etmek. Yurt
içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi uzun
vadeli bu tesislerde ağırlamayı düşünüyoruz.
Tesisimiz su değerleri açısından bakıldığında
6 farklı su içeriyor. Yosun havuzu, acısı ile fosfor ve sodyum bakımından zengin farklı bir
termal suyumuz var. İçmece olarak şekersu olarak nitelendirdiğimiz özel bir suyumuz var
ve iki ayrı ayak havuzumuz var. Ayak havuzuna baktığımızda mantar ve tırnak hastalıkları
konusunda ciddi anlamda çözüm sağlayan
özel havuzlardır. Tesisimizde kaynayan
acısı çok farklı bir özelliğe sahip.
Zeytinyağı ve su bildiğiniz gibi birbirine karışmayan iki ayrı madde.
Fakat bu su zeytin yağı ile birlikte karışıyor ve merhem
kıvamına geliyor. Bu merhemimiz yanık
vakalarında kullanılıyor." ifadelerini
kullandı.Tesis içerisinde yer alan bir suyun
diyabet hastalarının kullanması halinde şeker
düzensizliğine dengeleyici unsur olarak
görüldüğünün altını çizen Dereli, “Termal turizm ciddi rağbet görme başladı. Yabacı turistlerin Türkiye’de konaklama tercihleri arasında
ekonomi geliyor aslında. Bununla beraber
ülkemizdeki mevsim değerlerinin
yaşanabilirlik seviyesinde olması yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Termal sular açısından
zengin bir tesise sahibiz. İçmece su diye tabir
ettiğimiz bu su şeker hastalarının dirençlerini
dengeleyen özel bir unsur içeriyor. Konaklayan misafirlerimizin bize olan geri
dönüşlerde bu suyun dengeleyici unsur olarak bildiriliyor. Türkiye’nin dört bir yanına bu
suyu gönderiyoruz. Birçok suyla alakalı sağlık
bakanlığından destek bekliyoruz. Bu suyun ihtiyaç sahibi insanlara ciddi anlamda
çalışmalar sağlanırsa şifa kaynağı olacağı
inancındayız. İşletme yetkilileri olarak bizler
de bu hususta elimizden geleni yapacağız.”
şeklinde konuştu.Sosyal paylaşım sitelerinde
gördükleri bir ilan ile İran’dan Kütahya’ya gelen Murat Muhammed Âmini, ilçede 10
gündür konakladıklarını, ilanlarda bahsedilen
suların vücut dirençlerine iyi geldiğini belirterek, “Yaklaşık 10 gündür buradayım. Burada birden fazla hastalığa iyi gelen çok fazla
değişik sular var. Hepsini kullanma fırsatım
oldu. Yosunlu havuza hayran kaldım. Gerçekten dünyada eşi benzeri yok, havuz ertesi insan kendini çok fazla genç ve zinde hissediyor. Bunun akabinde her sene buraya gelmeyi
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Eşi Seher Alizede ise "İran ve Türkiye’nin
sahilleri çok fazla sıcak, fakat burası yaz
mevsiminde dahi serin, çok fazla güzel havası
var, doğa ile iç içe, ben de eşim gibi tüm
içmece ve termal suları kullandım. Yosunlu
havuza hayran kaldım. Kadın hastalıklarına
çok fazla faydası var. İran’a döndüğümde
bayan arkadaşlarıma burayı anlatacağım.
Kesinlikle tüm bayanların gelmesi lazım gelen
bir kaplıcadır." dedi. (CİHAN)
%%(%
%( (& &&(%&
(#-/-,-(',-/*..,.,/#+.#()#!/%.+)"
&+&,(-+'/'*.%),)/-%#'(-'/./-$"-*-,',/$&*&#/$(&"&!/--,/*)(),/.*,)
,-"',-/+-/*.+)/*.+)*./.+%%)/-$&+&,(-+'/.+.),./-,/.(./'*.%/.+%))/%..(*-!/$.+$,*.!/$+&(-!/$."*./'$'/.
(./(."./-+-#%'+-,/&+&,(-+-/*..,)*+
'RI<RMRTQFRTSAS>PSNLOT>Q>RJPROKRTM8ORKQOMRTIS@SOSO
MEO9T?QMMQTNRJEPHRTJSICLOSTORMROTEPMG;T'SPSHISTJSIFLFL9TFR4
CBRT:SPQOMRT-#TPQNSMSOTSPL?LTCGPGNJRO9T@R5HSPQ9TSNKGH9TRNQJ9TRP4
KST=QCQTKRI<RPRNMRT=R>ROTILPLOTSIOLTM8ORKQORT=8NRTIDBMR
#/TQPRTIDBMRT-//TSNSFLOMSTMS:ST7S:SPLISTFSHLPLIEN;TT$BKQN
+RCBRT<RT'RI<RT)EKQFIEO?GPSNLT2RNORAQT.S@JSOLTN:SO
2EASO9T:SPT5QISHPSNLOLOTSNBTHSPR7TMRO=RFQORT=8NRTMRAQ@HQAQOQ
F8IPRMQ;T.G=DOTG?GBTEPSOTCQNTDODODOTISNLOTMS:ST7S:SPLIS
FSHLPSCQPMQAQOQTCRPQNHROT2EASO9T:SPMRTFEASO9T7SHSHRFT=QCQ
DNDOPRNQOT=R>ROTFRORIRT=8NRT:RKROT:RKROTSIOLTEPMGAGOG
JSIMRMRNRJ9T13SBRT5SFGPIR9TC8NDP?R9TCSNCGOIS9TCSKIST=QCQ
FRCBRPRNTQPRTHDKTKRI<RTHDNPRNQOMRTSNHL@TIS@SOLIEN1TMRMQ;T%S@
FRCBRPRNQOTJGNSJPLALOTISOLTFLNSTS@LNLTFL?SJPSNMSOTMS
RHJQPROMQAQOQTSJHSNSOT2EASO9THSBRT5SFGPIR9TC8NDP?R9TCSNCGO4
IST=QCQTDNDOPRNQOTFL?SJHSOTRHJQPROMQAQOQT<GN=GPSML;TNDO
IRHRNFQBPQAQOQOT5QISHTQFHQJNSNFLBPLALOLTCRNSCRNQOMRT=RHQNMQAQOQ
JSIMRMROT2EASO9T@8IPRTJEOG@HG!T1&SPPRNQOTJGNGPG@TSKS?L
FRCBRTKRI<RIQTJSILHTSPHLOSTSPKSJT<RT5QISHTMRO=RFQOQ
EPG@HGNKSJ;TNDODOTHSKSKLT:SPRT=RPKRMQAQTQ>QOTSIOL
DNDOMRT5QISHT5SNJPLPLJPSNLTEPG@GIEN;TSBSNTIRNQOMRT-TPQNSIS
FSHLPSOTDNDO9TCS@JST7SBSNPSNMST#4TPQNSIST7SBSNPSOSCQPQIEN;1
2EASO9TFL?SJTISBT=DOPRNQOQOTKRI<RFQTJSN7GBGOT1JSCSJ
S@LPL1TEPKSFLTORMROQIPRTHDJRHQKQOQOTSBSPMLALOL9TCGOGOTIRN4
QORT@R5HSPQOQOTHRN?Q:TRMQPMQAQOQTSOPSHHL;TQKEOTML@LOMST5QISHL
ROT5SBPSTSNHSOTDNDOPRNMROTCQNQOQOTFSNLKFSJTEPMGAGOGTMQPR
=RHQNROT2EASO9T=R>ROTILPT-#T0AGFHEF6HST#TPQNSTEPSOTPQKEOGO
JQPEFGOGOTTPQNSIST>LJHLALOL9TTPQNSTEPSOTFSNLKFSALOTQFRT--TPQ4
NSISTIDJFRPMQAQOQTCQPMQNMQ;T 15 Ağustos 2014 Cuma
Tarım ilacı ve kimyasal
madde kullanmadan sadece
doğal olarak yetiştirilen domateslerin hasadı yapıldı.
Örnek uygulama ile Samsun
da ilaç kullanmadan üretilen
ilk domates bahçesi oldu
+SKFGOGOT3RNKRTQP>RFQOMRT8NORJ
>SPL@KSTIS7SOTQP>RTLMST3SNLKT<R
&SI<SO?LPLJT'DMDNPDADTRJQ7PRNQTQP>RMR
>Q5H>QPRNPRTCQNPQJHRT.QIEPE,QJTJENGKSTQPR
MEASPTDNDOTIRHQ@HQNKRIQTCS@SNML;T$PJTE4
PSNSJTIS7LPSOT:SFSHHS9THSNLKTQPS?LT<R
JQKISFSPTKSMMRTJGPPSOKSMSOTFSMR?R
MEASPTEPSNSJTIRHQ@HQNQPROTMEKSHRFPRN
FSHL@STFGOGPMG;T+EOTILPPSNMSTHSNLKFSP
DNRHQKMRJQTJGPPSOLKTJEPSIPLALT<RTKD4
?SMRPRMROTJLFSTFDNRMRTFEOG>TSPLOKSFL
ORMROQIPRTJQKISFSPTQPS>PSKSTDNRHQ?QPRN
HSNS5LOMSOTMS:ST>EJTHRN?Q:TRMQPMQAQOQTCR4
PQNHROTLMST3SNLKT<RT&SI<SO?LPLJT$P>R
'DMDNDT3GO?SIT2RKQN9T 0@LNLT<RTCQPQO>4
FQBT@RJQPMRTJQKISFSPTQPS>TJGPPSOLKLT:S4
<S9TFGT<RTHE7NSJTJQNPQPQAQORTORMRO
EPKG@HGN;T0O?SJTJQKISFSPPSNLOTBSNSNPSNL
QPRNPRIROTILPPSNMSTENHSIST>LJKSIS
CS@PSKL@HLN;T)QKISFSPPSNLOTS@LNL
JGPPSOLPKSFLIPSTCQNPQJHRTBSNSNPLPSNLOTISOL
FLNS9TISNSNPLT?SOPLPSNTMSTIEJTEPKSIS
CS@PSKL@T<RTQOFSOTFSAPLALOLTHR:MQHTRMRN
CEIGHPSNST=RPKQ@HQN;T)QKISFSPTKD?SMR4
PROQOTEPGKFGBTRHJQPRNQOQOTROTSBSTQO4
MQNQPKRFQTCSJLKLOMSOTJDPHDNRPT8OPRKPRN
<RTCQIEPE,QJTKD?SMRPRTI8OHRKQT=QCQ
CQN>EJTKD?SMRPRTHRJOQAQT=RPQ@HQNQPKQ@HQN;
MRMQ;T+SKFGOMSTCQNTQPJTEPSNSJT$P>RKQB
MRTQ:SHT)SNSSFPSOT<RT0PQT)SNSISTSPSO4
MSTCQIEPE,QJTKD?SMRPRT>SPL@KSFLTIS7LPML;
.QIEPE,QJTKD?SMRPRT>SPL@KSFLOLO
IS7LPMLALOLT<RTCGTFRNSPSNMST:SFSH
=RN>RJPR@HQNQPMQAQTCRPQNHROT2RKQN9T 2E4
KSHRFPRNMRT:Q>CQNTJQKISFSPTKSMMR
JGPPSOLPKSKL@HLN;T&SFHSPLJT<RTBSNSNPL
C8?RJPRNRTJSN@LTBR:QNTJGPPSOKSMSO
IS7LPSOTKD?SMRPRTEPGKPGTFEOG>PSOSNSJ
JQKISFSPTKD?SMRPRTJGPPSOLKLOST=8NR
MS:STFSAPLJPL9TQPS>TJSPLOHLFLTEPKSISO
DNDOPRNTRPMRTRMQPKQ@HQN;T0INL?STGI=G4
PSOSOTCQIEPE,QJTKD?SMRPRTFSIRFQOMR
:SFHSPLJT<RTBSNSNPLPSNPSTKD?SMRPR
KSPQIRHQTMRTROTSBSTQOMQNQPKQ@HQN;1TMRMQ;
2RKQN9TMEKSHRFHRTCQIEPE,QJTKD?SMRPR
>SPL@KSPSNLOLOT8ODKDBMRJQTILPPSNMSTMS
=ROQ@PRHQPKRFQT<RTMS:ST5SBPSTDNRHQ?QIR
GPS@LPSNSJTMR<SKTRHKRFQT7PSOPSMLJPSNLOL
Q5SMRTRHHQ;T.QIEPE,QJTHSNLKTRAQHQKQOQ
HSKSKPSISOT<RT8NORJTEPSOT>Q5H>QPRNRTMR
FRNHQ5QJSPSNLT<RNQMQ;T+RNHQ5QJSFLOLTSPSOTQ4
:SHT)SNSSFPSO9T %S7LPSOT>SPL@KSPSNTORH4
Q?RFQOMROTSPMLALKTDNDODT=8NDO?RT>EJ
KRKOGOGKTEPMGK;T.QIEPE,QJTHSNLKPS
MS:STMEASPTDNDOPRNTRPMRTRHKRIQ
CS@SNMLJ9T:SFSMLOLTIS7HLJTQPS>FLBT<R
JSHJLFLBTEPMGTQ>QOTDNRHHQAQKQBTDNDOPRNR
HSPR7TSNHHL;T
.QBRTCGT8NORJTGI=GPSKSPSNLT=8FHRNRO
KD:ROMQFPRNQKQBRT<RTKDMDNDKDBR
HR@RJJDNTRMQIENGKTMRMQ;T $#($"$'"#'("!#(#!'($$((!'("'#('!'
Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği (AFSİAD) Başkanı Hüseyin Şehitoğlu, "Maalesef bugün maden ocaklarımız
Çinli istilasıyla karşı karşıya kaldı. Önce küçük küçük alımlar yaparak Türkiye pazarına girdiler, sonra çok ciddi alımlar
yapmaya başladılar ve birdenbire alımları kestiler. Şimdi de Türkiye'den mermer maden ocağı satın alıyorlar" diye konuştu
(R:QHEAPG9TIS7HLALTS>LJPSKSMS9T3DNJQIR6OQOTKRNKRN
ISHSJPSNLTJEOGFGOMSTMDOISTJS7SFQHRFQOQOTIDBMRT/6LOL
RPQOMRTCGPGOMGNMGAGOG9TFRJH8NDOTQ@PROKQ@TKRNKRN
JEOGFGOMSTMDOISOLOTROT8OMRT=RPROT$HSPIS6MSOTMS:STQIQ
OEJHSPSNST=RPRCQPR?RAQOQTF8IPRMQ;T'RNKRNTFRJH8NDODO
3DNJQIR6OQOT?SNQTS>LJPSTKD?SMRPRFQOMRTHSKSKROTIRNPQ
=QNMQIPRTDNRHQKTIS7SCQPROTHRJT<RTIDBMRT-//TJSHKS
MRARNTISNSHSOTCQNTFRJH8NTEPMGAGOGTSOPSHSOT(R:QHEAPG9
@8IPRTJEOG@HG!T1&Q>TCGTJSMSNTCRPQNFQB9TMRAQ@JROTCQN
M8ORKTIS@SKSMLJ;T-TILPLOMSOTCGTISOSTMDOISMST<R
3DNJQIR6MRTCQNT>EJTKSPQTJNQBTIS@SOKL@TEPKSFLOS
NSAKROTFRJH8NT:R7TCGTJNQBPRNMROTBSNSNT=8NKRMRO
CDIDKRTJSIMRHHQ;T0O?SJT@QKMQTMGNGKT>EJTMS:STCS@JS
EPGKFGBPGJPSNSTMEANGT:LBPSTQPRNPRKRJHR;T3DNJQIR6OQO
MEASPTJSIOSJPSNLTDPJRKQBRTJSHKSTMRARNTJSBSOMLNKSPL;
)SHKSTMRARNQTDPJRKQBMRTJSPKSPL;T0KSTKSSPRFR5
CG=DOTKSMROTE?SJPSNLKLBT*QOPQTQFHQPSFLIPSTJSN@LTJSN@LIS
JSPML;T2S:ST8O?RT6*QOTKRMROQIRHQOQT<RTHQ?SNRHQOQT:S5Q5R
SPKSKSJT=RNRJHQAQ6OQTF8IPRKQ@HQK;T(QKMQT3DNJQIR6OQO
MEASPTJSIOSJPSNLIPST3DNJQIR6IQT<GNGIENPSN;TO?RTJD>DJ
JD>DJTSPLKPSNTIS7SNSJT3DNJQIRT7SBSNLOST=QNMQPRN9TFEONS
>EJT?QMMQTSPLKPSNTIS7KSISTCS@PSMLPSNT<RTCQNMROCQNR
SPLKPSNLTJRFHQPRN;T(QKMQTMRT3DNJQIR6MROTKRNKRNTKSMRO
E?SALTFSHLOTSPLIENPSN;T+GGMQT0NSCQFHSO6MS9TQCIS6MSTIS
MSTNSJ6HSTCQBPRNT=QMQ7TMR<PRHHROT7RHNEPTNG:FSHLTSPSCQPQN
KQIQB"T6%DBMRT-//TISCSO?LTFRNKSIRT=RPQ7T3DNJQIR6MR
ISHLNLKTIS7S?SJ6TMQIENGB;T%SHLNLKLOT@RJPQORTCSJLO?S9
HSCQNQT?SQBFRTCQNTJEIGIENPSN9TT=8HDNDIENPSN;T.QBT=RPR4
?RJTORFQPPRNQKQBRTCGOGTOSFLPTS>LJPSISCQPQNQB"T+GGMQ
0NSCQFHSOTQ>QOT7RHNEPTORIFRT3DNJQIRTQ>QOTMRTMEASP
JSIOSJPSNLKLBTSIOLT8ORKMRT=8NDPKRFQT=RNRJKRBTKQ"1
*QOPQPRN6QOT3DNJQIR6MRT>EJT?QMMQTKQJHSNMSTKRNKRN
KSMROTE?SALTSPMLJPSNLOL9TQ@PRKRMROTCPEJT:SPQOMR
DPJRPRNQORT=8HDNMDJPRNQORTMQJJSHQT>RJROT(R:QHEAPG9TCG
MGNGKMSTDPJRTRJEOEKQFQORTJSHJLMSTCGPGOKSFLOLTCRJ4
PRKROQOTQKJSOFLBTEPMGAGOGTFS<GOMG;*QOPQT5QNKSPSNLO
KSMROTE?SALTSPKSFLT<RTQ@PRHKRFQORTCQNT8OPRKT=RHQN4
QPKRKRFQT:SPQOMRT3DNJQIR6OQOTFRJH8NMRJQTROT8ORKPQ
KRNKRNTKSMROTE?SJPSNLOLOT*QOPQT5QNKSPSNLOLOTRPQOMR
EPKSISTMR<SKTRMR?RAQTGISNLFLOMSTCGPGOSOT(R:QHEAPG9
10INL?STHSFSNLKT=D?DTIDJFRJ9TJSHKSTMRARN
JSBSOMLNLPKL@9TMDOISOLOTKRNKRNT7NE,RPRNQOMRTKRO@RFQ
3DNJTSKST*QOTKSPLTEPSNSJT3DNJQIR6OQOTMEASPTHS@PSNLTHSN4
Q:RT=R>R?RJ;T3DNJQIR6MRJQTKRNKRNT5SCNQJSPSNLTJROMQ
HS@PSNLOLOTQ@PROMQAQT*QOPQT5QNKSPSNPSTNRJSCRHTMS:QTRMR4
KRIR?RJ;T2GNGKTCGTJSMSNT<S:QKT<RT>EJT:LBPLTHRMCQNPRN
SPLOKSBFST:R7QKQBTCGTMGNGKMSOTMEPSILT=RPR?RJTORFQP4
PRNQKQBRTCDIDJTCQNT<RCSPTSPHLOST=QNQIENGB1TMQIR
JEOG@HG;T+RJH8NMRJQTHDKT5QNKSPSNLOTCGTHSCPEIGTMQPR
=RHQNMQAQOQT<GN=GPSISOT(R:QHEAPG9T@8IPRTMR<SKTRHHQ!
1.8P=RT=8BRHKRJFQBQOTHDKTFRJH8NTCGTEPGKFGBPGJHSO
MQNRJHTRHJQPROKQ@T<RTRHJQPROKRIRTMRTMR<SKTRMQIEN;T&Q>
JQKFRT6*QOPQT5QNKSPSNLT3DNJQIR6MRT>SPL@HLNKSISPLK6
MRKQIEN;T3DNJQIRTFEOTILPPSNMST>EJT=RPQ@HQT<RT=RPQ@KRIR
MRTMR<SKTRMQIEN;T.QBTFRJH8NDOTNRJSCRHQOMROT:Q>THRNRM4
MDHTRHKRIQB;T0O?SJT8BT<SHSOLKLBMSTD<RITR<PSHT=QCQ
JSPKSJTQFHRKQIENGB;T%DBMRT-//TISCSO?LTFRNKSIRIR
FL?SJTCSJLIENGBT5SJSHTMQARNTDPJRPRNMRT8NORJPRNQTEPMGAG
=QCQTMEASPTJSIOSJPSNLKLBTMEANGMSOTMEANGISTISCSO?L
5QNKSPSNT>SPL@HLNLPKSKSPL9TROTSBLOMSOTDNRHHQAQT:SKKSM4
MROQOTIDBMRT/6FQOQT3DNJQIR6MRTQ@PRKRT@SNHLTJEOGPKSPL
<RT3DNJQIR6MROTJROMQTDPJRFQORT:SKKSMMRTQ:NS?SHL
IS7LIENFSTCRPQNPQTCQNT5EOTSPLOKSPL;T3DNJQIR6OQOTMEASP
JSIOSJPSNLTF8KDNDPKRKRPQMQN;1T 151Şubat
Ağustos
2014
Cuma
2013
Perşembe
Akdeniz Elektrik Bölge Dağıtım Toplantısı'na katılmak üzere Antalya’ya gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, enerji tüketimi ve yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Antalya Valisi Sebahattin Öztürk’ü makamında ziyaret eden Yıldız burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin 12 Ağustos Salı günü,
818 milyon Kilowatt/Saat elektrik tüketimi ile cumhuriyet tarihinin enerji tüketim rekorunu kırdığını söyledi
AXf`e\eZ_aJfUc`LW\fVb\dacaf;Cf=fe[b_\fdad`1cf]V\d]cZ
Zc\]e`_aef^da\fQdb^cOcacfUdbc`]daf9_b^_TJf.AXfLW\
ae^c`^c`Jf=FfUcafZdQe0e]]_afVTd`cadfL_\]_\RfEV`\c[dIaca
@X`XbXfQVNVf77fUcafZdQe0e]]fNcMe`_a^eRf:ad`1c^df*C7
UcafZdQe0e]]be`fNcMe`_a^efe`TfHeTbeZ_TfMe`RfAc`
Y_\_a]_Z_Tf[W\RfadZbcfWbeafUXabe`_af^eO_]_Z_Jfcbd]cZcJ
UXfKcTZd]bd`cafe[a_fea^efQG`VbVPfQG`VbZd^cOc[bd
ebe\eb_f\WaXbe`^_`Rf/eb_SZebe`_Z_Tf^efUXf[Ga^d^c`Rf9W\C
YefV`d]]cOcZcTf]V\d]]cOcZcT^daf^eKefHeTbefWbZXS]X`R-f^dC
^cRfEV`\c[dI^dfQdLdafe[fc`cbcfXHe\b_fB*fYea]`ebcaf^dM`d[d
eb_a^_O_a_fe\]e`eaf9_b^_TJf.eTe`fQVabd`cacf^dM`df^_S_
U_`e\_`Ye\fKdZdafKdZdafKd`fQVafUc`fYea]`ebf^dM`d[d
eb^_\f^dZd\]c`RfAXfeL_^eafGTdbfYd\]G`fMd
[e]_`_ZN_be`_Z_TbefcSUc`bcOcZcTfYV`V[W`RfBFB;fKd^dHbd`cac
[e\ebeZe\fcLcaf[ePeNe\fLW\fSd[fMe`Rf#cLUc`f[e]_`_ZJ
KcLUc`fe`TfHeTbeY_fUcT^df`dKeMd]dfad^dafWbZeTR-fcC
He^dbd`cacf\Xbbea^_Rff9_b^_TJf?a]eb[efAV[V\SdKc`
Adbd^c[dYcfTc[e`d]cacafe`^_a^eaf@Xa^XfEX`cTcZfAGbQdC
Yc5a^dfUXbXaeafUc`fW]db^dfdad`1cfYd\]G`VaVaf]dZYcbNcC
bd`c[bdfUc`fe`e[efQdb^cRf9_b^_TJfeL_b_Sf\WaXSZeY_a_a
e`^_a^eafQeTd]dNcbd`cafYW`Xbe`_a_fNdMePbe^_RfEV`\c[d5^d
BDf^eO_]_ZfSc`\d]cacafUXbXa^XOXfcbbd`^dfUXf]V`f]WPbea]_be`
^VTdabd^c\bd`cacfcHe^dfd^daf9_b^_TJfP`WUbdZbd`cfLGTVZC
bd`c[bdfUc`bc\]df\WaXSZe\JfGad`cJf]eMYc[dfMdfdbdS]c`cbd`febC
Ze\fcY]d^c\bd`cacfYG[bd^cR:bd\]`c\f^eO_]_ZfKe]be`_a_a
QdbcSZcSfWb^XOXaef^dOcadaf9_b^_TJfDBf?OXY]WY5]ef[eP_bea
NXZKX`UeS\ea_fYdLcZca^df4fUcafLeb_SeabefUd`eUd`
[eP_beafZdYecbd`bdfYV`dNcafP`WUbdZYcTfe]be]_b^_O_a_fcHe^d
d]]cRf@WaXSZeY_a^efEV`\c[d5^dfdbd\]`c\]d\cf\e[_Pf\eLe\
Ud^dbc[bdfcbQcbcfWbe`e\f^dOd`bda^c`Zdbd`^dfUXbXaea
9_b^_TJf\e[_Pf\eLe\be`befZVNe^dbdacaf^dMeZfd]]cOcac
YG[bd^cRf9_b^_TJf&%Xfea^efLW\fNc^^cfZdYeHdbd`f\e]fd]ZcS
^X`XZ^e[_TRfAXfeL_^eafYc[eYcfc\]c^e`fWbe`e\f^efQd`d\
ZdMTXe]be`fQd`d\Ydf^df[eYebe`befadf[ePeUcbdNd\Yd\
UXabe`_fW`]e[ef\W[X[W`XTR&f^d^cRfb\dfQdadbca^d\cfBD
^eO_]_ZfSc`\d]ca^daf;f^_S_a^ef\e[_Pf\eLe\fW`ea_a_a
?M`XPefAGbQdbd`cfW`]ebeZebe`_a_afeb]_a^efWb^XOXaXfUdC
bc`]]cRf6eTd]dNcbd`cafPd]`WbfHc[e]be`_a^ef[eSeaeaf^VSVSVa
PWZPefHc[e]be`_aef[eaY_[_Pf[eaY_Ze[eNeO_[befcbQcbc
YW`X[ef9_b^_TJf&EV`\c[dfPd]`WbVf^GMcTbdfeb_PfE'fcbdfYe]ea
Uc`fVb\dRf+]Kebe]_f^Wbe`fNcaYca^dafG^V[W`RfEeKYcb]_fE'
NcaYca^daf[eP_[W`Rf%Xfea^efKeZfPd]`WbfHc[e]be`_
cY]d^cOcZcTf]e`T^ef\_YZdafUc`f^VSVSf[eSeaZ_SfWbYef^e
^GMcTfPe`c]dYcfcY]d^cOcZcTfW`ea^ef^dOcb^c`Rf:ad`1cfYd\]G`V
Wbe`e\f[V\Yd\]c`RfAcbc[W`YXaXTf^Wbe`f\X`XfBJD7fC
BJD45bd`df\e^e`fL_\]_RfAXfYdPd]dfUe\]_O_Z_T^efdad`1cfYd\C
]G`VaVafZebc[d]bd`ca^df^VSVSfWbZe^_Rf%Xfea^efeb^_O_Z_T
Hc[e]]eaf^eKef^VSV\fHc[e]efYe]_[W`XTRf2WOebQeT^efUdb\c
^c\\e]bd`ca^daf\eLZ_SfWbeUcbc`RfBFF45caf\eY_Zfe[_a^ea
ad`d^d[Ydf7f[_bfGaNd\cacafHc[e]be`_a^eaf^eKef^VSV\fHc[eC
]ef^WOebQeTfYe]_[W`XTRf:bd\]`c\fHc[e]be`_f^dYdacTf[cadf?A
Vb\dbd`cfe`eY_a^efXNXTbX\feL_Y_a^eafcb\fVL]df^WOebQeT^e
^efUc`caNcfY_`e^eRf2Wbe[_Y_[befUcTcZfZebc[d]bd`cZcTca
cY]d^cOcZcTfW`ea^ef^VSZd^cOcacfYG[bd[dUcbc`cTRfEeUcf\c
PWZPefHc[e]be`_fdaWMefPc[eYeY_a^ef?\^dacTfVb\dbd`c
Pc[eYeY_a^efKd`fVLfQVa^dfUc`fUc`fNKdN\f[ePe`e\f\da^c
e`eY_a^efe`]_be`befd\Ycbd`bdfKd`\dYdf[eaY_]_b_[W`Rf?A
Vb\dbd`ca^dfUcT^d\cfQcUcfUc`feL_\fPWTcY[Waf^WOZX[W`RSd\bcadfNdMePfMd`^cRff?AfVb\dbd`cacaf(XY[ef,d^d`eY[C
WaX5aef[eP]_`_ZfX[QXbeZeY_[befcbQcbcfWbe`e\fEV`\c[d5aca
P`WUbdZf[eSeZe[eNeO_a_fUdbc`]daf9_b^_TJf&2WOebQeT
]cNe`d]cJf^cOd`fYd\]G`bd`bdfcbQcbcf(XY[e5[bef[eP]_O_Z_T
[e]_`_Zbe`fY]eUcbfUc`fKeb^df^dMeZfd^c[W`Rf$V\bdd`
Yea]`ebbdfcbQcbcfLeb_SZebe`_Z_Tf^ef^dMeZfd^c[W`RfAXfebeaC
^efcY]cK^eZfd^cbdNd\fPd`YWadbbdfcbQcbcfLeb_SZebe`f^dMeZ
d^c[W`Rf$V\bdd`fYea]`ebf[eP_Z_[befcbQcbcf/dM`dYdbf:]\c
2dOd`bda^c`ZdYcf!/:2 f(ePW`X[befcbQcbcfLeb_SZebe`_Z_T
^dMeZfd^c[W`Rf%Xfea^efUXf\WaX[befcbQcbcfUc`fP`WUbdZ
QG`VaZV[W`R&f^d^cRff?a]eb[e5^efdbd\]`c\fSc`\d]cacafHe]XC
`ebe`efHeTbefVN`d]f[eaY_]]_O_f[GaVa^d\cfUc`fYW`X[efcYd
9_b^_TJfdbd\]`c\fHc[e]_a_af]d\fUc`fZd`\dT^da
Udbc`bda^cOcacfUGbQdYdbfWbe`e\fHe`\b_b_\fYGTf\WaXYX
WbZe^_O_fNdMeU_a_fMd`^cRfAe\eaf9_b^_T5efWaQXb^e\5]e
Uc`fZe^da^dfQGLV\fZd[^eaefQdb^cOcfMdfUXaXafDBfYee]
QcUcfUc`fYV`df\eZXW[Xa^eafYe\bea^_O_Jf\WaX[befcbQcbc
YW`XS]X`ZefUeSbe]_b_PfUeSbe]_bZe^_O_fYW`Xb^XRf9_b^_TJ
&EV`\c[d5^d\cfUV]VafcSbd]Zdbd`JfKd`fUc`cacafUXbXa^XOX
SdKc`bdfebe\eb_fdaf[V\Yd\fZVb\cfeZc`f]e`eH_a^eaf^ef\WaC
]`Wbfd^cbZdf[d]\cYcfMe`^_`RfAcTfSXfeaef\e^e`f:ad`1cfMd
EeUcf@e[ae\be`fAe\eab_O_f3e^^daf+Sbd]Zdbd`cf6dadb
3V^V`bVOVfWbe`e\fD;F5ef[e\_af\GZV`fZe^^dacafcSbd]Zd
Heebc[d]cadfYWafMd`^c\Jfd\Yc\bd`f]eZeZbea_aNe[ef\e^e`R
AXfd\Yc\bd`f]eZeZbea_aNef]d\`e`^eafcSbd]Zd[dfeb_a_[W`R
/eb_SZefAe\eab_O_a_af[eP]_O_f]dH]cSbd`^dfUX`e^e\cfWNe\C
befebe\eb_fUc`f\ePe]Zef\e`e`_feb_a^_Rf%_`ae\5]efUc`fWNe\
ZVKV`bVfWbZeY_aef`eOZdafLeb_S]_`_bZ_SRfAcTfKd`
SdKc`^d\cfZVb\cfeZc`bd`cZcTfMeY_]eY_[befUXabe`_af\WaC
]`Wbbd`cacaf[eP_bZeY_a_fcLcaf]d\`e`^eaf]ebcZe]fMd`^c\R
EeUcf\cfUcTf^dfYW`XS]X`ZefUeSbe]]_\RfeZea_a^efKeUd`
Md`ZdZd\fMd[efWaXf\_Yef[ef^efXTXafYV`df\eC
ZXW[Xa^eafQcTbdZdacafe[`_fUc`fYXLf]dS\cbfd]]cOcacJ
\X`]e`ZefLeb_SZebe`_[befcbQcbcfUc`f`cY\fWbXS]X`^XOXaX
]d\`e`fUcbcaZdYcacfcY]d`cZRf
Bir önceki yılın aynı dönemine göre, 2014 yılı ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 39 artıran ve grup dışı
gelirlerinin oranı yüzde 78’e ulaşan Turkcell Superonline, Turkcell Grubu’nun büyümesinde itici güç oldu
EX`\Ndbbf8XPd`Wabcadf6dadbf3V^V`Vf3X`e]f:`\eaJ
.+Y]c\`e`b_fUV[VZdZcTcfYV`^V`V[W`XTRf@ebc]dbcfMd
\dYca]cYcTfeb][eP_fKcTZd]cZcTcaf[ea_fY_`efYXa^XOXZXT
V`VafMdfKcTZd]bd`bdfHe`\b_beSeafUc`fSc`\d]fKebcadfQdb^c\R
,cUd`fWP]c\feb][eP_fVTd`ca^df=6IacafVb\dZcT^d
\Xbbea_bZe[efUeSbeaZeY_[befUc`bc\]dfEX`\Ndbbf6`XUXIae
\e]\_Z_Tf^eKef^efe`]eNe\-f^d^cRf2c1c]ebf^Va[e^efKe[e]_
\Wbe[beS]_`eafMeTQdLcbZdTf]d\aWbW1cfW`]eO_fEX`\Ndbb
8XPd`WabcadJfBFD=f[_b_fc\caNcfLd[`dOcadfcbcS\cafHcaeaYeb
YWaXLbe`_a_f^VTdabd^cOcfUeY_af]WPbea]_Y_[befeL_\be^_R
+Y]c\`e`b_fQdbc`fUV[VZdYcacfUXfLd[`d\]df^dfYV`^V`da
EX`\Ndbbf8XPd`WabcadJfUc`fGaNd\cf[_b_afe[a_f^GadZcad
QG`dfc\caNcfLd[`d\]df[VT^df;>fe`]_Sbef;F>fZcb[WafE'
Qdbc`fdb^dfd]]cRf?ZW`]cYZeaJfMd`QcfMdfHecTfGaNdYcf\`_a_
!?,@ f[VT^df;FJBfW`ea_a^efe`]_`eafSc`\d]ca
?,@fZe`1_f^ef[VT^dfB=J=fYdMc[dYca^dfQd`Ld\bdS]cR
EWPbeZf[e]_`_Zf`e\eZ_fcYdfBJ=fZcb[e`fE'I[dfXbeS]_R
X`\Ndbbf8XPd`WabcadI_afc\caNcfLd[`d\]dfUc`d[YdbfYdQC
Zda]fQdbc`bd`ca^d\cfe`]_Sf[VT^df*=Jf\X`XZYeb^efcYd
[VT^df;)fWb^XRfAXfc\cfYdQZda]caf]WPbeZfQdbc`^d\cfPe[_
[VT^df77I[efXbeS_`\daJfEX`\Ndbbf8XPd`WabcadI_afQ`XP
^_S_fQdbc`bd`cacafPe[_f[VT^df)4IdfL_\]_REX`\Ndbbf8XPd`C
Wabcadf6dadbf3V^V`Vf3X`e]f:`\eaJfc\caNcfLd[`d\]df^d
Qdbc`fe`]_Sbe`_[befcY]c\`e`b_fUV[VZd[cfYV`^V`^V\bd`cac
MX`QXbe[e`e\Jf.BFDDf[_b_a_afcb\fLd[`dOca^dafUXf[eae
\dYca]cYcTfUc`fQdbc`fe`]_S_aefcZTefe]]_\Rf8e^dNdfUc`
eb][eP_fSc`\d]cfWbZe\]eafL_\e`e\JfV`VafMdfKcTZd]bd`cZcC
TbdfHe`\b_beSeafUc`fSc`\d]fKebcadfQdb^c\Rf,caeaYeb
QGY]d`Qdbd`cZcTf^dfYeOb_\b_fUV[VZd[cfcSe`d]fd^c[W`R
6dbc`bd`cZcT^dfUc`d[YdbfMdf\X`XZYebfYdQZda]bd`ca
Pe[_a^e\cf^VTdabcfe`]_Sf^efUXaXfeL_\b_[W`IIf^d^cRfBFD=
c\caNcfLd[`dOcacafUc`f^GaVZfaW\]eY_fWb^XOXaXfcSe`d]fdC
^daf3X`e]f:`\eaJf.?28'f\Xbbea_N_be`_f^ef^eKcbfWbZe\
VTd`df>FfUcaf[dacfZVS]d`cfcbdfDfZcb[WaXfeS]_\RfAXaXa
cLd`cYca^dfYe^dNdfHcUd`fZVS]d`cbd`cZcTcafYe[_Y_fcYdf7*;
Ucadf[V\Ydb^cRf-f^c[df\WaXS]XR:`\eaJfEX`\Ndbbf6`XP
^_S_fQdbc`bd`cacafPe[_a_afe`]]_O_aefMdf#eTc`eafBFD=fYWaX
c]cUe`c[bdf[VT^df)4IdfXbeS]_O_aefcSe`d]fd^d`d\JfYGTbd`cac
SG[bdfYV`^V`^Vf.BFD=IVafcb\f[e`_Y_a^efEX`\Ndbb
6`XUXIaXafUV[VZdYca^dfc]cNcfQVLbd`^dafUc`cfWb^X\R
=6IacafVb\dZcTdfQdbZdYc[bdfUc`bc\]dfQ`XUefWbea
\e]\_Z_T_af^eKef^efe`]eNeO_aefcaea_[W`XZRf?`]_\
caYeabe`_afKe`d\d]fKebca^d[\daf^df[V\Yd\fK_Tb_fca]d`C
ad]dfcK]c[eLf^X[^XOXfQVaVZVT^dJf=6fUc`fTW`XabXbX\R
?aNe\f=6IacafKe[e]efQdLZdYcfcLcafHcUd`fWP]c\
eb][eP_a_af^eKefQdacSf\c]bdbd`dfXbeSZeY_fSe`]RfAeT
cY]eY[Wabe`_a_afHcUd`bdfUc`Uc`cadfUeObeaZeY_fMdfUX
Sd\cb^dfUV[V\fZc\]e`^efMd`cacafK_Tb_fUc`fSd\cb^dfUc`
aW\]e^eaf^cOd`cadf]eS_aZeY_fQd`d\c[W`RfAcTcZfZdMNX]
;;fUcaf\cbWZd]`dbc\fHcUd`fWZX`QeZ_TJfEX`\NdbbIfca
SdUd\dYcacaf^df]eS_[_N_Y_f\WaXZXa^eRf=6
[e[Q_abeSZeY_[befEX`\Ndbbf6`XUXIaef^dY]dOcZcTfe`C
]e`\daJfEV`\c[dIacafUV[VZdYcadf^df\e]\_
YeObe[eNeO_TR-,cUd`fca]d`ad]cafQdbdNdOcaf]d\aWbW1c\
eb][eP_Y_fcLcafGadZcacfKd`fH_`Ye]]efMX`QXbe^_\be`_a_fcC
He^dfd^daf3X`e]f:`\eaJfe[a_fTeZea^efSXfUcbQcbd`c
Pe[beS]_ff."2?E:f`ePW`XaefQG`dJfBFD4fYWaXa^e
^Va[e^efHcUd`f\Xbbea_N_fYe[_Y_f[VT^dfDFFfe`]e`e\fB*F
Zcb[WaefXbeSeNe\RfEV`\c[dI^d\cfHcUd`fca]d`ad]fPdadC
]`eY[WaXfcYdf[VT^dfD>JBI[dfL_\eNe\RfERRf@eb\_aZe
Ae\eab_O_Ia_af[e[_abe^_O_fMd`cbd`dfQG`dfcYdf[cadfe[a_
^GadZ^dfKd`fDFfKead^daf)IfYca^dfca]d`ad]fUeObea]_Y_
WbZeY_fUd\bdac`\daJfHcUd`f\Xbbea_N_fYe[_Y_f=fZcb[Wae
XbeSeNe\RfcYNWfcYdJf^Va[e^efW`]ebeZefca]d`ad]fK_T_a_a
BFD4I^df;f\e]fe`]_Sbef=Bf3UPYIf[df[V\YdbdNdOcac
GaQG`V[W`R-fEWPbea]_a_afYWaXa^efVb\dZcT^d\cfQdLZcSc
BDf[_bfWbeafca]d`ad]cafQdbcScZc[bdfcbQcbcfHcbZfQGY]d`cZc
Qd`Ld\bdS]c`cb^cRfEX`\Ndbbf8XPd`WabcadI_afHcUd`
[e]_`_Zbe`_fcbdf[dacfUc`f^GadZfUeSbe[eafca]d`ad]f]e`cC
KcacafGadZbcf\cbWZd]`df]eSbe`_a^eafUeT_be`_fSG[bd
D>7>f<fAXQVafUcbcadafeabeZ^efca]d`ad]feObe`_a_a
UeUeY_fYe[_beaf?(?$:Ef\X`Xb^XRfD>)Bf<f+b\f^dHefdC
PWY]ef\Xbbea_bZe[efUeSbea^_RfD>4Df<f"A3fcb\f\cScYdb
UcbQcYe[e`_f]ea_]]_RfD>4*f<f@da^cfe`ebe`_a^efUeObea]_b_
eObe`feabeZ_aefQdbdaf.ca]d`NWaadN]d^fad]0W`\Y-f]d`cC
Zcacaf\_Yeb]_bZ_SfKebcfWbeafca]d`ad]f]d`cZcfcb\f\dT
\Xbbea_b^_RfD>4*fCfY]febeafe^be`_a_afcb\cfWbeaf.RNWZ\Xbbea_bZe[efUeSbea^_RfD>>Ff<f?(?$:EIcafYWaefd`C
d`\dafUeObea]_be`fe`eY_f\Wbe[fQdLcScfYeObe[eaf.0W`b^
0c^df0dU-f!000 fKe[e]efQdL]cRfD>>;f<fDBf$cYeaI^e
EV`\c[dIacafcb\f[X`]^_S_fca]d`ad]fUeObea]_Y_f[eP_b^_RfAX
cb\fUeObea]_a_afK_T_f7=f@UPYfc^cRfD>>*f<f+a]d`ad]
UeObea]_fK_T_fc\cf\e]_aefL_\e`_be`e\fDB4f@UPYIdf[V\YdbC
^cRfD>>7f<fdUfUeTb_fdCPWY]efYd`McYcf#W]ZecbfKcTZd]d
Qc`^cRf+a]d`ad]fK_T_f*DBf@UPYIdfL_\]_RfD>>7f<fEV`\c[d
Zd^[eY_a^ef^c1c]ebf[e[_aN_b_OefQdLcSfUeSbe^_Rf3cbbc[d]J
]eZeZdafca]d`ad]]dfW\XaeUcbdafcb\fQVabV\fQeTd]dfWb^XR
D>>)f<fEV`\c[dI^dfca]d`ad]fYd`McYfYeObe[_N_be`_afYe[_Y_
4FIcfQdL]cRf+a]d`ad]f\Xbbeaeaf\cScfYe[_Y_f;FFfUcadfXbeS]_R
BFFFf<fEV`\c[dI^df"82$fKcTZd]cfMdf\eUbWfEfVTC
d`ca^daf\eUbWfca]d`ad]fX[QXbeZebe`_fUeSbe^_RfBFF;f<
Ae\_`f]dbdHWaf\eUbWbe`_a_f\Xbbeaeaf?28'f!?YcZd]`c\
8e[_Yebf?UWadf#e]]_ fEV`\c[dI^dfZe\YcZXZfDf3UPY
K_TbefKcTZd]dfQc`^cRfBFF=f<f8WY[ebfZd^[ea_af]dZdbc
WbeafdUfBRFfX[QXbeZebe`_fUeSbe^_Rf?[a_f[_bf,eNdUWW\
\X`Xb^XRfBFF*f<fN`d]YcTfQG`Va]VfPe[beS_Z_fYeObe[ea
9WXEXUdf\X`Xb^XRfEV`\c[dI^dfca]d`ad]f\Xbbea_N_fYe[_Y_
DBfZcb[WaXfeS]_RfBFF7f<fEV`\Ldf0dUfYc]dbd`cacafYe[_Y_
DFFfZcb[WaXfQdL]cRf
BFF)f<EX`\Ndbbf8XPd`WabcadJfEV`\c[dI^dfcb\f\dTfdM
\Xbbea_N_be`_aef\da^cfeb][eP_Y_fVTd`ca^dafHcUd`fca]d`ad]
KcTZd]cfYXaZe[efUeSbe^_RfBFF>f<fEV`\c[dI^df?28'
K_T_f;Bf3UPYIdf[V\Ydb^cfMdf;6f]d\aWbW1cYcfKe[e]e
QdL]cRfBFDFf<f,W]WO`eHfPe[beS_ZfPbe]HW`ZXf"aY]eQ`eZ
\X`Xb^XRfBFDDf<fcadfcbdf7fYeac[dbc\f\_YefMc^dWIbe`
Ke[e]_Z_TefQc`^cRfBFD=f<f8e^dNdf"aY]eQ`eZI^ef7F
Yeac[d^df;7FFfHW]WO`eH_afPe[beS_b^_O_fQVaVZVT^d
YWY[ebfZd^[e^e\cf\d^cfHW]WO`eH_fPe[beS_Zbe`_a_afYe[_Y_
]eKZcafd^cbdZc[W`Rf
Perakende zinciri Kipa’nın online
alışveriş hizmeti “Kipa Kapımda”, yaz
boyunca İzmir’in tüm ilçe ve
beldelerinde ücretsiz teslimat
yaptı. Aralarında ünlü isimlerin de
yer aldığu Çeşmeli tatilcilerin 12 bin
çeşit ürün arasındaki favorileriyse su
ve içecek seçenekleri, şarküteri ürünleri, baklavalar ve dondurmalardı
@cPef!@c]bdfeTe`beZef?R%R fJfUXf[eTf:Qdbc
ZVS]d`cbd`cacafMdf]e]cbcacf:QdI^dfQdLc`daf[eTb_\L_be`_a
[VTVaVfQVb^V`^VRf#dZfTeZea^eafKdZf^dfUV]Ld^da
]eYe``XHf[ePZefcZ\ea_fYeObe[eafca]d`ad]feb_SMd`cS
KcTZd]cf.@cPef@eP_Z^e-fYe[dYca^df+TZc`fMd
cbLdbd`ca^df[eSe[eaf@cPefZVS]d`cbd`cJf[eTfY_NeO_a^e
YW\eOefL_\Ze^eaJf]W`Uef]eS_Ze^eafeb_SMd`cSf[ePZe
cZ\ea_a_f[e\ebe^_Rf+TZc`IcafZd`\dTcacafe`^_a^ea
#eTc`eafe[_fW`]ebe`_a^ef/dSZdI^df^dfKcTZd]fMd`ZC
d[dfUeSbe[eaf@cPef@eP_Z^eJf[eTfUW[XaNe
MeN_\I]eaf6d`Zc[eaIeJfAW[eb_\I]eaf2eb[ea\G[Id
cbLdacafKd`fUdb^dYca^df]dYbcZe]f[eP]_Rf9eTb_\L_be`
Ye]_SefYXaXbeafDBfUcafV`Vafe`eY_a^eafdafLW\fYXfMdfcLdC
Nd\fLdSc]bd`c[bdfSe`\V]d`cfV`Vabd`cacf]d`NcKfd^d`\daJ
/dSZdI^dfeb_SMd`cSfYdPd]bd`cacafTdaQcabdS]cOcfMd
eb_SMd`cSfY_\b_O_a_a_afe`]]_O_fQGTbda^cRf/dSZdf^_S_a^e
,WLeJf?bceOeJf8dHd`cKcYe`fMdf`befQcUcf[eTb_\fcbLdbd`d
^dfKcTZd]fMd`daf@cPef@eP_Z^eJf[eTfUW[XaNef\ebc]dJ
]eTdbc\fMdfQ_^efY]ea^e`]be`_febea_a^efGTdbfdOc]cZfebZ_S
Uc`fd\cPf]e`eH_a^eafYdLcbdafV`Vabd`cfZVS]d`cbd`cad
VN`d]YcTf]dYbcZfd]Zd[df^dMeZfd^dNd\R@cPe
@eP_Z^eIJf(eZeTeafUW[XaNef^G`]fHe`\b_f\Wbc
YdLdadOcacf^dfV`Vaf[dbPeTdYcadfd\bd[d`d\fdMbd`d
bdTTd]fMdfUd`d\d]f]eS_^_Rf/dSZdfMdf,WLeI^e\cf]e]cbNcC
bd`caf(eZeTeafAe[`eZ_Ia^e\cfQGT^dYc[Ydf@cPeIa_a
dafUdOdacbdafV`Vabd`ca^dafUe\beMe[^_Rf:MfUe\beMeY_J
NdMcTbcfMdfLc\Wbe]eb_fUe\beMebe`JfUe[`eZ^ef]VZ
EV`\c[dIacafWb^XOXfQcUcf/dSZdbcbd`Icaf^dfeOT_a_
]e]bea^_`^_R9eTfUW[XaNef/dSZdbcfZVS]d`cbd`caf^cOd`
QGT^dbd`c[YdfZeaQebfV`Vabd`cJfd]fYdLdad\bd`cfMd
^Wa^X`Zebe`^_RfCD4f^d`dNdbc\fYWOX]XNXf^WbePbe`e
YeKcPfYcPe`cSf]dYbcZe]fe`eLbe`_fcbdfZeaQebfYdMdabd`dfd]J
Y_Ne\]eafUXaebeabe`ef^Wa^X`ZefYcPe`cSbd`cfdaf]eTd
Sd\cb^df]dYbcZfd^cb^cRdaQcafV`VafLdSc]bcbcOc[bdf`e\cPC
bd`cacafUc`fe^_Zfcbd`cYca^df[d`febeafMdfK]]P\ePcZC
^eR\cPeRNWZR]`fe^`dYca^dafXbeS_beUcbdaf@cPe
@eP_Z^eIJf\ebc]dbcfMdf]eTdfV`Vabd`cfQVMdabcfMdf\Wbe[
Uc`fSd\cb^dfdb^dfd]Zd\fcY]d[dafLW\fYe[_^efVabVf]e]cbC
Ncacaf^df/dSZdI^d\cfeb_SMd`cSbd`cacfdMbd`ca^da
L_\Ze^eaf[ePZeY_a_fYeObe^_R
2014
15
17 Ağustos
ubat 2013
PerCuma
embe
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Zonguldak Milletvekilleri
Mehmet Haberal ve Ali İhsan Koktürk 12 Ağustos 2014 tarihinde Zonguldak merkez Dilaver mahallesinde medyana gelen maden kazasına ilişkin yerinde incelemelerde bulundu, işçileri ziyaret ettiler
104Z5YUWLYZ5WVVXOBXRWVWZ ECHTZ EXV$WUZRKUNMY
WVWIRWUZOXL@WOZBXZQXDXTVXUQWTPXVXTWZYIYDSQYRWZCWJWQWTA
'KUCNVQYR<OYRWZ8Y>WYZJNZRXEZN>NEZYOVYOSVPSIZQNTNP;
QYAZ:NZRYEYUSUZLKTNPVNVYTSZWLXFZ),-<OXZK>YDS
RY@YOS@FZLKUTYZJYISJKIZJSTYRYUFZOYRW@ZXOPXMXU
(YVSIPYZBXZ+UXT#WZ:YRYUVSRVYTSQSTAZ'KUCNVQYR<OYZBX
/HTRWMX<QXZQY=YZRYGZK>YRZBYTZJNZIXRWVQXZ=XUHEZJWV;
WUPWMKTZBXZMXUWZ8Y>WYVYTSUZMYIYUPYLSZYUZPXLXVXLW
+DXTZOXQJWTZYVSUPYELYZJNZOW@ZRYGYRZK>YRVYTZQY=YZGKR
K>YRZL?UQHTX>XRFZ?MVXZC?THUHMKTA:YRYUVSRFZJN
PYQXUWZRY@YOPSIZYPYZLKUTYZQXUXOVXPXPWIAZ3?GHR;
OXUZRNTONVYUZWIGWVXTFZRYGYRZJWTZPYQXUQXZGYVSIOSRVYTSUS
YU>YRZC?GHROXUZGSRYTSVQSRVYTSUQYZYUVYQSVYTAZ7YEY
KVNMKTZBXZRYGYRZKVQNDNZWGWUFZ--;-)ZLYYOZLKUTYZRYEY
KTOYMYZGSRSMKTAZ*MLYFZ/HTRWMX$UWUZPYQXU
RYEYVYTSUQYRWZXUZNEPYUZOY=VWLWMXZXRWJWZLYQX>XZ-,ZR;
WVKPXOTXZNEYRVSROYAZ2PYZNENUZLHTXZJNZC?GHRZMXORWVWV;
XTQXUZCWEVXUWMKTAZ(HURHZPYQXUZK>YDSZRYGYR
WIVXOWVWMKTA5YQXU>WVXTFZ:WEZJNTYMSZMYLYVZJWTZPYQXU
LYUSMKTQNRA
.WCKTOYPSE
MYOSMKTQNAZ-),,Z/
PYYIZYVSMKTQNR$
QWMKTVYTAZ'YJSOYVYT
PH=HTVXQWRVXTW
RY=BX=YUXMWZJWVX
QXUXOVWMKTVYTAZ:N;
TYQYZINJYO
YMSUQYUZJXTW
RYGYRZHTXOWP
MY@SVSMKTAZ),-
MSVSUQYZJN
PYQXUZK>YDS
RY@YOSVPSIZYPY
JNTYQYZI?MVX
JWTZXRLWRVWRZBYTAZ'YJSOYUSUZ-Z=Y8OYZRY@YOOSDSZRY=BX;
=YUXZRYGYRZYGSVPYLSUZQWMXZRY=BX=YUXMXZJWVXZQXUX;
OWPZMY@SVSTRXUFZ:YRYUVSRZRY@YOOSDSZPYQXUZK>YDSZWVX
WVCWVXUPWMKTZ=YOOYZBXZ=YOOYZMKRZLYMSMKTAZ:YRYUVSRF
TN=LYOSUSZW@OYVZXOOWDWZOHPZPYQXUVXTWZMXUWQXU
QXUXOVXPXVWFZRWPZJWVWTZQWDXTZPYQXU;
VXTQXZPYUEYTYZUXZQNTNPQYQST!*TQY
GYVSIYUZRWIWVXTZJWTZJYIRYZIWTRXOOX
LWCKTOYVYUPSIAZ2LVSUQYZK
IWTRXOWUZPH=HTVXUXUZPYQXUW
JNTYLSZYPYZIWTRXOZHEXTWUQXU
WIGWVXTZLWCKTOYVSZC?THUHMKTA
6YUWZXVQXUZXVXZJWTZLWLOXPZBYT
BXZIWTRXOZ2VZLXUZJNZPYQXUW
WIVXOFZUXZGSRYTOSMKTLYUZGSRYTOF
JYUYZQYZINZRYQYTZ@YTYZBXT
QWMKTAZ5YUWLYZ.KPYQYRW
PYQXUVXTQXZGKRZLYMSQYZQYMSJYIS
BYTRXUFZJNTYQYZQYMSJYISUS
PYQXUWUZRYGYRZWIVXOPX>WLWZKVYTYR
C?THMKTNEAZ7Y@YOSVPSIZPYQXUZJN
QYMSJYISUYZBXTWVPWIFZWIGWVXTZWLXZXLYLZIWTRXO
OYTY8SUQYUZLWCKTOYVYOSVPSIA:NTYQYZMXUWZLWLOXPVXT
CXVWIOWTPXRZVYESPAZ TUXDWUFZPXUIXZJXVCXLWZQWMXZJWT
IXMZKVPYLSZVYESPZRWFZRYGYRZK>YRVYTSUZ?UHUX
CXGWVXJWVLWUAZ6YUWZ=XTZR?PHTZC?OHTXUZJNZR?PHTH
LYOYPYPYVSAZ7Y@LYPVSZJWTZOYRW@ZLWLOXPWUXZW=OWMYG
BYTAZ:NZRYGYRZK>YRVYTQYZUXZWVRZUXZQXZLKUZRYEYZKVY;
>YRAZ(KRZYGSRZKVYTYRZC?THVHMKTZRWZR?PHTHUZUXTQXU
=YUCWZEYPYUZQWVWPWUQXZGSRYTOSVQSDSUSUZRKQVYUPYLS
BXZOYRW@ZXQWVPXLWZWGWUZJWTZLWLOXPXZW=OWMYGZBYTA0YL;
OYUXQXZEWMYTXOZXOOWDWPWEZWIGWVXTWUZRSMY8XOVXTWUQXU
YMYRRYJSVYTSUYZRYQYTZHEXTVXTWUQXRWZ=WGJWTZIXM
PYQXUVXTQXZCWMWVPXLWZCXTXRXUZCWMLWVXTQXUZQXDWVQWA
3?TQHDHPHEZWIGWVXTWUZYMYRVYTSUQYRWZLOYUQYTO
PYQXU>WZGWEPXLWZQXDWVQWFZJWVQWDWPWEZUKTPYVZOYTVY
GWEPXLWZWQWAZLOVXTWUQXRWZRSMY8XOZPYQXU>WZRSMY8XOW
QXDWVQWAZ6YUPYMYFZMYTYVYUPYMYZRKTNMY>YRZ?EXV
RSMY8XOZMXTWUXZCHUVHRZRSMY8XOVXTVXZGYVSISMKTVYTPSIA
XTQWZRNTOYTS>SVYTSFZRYTJKUPKUKRLWOZMYZQYZKRLW;
#XUZPYLRXVXTWZWLXZMKRZIGWVXTWUZMYRSUVYTSF
PYQXU>WVXTWUZEYPYUZEYPYUZRYLRLSE
QY=WZGYVSIOSRVYTSUSZL?MVXQWVXTAZ7XLWU;
VWRVXZXDWOWPZYVPYQSRVYTSFZPXBENYO;
OYUZ=YJXTVXTWUWUZKVPYQSDSZWLX
YGSRGYZKTOYQYAIGWVXTZGYVSIOSRVYTS
MXTWUZRY@YOSVPSIZJWTZPYQXU
KVQNDNUNZJWVPWMKTVYTAZ:NUN
YTYIOSTY>YRZLKTNIONTY>YRZJWVWUG
QHEXMWUQXZKVPYQSRVYTSZC?THVHM;
KTAZ2MTS>YZJ?MVXZJWTZIXMWZ@YOTKUY
QY=WZLKTY>YRZQNTNPQYZQXDWVVXTA
YLSVZLKTYVSPZXRPXDWPWEWU
@XIWUQXMWEZQWMKTVYTAZ-),,Z/ZPYYI
YVSMKTVYTFZLWCKTOYVSVYTZYPYZLXUQWRYVYTS
MKRAZ VHPVXZLHTXRVWZJNTNUZJNTNUY
KVQNRVYTSUSZW8YQXZXQWMKTVYTAZ5YQXUWUFZ=YBY
LWTRHVYLMKUNUNZQYZLYDVYMY>YRFZYUYZMKVQYZJWTZC?GPX
KVPYLSZ=YVWUQXZYVOXTUYOW8ZGSRSIZKVYTYRZRNVVYUSVY>YRZWR;
WU>WZJWTZCWTWIWZMKRAZ*>YROYZMY@OSDSPSEZWU>XVXPXVXTQX
C?TQHRZRWZPXOYVZKVPYLSZCXTXRXUZ=XTZIXMZY=IY@ZBX
GHTHRA%HUZ:YRYUVSDSUZPYQXUWUZPH=HTVHZKVQNDNUN
YGSRVYPYLSZQYFZCXGOWDWPWEZYMVYTQYZPYQXU>WVXTX
PXEYTZKVYUZSTUYRZYGSRVYPYLSUSUZJWTZJXUEXTWFZYMUSZE;
W=UWUZHTHUHZ*ZCHUVXTQXZ+UXT#WZ:YRYUSUSUZMY@OSDS
STUYRZYGSRVYPYLSUQYRWZRYGYRZGYVSISMKTVYTFZKTYMY
PYQXUZQWMXPXMWEZW8YQXLWUQXZKVQNDNZCWJWFZLKTNUNU
OYZRXUQWLWZWIOXZJNAZ7YGYRZQYZKVLYFZPH=HTVHZQXZKVLY
JNTYVYTZ:YRYUVSDSUZLKTNPVNVNDNUQY3?THIOHDHPHE
NEPYUVYTZRNVVYUSVPYPYRZHEXTXZRY@YOSVPSIZKVYU
PYQXUVXTWUZQWUYPWOVXZCWTWIVXTWUWUZC?GXTOWVPXLWZQNTN;
PNUQYZJNTYVYTYZMXUWQXUZCWTWVXPXMX>XDWUWFZJN
IXRWVQXZRY@YOSVPYLSZCXTXROWDWUWZBXZJNUNUZRKUOTKV
XQWVPXLWZCXTXROWDWUWZL?MVHMKTVYTZYPYZ:YRYUVSRZJ?MVX
JWTZQXUXOWPWZUXQXULXZMY@PSMKTAZ/HTRWMX$QXZJNZOW@
RYGZRYGYRZPYQXUZBYTZRWPLXZJWVPWMKTAZ/X=VWRX
RY@SQYFZYPYZ:YRYUVSRZJNZLKTNPVNVNDN
HLOVXUPWMKTA/XPXVZOXL@WOZBXZG?EHPZ?UXTWPWEZKVYTYR
MXTZYVOSZPYQXU>WVWDWUWUZQXBVXOZXVWMVXZMY@SVPYLS
CXTXROWDWUWFZ'KUCNVQYR$OYRWZCWJWZGKRZLYMSQYZRYGYRZMY
QYZCHBXULWEZ?EXVZPYQXUZYVYUVYTSUQYZGYVSIYUVYTSUZWI
CHBXU>XLWUWZLYDVYMY>YRZCXTXRVWZOXQJWTZBX
MYOSTSPVYTSUZYU>YRZRYPNZCH>HMVXZMY@SVYJWVX>XDWUWF
PYQXUZTN=LYOVYTSUSUZWIVXOPXZWEWUZJXVCXVXTWUWUZXVQXU
XVXZCXEWMKTFZRWIWQXUZRWIWMXZQXBTXQWVWMKTZRWTYVYUSMKT
KVNINUNUZLKUZQXTX>XZCHBXULWEZJWTZMY@SZKTOYMY
GSRYTQSDSZYGSROSTAZ5YQXUZTN=LYOVYTSUQYZBXZPYQXU
WIVXOPXVXTWUQXZKVNIYUZWRWU>WZBXZHGHU>HZXVZ@WMYLYZXU
LKUNUQYZWULYUVYTSUZ=YMYOSUSZQKDTNQYUZOX=QWOZXQXT
=YVXZCXVPWIZBXZ*TOY
(YDZPYUOSDSUQY
GYVSIYUZWVRXV
K>YRVYTSZKTOYMY
GSRYTPSIOSTAZ.KTN;
UNUZOYPYPXU
MY@SLYVZKVQNDNF
WVCWVW
:YRYUVSRVYTSUZBX
=HRHPXOWU
=YOYVSZ@KVW;
OWRYVYTQYU
RYMUYRVYUQSDS
YGSROSTZQXQWA
CHP İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter, Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu'na yönelik çağrılarının parti tabanından çok fazla destek aldığını
belirterek, "Arzu edilen Genel Başkan'ın kendi çağrısıyla bir kurultay
toplanmasıydı ancak bu olmayacak gibi görünüyor. Delegelerin bu konuda
harekete geçeceğine inanıyorum, bu konudaki çabamız sürecek"diye konuştu
.XTOXTFZ3XUXVZ:YIRYUZ7SVSGQYTKDVN<UNUZJNCHUZJYES
CYEXOXVXTXFZRXUQWVXTWUXZM?UXVWRZMY@OSDSZYGSRVYPYVYTS
=YOSTVYOOSAZ:NZYGSRVYPYVYTSZ104<UWUZOYTW=WUQXZ9XIWFZJXUE;
XTWZKVPYMYUZYGSRVYPYVYT9ZKVYTYRZUWOXVXMXUZ.XTOXTFZ910;
4<UWUZOYTW=WUQXZJWTGKRZRXEZPWVVXOBXRWVVXTWZOYTY8SUQYU
CXUXVZJYIRYUYZWLOW8YZGYDTSVYTSZMY@SVPSIOSTZYPYZ=WGJWT
CXUXVZJYIRYUZPWVVXOBXRWVVXTWUWZJYLSUZ?UHUQXZLNGVYPYPSIF
@YTOWZWGWZQXPKRTYLWUWUZQKDYVZLKUN>NZKVYTYRZRYJNV
XOPWIOWT9ZQXQWAZ7SVSGQYTKDVN<UNUFZ9*UVYTSZJXUZPWVVXOBXRWVW
MY@OSP9ZYGSRVYPYVYTSUYZOX@RWZC?LOXTXUZ.XTOXTFZI?MVXZQX;
BYPZXOOW&Z93XUXVZ:YIRYUFZPWVVXOBXRWVWZMY@OSDSZWLWPVXTWUF
RXUQWZ=HRHPVXTWUXZRYMSOLSEZIYTOLSEZNMPYVYTSUYZM?UXVWR
JWTZYUVYMSISZMYULSOPSIOSTAZ.HTXRVWZQXPKRTYLWZL?MVXP;
VXTWMVXZMKVYZGSRYUFZ<MXUWZ104<ZQWMXUZJWTZ3XUXVZ:YIRYU<SU
@YTOWZWGWUQXZYGSRZJWTZLXGWPZJYIYTSLSEVSDSUQYUZLKUTYFZRN;
TNVOYMZGYDTSLSZMY@YUZPWVVXOBXRWVVXTWUWZOX=QWOZXOPXLWFZOYTW;
=OXZJWTZWVRZKVPNIONTAZ.YMSUZ3XUXVZ:YIRYUZYQYMZJXVWT;
VXTRXUZTWLRZYVQSDSUSZYGSRVYPSIOSTFZTWLRZYVYUZJWTZRWIW
LKTNPVNVNDNZQYZYVPYRZQNTNPNUQYQSTAZ:NUNUZCXTXDWZJN
QXPKRTYOWRZOYVX@VXTXZRNVYRZBXTPXRFZJNZJYIYTSLSEVSDSU
HLOHUXZ?TOHZ?TOPXPXROWTA9Z2VYUVYTQYZGYVSIPYQSRVYTSUY
M?UXVWRZXVXIOWTWVXTWZQXZ=YOSTVYOYUZ.XTOXTFZYQYMYZWPEYZBXT;
PXMXUZPWVVXOBXRWVVXTWUWUZ3XUXVZ7NTNV<QY
C?TXBVXUQWTWVQWRVXTWUWZJWVQWTQWAZZ.XTOXTFZ9YTLYMYVSPZRW
C?TXBVXUQWTWVPXQWRZYPYZJWEWPZWPEYZBXTPXMXUZPWV;
VXOBXRWVVXTWZKVYTYRZKMZWLOXPXPWEZUXZRYQYTZWUYUQSTS>SZKVNT;
QNAZ:WEXZWRWZMHEVHZJYRYTVYTZPSMQSZJYRPYEVYTZPSMQS!Z:WE
LNLONRFZYVXM=OXZJWTZOXRZL?EZXOPXQWRFZ=WGJWTZBYOYUQYIYZQY
OXVRWUQXZJNVNUPYQSR9ZQWMXZRKUNIONAZ2VSUYUZKMNUFZ-
@YTOWUWUZYVQSDSZKMNUZZ@NYUZYVOSUQYZRYVQSDSUSZ=YOSTVYOYU
.XTOXTFZJNZQNTNPYZLXLLWEZRYVPYVYTSUSUZWLXZ104<UWUZOYTW;
=WUWFZRXUQWVXTWUWZWURYTZXOPXVXTWZYUVYPSUYZCXVX>XDWUW
L?MVXQWAZ.XTOXTFZINUVYTSZRYMQXOOW&Z93XUXVZ:YIRYU<SUZJN
LKUN>NUZMHRHUHFZLXGPXUXZBXMYZPWVVXOBXRWVVXTWUXZYOYTYR
JNZLKTNPVNVNROYUZRNTONVPYLSZPHPRHUZKVPYMY>YROSTA
(YDTSPSEVYZWVCWVWZGKRZ8YEVYZQXLOXRZYVSMKTNEFZOYJYUSPSE
GKRZPXPUNUAZ2TENZXQWVXUZ3XUXVZ:YIRYU<SUZRXUQW
GYDTSLSMVYZJWTZRNTNVOYMZOK@VYUPYLSMQSZYU>YRZJNZKVPYMY;
>YRZCWJWZC?THUHMKTAZ%XVXCXVXTWUZJNZRKUNQYZ=YTXRXOX
CXGX>XDWUXZWUYUSMKTNPFZJNZRKUNQYRWZGYJYPSEZLHTX>XRA9
%XUWEVWZ5WVVXOBXRWVWZ2QUYUZ7XLRWUZQXZRKUNMVYZWVCWVW
C?THIVXTWUWZMY@SVY>YRZWVRZ4YTOWZ5X>VWLWZOK@VYUOSLSUQYZQWVX
CXOWTX>XDWUWZJWVQWTQWAZ.XTOXTZBX
JWTZCTN@ZPWVVXOBXRWVWZQHUZ/:;
55<QXZQHEXUVXQWRVXTW
OK@VYUOSMVYFZ7SVSGQYTKDVN<UY
9PYRYPQYUZGXRWVPXZBXZRN;
TNVOYM9ZGYDTSLSZMY@PSIOSAZ104
IYRZ5WVVXOBXRWVWZ6SVPYEZ&
3XUXVZ:YIRYUFZ<WLRZYVQSP<
QXQWFZJNUNUZLWMYLXOZQWVWUQXRW
MXTWFZ<WLOW8YZXQXTWP<FZMYZQYZ<RN;
TNVOYMYZCWQXTWPFZCHBXUZKMNZYVSTSP<QSTA104ZIYRZ5WV;
VXOBXRWVWZ%WVXRZ2RYCHUZ6SVPYEFZQXPKRTYOWRZQWVVX
MY@OSRVYTSZGYDTSMYZOX=QWOVXZ>XBY@ZBXTWVPXLWUWZRYJNV
XOPXQWDWUWFZRNTNVOYMZWGWUZWPEYZOK@VYPYMY
JYIVYMY>YRVYTSUSZJXVWTOXTXRFZ93XUXVZ:YIRYU<SUF
QXPKRTYOWRZOXYPHVVXTWZ=WGXZLYMYTYRFZ<CH>HUHEZMXOWMKTLY
RNTNVOYMSZOK@VYTLSUSE<ZL?EVXTWFZ@YTOWZOYJYUSUYFZRNTNVOYM
QXVXCXVXTWUXZCHBXULWEVWDWUZW8YQXLW9ZQXQWAZ6SVPYEFZZ104
3XUXVZ:YIRYUSZ7XPYVZ7SVSGQYTKDVN<UNUFZZ@YTOWZWVRXVXTWUXF
RNTNVVYTSUSUZGYVSIPYZWVRXVXTWUXZBXZQXPKRTYLWZCXVXUXDWUX
YMRSTSZKVYTYRZ>NP=NTJYIRYUSZYQYMSZJXVWTVXQWDWUWZLYBNU;
QNAZZ6SVPYEFZYQYMZJXVWTVXPXZLHTX>WUWUZYUOWQXPKRTYOWR
KVQNDNUNZW8YQXZXOOWAZZ7SVSGQYTKDVN<UNUFZ9:XUZTWLRZYVQSPF
JXQXVWUWZ?QXTWP9ZQXQWDWUXZWIYTXOZXQXUZ6SVPYEFZRXUQW;
VXTWUWUZQXZJNUNZ=YOSTVYOOSRVYTSUSZQWVXZCXOWTQWAZ6SVPYEFZ9TWLR
YVQSP9ZQXPXUWUZLWMYLXOZQWVWUQXRWZMXTWUWUFZ9WLOW8YZXQXTWP9
MYZQYZ9RNTNVOYMYZCWQXTWPFZCHBXUZKMNZYVSTSP9ZKVQNDNUN
RYMQXQXTXRFZ7SVSGQYTKDVN<UNUFZLYQX>XZ/HTRWMXFZ104<QX
QXDWVFZQHUMYQYZKVYUZQXPKRTYLWZCXVXUXDWUWZC?TPXEQXU
CXVQWDWUWZJXVWTOOWA6SVPYEFZ7SVSGQYTKDVN<UNUZ92VXM=X
GYVSIOSVYTFZ=WGZGYVSIPYQSVYT9ZM?UHUQXRWZYGSRVYPYVYTSUSZQY
QXDXTVXUQWTQWAZ6SVPYEFZ",ZPWVVXOBXRWVWUWUFZTXLPWZMYESMVY
/KTJYZ6YLYZ/YLYTSLSZC?THIPXVXTWZUXQXUWMVXZ5X>VWL<OX
C?TXBVXUQWTWVQWDWUWFZ5X>VWL<OXRWZMYLYPYZ8YYVWMXOVXTWUX
QXLOXRZBXTQWRVXTWZWGWUZJ?VCXVXTXZCWQXPXQWRVXTWUWZL?MVXQWA
1NP=NTJYIRYUSZYQYMSUSZJXUWPLXPXLXVXTZQXZJYMTYP
OYOWVWUQXZCWOOWDWZWVGXVXTQXFZGYVSIPYVYTYZRYORSZBXTPXMX
GYVSIOSDSUSZYUVYOYUZ6SVPYEFZ7SVSGQYTKDVN<UNUFZCXTGXDX
YMRSTSZIXRWVQXZRXUQWVXTWUWZLNGVYPYLSUSUZQKDTNZJWT
MYRVYISPZKVPYQSDSUSZJXVWTOOWAZ6SVPYEFZYVXM=OXZJWT
GYJYVYTSUSUFZL?EVXTWUWUZKVPYQSDSUSFZJKMRKOZOYVX@
XOPXQWRVXTWUWZQWVXZCXOWTXTXRFZ96Y@LYMQSRZJNUNZYGSRGY
MY@YTQSR9ZQXQWARNTNVOYMSZOK@VYTLSUSE9ZL?EVXTWUWUFZ@YTOW
OYJYUSUYFZRNTNVOYMZQXVXCXVXTWUX
CHBXULWEVWDWUZW8YQXLWZKVQNDNUN
LYBNUYUZ6SVPYEFZL?EVXTWUWZI?MVX
LHTQHTQH&ZZ93XUXVZ:YIRYUFZMXT;
XVZLXGWPZBXZ>NP=NTJYIRYUS
LXGWPWZLKUTYLSUQYZRHGHRZRN;
TNVOYMZJWVXZOK@VYMS@F
QXDXTVXUQWTPXZMY@PYQSA
7NTNVOYMZQXVXCXVXTWUQXU
CHBXUZKMVYPYLSZWLOXMX>XRZQNTNPQYZKVPYPYLS
YUVYPVSQSTAZ7XUQWLWUXZKVYUZ?ECHBXUWUZXRLWRVWDWZKVYTYR
C?THMKTNPAZ5WVVXOBXRWVVXTWUWFZ@YTOWMXZCXOWTQWDWUQXU
@WIPYUZKVQNDNUNZL?MVHMKTAZ:XUZ@YTOWQXFZ3XUXV
:YIRYU<QYUZQY=YZXLRWMWPFZ-<QXZCXVQWPAZXLPWZ?U
LXGWPVXZJNTYMYZCXVQWPAZ/K@VNPQYRWZMXTVXTWFZYDSTVSRVYTS
UXQXUWMVXZPWVVXOBXRWVVXTWPWEWZJNZ@YTOWMXZQYBXOZXQW@F
CXVQWRVXTWUQXZQXZ3XUXVZ5XTRXE<WUZ=XTZRYTYTSUYZJWYO
WGWUQXZKVPYVYTSUSZJXRVXPXRZQKDTNZQXDWVQWTAZ5WVVXOBXRWV;
VXTWPWEWUZ?ECHTZWTYQXVXTWMVXFZ=XPZ/:55Z=XPZ@YTOWQXF
@YTOWZWVRXVXTWUXZNMCNUZKVYTYRZC?THIVXTWUWZYGSRGYZW8YQXZXO;
PXVXTWFZRNTNVOYMZGYDTSLSZMY@PYVYTSFZCXUXVZJYIRYUSU
LKTNPVNVNDNZ=YOSTVYOPYVYTSZUXZEYPYUQYUZJXTWZQWLW@VWU
LHTX>WUWZCXTXROWTWMKT!Z%XPKRTYOWRZQWVVXZMY@OSDSPSE
GYDTSMYZJ?MVXZOX=QWOVXZ>XBY@ZBXTWVPXLWUWZRYJNVZXOPWMK;
TNP!96SVPYEFZ9+VXIOWTWVXTWUWZ@YTOWZWGWUQXZMY@LYVYTQS9
QXUWVQWDWUXZWIYTXOZXQXTXRFZ>NP=NTJYIRYUSZLXGWPW
?U>XLWUQXZPWVVXOBXRWVVXTWUWUFZ45<UWUFZWVZJYIRYUVYTSUSU
C?THIHZYVSUPYQSDSUSFZRY@YVSZCTN@ZOK@VYUOSVYTSUSU
MY@SVPYQSDSUSFZ?EXVZC?THIPXVXTWUQXRWZNMYTSZBXZ?UXTWVXTWU
QWRRYOXZYVSUPYQSDSUSZ?UXZLHTQHAZ104<QXZ@YTOWZWGW
RNTNVVYTSUZWIVXBLWEVXIOWTWVQWDWUWFZC?THIVXTWUWUZQWVX
CXOWTWVQWDWZMXTVXTZKVPYROYUZNEYRVYIOSDSUSZLYBNUYU
6SVPYEFZPWVVXOBXRWVVXTWUWUZL?EVXTWUWUZL?MVXMXJWVX>XDW
UXTXQXMLXZ=WGJWTZRNTNVNUZRYVPYQSDSUSZL?MVXQWA6SVPYEF
YGSRVYPYVYTSUQYZRNTNVOYMZQXVXCXVXTWUWZC?TXBX
GYDSTQSRVYTSUSZYUSPLYOYTYRFZINUVYTSZRYMQXOOW&Z9:WEXZJYIRY
MKVZJSTYRSVPYPSIOSTAZ+VXIOWTWVXTXZYGSRZKVQNDNUNZWQQWYZX;
QXUZ3XUXVZ:YIRYU<SUFZYLVSUQYZQWROYO?TMXVZMYRVYISP
LXTCWVXQWDWUWFZXVXIOWTWVXTXZ=KIC?THLHEZQYBTYUYUZJWTZRWIW
KVQNDNUNZ104ZBXZRYPNKMNZC?THMKTAZ274<MXZRYTISZ=XT
OHTVHZPH>YQXVXMWZBXTXUZWULYUVYTZKVYTYRFZ<274<UWUZWIWUW
RKVYMVYIOSTSMKTVYT<ZCWJWZLNGVYPYMSZQYZRYJNVZXOPWMKTNEA
274ZWVXZPH>YQXVXZXQXJWVPXRZWGWUZ104ZWVRXVXTWUXZBX
@YTOWZWGWZQXPKRTYLWMXZJYDVSVSDSUFZQNMCNLYVZJYDSUZKTOYQYU
RYVQSTSVPYPYLSZCXTXRWTAZ274<MXZRYTISZMXOXTWU>XZPH;
>YQXVXZXQXPXMXUFZ@TK#XVXTVXZPH>YQXVXZXQXPXMXUFZOYTW=W
8STLYOVYTSZRYGSTYUZ3XUXVZ:YIRYUZBXZKUNUZJNZYUVYMSISQSTA9
104<VWZ6SVPYEFZRNTNVOYMZQXVXCXZLYMSLSUSUZQYZWQQWY
XQWVQWDWZCWJWZ""ZKVPYQSDSUSZLYBNUYTYRFZRNTNVOYMZWGWU
")ZWPEYZCXTXROWDWUWZJXVWTOOWAZPEYZWGWUZ=XTZOHTVHZGYJYMS
C?LOXTX>XRVXTWUWZQWVXZCXOWTXUZ6SVPYEFZWPEYZOK@VYPYMY
JYIVYMY>YRVYTSUSZJWVQWTQWAZ6SVPYEFZ7SVSGQYTKDVN<UQYUF
=YRLSEZMXTXZBXZQXPKRTYOWRZOXYPHVVXTWZMKRZLYMYTYRZR;
XUQWVXTWUWZLNGVYPYLSUSZJXRVXPXQWRVXTWUWZBNTCNVYQSA
6SVPYEFZ9+UZYESUQYUFZLXGWPZMXUWVCWLWZBYTFZRNTNVOYMQYU
CHBXUKMNZYVY>YDSP9ZM?UHUQXZJWTZGYJYLSZKVPYLSUSZJXR;
VXQWRVXTWUWZW8YQXZXQXTXRFZ9:NZMY@SVPYQSMLYZRYJNVHPHEA
:WEZQXZOXRZOXRZQXVXCXVXTVXZC?THIHTHE9ZQXQWAZ104Z2URYTY
5WVVXOBXRWVWZ+PWUXZVRXTZ/YT=YUZQYZ7SVSGQYTKDVN<UNU
YGSRVYPYVYTSUYZWVWIRWUZQXDXTVXUQWTPXZMY@PYRFZ@KVXPWDX
CWTPXRZWLOXPXQWDWUWZL?MVXQWA Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün
son kez başkanlık ettiği,
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın ise Başbakan sıfatıyla
son kez katıldığı Milli Güvenlik
Kurulu toplantısı sona erdi
Bildiride ayrıca, "Halkımızın
güvenliğini ilgilendiren hususlar
ayrıntılı olarak görüşülmüş,
alınmasına ihtiyaç duyulan ilave tedbirler gözden geçirilmiştir. Devam eden çözüm sürecinin sahadaki yansımaları da
değerlendirilmiştir." denildi. Gül'ün,
toplantı sonunda, MGK üyelerine
teşekkür ettiği ve veda ettiği de
kaydedildi. Çankaya Köşkü'nde
yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren
Ağustos ayı olağan MGK
toplantısında, Cumhurbaşkanı Gül
son kez başkanlık ederken, 12.
Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan da son kez
'Başbakan' sıfatıyla bu toplantıya
katılmış oldu. Toplantıya ayrıca,
görevini 30 Ağustos'ta, Ege Ordu
Komutanı Orgeneral Abdullah
Atay'a devredecek olan Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Servet
Yörük de son kez katıldı. Milli
Güvenlik Kurulu'nun sona ermesinin ardından yayımlanan
bildiride ise ilk olarak yurt içi olaylarla ilgili görüşülen konular
hakkında bilgi verildi. Bildiride,
"Halkımızın güvenliğini ilgilendiren
hususlar ayrıntılı olarak
görüşülmüş, alınmasına ihtiyaç
duyulan ilave tedbirler gözden
geçirilmiştir. Devam eden çözüm
sürecinin sahadaki yansımaları da
değerlendirilmiştir." ifadeleri
kullanıldı. Bildiride ayrıca,
cumhurbaşkanı seçiminin huzur ve
güven içerisinde gerçekleşmiş
olmasındanduyulan memnuniyetin
dile getirildiği belirtildi. Ardından, Irak konusunda, "Irak'ta devam eden
ve son günlerde yoğunlaşan
çatışmaların ülkemiz ve bölgemize
yansımalarının müzakere edilmiş,
barış ortamının tesisi için Irak
halkına ve yeni hükümet kurma
çalışmalarına desteğimizin devam
edeceği ifade edilmiştir. (CİHAN)
SAYFA 7
SONDAKiKA GAZETESİ >>
7 SİYASET
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
15
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
DİSK ile büyük zirve
Devrimci İşçi Sendikaları ve Genel İş Genel Başkanı Kani Beko ve beraberindeki
heyet, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile makamında bir araya geldi
Devrimci İşçi Sendikaları ve Genel İş
Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Ege
Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş 5
Nolu Şube Başkanı Naci Çetin, 5 Nolu
Şube Sekreteri Savaş Aras ve Mali
Sekreter Ali Haydar Kara, Başkan Arslan
ile bir araya geldi. Başkanlık makamında
gerçekleşen görüşmede işçi sağlığı ve
güvenliğine ilişkin Türkiye ve dünyadaki
güncel gelişmeler değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca Türkiye’de işçi sağlığı
ve güvenliğine ilişkin uygulamalar ve
yeni yasalar çerçevesinde kurumlara
düşen görevlere ilişkin konular da gün-
deme geldi.
600 belediyede yetkilendirildiklerini
belirten Genel Başkan Kani Beko, işçi istihdamına ilişkin sorunlar ve yapılabilecekler ile iş barışının sağlanması konularında da karşılıklı görüş alışverişinde
bulundu. İş barışının sağlanması ve Çiğli
halkına en iyi hizmetin verilmesinin önemine dikkat çeken Genel Başkan Beko,
Başkan Arslan’a tam destek sözü verdi.
Her zaman
işçimizin yanındayız
Her zaman işçi sağlığı ve güvenliğini
önemsediğini, çalışanların kaliteli hizmet
vermesinde öncelikle iş barışının
sağlanmasının gerekliliğine inandığını
belirten Başkan Hasan Arslan, “Biz her
zaman işçimizin yanındayız. Çalışanlarımız ürettiği sürece biz onların haklarını korumaya ve onları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bir kurumda iş
barışı çok önemli ve bunu sağlamak için
elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Hizmet için bu göreve talip olduk ve
çalışanlarımızla birlikte bu görevi en
başarılı şekilde yürüteceğiz” dedi.
(HABER MERKEZİ)
Beşir Atalay: Eylem belli,
Eylül’de tamamlayacağız
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, “Çözüm süreciyle ilgili yol haritasını biz kendimiz önce olgunlaştıracağız. Sonra da bu olgunlaştırmayı
paylaşacağız, devletin bütün kurumlarıyla hem de tabi diğer tarafla da uygun şekilde paylaşacağız. Tarihi belli. Eylem belli. Herkes o eylemi
onaylayacak ki yerine getirsin. Bu safha zor bir safhadır. Eylül sonuna kadar bu safhayı tamamlayacağımızı düşünüyorum" dedi
Nesrin Ulema'dan
Ödemiş'e OSB müjdesi
AK Parti İzmir Milletvekili Nesrin Ulema, İzmir’in
Ödemiş İlçesinde 20 yıllık hayali olan OSB ile ilgili beklenen müjdeyi verdi. Ulema, “OSB’nin yapımı 2015
programına alındı” dedi. 1993 yılında kurulan ancak,
çeşitli nedenlerle alt yapı ihalesi geciken Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili müjdeli haber AK Parti İzmir
Milletvekili Nesrin Ulema'dan geldi. Konu ile ilgili bir
açıklama yapan Ulema, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı nezdinde yürüttükleri girişimlerin sonuç
verdiğini belirterek Ödemiş OSB ile ilgili alt yapı çalışmalarının bakanlığın 2015 programına alındığını söyledi. "Bu vesile ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
Sayın Fikri Işık'a Ödemiş OSB ile ilgili desteklerinden
ötürü teşekkür ediyorum" diyen AK Parti İzmir Milletvekili Nesrin Ulema, bölgenin
gelişmişlik düzeyine önemli
katkı sağlayacak ve Ödemiş
ekonomisinin lokomotifi
olmaya aday olacak Organize Sanayi Bölgesinin
yatırım açısından da
oldukça elverişli
olduğunu vurguladı. Yatırımcı, sanayici ve
ticaret erbabına da
bölgeyi el birliği ile
kalkındırma
çağrısında bulundu.
(HABER
MERKEZİ)
Başbakan Yardımcısı Atalay, AK Parti Genel
Merkezi’nde gerçekleştirilen il başkanları toplantısı
öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazze’den Türkiye’ye yaralı sevkiyatının devam ettiğini belirten Atalay, ilk planda 200
yaralının Türkiye’ye getirilmesi için plan yaptıklarını söyledi. Atalay, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağı ile birlikte ilk olarak 4 yaralının
Türkiye’ye getirildiğini söyledi. Dün 18 yaralı ve
15 refakatçinin daha Türkiye’ye geldiğini belirten
Atalay, 18 yaralıdan birinin durumunun ağır
olduğunu kaydetti. Yaralıların 5’inin çocuk ve
birinin ise kadının hamile olduğunu vurgulayan
Atalay, “Bunlar Sağlık Bakanlığımızın denetimi altında tedavileri yapılıyor. AFAD’ın koordinasyonunda bu çalışmalar yürütülüyor. Genelkurmay
Başkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, TİKA ve
yardım kuruluşlarımız bu çalışmaları yürütüyor.”
diye konuştu.
Atalay, Gazze’ye başlayan insani yardımların da
yoğun olarak devam ettiğine vurgu yaptı. Atalay, şu
ana kadar AFAD tarafından 1.5 milyon dolar tutarında tıbbi malzeme gönderildiğini belirtti. 2 bin
500 gıda kolisinin de Gazze’ye ulaştırıldığına
dikkat çeken Atalay, “Yardımlar için İsrail’in
havaalanlarını kullanıyoruz. TİKA tarafından çok
sayıda yardım gönderildi. Türk Kızılayı tarafından
gıda paketleri gönderildi. Yatak, jeneratör gibi çok
sayıda yardım bölgeye ulaştırıldı. Birçok
yardımımız Gazze’ye devam ediyor.” ifadelerini
kullandı.
“ŞU ANDA TÜRKİYE’YE BİN
700 CİVARINDA EZİDİ İNTİKAL
ETMİŞ DURUMDA”
Bakan Atalay, konuşmasına şöyle devam etti: “Irak’ta çok olağanüstü bir karmaşa var. Belirsizlikler
var. Bir yandan yeni hükümet kurulması. Siyasi
çatışmalar devam ederken bir yandan da IŞİD’in y-
ol açtığı Musul, Telafer, Sincar ve bizim sınırlarımıza kadar uzanan çok ciddi insani dramlar var.
Tabi Musul’dan Arap ve Türkmenler bölgeyi terk
etti. Telafer Türkmen kentidir. Buradaki daha çok
Şii Türkmenler orayı terk etti. Sonra bölgede
yaşayan Ezidi diye nitelenen Kürt bir nüfusun 50
bini hareket halinde. Bunların bir kısmı Doha
civarında, bir kısmı Türkiye’ye geldi. Bir kısmı
sınır yakınlarında. Biz bunlara dönük yardımlarımızı da sürdürüyoruz. Şu anda Türkiye’de bin
700 civarında Ezidi intikal etmiş durumda.”
“20 BİN KİŞİLİK BİR
TÜRKMEN ÇADIRI KURACAĞIZ”
Türkmenlere şu ana kadar 110 TIR malzeme
gönderildiğini ve Türkmenlerin önemli oranda ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Atalay, Türkmenler için önce Sincar bölgesinde çadır kent kurulmasına karar verdiklerini ve sonradan o bölgenin
güvenli olmadığının anlaşıldığını vurguladı. Tespit
edilen yerde hızlı bir şekilde çadır kent kurulmasına
karar verdiklerini ifade eden Atalay, konuşmasına
şöyle devam etti: “20 bin kişilik bir Türkmen çadırı
kuracağız. Yönetimini onlara devredeceğiz. Bütün
ihtiyaçlarını biz temin edeceğiz. Bir yandan
Gazze’ye insani yardım, bir yandan Gazze’deki
yaralıların Türkiye’ye getirilmesi, bir yandan da
Ezidilere yardım için çalışıyoruz. Türkmenler
kardeşlerimize dönük ise çok önceden başlattığımız
yardım yoğun bir şekilde sürüyor." Açıklamalarının
ardından Atalay, gazetecilerin gündeme ilişkin
sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin, IŞİD’in
yaralıların Türkiye’deki hastanelerde tedavi edildiği
yönündeki iddiaları sorması üzerine Atalay, “Benim
bildiğim bir konu değil. O yönde hiçbir veri yok
bizim elimizde. Hele hastane tedavisi filan ama bizim kendi çabamızla bu Ezidilerde olduğu gibi tedavi politikası yoktur. Başka şeyler için Dışişleri
Bakanlığı için bu konularda bilgi vermesinde fayda
var. Benim yürüttüğüm çok farklı bir çalışma. İşin
siyasi boyutlarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızla ilgili gerekli açıklamaları yapıyor.” diye konuştu.
Çözüm süreci ile ilgili HDP’lilerle bir görüşme
gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği yönündeki
soruya ise Atalay, şöyle cevap verdi: “HDP’lilerle
biz bir araya geldik. Dün görüşmemiz vardı. Zaten
sürekli bir araya geliyoruz. Çözüm süreci gayet hızlı yürüyor. Önemli bir kurulumuz vardı dün biliyorsunuz, Türkiye’nin bütün güvenlik sorunlarını
görüştüğümüz MGK vardı. TBMM’den Haziran ayı
içinde bu konuda en ileri adımı attık. İlk defa
Türkiye bir çözüm süreci çerçevesi yasası çıkardı.
Biz şimdi daha rahat bir şekilde hem görüşmelerimizi yapıyoruz hem de çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu
anda yol haritamızı olgunlaştırma yönünde çok hızlı çalışıyoruz. O görüşmelerimiz sürüyor, bir yandan arkadaşlarımız örgüt kesiminde İmralı ile
görüşmelerini sürdürüyor.
Tabi çözüm süreciyle ilgili yol haritasını biz kendimiz önce olgunlaştıracağız. Sonra da bu olgunlaştırmayı paylaşacağız, devletin bütün kurumlarıyla hem de tabi diğer tarafla da uygun şekilde paylaşacağız. Yol haritası dediğimiz şöyle bir şey
herkes mutabık kalacak. Tarihi belli. Eylem belli.
Herkes o eylemi onaylayacak ki yerine getirsin. Bu
safha zor bir safhadır. Eylül sonuna kadar bu
safhayı tamamlayacağımızı düşünüyorum. Benim
koordinasyonumda tamamlayacağımızı düşünüyorum.”
Dünya Rabia Günü'nün sorulması üzerine ise
Atalay, bu konulardaki politikalarının belli
olduğunu ama 14 Ağustos’un Türkiye’de büyük bir
değişimin tarihi olduğunu altını çizdi. AK Parti’nin
doğuş ve doğum günü olduğunu belirten Atalay,
“Sizin söylediğiniz Mısır’daki olup bitenler bizim
siyasi tavrımız bellidir.” dedi. Bedelli askerlik ile ilgili soruya da Bakan Atalay, şu anda kendisinde bu
konuyla ilgili bilgisi olmadığını vurguladı.
(CİHAN)
AK Parti CHP’li SUSAM MECLiSiN
13 yaşında
14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin 13. kuruluş yıl dönümü, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda
düzenlenen bir törenle kutlandı. AK Parti İzmir İl
Başkanı Bülent Delican’ın ‘İl Başkanları Toplantısı’
nedeniyle Ankara’da olmasından dolayı katılamadığı
programa, il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik
kolları yöneticileri ile belediye meclis üyeleri katıldı.
Kutlama programında söz alan İzmir Büyükşehir
Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan,
“Bugün çok özel bir gün. Partimizin doğum gününü
kutluyoruz. İl Başkanımız Sayın Bülent Delican, İl
Başkanları Toplantısı nedeniyle aramızda değil. Kendisi akşam AK Parti Genel Merkezi’nde Genel
Başkanımız, Başbakanımız ve milletin seçtiği Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev
sahipliğinde düzenlenecek olan resepsiyona katılarak
İzmir’i temsil edecek. Bizler de burada bir program
düzenlemek istedik. Hepinizin bildiği gibi AK Parti, 14
Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. Milletimizin kuruluşumuzun hemen akabinde yapılan ilk genel seçimde
partimizi iktidara getirdi. 3 dönemdir iktidardayız. 13
yıldır partimiz her zaman milletin yanında oldu. Milletimiz de buna karşılık huzur, güven ve istikrarın
yanında saf tuttu, partimizi ve partimizin kurucusu
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hak ettiği yere getirdi.
Milletimiz, Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçmiştir.
Ben bu vesileyle milletimize 10 Ağustos’ta gösterdikleri teveccühten dolayı bir kez daha teşekkür ediyor,
partimizin 13’üncü kuruluş yılının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi. Bilal
Doğan’ın konuşmasının ardından üzerinde AK Parti’nin logosunun bulunduğu pasta alkışlar eşliğinde kesildi. (HABER MERKEZİ)
tatile sokulmasını eleştirdi
CHP İzmir Milletvekili, Sanayi ve
Ticaret Komisyonu Parti Sözcüsü
Mehmet Ali Susam torba kanun
görüşmelerinin yarıda kesilerek Meclisin
tatile sokulmasının yanlış olduğunu söyledi.Kanunun içinde destekledikleri ve karşı
çıktıkları maddeler bulunduğunu ifade eden
Susam, “Milletimiz çok net hatırlayacaktır
ki, torba kanun Soma’daki kazada hayatını
kaybeden madencilerin ve taşeronda
çalışanların sorunlarını çözeceği
söylenerek Meclise getirilmişti. Daha sonra içine devlete
borcu olan reel
sektörün, BağKur’a borcu
olan esnafın
ve toplumun
geniş kesiminin
hevesle
beklediği
af
maddeleri
ilave
edilmişti. 301 şehit madencinin
ailesi bu kanunla yaşam
koşullarının iyileşmesini bekliyor, madende çalışanlar çalışma
koşullarının ve sürelerinin
düzenlenmesini bekliyor, taşeron
işçiler kadro bekliyor, maden
sahipleri yapacakları yatırımlar
için bu kanunu bekliyor. Diğer
taraftan iş dünyası vergi ve sigorta
borcunu yapılandırıp, yeni yatırımlar yapmak için
bu kanunu bekliyor. Herkesin
beklediği bu
maddelerin
görüşmeleri
tamamlanmıştı. Kalan
maddeler
tasarıdan
CHP’li Susam kamuoyunun dikkatle beklediği torba kanunun yarıda kesilerek
Meclisin tatile sokulmasını eleştirdi,
“AKP’nin siyasi ikbali için milletin heves ve
umutları yok sayıldı” dedi
çıkartılarak görüşülen maddelerin hızla yasalaşması gerekirdi” dedi.
Hükümetin 12 yıllık iktidarı boyunca milletin
beklentileri yerine kendilerinin ve az sayıda lobi
grubunun isteklerini önemsediğini ifade eden
Susam; “Bir kez daha görülmüştür ki AKP’nin amacı milletin sorununu çözmek değil, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyasi prim yapmak
için bu tasarıyı milletin gündeminde tutmak olmuştur. Milletin umudu AKP’nin siyaset hevesine kurban verilmiştir. Partilerinin içindeki çatışmaları dindirmek için Meclisi kapatarak, yüzlerce
Milletvekilinin binlerce saat süren emeğini heba
etmişlerdir. Bu koşullarda tasarı ancak yılbaşına
doğru yasalaşabilecektir. Vergi barışının sağlanması, sosyal güvenlik şemsiyesinin Bağ-Kur’lular üzerinde yeniden açılması, şehit madencilerin
ve taşeron işçilerinin beklentileri 4 ay ertelenmiştir. Yapılan en hafif tabiriyle haksızlıktır,
saygısızlıktır ve ayıptır. Millet bunun hesabını sorar” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)
SAYFA 8
SONDAKiKA GAZETESİ >>
İNCE ZIMBALAR
Sabit
İNCE
sabitince1@hotmail.com
CHP VE İNCE
TESBİTLER
Seçim sonuçlarından sonra en gerçekçi ve
acı tespitleri bana göre Muharrem İnce yaptı.
Çünkü İnce'yi çıkışlarında ve hareketlerinde ne
kadar fanatik ve agresiz bulsanız da- ki şahsen
ben çoğunu böyle değerlendirenlerden
biriyim- bu tespitler iyi düşünülmesi gereken
tesbitler.
Her ne kadar kaybetmedik, ekmeleddin
kazandı deselerde ortada gerçek bir hezimet
var.
Bu hezimet karşısında sus pus etmek, ortadan
kaybolmak ve kendini sessize almak da çare
değil. susmakla bir yere varılmaz, konuşmak
ve çare aramak lazımdır.
Chp yönetimi bu durumu kabullense bile
taban ve chp'nin yok olmasına gönülleri razı
olmayacak yönetici ve idareciler bunu kabullenmemeli ve geçiştirmeye de çalışmamalıdırlar. Çünkü chp adı, tarihi ve misyonu olan bir
partidir. Bu partinin göz göre göre yok olmasına kimse göz yumamaz ve bu tarihi vebali
de alamaz.
Yurttaşların umutsuzluğa sürüklenip, partinin
eriyip gitmesine ve Anap gibi bitmesine hiç bir
aklı başında chp'li razı olamaz ve olmamalıdırda. Cumhuriyeti kuran bir parti yok olmamalı, kendi kendini bitirmemelidir.
Bendeniz Chp zihniyetini hiç benimsemedim,
statükocu, halkı anlamayan, halka tepeden
bakan, kendini yönetici, halkı da yönetilen gibi
gören bir partiyi elbette sevmem mümkün
değil. Ama bu o partiye düşman olmamı da
gerektirmediği gibi, demokrasinin gereği o
partinin demokratik rejim için gerekli
olduğuna inanan bir insanım. Ama ülke
yararına, demokrasi yararına, akıllı ve ülke
çıkarlarına uygun şekilde halkın arzusuna göre
muhalefet yapan, iktidarın zamanı geldiğinde
frenlenmesine ve hata yapmamasına karşı
çıkıp, engel olabilen bir akıllı muhalefet yapılması şartıyla tabii.
5 maddelik adeta ültimatom gibi sözlerinin
sonunda hezimete kılıf bulma zamanı değil,
çare olma zamanıdır diyor İnce. Bence tamamen haklı chp buna kesinlikle bir çare bulmalıdır. Yoksa önceki yazımda belirttiğim gibi
sol kesimi ve chp tabanını hdp'ye eliyle teslim
etmek zorunda kalacaktır.
Bakın Muharrem İnce'nin 5 maddelik ikaz ve
uyarılarında neler söylüyor:
Muharrem İnce, “Seçim sürecinde ter döken
il-ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize, kadın
ve gençlik kollarımıza, üyelerimize, gönüllülerimize teşekkürler” diyerek başladığı değerlendirmelerine şöyle devam etti.
1- Ortada büyük bir hezimet var, hala susmak
ve başarılıyız demek yakışmıyor. Bu durumu
kabullenemeyiz, geçiştiremeyiz.
2-Yurttaşlarımızın umutsuzluğa sürüklenmesini ve partimin eriyip gitmesini seyretmeyeceğim.
3- Bu kötü sonucu öngördüm, uyardım ama
partime zarar vermemek için sustum ve seçimi
kazanmak için çalıştım.
4- Atatürk'ü terk eden, emeği önemsemeyen,
kuruluş felsefesinden uzaklaşan, solu yok
sayıp çareyi sağda arayanlar CHP'de başarılı
olamaz.
5- Şimdi hezimete kılıf bulma zamanı değil,
çare olma zamanıdır.
8 GÜNCEL
15
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ben Deprem’e Hazırım Ya Siz ‘ konulu Marmara Depremini anma etkinliğine
Herkes İçin Acil Sağlık Derneği – HİASD , İzmir İnşaat Mühendisleri Odası, AFAD İzmir İl Müdürlüğü, AKS 110 Arama Kurtarma Ekibi, Ege Bölgesi Arama Kurtarma Topluluğu, İzmir Kızılay Şubesi stand açarak ve çalışmalarını sergileyerek katıldı
P
rogramın açılışında konuşan
HİASD Başkanı Dr. Ülkümen
Rodoplu; Marmara Depremi’nin
üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen, geçen bu süre içerisinde depremlere hazırlık konusunda bir karış yol
alınamadığını ifade etti. Dr.Ülkümen Rodoplu
sözlerine şöyle devam etti: “Depremler ve
diğer doğal afetler ülkemizde olmaya devam
edecek. Marmara Depreminin üzerinden
geçen 15 yıllık süre zarfında bugün çok
büyük üzüntüyle görüyoruz ki, toplumsal duyarlılık azalmış, bu konunda devlettin yapmış
olduğu çalışmalar gerilemiş, Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, bu
konuyla ilgili tüm kuruluşlar ne yazık ki
kaderci bir yaklaşım içerisine bürünmüşlerdir”.HİASD Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu konuşmasına
Japonya’daki toplumsal duyarlılık ve eğitim ile ilgili
bilgiler vererek devam
etti. Japonya’da vatandaşların depremlere
hazırlık konusunda
çok duyarlı olduklarını vurguladı. Sözlerini şöyle
sürdürdü: “Her
Japon depreme
hazırlık konusunu
doğayla baş edebilme
fırsatı olarak görmektedir. Doğanın yıkıcı gücü
karşısında biz insanlar aklımızı, bilimi ve çağdaş
metodları kullanarak insanların
hayatta kalmasını sağlayabiliriz. İşte
bugün Japonya eğer depremlere karşı hazır bir
toplum ise bunun en önemli etkisi de eğitim
sistemindeki güncel, çağdaş ve bilimsel
temellere dayalı eğitim metodlarını uygulamalarıdır. Bugün ne yazık ki Türkiye’de
afetler, deprem, sel, yangın gibi bir çok
konuda ne yazık ki okullarda planlanmış,
devam eden kalıcı eğitim programları yoktur”. Karşıyaka Belediye Başkanı H.Mutlu
Akpınar ve Karşıyaka Kaymakamı Saadettin
Yücel’in Herkes İçin Acil Sağlık Derneği’nin
stadını ziyaretinde Dr.Ülkümen Rodoplu, Deprem sonrası ilkyardım konusunda açıklamalarda bulundu: “Depremlerden hemen
sonra karşımıza çıkan en ciddi ölüm sebepleri; kanamalar, kırık, çıkık ve ezilmelerdir.
Kanamalarda ilkyardım, kanayan bölgenin
17 Ağustos’u unutmamak,
UNUTTURMAMAK İÇİN
İ
üzerine temiz bir
bezin uygulanması
ve tampon edip
kanamayı durdurmaktır. Bu uygulama hayat
kurtarıcıdır.
Kırık, çıkık,
ezilme varlığında
da kırık olduğundan şüphelenilen
bölgenin sağına soluna sert karton mukavvalar konularak, tespit
edilebilir. Böylece kırık kemik
uçlarının içinden geçen sinir, kas ve
damarlar koruma altına alınacak ve kanama
riski ortadan kalkacaktır. Depremlerden sonra
gecen 6 – 8 saatlik süre içerisinde ki biz bu
süreye altın saatler diyoruz. Bu süre içerisinde
ambulansların, arama kurtarma ekiplerinin
yaralıya müdahale edebilme olanağı çok sınırlıdır. O nedenle İlkyardım bilenler bu bilgilerini komşularına, akrabalarına, yakınlarına
uygulamaktadır. O nedenle depremlere hazırlık konusunda ilkyardım bilgilerinin tazelenmesi, ilkyardım öğrenilmesi ve öğretilmesi
son derece önemlidir. Yine kırık tespiti
sırasında boyunun korunması ve bu amaçla da
boyunlukların takılması, bunları kullanmayı
bilmekte son derecede önemlidir.” Karşıyaka
Belediye Başkanı H.Mutlu Akpınar’a boyunluk takarak bu uygulamanın nasıl yapıldığını
diğer konuklara gösteren Dr. Ülkümen
Rodoplu sözlerini şöyle tamamladı: “Hepimiz
önce Kişisel Eylem Planlarımızı yapmalıyız.
Afetlere hazır olmanın en önemli yolu budur.
Bir sarsıntı sırasında ne yapacağımızı, sarsıntı
sırasında nerede saklanacağımızı öğrenmeliyiz. Evimiz tamamen yıkılsa bile bu evde
yaşayan bazı kişiler kurtulacaktır. Bunlar
sağlam bazı eşyaların yanına saklanan kişiler
olacaktır. Evlerimizde bazı eşyalar bina tamamen yıkılsa bile yok olmayacak bunların
yanında yaşam üçgenleri olacaktır. Bu eşyalar
sırasıyla; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi,
koltuk takımıdır. İşte bu sarsıntı sırasında az
önce saymış olduğum eşyaların yanına kaçar
yüzümüzü ve boynumuzu başımızla birlikte
koruyacak şekilde cenin pozisyonunda yan
yatar isek bu eşyalar sayesinde ve yanlarındaki
yaşam üçgeni sayesinde kurtulma şansımız
artabilir. Yeter ki hayatta kalalım. Bina tamamen yıkılsa bile arama kurtarma ekipleri er
geç bizleri bulacaktır. İşte Kişisel Eylem Planı
dediğimiz konulardan en önemlisi işte budur.
Evimizin içerisinde bizi koruyacak, yanında
yattığımızda hayatta kalmamızı sağlayacak
bazı eşyaların tespit etmek ve onların yanında
cenin pozisyonunda yatmaktır. Tabi bu konuda
aile bireyleriyle belli aralıklarda tatbikat yapmamız zorunludur.” Dr. Rodoplu sözlerini
şöyle tamamladı: “Marmara Depreminin 15.
yılda Herkes İçin Acil Sağlık Derneği olarak
diyoruz ki Biz Deprem’e Hazırız Ya Siz ?”
(HABER MERKEZİ)
nşaat Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi, 17 Ağustos 1999
yılında Gölcük’te meydana
gelen ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine
neden olan depremi unutmamak
ve unutturmamak adına Buca’da
etkinlik düzenledi. Şirinyer
pazaryeri yakınlarında stant kurularak toplumda deprem bilici oluşturmayı hedefleyen etkinliğe Buca
Belediye Başkanı Levent Piriştina
da destek verdi. Başkan Piriştina,
“17 Ağustos da yaşanan acıların
tekrar yaşanmaması, hataların
tekrar edilmemesi için elimizden
geleni yapacağız” dedi. İnşaat
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Başkanı Ayhan Emekli önderliğinde düzenlenen etkinliğe Buca
Belediye Başkanı Levent Piriştina,
Disk’e bağlı Emekli Sen sendikası
üyeleri, Buca Kent Konseyi yöne-
Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı ihalesi sonuçlandırılarak kazanan firma ile sözleşme
imzaladı ve yer teslimi yapıldı. 88 milyon
447 bin liraya mal olacak tesisin inşaatı 600
günde tamamlanacak. Yapım maliyetinin bir
kısmı İZSU’nun Dünya Bankası Uluslararası
Finans Kurumu IFC’den aldığı krediden
karşılanacak.
Arıtma kapasitesi yüzde 36 artacak
İzmir Körfezi’nin hayata dönüşünü
sağlayan Büyük Kanal Projesi kapsamında
2000 yılında hizmete giren Çiğli Atık Su
Arıtma Tesisi’nde halen işletmedeki 3 faz
arıtma ünitelerine ek olarak, saniyede 2.5
metreküp atık su arıtma kapasiteli 4. faz inşa
edilecek. Mevcut arıtma tesisine eklenecek
bu yeni hatla, halen günde 604
bin 800 metreküp olan arıtma
kapasitesi, günde 216 bin metreküp artarak 820 bin 800 metreküpe ulaşacak. Yeni hat 1
milyon 80 bin kişiye hizmet
edecek. Böylece günde 24 saat
kesintisiz olarak çalışan Çiğli
Atık Su Arıtma Tesisi’nde
timi ile vatandaşlar destek verdi.
Kurulan stant da katılımcılara olası
bir deprem anında yapılması
gerekenleri anlatan kitapçık, 17
Ağustos depremini anlatan
broşürler dağıtıldı. Katılımcılara
ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası
tarafından hazırlanan şapka ve
düdük hediye edildi. Etkinliğe
destek vererek standı ziyaret eden
Başkan Levent Piriştina’ya stant
hakkında bilgi veren İzmir Şubesi
Başkanı Ayhan Emekli,
amaçlarının 17 Ağustos’u unutmamak ve unutturmamak olduğunu
söyledi. Başkan Piriştina da
yapılan etkinliğin, depreme karşı
duyarlılık yaratmak ve toplumda
deprem bilincini yaygınlaştırmak
için önemli bir adım olduğunu
söyledi. Piriştina, etkinlikte emeği
geçen herkese teşekkür etti.
(HABER MERKEZİ)
mara Depremi’nin yıldönümünde, AKUT işbirliğinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. 15-20
Ağustos tarihleri arasında Uğur Mumcu Kültür
Merkezi’nde fotoğraf sergisi açılacak. 15 -17
Ağustos'ta yine aynı yerde uzmanların katılacağı
"Afet Bilinçlendirme" seminerleri düzenlenecek.
16-17 Ağustos’ta Büyük Park içinde Akut tarafından deprem standı kurulacak. Marmara Depremi’nin acısının hala yüreklerde hissedildiğini
dile getiren Bornova Belediye Başkanı Olgun
gerekli bakım ve yenilemelerin daha iyi
yapılabilmesi ve yağışlı havalarda daha yüksek debilerde atık su arıtılabilmesi mümkün
olacak. Mevcut arıtma tesisinde olduğu gibi,
yeni inşa edilecek hatlarda da atık su tamamen biyolojik yöntemlerle arıtılacak ve
hiçbir kimyasal madde kullanılmayacak.
“Yüzülebilir Körfez” hedefiyle “Büyük
Körfez Projesi”ni başlattıklarını ve Çiğli Atık
Su Arıtma Tesisi’ndeki 4. faz ünitesinin Körfez’deki iyileşmeyi sürdürmek için önemli
bir yatırım olduğunu söyleyen İZSU yetkilileri, “Körfezin yaşama dönmesini sağlayan
Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen
Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi, İzmir’in gurur
duyduğu bir işletmedir. Atık su deşarj kalitesi
açısından Türkiye’deki örneklerinden ileride
ve iddialı olan bu tesisi, daha ileri götüreceğiz. Tesise 4. faz arıtma üniteleri
kazandıracağız” diye konuştu. İZSU yetkilileri, atık su arıtmalarına yönelik çalışmaların hizmet programlarında öncelikli bir
yer tuttuğunu ve Çiğli Atık Su Arıtma
Tesisi’ni iyileştirme ve kapasitesini artırma
çalışmalarının da bu çerçevede büyük önem
taşıdığını belirtti. (HABER MERKEZİ)
zmir’in köklü spor kulüplerinden Göztepe’nin
Urla'da yaptırdığı Adnan Süvari Tesisleri
törenle hizmete girdi. Tesislerin açılış törenine
katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, taraftarın stat taleplerine “Mem-
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ
Ziyarette konuşan DAGAB Genel
Başkanı Doğan Bayram, DAGAB’ın
gerçekleştireceği sosyal sorumluluk
projeleri ile ilgili bilgiler vererek,
“İzmir genelinde Konak’tan başlamak
üzere, kitap okuma kampanyası
düzenliyoruz. Bu çerçevede toplaya-
Atila: ”Türkiye olarak deprem riski altında
olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bornova Belediyesi olarak bu bilinci yaygınlaştırmak
amacıyla belirli zamanlarda deprem panelleri
düzenleyerek, mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza, okullardaki öğrencilerimize Temel
Afet Bilinci eğitimleri veriyoruz. Bornova sınırları
içerisinde yapılan zemin etütlerini sahada denetliyoruz" dedi. 17 Ağustos Marmara Depremi’nin asla
unutulmayacağını belirten Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila şöyle konuştu: “Ülkemizde
deprem nedeniyle hayatını kaybedenleri bir kez
daha rahmetle anıyoruz. Ailelerine başsağlığı
diliyoruz. Yaşadığımız bu acı olaylardan mutlaka
önemli dersler çıkarmalıyız. Uzmanlar, İzmir'in
Birinci Derece Deprem Kuşağı’nda yer aldığını
bildiriyor. Bu yüzden deprem bilinci hayati önem
taşıyor. Biz de Bornova Belediyesi olarak deprem
bilincinin oluşması için çalışmalar yapıyoruz.”
(HABER MERKEZİ)
yakışan tesis
nuniyetle yaparız. Büyükşehir Belediyesi 25 bin
kişilik stadı yapmaya maddi olarak muktedirdir”
yanıtını verdi. Başkan Kocaoğlu’nun sözleri
açılışa katılan taraftarları coşturdu. Göztepe Spor
Kulübü'nün Urla’da yaptırdığı, yapım çalışmalarına İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin de destek verdiği
Adnan Süvari tesisleri, kulübün
kuruluş tarihini sembolize eden
19.25’de açıldı. Açılış törenine
Başkan Kocaoğlu’nun yanı sıra,
Milli Takımlar Teknik Direktörü
Fatih Terim, ilçe belediye başkanları, kulübün eski ve günümüzdeki
yöneticileri ile taraftarlar katıldı.
Sepil’den Başkan
Kocaoğlu’na teşekkür
Göztepe Spor Kulübü Başkanı
Mehmet Sepil açılış töreninde
yaptığı konuşmada, kulübün 90
yıldır özlemini duyduğu tesislere
kavuşmasının mutluluğunu
yaşadıklarını belirterek, tesisin inşaatı aşamasında verdiği büyük
destekten dolayı Başkan Aziz Ko-
caoğlu’na teşekkür etti. Sarı kırmızılı kulübün efsane futbolcularından Nevzat Güzelırmak ise
tesislere adı verilen unutulmaz teknik adam Adnan
Süvari’nin, hem Göztepe’yi, hem İzmir’i, hem de
Türk futbolunu yükseklere taşıyan bir isim
olduğunu söyledi. Bir dönem Göztepe’yi de
çalıştıran Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih
Terim de Göztepe gibi kulüplere Türk futbolunun
ihtiyacı olduğunu belirterek, “Göztepe Süper
Lig’e çok yakışacaktır” diye konuştu.
“Stat yapmaya muktediriz”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Türkiye ve Avrupa’da tarihi başarılara
imza atan Göztepe’nin Adnan Süvari Tesislerine
kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, 90 yıllık Göztepe camiasına hayırlı olmasını
diledi. Taraftarların stat taleplerini dile getiren
tezahüratlarını “Memnuniyetle” diyerek yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, “Stat yapımı konusundaki süreci burada anlatmayacağım ama İzmir
Büyükşehir Belediyesi 25 bin kişilik stadı yapmaya maddi olarak muktedirdir” diye konuştu.
Başkan Kocaoğlu’nun bu sözleri Göztepeli
taraftarlardan büyük alkış topladı.
(HABER MERKEZİ)
cağımız kitapları, özellikle kitap
okuma oranı düşük olan semtlerden
başlamak üzere vatandaşlarımıza dağıtacağız ve kitap okumalarını teşvik
edeceğiz. Ayrıca oluşturacağımız
DAGAB Hatıra Ormanı ile yeşile ve
çevreye olan duyarlılığımızı vurgulayarak, daha yeşil bir İzmir’e katkıda
bulunmayı amaçlıyoruz.” dedi.
Bayram; kentsel dönüşüm konusunda
vatandaşlara yardımcı olmak
amacıyla, ücretsiz hukuki danışmanlık
hizmeti vereceklerini de sözlerine ekledi.
AYNI ÇATI ALTINDA 22 İL
Daha sonra konuşan Ege Bölgesi
Ağrılılar Birliği Genel Başkanı ve
DAGAB Eş Başkanı Mustafa Metin
Yardımcı da, Doğu Anadolu Bölgesi’nin 13, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de toplam 9 ilinden göç ederek
İzmir’de yaşayan hemşehrilerini aynı
çatı altında topladıklarını ifade ederek,
“Amacımız, Doğu ve Batı arasında
kültürel bir köprü kurulmasına
öncülük ederek, kardeşlik duygularının
pekişmesine hizmet etmektir. Bu böl-
gelerimizin toplam 22 ili DAGAB
çatısı altında temsil edilmektedir.”
dedi.
VALİ TOPRAK:"SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİNİ
DESTEKLEYECEĞİZ"
İzmir Valisi Mustafa Toprak da,
DAGAB tarafından gerçekleştirilmek
istenen sosyal sorumluluk projelerine
imkanları nispetinde destek olacaklarını belirterek, “Türkiyemizin
neresinden olursak olalım, yaşadığımız
kent İzmir’in daha güzel olması için
her birimiz üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmeliyiz.
Yarınlarımızın daha güzel olması,
çocuklarımıza daha güzel bir gelecek
bırakmak için, birbirimize, farklılıklarımıza yönelik hoşgörümüzü
artırarak bakmalıyız. Bu anlamda
DAGAB’ın hedefleri ile projelerini anlamlı buluyorum. Çalışmalarınızda
başarılar dilerim.” diye konuştu. Ziyaretin sonunda İzmir Valisi Mustafa
Toprak’a, DAGAB tarafından özel
olarak hazırlattırılan Atatürk portresi
hediye edildi. (HABER MERKEZİ)
Malzemeler belediyeden, işçilik vatandaştan
Karabağlar’da
imece yaşatılıyor
K
Bornova’da depreme karşı hazırlık eğitimi
17 Ağustos depreminin 15. yılı nedeniyle Bornova
Belediyesi Deprem Etüt Merkezi, AKUT işbirliğiyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Fotoğraf sergisi
ve seminerlerin yanı sıra Büyük Park içinde kurulacak deprem standı ile deprem hakkında yanlış
bilinen ya da bilinmeyen konular ile ilgili bilgiler
verilecek. Görsel ve sözlü anlatımlarla vatandaşlar
olası bir afete yönelik nasıl davranılması
konusunda bilinçlendirilecek. Bornova Belediyesi,
binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Mar-
projelerini destekleyeceğiz
İ
zmir Valisi Mustafa Toprak, Doğu
Anadolu-Güneydoğu Anadolu Birliği’nin (DAGAB) gerçekleştireceği sosyal projeleri imkanlar elverdiği
ölçüde destekleyeceklerini söyledi.
DAGAB Yöneticileri İzmir Valisi
Mustafa Toprak’ı ziyaret etti. Ziyarete;
DAGAB Genel Başkanı Doğan
Bayram, Ege Bölgesi Ağrılılar Birliği
Genel Başkanı ve DAGAB Eş
Başkanı Mustafa Metin Yardımcı, Eş
Başkanlar; Ahmet Anık (Bitlis), Hıdır
Akın (Mardin), Muhlis Yavaş (Muş),
Mehmet Zeki Bulut (Elazığ), DAGAB
Kadın Kolları Başkanı Suna Yasak,
Kadın Kolları Yöneticisi Fatma Han
ve Kültür Komisyonu Başkanı
Mehmet Emin Dağ katıldı.
arabağlar Belediyesi vatandaşla işbirliği içerisinde,
imece usulüyle ilçede çalışmalar gerçekleştiriyor. Mahallelerdeki merdiven, istinat duvarı,
kaldırım gibi küçük yapısal eksiklikler belediyenin malzeme desteği,
vatandaşın işçiliğiyle gideriliyor.
Muhtarlar kanalıyla mahallelerdeki
eksiklikler belediyenin ilgili birimlerine iletiliyor, belediye ekipleri ise iki
gün içinde gerekli malzemeleri mahalleye gönderiyor. Ustalık
yeteneğine sahip vatandaşların
yapımını gerçekleştirdiği çalışmaları
mahalle muhtarları ve belediye ekipleri yerinde denetliyor. İşçiliği
gerçekleştiren mahalleli vatandaşlar
ise belediyeyle dayanışma içinde
çalışmaktan çok memnun olduğunu
dile getiriyorlar. Başkan Selvitopu ise
Karabağlar’ın mahallelerinde yapılması gereken genel çalışmaları
belediye ekiplerinin sürdürdüğünü
ancak bu tarz basit işlerde muhtarlar
ve vatandaşlarla imece usulü ile
çalıştıklarını söyledi. Karabağlar
Belediyesi örnek bir çalışmaya daha
imza attı. İlk kez gerçekleştirilen
uygulamada vatandaşlarla bazı mahallelerde ortak çalışma yürütülerek
imece kültürü de yaşatılmış oluyor.
İlk olarak Salih Omurtak ve Yüzbaşı
Şerafettin mahallelerinde gerçekleştirilen programda muhtarlar
kanalıyla mahallelerin merdiven, istinat duvarı, kaldırım yapımı gibi
küçük yapısal eksiklikler belediyeye
bildirildi. Vatandaşlarla ve muhtar-
SiYAH MAVi KIRMIZI SARI
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
9 GÜNCEL 15
Karşıyaka'da Rodoplu ve
Akpınar'dan afet eğitimi Vali Toprak: DAGAB’ın sosyal
İZSU’dan “dört dörtlük” yatırım Göz-Göz’e
İ
İ
zmir Büyükşehir Belediyesi, çevre için
88.4 milyon liralık yeni bir yatırıma daha
başladı. Çiğli’deki atıksu arıtma tesisinin
kapasitesini günde 216 bin metreküp artıracak 4. faz sayesinde, yağışlı havalarda daha
yüksek debilerde atık su arıtılabilmesi
mümkün olacak. İzmir Büyükşehir
Belediyesi “Büyük Körfez Projesi” kapsamında “yüzülebilir körfez” hedefine ulaşmak için çevre yatırımlarını aralıksız
sürdürüyor. Giderek sığlaşan İzmir Körfezi’ni eski günlerine döndürmek amacıyla
TCDD işbirliği ile rehabilitasyon projesini
hayata geçirmek için ÇED onayı bekleyen
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da
Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesini
artıracak yatırıma başladı. Çiğli Atık Su
SAYFA 9
MAVi KIRMIZI SARI
larla dayanışma içerisinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında
belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından mahallenin ihtiyacı olan
çimento, kum, parke taşı, bordür taşı
gibi malzemeler muhtarlıklara gönderildi. Mahallelerde muhtarlarla
görüşen ve işini iyi bilen inşaat ustaları tarafından mahallelerindeki çalışmalara başlandı. Bu yöntemle Salih
Omurtak Mahallesi’nde yokuş bölgelerde merdiven ve istinat duvarı,
Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi’nde ise
istinat duvarı yapıldı.
Vatandaşlarımızla dayanışma
içinde çalışıyoruz
Mahallelerin eksikliklerini en iyi
orada yaşayan vatandaşların ve mahalle muhtarlarının bildiğini belirten
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ilçeyi güzelleştirmek
mahallelerin eksikliklerini gidermek
için muhtarlar ve vatandaşlarla
dayanışma içerisinde çalıştıklarını
söyledi. Karabağlar’ın mahallelerinde yapılması gereken genel
çalışmaları belediye ekiplerinin
sürdürdüğüne ancak bu tarz basit
işlerde muhtarlar ve vatandaşlarla
imece usulü ile çalıştıklarına da değinen Başkan Selvitopu, “Biz
Karabağlar’ı birlikte güzelleştirmek
için yola çıktık. Bu kapsamda da
vatandaşlarımızda her konuda
dayanışma içerisindeyiz. Yüzbaşı
Şerafettin ve Salih Omurtak Mahalle
muhtarlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu
çalışmalarda mahallelerdeki küçük
eksiklikleri birlikte hareket ederek
çözdük. Muhtarlarımız bize bu mahallelerde yapılacak küçük çalışmalarda işinin ehli ustaların
çalışacağını belirterek bizden
malzeme talep ettiler. Biz de mahallelerde gerekli incelemeleri yaparak
gerekli malzemeleri muhtarlıklara
gönderdik. O mahallelerde yaşayan
işinin ehli usta vatandaşlarımız da
merdiven, istinat duvarı gibi çalışmaları yaptılar. Ekiplerimiz de çalışmaları yerinde incelediler.” Dedi.
Vatandaşlar ve muhtarlar
çok memnun
Mahallelerde yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını ifade
eden Salih Omurtak Mahalle Muhtarı
Abdullah Karslıoğlu ile Yüzbaşı Şerafettin Mahalle Muhtarı Fuat Sümbül, Belediye Başkanı Selvitopu ile
çalışmalarda kendilerine yardımcı
olan ilgili birimlere teşekkür ettiler.
Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi’nde
yaşayan ve mahalledeki istinat duvarını yapan Esat Şahin ise mahalle
muhtarıyla görüşmelerinden iki gün
sonra belediye ekiplerince
malzemelerin mahalleye getirildiğini
belirterek, “Belediye ekipleri isteğimizi geri çevirmedi ve çok kısa
bir sürede bize malzeme desteği
sağladı. Ben de mahallemizde yapılması gereken istinat duvarını yaptım.
Şimdi evimde güvenle oturuyorum.
Belediye başkanımıza ve Karabağlar
Belediyesi’nin tüm çalışanlarına
teşekkür ediyorum.”diye konuştu.
(HABER MERKEZİ
GÜNDEME DAİR
Timuçin
GÜNDEM
tgundem64@hotmail.com
KPSS, KPDS…
REZALETİ
Evladı olanlar anlayacaklardır ne demek
istediğimi. Hele ki, üniversite sınavı öncesi
hazırlık dönemi ve sınavların akabinde de kızlıerkekli evlerinden barklarından koparılmış
haldeyken, 4-5 yıllık zorlu üniversite maratonundan yorgun argın çıkmış gençlerimizin
aileleri daha iyi anlayacaklardır beni. Döktükleri
paraya mı, çektikleri evlat hasretine mi yansınlar onlarda şaşırmış durumdalar. Hele hele ki,
diplomasını alma saadetine erebilmiş, yeni
mezun, geleceğe umutla bakmak isteyen, idealist üniversiteliler herkesten daha iyi algılayacak
ve anlayacaklardır serzenişimi. İşi, içinden çıkılmaz hale getirenlerden algılama ve anlayış beklemek gelinen bu aşamada manasız olacaktır.
Anlayışları kıt olmasaydı zaten bu rezalete bir
dur diyebilirlerdi.
Sen, vatan evlatlarını gençliklerinin baharında al, kurduğun üniversitelerde yıllarca
okut. Mezun ettikten sonra da “biz verdiğimiz
eğitimin kalite yeterliliğine güvenmiyoruz, size
ve hocalarınıza da, eğitim sistemimize de
güvenmiyoruz. Bir baltaya sap olmak istiyorsan
gel seni birde kamu personeli seçme ve dil sınavlara tabi tutalım. Yetmedi eleman talep eden
kamu kurumlarının ayrıca yazılı ve sözlü sınavlarına da katıl. Senden bir güzelde harç
alalım. Neticede sizler veli nimetimizsiniz demeye vardırılıyor iş. Çektiğin eza ve cefa yetmedi,
bunu biraz daha katmerlendirelim. Ki, hayatın
zorluklarını, bu ülkede yaşamanın dezavantajlarını anla.” Mezuniyet sonrası işe girebilmek,
öğrenimini devam ettirebilmekte olduğu gibi
vatandaşların sürekli sınava girmesini gerektiriyor. Hiçbir ülkede eğitim ve istihdam sektörü
bu denli acımasız ve yoğun bir sınav sistemine
sahip değildir. Hepsi vatandaş için ayrı ayrı
birer Çin işkencesidir. Devletin kendi beyin
gücüne reva gördüğü haksızlıktır. Harç alma
mevzuuna gelince, aklımıza Tüketici Birliğinin
müteaddit beyanatları geliyor. Öğrenim görmek
isteyen gençleri veya işe almayı düşündüğü
kişileri sınava sokarak ciddi bir gelir elde ettiğini vurgulayan Tüketici Birliği, bu sınavlar
için ödenen paraları soygun olarak görüyor ve
“insanlık ayıbı” olarak nitelendiriyor. Konuyla
ilgili “Kılavuzu ÖSYM olanın başı borçtan kurtulmaz” gibi kulağa da hoş gelen birde özdeyiş
türetmişler. Cuk diye de oturmuş hani.
Yeri gelmişken kısaca ülkemizde ki birkaç
sınavı sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi sıkı
durun; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS),
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), Dikey
Geçiş Sınavı (DGS), Kamu Personeli Yabancı
Dil Tespit Sınavı (KPDS), Tıpta Uzmanlık
Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Askeri Liseler ile
Bando Astsubay Hazırlama Okulu Giriş Sınavı
(ALS), Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin
Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS), Devlet
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, Açık Lise,
Açık Öğretim Fakültesi, Motorlu Taşıt Sürücü
Adayları Sınavı, Orta Öğretim Kurumları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS),
Polis Koleji Aday Tespit Sınavı, Uzman Jandarma Okulu Seçme Sınavı, Yüksek Seçim Kurulu Kadrolarına Merkezi Yerleştirme Sınavı,
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile PTT Genel
Müdürlüğü Kadro ve Sözleşmeli Pozisyonlar
İçin Merkezi Yerleştirme Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Adalet
Bakanlığı Adli Yargı Hâkim Adaylarını Seçme
Sınavı, Yüksek Seçim Kurulu Kadrolarına
Merkezi Yerleştirme Sınavı gibi emin olunuz
daha nice nice gün yüzü görmemiş yüzlerce
sınav var hayatımızda. Başınız döndü, hafakanlar bastı değil mi? El insaf, el vicdan, el izan.
Adama yuhhh! derler birader. Bu ne hal. Yazık
günah bu gençlere.
İşin bir başka boyutu da, üniversitelerin
değişik bölümlerine yerleştirilen ve mezun
edilen öğrenci sayıları ile sektörlerin istihdam
edebileceği azami insan sayısındaki, hayati
öneme haiz dengedir. Gençler kan ter içerisinde,
bin bir güçlükle mezun oluyorlar. Oldukları
günün ertesinde olduklarına olacaklarına bin
pişman oluyorlar. Sudan çıkmış balığa dönüyorlar adeta. Ülkenin beyin gücünü oluşturacak
olan pırıl pırıl evlatlar, kapı kapı, aylaaarca,
belki de yıllarca birde iş arıyorlar. Bir yarışta,
bir keyfiyette bu arenada yaşanıyor. Hısımakrabası dayısı, amcası, ağası, vekili, müvekkili
olanların gemisi yürüyor. Hem de hak-hukuk
gözetmeden yürüyor, yürütülüyor. Peki, ey devlet; senin hesap kitap yapan, mürekkep
yalamış kurumların yok mu? Bu hesabı iyi yaptırıp bu gençlerin iş araması yerine işverenlerin
bu gençleri mumla arayacağı, önlerinde diz
çökeceği bir düzen kurmak bu kadar mı zor?
Vatandaş mı devlete hizmet edecek, Devlet mi
vatandaşına hizmet edecek? Vatandaş mı devlet
için vardır, devlet mi vatandaşı için vardır? Elbette her şey vatandaş içindir. Gençlerimizin
Allah yar ve yardımcısı olsun. Hepinize gani
gani sabırlar temenni ediyorum.
Bahtınız açık olsun.
SAYFA 10
SONDAKiKA GAZETESİ >>
10 DENİZLİ HABERLERİ
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
15
2014
Cuma
97 Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
Yaz Kuran Kursu eğitimi döneminde
Cihan
ÜNAL
chn-unl@outlook.com
HOROZ ESKİ
GÜNLERİNE
HASRET
Hasret biter mi?
Denizli dediğimizde ne kadar kızı, tozu, horozu deseler de bir şey daha çok gelir akla…
2002-03 senesinde UEFA’da bir Anadolu takımı,
dünyanın sayılı takımlarına horozlanıyordu. Onun
Avrupa’da ki ötüşü Türkiye’nin gurur kaynağı olmuştu. Yanlış görmüyorsunuz UEFA da bir Anadolu
takımımız vardı. Hem de birçok büyük kulüp gidememişken o UEFA’da fırtına estiriyordu…
Denizlispor UEFA’da 2002-03 sezonunda 4.tura
kalmış Türkiye’yi gururlandırmış bir takımdır. Ne
yazık ki 11Yıl aralıksız mücadele ettiği süper lige
2009-10 sezonunda 17.olarak veda etmiştir.
Düşüş ki ne düşüş, kendini halen toparlayamayan
horoz, kentinin büyüklüğüne yakışmayan bir alt
ligde mücadele etmektedir. Son olarak göreve gelen
Başkan Kıbrıslıoğlu ve ekibi ile etkili transferler yapan Denizlispor, geçen sezon ki güçlü yapısını koruyup zayıf bölgelere takviyelerle süper lig için
savaşmaya hazır görünüyor…
Dedik ya ‘’Horoz eski günlerine hasret’’
Dedik ama Denizlispor bu zor yolda tek başına mı
koşacak?
En büyük güç 12.Adam desteği çok önemlidir. Artık
kentin vizyonuna yakışmayan bir ligde mücadele eden horozumuza inanma vakti gelmiştir. Güçlenen
kadrosu için süper lig kokusunu inceden çekmeye
başlayan horoza destek için şehrin kenetlenmesi
gerekir.
Başta taraftar grupları olmak üzere bütün şehir,
belediyesinden en küçük esnafına kadar hep birlikte
süper ligin kapısını çalmak için birlikte olunması
gerekir…
Horoz eski ihtişamlı günlerine geri dönmelidir…
Horozumuza bu sene en büyük destek 12 adam yani
bizlere düşmektedir.
SÜPER LİG için birlikte olmaya ne dersin DENİZLİ?
Hazır ol süper lig Denizlispor geliyor…
Yeni sezon öncesi başarılar horozum…
Tüm camilerde
çiçekler açtı
Ç
ocuklarımızı her yıl olduğu gibi bu
yıl yaz döneminde de, Kuran öğrenmeyi ve ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için bu yıl camileri doldurdular...
Ailelerinde yakından takip ettiği kurslara bu yıl farklı projeler uygulayan her caminin din görevlileri, bu yıl gözlemledikleri karşısında mutlu olduklarını ifade etti-
ler...
Kurs saatlerinin 10:00 ile 13:00 arası
45 dakikalık ders saati olmaktadır. Camilerimizde bu sene katılım da çoktu ve verimliydi. Saatlerin uzunluğunun amacı ise
camide cemaatin içerisinde bulunup o havayı teneffüs etmelerini sağlamaktı ve cemaatin her yıl artık bir önceki yıldan daha
çok çocuklarımızla birebir ilgilendiklerini
ve camileri sevdirmek için her türlü fedakarlıklar yaptıklarını gözlemledik....
Diyanet işleri başkanlığının başlatmış
olduğu proje kapsamındaki "CAMİLERE
KOŞALIM KUR'AN'LA BULUŞALIM''
teması altında çocuklarımızın ve ailelerinin
cami içerisinde ve dışarısında buluşup güzel tanışmalara da vesile olan bir proje olarak da hayata geçmesi biz din görevlilerini
ayrıca mutlu etti.
Denizli'deki camilerimizden;
Siteler Camisi din görevlisi Salih Can '' Camilerimiz şenlendi çok mutluyuz gelecekten de umutluyuz'' dedi.
Bakırlı Camisi din görevlisi Eşref Özen
''Her geçen yıl camilerimiz bir önceki yıldan daha çok öğrenciye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor'' dedi.
Gültepe Eyüp Sultan Camisi din görevlisi Nurullah Çengiz-Beyhan Yaman ''Camimizin adının Eyüp Sultan olması ve
Eyüp Sultana yakışan bir öğrenci potansiyelinin olduğunu görmekten bizlerde mutluluk duyuyoruz'' dedi.
2. Gümüşler cami din görevlisi Mustafa Kayalı '' Kursa katılım olan öğrencilerin
en alt seviyeden en üst seviyeye kadar verimli bir şekilde kursa devamlılıkları ve aileleriyle birebir iletişim içinde olmaları onlar ve bizler için başarının en önemli faktörüydü. Rabbimden duamız odur ki böylesi
güzelliklerin artarak devam etmesi imanlı
ihlaslı yaptığı her işte Allah rızasını gözeten gençliğin yetişmesi. Bu seneki katılımda bizleri mutlu etti."
Yenimahalle Gazi Ulu Cami din görevlisi Erol Yolcu ''Diyanet işleri başkanlığımızın bu yılki projesi kapsamındaki Camilere
Koşalım Kur'an'la Buluşalım projesine sahip çıkan tüm ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. '' dedi.
(HABER MERKEZİ)
MÜZE GÜVENLİĞİNİN MAAŞ ÇİLESİ
CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz, Manisa
Müzesi özel güvenlik görevlilerinin neredeyse 2 haftadır hesaplarına yatmayan maaşları
için devreye girdi. Yetkililerle görüşmeler yürüttü, maaşların ödenmesi için Bakanlığın
devreye girmesini talep etti, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e soru önergesiyle,
güvenlik görevlilerinin maaşlarının acilen
ödenmesi için uyarıda bulundu.
CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz,
“Bakanlık, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Manisa Müzesi’nde
özel güvenlik hizmeti satın alıyor, ancak ayın
15’ine geliyoruz, Ankara hala maaşları ödeyecek kararı veremiyor.
Evrakları Ankara’ya ulaşan ancak maaşı
geciken personel, birçok ödemesini zamanında yapamadığı için mağdur ediliyor, bankalarda faiz ve borç yüküyle karşı karşıya getiriliyor. Personelin maaşındaki gecikmede so-
rumluluğu olanların derhal bu mağduriyeti
karara bağlamasını talep ediyorum.
Bakanlık bize maaşlardaki gecikmenin
gerçek nedenini açıklamalıdır. Sorun, özel
güvenlik firmasının maaş evraklarını Bakanlık birimlerine geç ulaştırmasından kaynaklandıysa, bunu acilen çözmeli ve bir daha aksama olmamasını sağlamalılar. Maaşlardaki
gecikme nedeniyle yaşanan mağduriyetin telafisi adına, çalışanların bu gecikme nedeniy-
le ödemek durumunda kalacağı faizler de
karşılanmalıdır.
Eğer sorun, Ankara’da ödeme talimatını
verecek DÖSİM’deki yoğunluktan ve gecikmelerden kaynaklanıyorsa, maaş bekleyen
personeli bir daha mağdur etmemek için ek
personel alımına gidilmeli ya da ödeme sürecini hızlandıracak yeni bir düzenleme yapılmalıdır.
Manisa Müzesi ve çalışanları bizim için
çok değerli... Görünen o ki, özel güvenlik firması, bu ayki devletten kaynaklı gecikmenin
haricinde, önceki aylarda maaş evraklarını
gecikmeli olarak teslim etmiştir. Firma, evrakları zamanında teslim etse, personelimiz
maaşını aslında ayın 5’i, 6’sından önce de
alabilecekken, bu gecikmelerle mağdur olmaktadır. Firmanın evrakları ayın ilk gününe
getirecek biçimde teslim etmesinin yolu sağlanmalıdır dedi. (HABER MERKEZİ)
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu İlçenin dört köşesinde hizmet startı verdi
GÜLTEPE GÜLÜYOR
M
“Manisa’ya yeni bir ruh ve sinir
hastalıkları hastanesi yapacağız”
AK Parti Manisa Milletvekili ve Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Muzaffer Yurttaş Milli Emlak Genel
Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 195 dekar arazi üzerine Ruh ve Sinir Hastalıkları Araştırma
Hastanesi yapmak için çalışmaları başlattıklarını
belirtti.
Dr. Muzaffer Yurttaş “Manisa Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi 1929 yılında yapılmış, Türkiye’nin ilk psikiyatri hastanelerinden biridir. Sadece Manisa’ya değil tüm bölgeye hitap etmektedir. Antalya’dan Çanakkale’ye kadar bölgedeki
tüm psikiyatrik hastalara hizmet veren hastanemiz
Manisa için yetersiz kalıyordu. Yeni bir hastane
yapmak için çalışmalara başladık. Arsa sorununu
çözmek için Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne
başvurduk. Manisa Sancaklı Bozköy’de bulunan
ve hazineye ait 195 dekarlık arazinin Kamu Hastanelerine tahsisini talep ettik. Talebimiz olumlu
bulunarak arsa Kamu Hastaneleri Kurumuna tahsis edildi. Hemen proje çalışmalarına başlayacağız. Burada Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar
Kliniği, Geriatrik Psikiyatri Kliniği, Çocuk ve Ergen Amatem Kliniği, Psikiyatrik Onkoloji Klini-
ği, Bireysel ve Grup Psikoterapiler Kliniği gibi
bölümlerin bulunacağı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapmayı planlıyoruz” dedi.
Yurttaş açıklamasında “Ayrıca yine Sancaklı Bozköy’de bulunan hazineye ait 100 dekarlık arazi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na tahsis
edildi. Buraya da Engelsiz Yaşam Merkezi, Bakım-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi yapılması
planlanmaktadır. Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Manisa
Milletvekili Recai Berber konuyla ilgili olarak
“Bu tahsis edilen yere en kısa zamanda gerekli birimlerin yapılması için ilgili bakanlıklarla görüşüp
yatırım programına alınması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Manisa için önemli bir yatırımdır.
Komisyon başkanı olarak elimden geleni yapacağım” dedi. Kamu Hastaneleri Kurumu Manisa
Mali Hizmetler Başkanı Sezai Kaya ve Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesi Müdürü Salih Polat
mecliste milletvekillerini ziyaret ederek verdikleri
destek dolayısıyla kendilerine teşekkür ettiler.
(HABER MERKEZİ)
erkezefendi Belediye Başkanı
Muhammet Subaşıoğlu dur
durak bilmiyor. Yeni kurulan
bir belediyenin başkanı olarak İlçenin
dört köşesine gezerek yerinde incelemelerde bulunan Başkan Subaşıoğlu çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Gültepe Mahallesinde bulunan ara
sokakların kaldırımsız olduğu bilgisini
aldıktan sonra hemen işe koyulan Başkan Muhammet Subaşıoğlu Fen İşleri
Müdürlüğü’ne, hizmet bekleyen sokaklara kaldırımların yapılması konusunda
talimat verdi.
Kaldırım çalışmalarının sürdürüldüğü
yollarda incelemelerde bulunan ve buradaki çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürlüğü’nden bilgi alan Merkezefendi
Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi.“
Kaldırım ve yol çalışmalarımız ilçemizin bir çok semtinde devam ediyor.
Bugün de Gültepe Mahallemizde
ekiplerimiz sokaklarda kaldırım ve yol
çalışmalarını sürdürüyor. Buralarda asfaltlama ile yol çalışmalarımız yaklaşık
bir ay boyunca devam edecek.
50 mahallemizin tamamında ihtiyaç
duyulan tüm yollarda kaldırım ve yol çalışmalarını sürdüreceğiz. Vatandaşların
istekleri bizim için son derece önemli,
amacımız seçim öncesinde verdiğimiz
sözleri yerine getirmek. Hizmet bekleyen halkımıza hizmet etmek gayreti içerisindeyiz.
7 farklı ekibimizle 50 mahallemizde-
ki kaldırımları elden geçireceğiz. Öte
yandan kaldırım düzenlemesine ek olarak yolların asfaltlanması, peyzaj düzenlemesi ve refüj düzenlemeleriyle yollarımıza yeniden hayat veriyoruz.
İlçemiz için ne kadar hizmet verirsek
vatandaşımızı o kadar mutlu edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Biz bunun bilincindeyiz. Bu yüzden hiç durmadan var gücümüzle çalışacağız. Her zaman vatandaşımızın yanındayız.
Halkımızın en iyi şartlarda yaşaması
için çaba harcayacağız. Çünkü biz Merkezefendi halkını çok seviyoruz. Biten
yerlerde yollarımız, kaldırımlarımız çok
güzel oldu. Ben şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
(HABER MERKEZİ)
SAYFA 7
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Cemalettin
Yazıcı
TATLI
ESİNTİLER
cemalettin35@yahoo.com
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
hayırlı
UMALA
11 TATLI ESİNTİLER
15
2014
Cuma
17 Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
C
İMAN VE ÖNEMİ
İman: İslam’ı dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir.
O, sonsuz bir güç ve kuvvet kaynağıdır. Ancak istenen sonucu elde edebilmek için,
imanın amel ile takviye ve desteklenmesi
şarttır. İmanın altı rüknü vardır: “Bunlar, Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere iman etmektir.” Bir insanın
mümin olabilmesi için bu altı esasın tamamına inanması gerekir. Bir tek iman rüknüne inanmayan insan, mümin olamaz. Zira
iman esasları birbiriyle alakalıdır. İman bir
bütündür bölünemez. İmanda Cennet çekirdeği, küfürde Cehennem tohumu saklıdır.
İman ile küfür arasında incecik bir perde
vardır. Sık-sık: “Allah’ım hidayet buyurduktan sonra kalplerimizi kaydırma.” demek gerekir. Bütün kardeşlerimiz için de
aynı duayı yapmalıyız. Çünkü hiç umulmadık kimseler kaybedebilir.
İnsanın yaratılışının en yüksek gayesi ve
fıtratın en büyük neticesi, Allah’a imandır.
İMAN VE KÜFÜR
İnsanın kıymetini ortaya çıkaran, imandır.
İnsanın gerçek değeri imanla anlaşılır.
İmansız Cennete gitmenin imkânı yoktur.
Küfür ise imana ait güzellikleri örten bir
perdedir. İnsan, ekmeksiz yaşayamaz fakat
meyvesiz yaşayabilir. İman, ekmek gibidir,
olmazsa olmaz inanma zarureti vardır. Bugün iman ve İslam’a ait hakikatlerin izah ve
takviyesine bü¬tün gayretlerin sarf edilmesi
gerekir. İmansız bir insan “Allah korusun”
ebedi Cehenneme gitme gibi bir durumla
karşı karşıya kalır. Rabbimiz (cc):
“Şüphesiz, ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler onlar için göğün
kapıları açılmaz ve halat (ya da deve) iğnenin deliğinden geçinceye kadar Cennete girmezler. Biz suçlu-günahkârları işte böyle
cezalandırırız.” (Araf, 7/40)
“Amentü billah…” diye bilinen meşhur
hadisi şerifte; altı iman esasından bahsedilmektedir. Bunlar:
ALLAH’A İMAN
Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktır.
Bu kâinat O’nun (cc) eseridir. Ne zatında,
ne sıfatlarında, ne de fiillerinde ortağı, eşi ve
benzeri yoktur. Allah’ın, zatında ortağı olmadığı gibi, fiillerinde de ortağı yoktur. Bütün varlık âleminin tek yaratıcısı, tek maliki
ve tek hâkimidir. Sebepleri yaratan Allah olduğu gibi, sebeplerden çıkan sonuçları da
yaratan yine O’dur (cc). Rabbimizi biz
O’nun (cc) yarattığı varlıklardan tanırız.
Varlıklarda isim ve sıfatlarının tecellileri
vardır. Esere bakarak, eser sahibinin büyüklüğünü kavrarız. İnsanların birçoğu Allah’a
inanır fakat O’nun (cc) sıfatlarında hata yaparak O’nda (cc) olmayan sıfatlar verilmeye
çalışılır. Kur’an ve Sevgili Peygamberimiz
(sas), O’na (cc) nasıl inanılması gerekiyorsa
öyle iman etmemizi bize öğretmiştir. Asır
Suresi’nde hem iman etmenin gerekliliği,
hem de imanın gereklerini yerine getirme-
nin önemi ifade edilmiştir.
“Yemin ederim zamana, insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel
(iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.” (Asır, 103/1-3)
MELEKLERE İMAN
Cenab-ı Hakk’ın melek ismiyle bilinen,
gözle görülmeyen mahlûkları vardır. Bunlar
Allah’ı tespih ederler. Sadece kendilerine
verilen görevleri yerine getirirler.
Meleklerin özellikleri şunlardır:
a) Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.
Yemez, içmez, erkeklik, dişilik, uyumak,
yorulmak, usanmak, gibi özelliklerden arınmış, nurani ve ruhani varlıklardır: Kur’an:
“…O’nun huzurunda bulunanlar, O’na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz
(Allah’ı) tespih ederler.” (Enbiya 21/19-20)
b) Melekler insanlar gibi Allah’a isyan etmezler, Allah’ın emrinden asla çıkmazlar,
günah işlemezler, hangi iş için yaratılmış
iseler o işi yaparlar. Rabbimiz bu konuda:
“Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar
ve kendilerine ne emrolunmuşsa onu yaparlar.” (Nahl, 16/50)
c) Melekler, son derece hızlı ve kuvvetli
varlıklardır. İstedikleri an ulaşması gereken
yere hızlıca ulaşırlar. Rabbimiz bu konuda:
“Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer
üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a
hamdolsun. O, yaratmada dilediği artırmayı
yapar. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir.” (Fatır Suresi, 35/1)
d) Melekler, Allah’ın emir ve izniyle çeşitli
şekil ve kılıklara bürünebilirler. Hz. İbrahim’e (as) bir oğlu olacağı müjdesini getiren
melekler, insan şeklinde gelmiş, o da onları
misafir zannederek kendilerine yemek hazırlamış fakat yemediklerini görünce korkmuş, sonra da melek olduklarını anlamıştır.
Bu konuyu Kur’an şöyle anlatmaktadır:
“Bir zaman da elçilerimiz İbrahim’e varıp
onu müjdelemek üzere ’Selâm sana!’ dediler. O da: ‘Size de Selâm!’ deyip çok kalmadan, elinde nefis, güzelce kızartılmış körpe
bir dana getirip ikram etti. Ellerinin yemeğe
uzanmadığını görünce, onları yadırgadı ve
onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki: ‘Korkma! (biz melekleriz) Lüt kavmine gönderildik.’
O esnada hanımı ayakta idi ve (bu sözleri duyunca) güldü. Biz de ona İshak’ı, İshak’ın ardından da Yakub’u müjdeledik...”
(Hud 11/69-70-71) Bu ayetten meleklerin
yiyip içmedikleri sonucu da çıkmaktadır.
e) Melekleri, gözlerimizle göremeyiz. Onların görünmeyişleri, olmadıklarından değil,
insan gözünün onları görebilecek kabiliyet
ve kapasitede yaratılmamış olmasındandır.
Melekler, peygamberlere asıl şekilleriyle
görülmüşlerdir. Allah’ın izniyle asıl şekille-
rinden çıkıp, başka bir şekle girince görülebilir. Mesela insan şekline girmeleri durumunda diğer insanlarca da görülmeleri
mümkün olur. Bunun en güzel örneği, Cibril hadisi diye bilinen, iman, İslam ve ihsan
kavramlarının tanımlarının yapıldığı hadiste
belirtildiği gibi, Cebrail ashap tarafından insan şeklinde görülmüştür. (Buhari, İman 37)
f) Melekler görünmeyen âlemle ilgili bilgileri yoktur. Gaybı ancak Allah bilir. Hiçbir
varlık O (cc) bildirmezse görünmeyen âlemi
ve hadiselerin seyrini bilemez. Melekler de
gaybı bilemezler. Eğer Allah tarafından kendilerine gayba dair bir bilgi verilmiş ise, ancak o kadarını bilebilirler. Kur’an: “Size demedim mi ki, göklerin ve yerin, gaybını
şüphesiz ben bilirim. Neyi açıklarsanız neyi
de gizlemişseniz ben bilirim.” (Bakara,
2/31-33)
KİTAPLARA İMAN
İnsan, akıl aracılığıyla Allah’ın varlığını
ve birliğini bilse bile, Onun emir ve yasaklarının neler olduğunu, Ona karşı ibadet vazifesini nasıl yapacağını, kısacası Allah’ın
nelerden razı olup olmayacağını idrak edemez. Bunun için Cenab-ı Hakk, semavî kitaplar inzal etmiştir.
Kitap, Allah’ın kullarına yol göstermek ve
aydınlatmak üzere peygam-berine vahyettiği sözlere ve bunun yazıya geçirilmiş şekline denilir.
Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine ve bu kitapların içeriğinin
tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak
de¬mektir. Allah (cc), Sevgili Peygamberimize (sas): “İşte onun için sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
Onların heveslerine uyma ve de ki: ‘Ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda
adaleti gerçekleştirmekle emrolundum’...”
(Şura, 42/15)
İnanan müminlere Rabbimiz (cc): “Ey iman
edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği
kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberle¬rini ve kıyamet
gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisa, 4/136) buyurarak, kitaplara
inanmanın bir iman esası olduğunu belirtmiştir.
Bizler bugün kitapların şu andaki şekillerine
değil, Allah’tan gelen bo-zulmamış şekillerine inanmakla yükümlüyüz.
Çünkü ilahi kitaplara inanma-dıkça kişinin imanı gerçekleşemez. İlahi kitaplardan
bir kısmı tamamen kay-bolmuş, bugün için
elimizde onlardan hiçbir şey kalmamıştır.
Diğer dört büyük kitabın Kur’an dışında
Tevrat, İncil ve Zebur inananları tarafından
zamanla değiştirilmiş, ilahi kitap olma özelliği kaybolmuştur. Ancak bir Müslüman bu
R
HAFTANIN AYETİ
kitapların asli şekillerine inanmak zorundadır. Eğer herhangi birisini kabul
etmezse iman dairesinden çıkmış olur.
YAKINLARIMIZI
ZİYARET VE ÖNEMİ
Memleketimizin insanında çok
önemli sıfatlar var. Bu özellikleri sayesinde ümit edilir ki kurtuluşa erer. “İnsan bir yolcudur; ruhlar âleminden anne karnına, oradan dünyaya, çocukluk,
gençlik, olgunluk, ihtiyarlık, ölüm, kabir, haşir oradan da ebed memleketine
giden bir yolcudur” diyen Bediüzzaman Hazretleri, insanın yolculuk serüvenini böyle özetlemiştir.
Kur’an’da Rabbimiz: “Ey insanlar!
Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da
eşini yaratıp o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı
gelmekten sakının. Adını anıp Kendisini vesile ederek birbirinizden dilekte
bulunduğunuz Allah’a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.” (Nisa Suresi: 1)
Halkımızın birçoğu köyünden, kentinden farklı şehirlere göç ederek, gurbetçi olmuştur. Özellikle göç eden birinci
nesil, doğup büyüdüğü yerleri, yakınlarını, ana-babasını unutması mümkün
değildir. Bir Müslümanın birinci derecede yakınlarını ziyaret etmesi ise farzdır. Birçok sıkıntısını yakınlarıyla olan
kuvvetli bağlarla çözmüştür insanımız.
Efendimiz (sas), yakınları ziyaretle ilgili bakın bizi nasıl bilgilendirmiştir:
“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün
uzamasını isteyen kimse, akrabasını
kollayıp gözetsin!” (Buhari)
“Her cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah’a arz olunur fakat akrabasıyla alâkasını kesen kimsenin amelleri
kabul edilmez.” (Müsned)
“Yeryüzünde bir Müslüman, Allah’tan
bir şey dilerse, günah bir şeyi istemediği veya akrabası ile alâkasını kesmeyi arzu etmediği müddetçe Allah onun dileğini mutlaka
yerine getirir veya ona vereceği şey kadar
bir kötülüğü kendisinden uzaklaştırır.” (Tirmizi)
“Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete
giremez.” (Buhari)
Hz. Aişe (r anha) anlatıyor: “Resulullah
(sas) buyurdular ki: Rahim Arş’a asılıdır,
der ki: ‘Kim beni sıla ederse Allah da ona
sıla etsin. Kim benden koparsa Allah da ondan kopsun.’” (Buhari)
Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Resulullah (sas)
buyurdular ki: “Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını
isterse sıla-i rahim yapsın.” (Tirmizi)
“Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı
öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi,
malda bolluk, ömürde uzamadır.” (Tirmizi)
“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere,
kitaplara, peygamberlere inanır.
(Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda
kalmışlara, dilenenlere ve kölelere
sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı
zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar,
bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler
ancak onlardır!” (Bakara, 2/177)
HAFTANIN HADİSİ
Abdullah b. Ömer’in, babası Hz.
Ömer’den naklettiği bu hadis şöyledir:
“Bir gün Resulullah’ın (sas) yanında
bulunduğumuz sırada aniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah
bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk
eseri görülmüyor, bizden de kendisini
kimse tanımıyordu. Doğru Peygamberin (sas) yanına oturdu ve dizlerini
onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu ve: “Ya Muhammed! Bana İslam’ın ne olduğunu söyle” dedi. Resulullah (sas): “İslam; Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru
kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt’i
hac etmendir” buyurdu. O zat: “Doğru söyledin” dedi. Babam dedi ki: “Biz
buna hayret ettik. Zira hem soruyor,
hem de tasdik ediyordu.”
“Bana imandan haber ver” dedi. Resulullah (sas): Allah’a, Allah’ın meleklerine kitaplarına, peygamberlerine ve
ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına şerrine inanmandır" buyurdu. O zât yine:
“Doğru söyledin” dedi. Bu sefer:
“Bana ihsandan haber ver" dedi. Resulullah (sas):
“Allah’a O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar
sen onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür” buyurdu. O zat:
“Bana kıyametten haber ver” dedi.
Resulullah (sas) “Bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi
sahibi değildir” buyurdular.
“O halde bana alâmetlerinden haber
ver” dedi. Peygamber (sas):
“Cariyenin kendi sahibesini doğurması
ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun
çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir" buyurdu. Babam dedi ki:
Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre
bekledim. Sonunda Allah Resulü bana: “Ya Ömer! O soru soran zatın kim
olduğunu biliyor musun?” dedi. “Allah
ve Resulü bilir” dedim.
“O Cibril’di. Size dininizi öğretmeye
gelmişti” buyurdular. (Buhari, İman 1)
YOLUMUZU AYDINLATANLAR
AYDINLATANLAR
KUR’AN’I ANLAMAMAK
İmam Abdurrahman Ekkaf’a sormuşlar:
“Kur’an’ın, manasını bilmeden, anlamadan okuyan kimseye hiç tesiri
olur mu?”
Şöyle cevap vermiş:
“Birisi, ilaç alsa veya zehir içse, aldığı
veya içtiği şe¬yin ne olduğunu bilmese bile, bunlar
ona tesir eder. Kur'an niçin tesir etmesin? Kur’an daha
çok tesir eder. Bir de, manasını bilerek okuyanlar üzerinde Kur’an’ın te¬sirinin nasıl olduğunu düşününüz.
İnsan, ilaç içtiğinde, maddî yapısındaki hangi noktalara müdahale edildiğini, hangi şifrelerin çözüldüğünü,
hangi mekanizmaların harekete geçtiğini bilmemesine,
bunları kendisi harekete geçirmemesine rağmen, o bilmeden, o ilaç, onun üzerinde tesirini gösterir.
Bünyeyi tanımayan bir taş parçasını Allah (cc) şifaya
bahane yapar. Ona verdiği kimyevi şifreyi dua olarak
kabul eder.
İnsan, sadece maddeden ibaret değildir. Nasıl, maddi
bünyesine, maddi şeyler tesir eder; öyle de, ruhuna
mane¬vi şeyler tesir eder.
İnsanın manevi yanı, yani ruhu ve ruh ilimleri inkâr
edil¬meden, manevî şeylerin etkisi inkâr edilemez.
Alınan maddi gıdanın ağızdan girdikten sonra tesirini
İn¬san ayarlamadığı, minerallere ve elementlere yön
vermediği gibi, manevî gıdanın tesirini de insan ayarlamaz. Onun için¬dir ki, Kur’an’ın tesiri için
manasını anlamak çok önemli bir avantaj ise
de, tek şart değildir.
İnsan, anlamıyorsa, "Rabbim konuşuyor"
düşüncesiyle dinleyebilir. Kalbinin ve
aklının kulağını öyle açar. Manasını anlı-
yorsa, “Rabbimin emirleri ve hakikatler
bunlardır” diye tefekkür eder. O manevi sofradan istifadesi ziyadeleşir. Akıl, kalp ayağına
daha güçlü destek vermiş olur.” (Mesel
Ufku kitabından)
SAYFA 12
SONDAKiKA GAZETESİ >>
ACİL TELEFONLAR
İtfaye
AKS110
Acil Yardım
Polis İmdat
Elektrik Arıza
Jandarma İmdat
İZSU Su Arıza
Doğalgaz Acil Müdahale
Cenaze Hizmetleri
Sahil Güvenlik
Orman Yangınları
110
110
112
155
186
156
185
187
188
158
177
YANGIN TELEFONLARI
İzmir
Karşıyaka
Kadifekale
Bornova
Bostanlı
Buca
Karabağlar
Çamdibi
Çiğli
Balçova
Evka 4
Evka 1
Gaziemir
Hatay
Narlıdere
Güzelbahçe
110
372 58 74
225 49 99
388 10 03
386 17 86
487 13 61
237 13 07
433 65 59
376 73 23
278 76 02
351 09 04
452 24 77
251 00 44
250 86 40
238 35 97
234 25 34
HASTANE TELEFONLARI
-Devlet HastaneleriAliağa
616 87 87
N.S. İşgören Alsancak
463 64 65
Alsancak Acil Servis
Ağız ve Diş Sağlığı
422 00 76
Alsancak Diş Hast.
464 78 62
Atatürk Devlet
244 44 44
Behçet Uz
489 56 56
Bornava Dev. Hast.
375 58 58
Bozyaka Eği. Hast.
250 50 50
Buca S.D. Hastanesi
452 52 52
Çeşme A. Çizgenakat
712 07 77
Foça
812 14 29
Göğüs Hastanesi
433 33 33
Konak Diş Hastanesi
441 81 81
Karşıyaka
366 88 88
Çiğli Dev. Hastanesi
376 23 33
Menemen Dev. Hast.
832 58 59
Nejat Hepkon
Seferihisar Hastanesi
743 20 10
Selçuk Dev. Hast.
892 70 36
Urla Dev. Hastanesi
752 10 04
Tepecik Dev. Hast.
469 69 69
-Belediye HastaneleriEşrefpaşa Bel. Hast. 293 80 00
-Özel HastanelerAnadolu Tıp Merkezi
272 00 11
Agora Tıp Merkezi
425 73 73
Atakalp Kalp Hastanesi
483 14 14
Atakent Tıp Merkezi
336 11 95
Atagöz Göz Hastalıkları 435 35 35
Atafizik, Fizik Ted. Mer.
231 25 15
Batıgöz Hastanesi
489 03 03
Bornova Tıp Merkezi
388 20 40
Bornova Özel Tıp Mer.
343 23 50
Bornova Özel
Sağlık Tıp Merkezi
339 77 83
Buca Tıp Merkezi
438 14 14
Buca Sağlık Merkezi
438 06 20
Central Hospital
341 67 67
Can Tıp Merkezi
232 13 48
Caner Göz Merkezi
278 81 11
Çağdaş Tıp Merkezi
285 95 95
Çankaya Tıp Merkezi
425 31 31
Çesav Tıp Merkezi
362 67 67
Çeşme Sissus Has.
723 05 55
Çınarlı Hastanesi
462 27 27
Çiğli Özel Sağ.
386 26 16
Diyabet Hastanesi
449 13 19
Diamed Dah. Dal Mer.
465 27 37
Doğa Tıp Mer.
244 16 16
Dr. Sıhhat Tıp Merkezi
367 67 47
Efes K.B.B. Merkezi
446 15 16
Ege Sağlık Hastanesi
463 77 00
Ege Tüp Bebek Merkezi 445 31 45
Egeria Çocuk Sağlık
Hastanesi Dal Merkezi
489 35 35
Ekol K.B.B. Dal Mer.
386 55 05
Ekol K.B.B. Şube
369 89 65
El ve Mikro Cerrahi
441 02 21
Gazi Kent Tıp Merkezi
252 45 00
Gaziemir Tıp Merkezi
251 47 67
Hayat Hastanesi
441 41 96
İzmir Hastanesi
483 31 31
İrenbe Tüp Bebek Mer.
464 58 88
441 41 70
Karataş
Karşıyaka Tıp Merkezi
369 00 91
12 GÜNCEL
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
15
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
MEB özel okullarda
öğrenim göreceklerle
ilgili soruları cevapladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere verilecek ‘eğitim ve öğretim desteği’ne ilişkin sıkça sorulan 53 soruya cevap
verdi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sorular ve cevapları şöyle
1. Özel Okulların MEBBİS üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır? Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen özel okullar 8-18 Ağustos 2014 tarihleri arasında MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurularını yapacaktır. 2. Öğrencilerin e-Okul
üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır? Eğitim ve Öğretim Desteğinden
yararlanmak isteyen öğrenci velisi/vasisi eOkuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim
Desteği Menüsü üzerinden 8-18 Ağustos
2014 tarihleri arasında yapacaktır. 3. Öğrenci ve okulların ilçe onay işlemleri hangi tarihlerde yapılacaktır? Öğrenci başvurusu
başvuru yapılan okulda 8-18 Ağustos 2014
tarihleri arasında yapılacaktır. Teşvikten yararlanmak isteyen özel okulların ilçe onay
işlemleri 19-21 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 4. Destek verilecek Özel
Okulların ve destekten yararlandırılacak öğrencilerin ilanı hangi tarihlerde yayınlanacaktır? Destekten yararlandırılacak öğrenciler ve özel okulların ilanları 28 Ağustos
2014 tarihinde yapılacaktır. 5. Destek verilecek Özel Okul Kontenjanlarının İlanı hangi tarihlerde yayınlanacaktır? Destek verilecek özel okulların kontenjanları 4 Eylül
2014 tarihinde yayımlanacaktır. 6. Destekten
yararlanacak Öğrenciler tercihlerini hangi
tarih aralığında yapacaktır? Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler tercihlerini 5-9
Eylül 2014 tarihinde yapacaklardır. 7. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları ne zaman
ilan edilecektir? Eğitim ve Öğretim desteğinden yararlanmak isteyip tercih yapan öğrenciler için 10 Eylül 2014 tarihinde Yerleştirme Sonuçları ilan edilecektir. 8. Eğitim ve
öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır? Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını 10-18 Eylül 2014 tarihlerinde özel
okullarına yapacaklardır. 9. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin
kesin kayıt sonrası yedek öğrenci kayıtlarının ilanı hangi tarihte açıklanacaktır? Yedek
öğrencilerin kayıtlarının ilanı 19 Eylül 2014
tarihinde yapılacaktır. 10. Yedek öğrenci kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır? Yedek
öğrenci kayıtları 22-30 Eylül 2014 tarihleri
arasında yapılacaktır. 11. 2014-2015 Eğitim
ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de
yer alan okul türlerine göre toplam kaç öğrenciye destek verilecektir? Okul öncesi
50.000, ilkokul 50.000, ortaokul 75.000, ortaöğretim/temel lise 75.000 öğrenci olmak
üzere toplam 250.000 öğrenciye eğitim ve
öğretim desteği verilecektir. 12. Eğitim ve
Öğretim Desteği verilecek okul öncesi kademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı ne
kadardır? 50.000 okul öncesi öğrencimiz
adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için
2.500 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 13. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek ilkokul kademesinde, destek
tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır?
50.000 ilkokul öğrencimiz adına 2014-2015
eğitim öğretim yılı için 3.000 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 14.
Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Ortaokul kademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır? 75.000 ortaokul öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı
için 3.500 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 15. Eğitim ve Öğretim
Desteği verilecek Orta öğretim ve temel lise
kademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır? 75.000 ortaöğretim öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı
için 3.500 TL, temel lise öğrencilerimiz için
ise 3.000 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 16. Okul öncesi eğitim
kurumlarında eğitim öğretim desteğinden
hangi yaş aralığındaki yer alan öğrenciler
-Türk TelekomArıza
Bilinmeyen Numara
Danışma
Uyandırma
Posta Kodu
Fono Tel
Borç Ögrenme
Çağrı
-SinemalarAgora Balçova
Afm Park Bornova
Afm Forum Bornova
Afm Ege Park
Afm Passtel
121
11811
444 14 44
135
119
141
163
133
277 25 25
373 73 20
373 03 50
324 42 64
489 22 00
başvuru yapabileceklerdir? Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile 15 Eylül 2010 tarihleri arasında doğmuş olmak, 17. Okul öncesi
eğitim kurumlarında olan öğrencilerin başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?
Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu
ve anasınıfları) öğrenim görecek yaşları 4866 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi
okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden
başvuru yapabilecektir. 18. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul
öncesi öğrencilerin başvuruları nasıl yapılacaktır? Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı
görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi
okullara aday kayıtlarını yaptırarak eğitim
ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü
üzerinden başvuru yapabilecektir. 19. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında
öğrenim gören öğrencilerin başvuruları nasıl
yapılacaktır? Başvurular öğrencilerimizin
kayıtlı olduğu resmi okul müdürlüklerinde
yapılacaktır.
AZINLIK OKULUNDA
OKUYAN ÖĞRENCİLER
20. Azınlık okulunda öğrenim gören öğrenciler nereye başvuru yapabileceklerdir?
Azınlık okulunda okuyan öğrenciler kayıtlı
oldukları okul müdürlüklerinde başvurularını yapacaklardır. 21. Eğitim öğretim desteği
almaya hak kazanan; ilkokul, ortaokul ve orta öğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, destekten yararlanma süresi ne
kadardır? Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu haktan yararlanacaktır. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf
sonuna kadar, beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on
ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim
desteğinden öğrenci yararlandırılacaktır. Geçişlerde öğrenci ayrıca destekten yararlanmak için başvuru yapabilecektir. 22. Eğitim
öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler hangi durumlarda destekten yararlanma
haklarını kaybederler? Uzun süreli tedavi
gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler
hariç sınıf tekrarı yapan öğrenci eğitim ve
öğretim desteği hakkını kaybedecektir. 23.
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerden belirtilen tarihlerde kaydı
yapılmayan öğrenciler destekten faydalanabilecek mi? Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrenci belirtilen tarihlerde özel okula kaydını yaptırmaz ise bu hakkını kaybedecektir. 24. Tercih sonrasında
yerleşmeye hak kazanan öğrenciler başvurularını nereye yapacaklardır? Yerleşmeye hak
kazanan öğrenciler eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazandıkları özel okul müdürlüğüne kayıtlarını belirtilen tarihlerde yaptıracaktır. 25. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli nasıl ödenecektir? Eğitim
ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli
%35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir. 26. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli öğrenciye mi, öğrenim gördüğü okula mı ödeme
yapılacaktır? Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve
öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i
Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak
üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir. 27. Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş
oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça
karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin
dışında kalan bedelini ödeyecekler mi? Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıl-
Avşar Palmiye
Cinebonus
Cinebonus
Cinebonus (Ykm)
Cinecity Kipa Çiğli
Çeşme Hollywood
Çamlıca
Deniz Karşıyaka
Batı Sineması
Çınar Sineması
Karaca Sineması
Kipa Hollywood
Menemen Kültür
Şan Konak
Çınar Center
277 48 00
278 87 87
446 90 40
425 01 25
386 58 88
712 07 13
343 83 15
381 64 61
347 58 25
489 88 85
445 87 76
252 56 66
832 14 11
483 75 11
277 11 00
lık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak
eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan
bedelini ayrıca okula ödeyeceklerdir. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları
okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında
bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir. 28.
Öğrenciler tercihlerini yaparken nelere dikkat etmelidir? Öğrenci velileri, tercih etmeyi
düşündükleri özel okulların kayıt ücretlerine
ve şartlarına dikkat edeceklerdir. 29. Eğitim
ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula
nakil olmaları halinde, destek devam edecek
mi? Eğitim ve öğretim desteği almaya hak
kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve
öğretim desteği verilen ve şartları taşıyan
farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam
edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır. 30. Nakil olan öğrencilerin ödemeleri hangi kuruma yapılır? Bu
durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır. 31. Eğitim ve öğretim desteği
almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken hangi belgeler
istenecektir? Varsa uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına
ilişkin belgenin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda
alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait
belgenin onaylı örneği, Öğrencinin birlikte
yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge,
Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 20142015 eğitim öğretim yılında üniversitede
okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri, Harp veya vazife malulü sayılanların ilk
ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı
verilen çocukların belgeleri, kayıt esnasında
özel okula teslim edilir.
DÖNÜŞÜM PROGRAMINA
ALINAN OKULLAR
32. Dönüşüm programına alınan okullar
destekten faydalanabilecek mi? e-Kılavuzun
yayımlandığı tarih itibariyle Bakanlıkça Dönüşüm Programı Kabul Formu düzenlenen
ve 28 Ağustos 2014 tarihine kadar kurum
açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı
alan kurumlardan; Yönetmeliğin 48’inci
maddesinin 1 ve 3’üncü fıkrasında ve Ek
2’nci madde hükümlerinde başvuru ile ilgili
şartlar dışındaki diğer şartları yerine getiren
kurumlar 07/08/2014 tarih ve 29081 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 2014-2015
Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda
Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve
Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliği
ile bu e-Kılavuzda yer alan haklardan yararlanacaktır. 33. Başvuru alacak okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için alınan tedbirler nelerdir? Tüm İl Müdürlüklerine yazılı talimatlar gönderildi. Eksik görülen hususlar, mail
ve telefon görüşmeleriyle takip edilmektedir.
34. Okul öncesinde eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir? Okul öncesi
eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010 tarihleri arasında doğmuş olmak. 35. İlkokul
1. sınıfta eğitim gören öğrencilerde aranacak
şartlar nelerdir? İlkokul birinci sınıflarda 15
Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıt şartlarına
sahip olmak, 36. Ortaokulu ve imam hatip
ortaokulu 5. sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir? 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle ortaokul ve imamhatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt şartlarına sahip olmak. (CİHAN)
Sema Sineması
Konak Sineması
Desem Sineması
Karşıyaka Sineması
İzmir Sİneması
-TiyatroKonak Sahnesi
Ragıp Haykır Sahn.
İzmir Devlet Tiyat.
Uğur Mumcu Sahnesi
İzmir Tiyatro
Bab-ı Sanat Merkezi
İsmet İnönü
Sanat Merkezi
483 91 00
483 21 91
422 53 10
381 50 98
421 42 61
483 50 35
369 14 87
445 89 41
343 04 33
446 77 95
441 09 02
POLİKLİNİK TELEFONLARI
Borcanevi
Bornova Yeni Yaşam
Bozyaka Halk
Bozyaka Dispanseri
Buca Çözüm
Cansu Karabağlar
Çamdibi Derman Polik.
Çizgi Polik.
Deniz Sağlık Polik.
Ege Sağlık
Egeform Fizik
Eşrefpaşa Ö.Sağ.
Eşrefpaşa Zinde Polik.
Gaziemir Dr. Polik.
Gazi Kent Polik.
Halk Polik.
Hatay Özel Sağlık
İhtisas Polik.
Karşıyaka Park Sağlık
Mevlana Polik.
Mersinli Özel Sağlık
Neron Psikiyatri
Nergiz Özel Sağlık
Onur Polik.
Özel 9 Eylüllüler Polik.
Özel Altındağ
Özel Brn Dr. Dispanseri
Özel Çiğli Polik.
Özel Eylül Polik.
Özel Gülhan Polik.
Özel İrem Sağlık Polik.
Özel İzmir Polik.
Özel Pınarbaşı Polik.
Özel Sarnıç Polik.
Özel Seferihisar Polik.
Özel Serin Polik.
Özel Yedigöller Polik.
Özel Yenişehir Polik.
Park Sağlık Polik.
Sevgi Özel Sağlık
Şöferler Odası
Sağlık Polik.
Teos Polik.
Vefa Polik.
Yeşiltepe Polik.
Yıkık Cami Halk.
255 04 44
388 03 31
261 39 13
256 09 86
438 76 26
237 73 83
435 00 77
226 34 34
369 90 91
487 57 64
464 24 24
227 35 26
262 64 71
252 36 92
274 13 74
285 46 34
250 51 52
254 13 13
367 22 22
343 32 43
461 19 99
256 76 76
364 08 10
458 77 45
453 81 11
458 05 89
347 38 92
386 05 95
373 85 74
347 99 91
251 84 24
343 23 50
479 80 25
281 64 03
743 58 48
261 29 99
442 29 92
433 09 24
367 22 22
438 37 38
227 99 35
743 57 77
341 84 24
351 38 72
271 27 27
-Askeri HastanelerHava Hastanesi
285 96 50
Kara Hastanesi
262 55 55
ÜNİVERSİTE TELEFONLARI
Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg.
Merkezi
330 52 30
Dokuz Eylül Ünv.
412 22 22
Dokuz Eylül Üni.
Karşıyaka Polik.
369 30 40
Ege Üniversitesi
444 13 43
İlaç ve Zehir Dan.
277 73 33
Ege Üni.Uyg.ve
Araş.Merkezi
330 52 30
-Doğum EvleriEge Üni. Tıp Fak.
388 19 63
Konak Doğum Evi
489 09 09
Tepecik Doğum Hast.
449 49 49
-Kan MerkezleriKızılay
463 63 53
Çocuk Hastanesi
433 06 08
Ege Üni.
388 28 61
Tepecik Kan Merkezi
433 38 74
ULAŞIM TELEFONLARI
Denizyolları
THY Rezervasyon
Basm. Rezervasyon
Alsancak Gar
Santral Garaj
464 88 89
444 08 49
484 86 38
464 77 95
472 10 10
-Körfez Ulaşım İskelelerKonak
484 98 56
Karşıyaka
368 00 42
Alsancak
464 78 31
Bostanlı
330 89 22
Bayraklı İskele
345 77 53
Pasaport İskele
484 22 56
Göztepe İskele
224 20 22
Üçkuyular İskele
259 40 13
-Elektrik ArızaGenel Kesinti Seb.
435 11 84
Buca
426 69 37
Çiğli
376 90 91
Karşıyaka
369 79 80
Bornova
388 83 78
Narlıdere
238 32 90
261 48 04
Eşrefpasa
Gaziemir
251 92 05
Güzelbahçe
234 05 34
Konak
425 60 60
Çeşme
712 63 46
SAYFA 13
SONDAKiKA GAZETESİ >>
13 SAĞLIK
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
15
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
YOĞUN BAKIMDAKi HER 100
hastanın 19’u gereksiz yatıyor
Sağlık Bakanlığı, sağlık tesisleri bünyesinde bulunan yoğun bakım ünitelerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırdı. Çalışma kapsamında kamu,
üniversite ve özel hastanelerdeki erişkin, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım üniteleri denetlendi. Denetim sonucu düzenlenen 113 sayfalık ‘Yoğun Bakım
Üniteleri Tıbbi Denetim Raporu’na göre erişkin ve çocuk yoğun bakım ünitelerine yatırılan her 100 hastanın 19’u gereksiz yatırıldığı tespit edildiProf. Dr. Azmi
Özler, aşırı sıcaklar kalp sorunu yaşayan hastaların şikayetlerini artırabildiği gibi sağlıklı insanları da her an kalp sorunlarıyla karşılaşabileceğini söyledi. Özler,
"Kalp hastalıkları her ne kadar mevsim tanımasa da, kalp sağlığını korumak için yaz aylarında daha fazla önlem alınması gerekli." dedi
Yoğun bakım ünitelerine genel durumuna uygun yatırılmayan hastaların yatış gerekçelerinde ilk sıralarda
hastanenin daha alt basamakta Yoğun Bakım Ünitesi’nin
(YBÜ) olmaması, hastanın yatması gereken servis veya
YBÜ'sünün hastayı kabul etmiyor olması ve sosyal sebepler (hasta yakınlarının hastayı kabul etmemeleri gibi)
geliyor. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı,
‘Yoğun Bakım Üniteleri Tıbbi Denetim Raporu’ hazırladı. Kamu, üniversite ve özel tüm yataklı sağlık tesisleri
bünyesinde bulunan yoğun bakım ünitelerinde (Koroner
ve KVC YBÜ’leri hariç) yatış endikasyonlarının uygun
olup olmadığı incelenen raporda, yoğun bakımların amacına uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için denetimler gerçekleştirildi. Denetim sonucunda tüm illerde yoğun bakım ünitelerinin yeniden yapılandırılmasına ışık tutacak; hasta yatışlarının endikasyona
uygun yapılıp yapılmadığının, yoğun bakım ünitelerinin
alt yapı ve mortalite oranlarının, yoğun bakım ünitelerinin
yatak sayısı ve yatak dağılımının kullanım şartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi yapıldı. Bundan sonra
yapılacak denetimlerle karşılaştırmalar sonucunda varılan
nokta belirlenecek. Denetim sonucu düzenlenen 113 sayfalık rapor her ilin il sağlık müdürlükleri ve kamu hastaneler birliği genel sekreterliklerine gönderildi. Denetim
çalışmaları yoğun bakımlarda hasta yatışlarının uygun
yapılıp yapılmadığını değerlendirmek ve hastanın durumuna uygun basamakta yatması için gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde hastaların yatış profiline bakarak ihtiyaç duyulan ölçüde kapasiteyi artırmak amacıyla
yürütüldü. Yine II. Basamak ve III. Basamak yoğun
bakım yatak dağılımlarını ve yatak doluluk durumlarını
tespit etmek, il ve bölge düzeyinde ihtiyaca göre
basamaklar arasında kapasite dağılımını yeniden gözden
geçirmek için yapılan bu denetimde önemli sonuçlar elde
edildi. Ülkemizde yoğun bakım hizmetlerinin sunumu,
‘erişkin’ ve ‘yenidoğan’ yoğun bakım ünitelerinde (I. II. III. Basamak), ‘çocuk’ yoğun bakım ünitelerinde (II. ve III. basamak) şeklinde verilmekte. Ülke genelinde erişkin
yoğun bakım yatak sayısı Sağlık Bakanlığı, üniversite ve
özel toplamı 13 bin 841 iken, yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel toplam 6
bin 850 ve çocuk yoğun bakım yatak sayısı Sağlık
Bakanlığı, üniversite ve özel toplam 714 olmak üzere
toplam 21 bin 405 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Rapor
kapsamında 890 hastanede yoğun bakım ünitelerinde
toplam 8 bin 593 hasta yatış esnasında anlık, 8 bin 280
hasta ise dosya üzerinden olmak üzere toplam 16 bin 959
hasta değerlendirildi. Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde
toplam 7 bin 902 hasta değerlendirilirken, bunlardan
yüzde 58’i yatan hasta anlık olarak; yüzde 42’si daha
önceden yatmış hasta dosya üzerinden incelendi. Değerlendirilen hastaların yüzde 50,2’si Sağlık Bakanlığı’na
bağlı hastanelerde, yüzde 29,1’i özel hastanelerde ve
yüzde 20,7’si üniversite hastanelerinde yatan hastalardan
oluşturdu. Hasta gruplarının yaş aralıklarına göre dağılımlarına bakıldığında yüzde 25,5’inin 70-79 yaş, yüzde
18’inin 60-69 yaş, yüzde 19,7’sinin 80-89 yaş ve yüzde
11,1’inin 50-59 yaş aralığında bulunduğu gözlendi. Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YBÜ) yatan hastaların ortala-
Çocuklarınızı pekmez ve süt
kazanlarından uzak tutun
Yaz aylarının gelmesiyle köylerde ve yaylalarda artan pekmez ve sütten peynir yapımı
nedeniyle büyük kazanlarda gerçekleştirilen
kaynatma işlemi küçük çocuklar için büyük
tehlike arz ediyor. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Erol Kesiktaş, kazanların çevresinde
oynayan küçük çocukların, kaynar pekmez
veya süt kazanlarının içine düşebildiğini
veya kazanları devirmeleri sonucunda yanabilme durumlarının ortaya çıktığının altını
çizdi. Özellikle Çukurova bölgesinde yazın
son günleri ve sonbaharın başlangıcının bağ
bozumu ile beraber pekmez ve sütten peynir
yapımı zamanı olduğunu ifade eden Kesiktaş, bunun için özellikle yaylalarda büyük
kazanlarda üzüm suyu ve süt kaynatıldığını,
genelde bu üzüm suyu ve sütün kaynatılma
işleminin evin bahçesinde yapıldığını aktardı. Büyük kazanlarda kaynatılan üzüm
suyu ve sütün özellikle evin bahçesinde
kazanların çevresinde oynayan küçük
çocuklar için büyük bir tehlike arz ettiğini
vurgulayan Erol Kesiktaş, "Kazanların
çevresinde oynayan küçük çocuklar, içinde
kaynar pekmez veya süt olan kazanların
içine düşebilmekte veya kazanları devirmeleri sonucunda kaynar pekmez veya
süt ile yanabilmekteler. Bu durum özellikle
şu dönemlerde sık karşılaştığımız bir yanık
şeklidir ve bu dönemlerde yanık ünitemizde
her zaman bu tür yanığa maruz kalmış bir
veya birkaç çocuk bulunmaktadır." açıklamasını yaptı. Kesiktaş, bu kaynar pekmez
veya süt ile yanıkların çocukların geniş vücut yüzeylerinde yanıklar oluşturduğunu dile
getirerek, bu yanıkların sıcak su yanığına
göre daha derin olduğunu ifade etti. Kesiktaş sözlerine şöyle devam etti: "Pekmez veya
süt ile olan geniş ve derin yanıklar çocuğun
vücut yüzeyinin yüzde 15-20’sinden daha
geniş olur ise ölüm ile sonuçlanan istenmeyen durumlar oluşabilmektedir. Yine bu
oluşan yanıklar diğer yanıklara göre daha
derin olduğu için iyileşme dönemi daha
uzundur ve genelde deri yaması ile yanık
yaraları iyileştirilebildiği için çocuğun hayat
boyu vücudunda taşıyacağı ve tedavisi
günümüz koşullarında mümkün olmayan
kötü izlere sebebiyet vermektedir. Yine bu
yanıklar sonrası çocukların yüz bölgelerin
çok ciddi deformiteler, saç kayıpları, el ve
ayaklarında günlük işlerini engelleyen çok
ciddi fonksiyonel bozukluklar ve çekmeler
gelişebilmektedir." (CİHAN)
ma yatış gün sayıları incelendiğinde en az bir gün yatan
hastaların yüzde 35,6‘sı 1-3 gün, yüzde 37,1‘i 4-10 gün
ve yüzde 19,9‘u ise 11-30 gün kaldıkları anlaşıldı. Bu durumda mevcut yatakların yüzde 63‘ünün en az 4 gün ve
üzeri sürelerde kullanıldıkları görüldü.
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE
EN FAZLA GEREKSİZ YATIŞ İZMİR’DE
Erişkin YBÜ denetim verilerine göre Türkiye
genelinde yoğun bakım hastalarının II. basamakta yüzde
33 oranında, III. basamakta da yüzde 34 oranında uygunsuz yatırıldığı tespit edildi. Başka bir ifadeyle II. basamak
yoğun bakımda yatırılan her 100 hastanın 19’u gereksiz
yatarken 14’ünün de III. basamak yoğun bakımda yatmasının uygun olacağı belirlendi. Benzer şekilde III.
basamak yoğun bakımda yatan 100 hastadan 11’i gereksiz yatarken 23’ünün de II. basamak yoğun bakımda yatmasının uygun olacağı gözlendi. Türkiye genelinde kurumsal bazda bakıldığında Sağlık Bakanlığı ve özel hastaneler arasında gereksiz yatış oranlarının yaklaşık yüzde
20 ile birbirlerine yakın olduğu tespit edildi. Erişkin YBÜ’de üç büyük ildeki yatışlardaki uygunsuzluk ve
gereksizlik oranlarına bakıldığında; II. basamak yoğun
bakım ünitelerinde en fazla gereksiz yatışın İzmir’de
(yüzde 28,8), en fazla uygunsuz yatışın da yine İzmir’de
(yüzde 44,1) olduğu, III.Basamak Erişkin YBÜ’lerinde
ise en fazla gereksiz yatışın İzmir’de (yüzde 15), En fazla
uygunsuz yatışın ise İstanbul’da (yüzde 39,2) olduğu
görüldü. Denetim verilerine göre uygun yatırılmayan
hastaların uygunsuz yatışlar incelendiğinde en sık görülen
sebepler sırasıyla hastanenin daha alt basamakta YBÜ'sünün olmaması, hastanın yatması gereken servis
veya YBÜ'sünün hastayı kabul etmiyor olması ve sosyal
sebepler (hasta yakınlarının hastayı kabul etmemeleri
gibi). Rapora göre yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde
değerlendirilen hastaların yüzde 41,1’i özel hastanelerde,
yüzde 16,7’si üniversite hastanelerinde, yüzde 42,1’ini ise
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde yatan hastalardan
oluşturuyor. II. Basamak Yenidoğan YBÜ’lerde değerlendirilen hastaların kurumlara göre yatışlarının uygunluğuna bakıldığında, özel hastanelerde yüzde 67,9’unun
uygun, yüzde 16,8’inin uygunsuz, yüzde 15,4’ünün ise
gereksiz yatırıldığı görüldü. Üniversite hastanelerinde
yüzde 80,6’sının uygun, yüzde 7,2’sinin uygunsuz, yüzde
11,9’unun ise gereksiz yatırıldığı anlaşıldı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ise yüzde 52’sinin uygun, yüzde
4,4’ünün uygunsuz, yüzde 43,6’sının ise gereksiz olarak
yatırıldığı görüldü. Aynı şekilde III. Basamak Yenidoğan
YBÜ’lerde değerlendirilen hastaların kurumlara göre yatışlarının uygunluğuna bakıldığında özel hastanelerde
yüzde 97,4’ünün uygun, yüzde 1,9’ünün uygunsuz,
yüzde 0,9’ünün ise gereksiz yatırıldığı görüldü. Üniversite hastanelerinde yüzde 90,4’ünün uygun, yüzde
4,2’sinin uygunsuz, yüzde 5,5’inin ise gereksiz yatırıldığı
anlaşıldı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ise
yüzde 90,1’inin uygun, yüzde 5,6’sının uygunsuz, yüzde
3,9’unun ise gereksiz olarak yatırıldığı görüldü. II.
Basamağa yatış gerekçelerine bakıldığında yüzde 22,3 ile
prematüre, düşük doğum ağırlıklı, solunum sıkıntısı olan,
vücut ısısının korunmasında desteğe ihtiyacı olan, oral
beslenmesinde güçlük yaşayan yenidoğanlar oluşturmakta. Hastaların yüzde 17,7 sinin gestasyon haftası ne olursa
olsun oksijen alımının desteklenmesi gereken hastalardan
oluştuğu görüldü. Gestasyon haftası ve doğum ağırlığı ne
olursa olsun mekanik ventilatör yardımı ile solunumun
desteklenmesi gereken hastalardan oluşan gerekçeler ise
yüzde 8,5’ini oluşturmakta. Sonuç olarak II. Basamak
yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatışı yapılan
yenidoğan hastalarının yüzde 49,6’sının oksijen tedavisine ihtiyacı olduğu görülmekte.
ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA
YATAN HASTALARIN YÜZDE 65'İNDE
ORGAN YETMEZLİĞİ TESPİT EDİLDİ
III. Basamak yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatışı yapılan yenidoğan hastalarının yüzde 74,5’inin oksi-
"ÇOCUKLAR KOYUN, yaşlılar
inek yoğurdu tüketmeli"
Harran Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İbrahim Hayoğlu, "Yaşlılar hafif
olan inek yoğurdu, gelişme çağındaki çocuk ve gençler ise yağ oranı yüksek koyun yoğurdu
tüketmeli" dedi.
Hayoğlu, yaptığı açıklamada, yoğurdun vücuda mineral katkısı
sağlayan önemli bir gıda ürünü
olduğunu söyledi. Süte göre sindirimi daha kolay ve besleyici özelliği
nedeniyle yoğurdun her yaşta
tüketilmesini öneren Hayoğlu, "Yoğurt, bağırsak ve sindirim sisteminin işleyişine iyi geliyor" diye konuştu. Hayoğlu, yağ bakımından zengin
koyun sütünden elde edilen yoğurdun alışık olmayan kişilerde rahatsızlığa neden olabileceğini vurguladı.
Doğal ve pastörize edilmiş kutu yoğurdun sağlıklı olduğunu aktaran
Hayoğlu, şöyle konuştu: "Koyun
yoğurdu, sıcak yaz aylarında
özellikle alışmayan insanlar,
yaşlılar ve tansiyon hastaları için
ağır gelebilir. Bu nedenle
yaşlılar hafif olan inek yoğurdu,
gelişme çağındaki çocuk ve
gençler ise yağ oranı yüksek
koyun yoğurdu tüketmelidir.
Bunun yanında diyet yapanların
küçükbaş hayvan yoğurdunu fazla tüketmemesi gerekiyor. Özellikle yağ oranı yüksek koyun yoğurdu kalsiyum ve mineral
madde bakımından zengin
olduğu için diş ve kemik
sağlığı açısından önem taşıyor." Hayoğlu, yoğurt tüketemeyenlere ise ayran
içmelerini tavsiye etti. (AA)
jen tedavisine ihtiyacı olabileceği ve yatan hastaların yaklaşık yarısının prematüre veya düşük doğum ağırlıklı olabileceği görüldü. Denetimi yapılan hastanelerde 24 saat
çocuk uzmanı bulunup bulunmadığı sorgulanmıştır. Buna
göre özel hastanelerin yüzde 35’inde, Sağlık Bakanlığı’na
bağlı hastanelerin yüzde 28’inde, üniversite hastanelerinin de yine yüzde 28’inde 24 saat çocuk uzmanı
bulunmadığı tespit edildi. (CİHAN)
Uyuşturucu
tedavisi için
yaklaşık 500 yeni
yatak geliyor
Sağlık Bakanlığı, uyuşturucuyla
mücadele kapsamında 11'i çocuk
ve ergenlere yönelik olmak üzere
23 yeni madde bağımlılığı merkezi
açacak. 5'i için ön izin alınan yeni
merkezlerin toplam 475 yatağa
sahip olması planlanıyor.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan
bilgiye göre, biri Malatya'da ayaktan,
4'ü de Van, Çorum, Sakarya ve Çorlu'da
yataklı olmak üzere 5 madde bağımlılığı tedavi merkezi açılması için ön
izin alındı. Alınan ön izin çerçevesinde
Malatya Devlet Hastanesi bünyesinde
ayaktan, Van'da Özel İstanbul Hastanesi bünyesinde 12, Hitit Üniversitesi
Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
bünyesinde 15, Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
bünyesinde 10 ve Çorlu Devlet Hastanesi bünyesinde ise 18 yataklı madde
bağımlılığı tedavi merkezi kısa süre
içinde faaliyete sokulacak. Sağlık
Bakanlığı, 6 ilde 7 yeni Alkol ve Madde
Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM),
11 ilde ise birer Çocuk ve Ergen Madde
Bağımlıları Tedavi Merkezi (ÇEMATEM)
açmayı planlıyor. Bakanlığın planlamasına göre Erzurum'da 15, Diyarbakır'da 30, İstanbul Anadolu ve
Avrupa tarafında 50'şer, Trabzon'da 30,
Antalya'da 50 ve Şanlıurfa'da 30 yataklı
AMATEM açılacak. Çocuk ve ergenlerin
bağımlık tedavisinin çözümlenmesi amacıyla da Adana, Ankara, İzmir, İstanbul Anadolu yakası, Samsun, Antalya,
Bursa, Elazığ, Van, Konya ve Şanlıurfa'da 15'er yataklı yeni ÇEMATEM açılması planlanıyor.
Mevcut durum
Ülkede halen madde bağımlılığı merkezlerinde erişkinler için 644, çocuk ve
ergenler için 32, detoks için de 63 olmak üzere toplam 739 yatak bulunuyor.
Bu merkezlerde 15 öğretim/eğitim
görevlisi, 37 uzman doktor, 29 asistan,
2 aile hekimi, 12 pratisyen hekim, 242
ebe, hemşire, sağlık memuru, 33 psikolog, 11 sosyal çalışmacı görev
yapıyor. (AA)
SAYFA 14
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Bahçesinde
2 metrelik
kabak yetiştirdi
Denizli'nin Tavas ilçesinde 75 yaşındaki Kadir Ergil,
hobi bahçesinde boyu 2 metreye yaklaşan kabak
yetiştirdi. Ergil, yaptığı açıklamada, yıllarca çiftçilik
yaptığını, emekli olduktan sonra Isparta'dan "yaktin"
cinsi kabak tohumu alarak, Kızılcabölük Mahallesi'ndeki evinin bahçesine diktiğini söyledi. Kabağın bu
kadar uzayacağını tahmin edemediğini belirten Ergil,
"Süs tohumu olarak aldığım kabak inanılmaz derecede
büyüdü, görenler inanamıyor. Boyu 1 metre 95 santimetreye, ağırlığı 20 kilograma yaklaşınca kopardık.
Artık gelecek sene daha büyük kabakla rekor kırmak
istiyorum" diye konuştu. Ergin, bahçesindeki kabakların yoldan geçen vatandaşlar tarafından ilgi
gördüğünü ve fotoğraf çektirmeye gelenlerin bile
olduğunu kaydetti.
-Kabağı manavlar almak istiyor
Yetiştirdiği kabağı evinde sakladığını anlatarn Ergil,
özellikle manavların
kabağı, süs eşyası olarak istediklerini ifade ederek, "Para
teklif ettiler kabul
etmedim. Satmak
istemiyorum. Denemelerim devam
edecek. Gelecek yıl
inşallah boyu 2 metreyi aşan kabak
yetiştirmek istiyorum" dedi. Mahalle
Muhtarı Enver Teperi ise bazı vatandaşların kabağın
büyüklüğüne inanamadığını,
görenlerin
şaşırdığını söyledi.
(AA)
Prof.Dr.Kamil Okyay
Sındır yuvaya döndü
Bornova Belediyesi’nin eski Başkanı Prof.Dr.Kamil
Okyay Sındır 5 yıllık başkanlık sürecinden sonra tekrar
Ege Üniversitesindeki görevine geri döndü. Ziraat
Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknoloji mühendisliği
Bölümündeki görevine başlayan Prof.Dr.Sındır;
belediye başkanlığı sırasında kente büyük katkı
sağlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Candeğer
Yılmaz’ın üniversitesine dönüşü sırasında destek
vekatkılarını esirgemediğini, başta Rektör Prof.Dr.Yılmaz olmak üzere , üniversite ve fakülte yönetimine
şükran borçlu olduğunu ifade etti. (EGE AJANS)
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Ağustos
Cuma
7ubat
2013 2014
Perşembe
14 GÜNCEL715
Marmaris'in hedefi
Türk turistler
İngiliz turistlerin Türkiye'deki gözdesi
Marmaris'te, hedef yabancılardan daha fazla para harcayan yerli turistleri
çekebilmek. Güney Ege'nin en fazla
yabancı turist ağırlayan bölgesi olan
Marmaris, Ramazan Bayramı tatilinde
yerli turist akınına uğrayarak tarihinin
en kalabalık günlerini yaşadı
İ
lçenin yüzde 8 olan yerli turist oranı, bayramda yüzde
25'i buldu. Türk müşterilerin yabancılara göre daha fazla para harcaması esnafı memnun ederken, potansiyeli fark eden turizmciler ise Marmaris'i yerli turistler
için de cazibe merkezi haline getirmek için kolları sıvadı.
Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu,
yaptığı açıklamada, Marmaris'i iç turizmde ön
plana çıkarmak için Türkiye'nin önde gelen acenteleriyle bir araya geleceklerini söyledi. Bu
acentelerin gazete reklamlarında ağırlıklı olarak Antalya, Bodrum, Alanya ve Çeşme'nin
çıktığına işaret eden Bülbüloğlu, "Bu reklamlara Marmaris'ten sadece bir kaç otel giriyor.
Büyük acenteler ile görüşüyoruz, sahiplerini
Marmaris'e davet ettik" dedi. Yaz sezonunun
sonunda acente temsilcileri ile iç pazar için
toplantı yapacaklarını bildiren Bülbüloğlu, acente sahiplerinin beklentilerini anlatacaklarını, kendilerinin de buna göre adımlar atacaklarını kaydetti.
- Marmaris de Bodrum kadar iddialı
Bülbüloğlu, bayram tatilinde yerli turist akını
dolayısıyla tesislerin yüzde 100 doluluk oranıyla
çalıştığını, iç pazara ağırlık verilmesi durumunda tüm sezonun yüksek dolulukla geçirilebileceğini anlattı.
Türkiye'den ve yurt dışından birçok ünlü sanatçı, sporcu
ve iş adamının tatil için tercih etmeleri nedeniyle Bodrum'un iç turizmde cazibe merkezi haline geldiğine
dikkati çeken Bülbüloğlu, Marmaris'in de
bu konuda iddialı olduğunu belirtti. Bülbüloğlu, "Marmaris'te bunu biraz kaçırdık
ama gecikmiş değiliz. Bugünden başlasak,
inanıyorum ki bu işi birkaç sene içerisinde
Bodrum'dan daha güzel yaparız" diye
konuştu.
- 1 milyon İngiliz, yerli turistin önünü
kesiyor
Marmaris'in yabancı turistte güçlü
olduğunu, bunun iç pazarın önünü kestiğini vurgulayan
Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Marmaris yılda 1
milyon İngiliz ağırlarken, Bodrum İngiliz turistte 400 bini
geçemiyor. İngiliz pazarında bu sene de oldukça geri gittiler. Hollanda pazarında da Marmaris olarak Bodrum'dan
çok daha kuvvetliyiz. Marmaris'in, İngiliz turist kadar
Türkiye'de güçlü hiçbir destinasyonu yok. İngiliz pazarında güçlü olunması iç pazarın önünü kesiyor. Örneğin
mayıs ve haziran aylarında İngiliz pazarına 100'er oda
veriyorsak, temmuz ve ağustos aylarında da vermek
zorundayız ki uçak seferlerini koyarak Dalaman'a uça-
bilsinler. Bodrum, temmuz ve ağustosta iç pazarı çok
kuvvetli diye bunu yapmıyor. İngilizler'e verdiği 100 odayı temmuz ve ağustosta 10 odaya düşürüyor." Bülbüloğlu, kontenjan sorununu tur operatörleri, acenteler,
otelciler ve havaalanıyla ortak bir konsensüs kurarak
çözebilirlerse Marmaris'in de yerli turistte hak ettiği payı
alacağını kaydetti.
- Türk turist daha fazla para harcıyor
Bülbüloğlu, tatil anlayışı yabancılara göre daha farklı
olan yerli müşterinin tatile çıkarken cebine daha fazla
para koyduğuna, daha fazla harcadığına dikkati çekerek,
Türk turistin tatile para harcamak için çıktığını ifade etti.
Bu duruma özellikle restorancıların daha yakından şahit
olduğunu belirten Bülbüloğlu, "Yerli turist yemeye içmeye geliyor.
Türk milleti olarak bir yere gittiğimizde masamızı donatmak istiyoruz. Yabancı biraz daha seçici davranıyor" ifadesini kullandı. GETOB Başkanı Bülbüloğlu, iç pazara
yönelik tanıtım çalışmaları yaparak bütün sezonu bayram
bereketinde geçirmek istediklerini de sözlerine ekledi.
(AA)
İzmir Tabip Odası: Hekimlerin geçici
görevlendirilmeleri angaryayı aştı
H
ekimlerin geçici
görevlendirilmelerinin angaryayı
aştığını savunan İzmir Tabip Odası
Başkanı Dr. Suat Kaptaner, "Yeter artık,
hekimlere bu kadar zulüm yeter. Hekim il
dışına göreve gidiyor, masrafını cebinden
ödüyor. Devletin düşürdüğü durum
acıdır." dedi. Yaşanan sıkıntıları dile getirmek için basın toplantısı düzenleyen
Kaptaner, "Geçici görevlendirme sorununa yıllardır anlamlı ve geçerli bir çözüm
getiremeyen Sağlık Bakanlığı, bu sorunu
çözemediği gibi sorunu artık angarya
kavramıyla bile açıklanamayacak hale getirmiştir. Günübirlik çözümlerle sağlık
hizmetlerinin sürdürüldüğü, geçici
görevlendirilen hekimlerin hiçbir yakın-
masını çözecek adımlar atılmadığı gibi
şimdi il dışında saatlerce yol katederek
görev yapacakları yerlere gönderilen
hekimlere harcırah dahi ödenmez noktaya
varılmıştır. Kendi ücretlendirmeleri nedeniyle zaten mağdur olmakta olan
hekimlere, artık yolluk ve harcırah dahi ödenmemektedir. Sağlık Bakanlığı’nın
hekimleri kendi çalışanı olarak gördüğünü
kabullenmek, adeta olanaksız hale
gelmiştir. 06.12.2012 tarihinde kabul
edilen ve 30.03.2014 yerel yönetim
seçimlerinden sonra yürürlüğe giren 6360
sayılı kanunla büyükşehir belediyelerinin
sınırları il mülki idare sınırları kabul
edildiğinden, artık İzmir'den Dikili,
Bergama, Kiraz, Beydağı'na
görevlendirilen hekimlere yolluk, harcırah
ödenmemektedir." dedi. Büyükşehir
belediyelerinin sınırlarını belirleyen kanunun çıkarıldığını ancak geçici
görevlendirilecek hekimlerin durumunun
ve yol harcırahlarının ne olacağının
muammada bırakıldığını kaydeden Kaptaner, "Hekimlerle ilgili
sorunlar, Sağlık Bakanlığı’nın
gündemine ancak şikâyet ve
soruşturmalarla girebilmektedir. Şimdi buradan Sağlık
Bakanlığı'na bir çağrıda bulunuyoruz. Hekimlerin
özverisini, kölece çalıştırma
şeklinde istismar etmeyiniz.
Hekimlere yönelik bu tavırları
açıklamaya, artık angarya kavramı bile
yetersiz kalmaktadır. Yolluk ve harcırah ödenmesi sorununu çözemiyorsanız angaryayı durdurun. Eğer siz bu sorunu
acilen çözemeyecekseniz, hekimlerin bu
görevleri yapma koşulları ortadan kalkacak demektir. Zaten geçici
görevlendirmelerle her gün, her
hafta, her ay yerinden yurdundan ettiğiniz hekimleri, angaryanın da ötesine mahkum etmeye hakkınız yoktur. Uyarıyoruz! Hekimlerin bu
görevlendirmeleri yapma
koşulları ortadan kalkmıştır!"
şeklinde konuştu.
(HABER MERKEZİ)
bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca
Soldan sağa:
1. Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk. – Baryumun simgesi. 2. Kayınbirader. – Büyükler, ileri gelenler. 3. Kaynar suda
haşlanıp üzerine yağ gezdirilen mısır unu yemeği. 4. Berilyumun simgesi. – Hak edilen ceza. – Bir renk. 5. Alaka. – Gözleri
görmeyen. 6. Fikir, düşünce. – Akla ve gerçeğe aykırı. 7. Eski
dilde ödünç alınan ya da verilen şey. – Fok balığının bir türü. 8.
Kalın ve kaba kumaş. – Yer fıstığı. 9. Güzel koku. – İlkel silah.
10. Yumurtanın bir bölümü. – Dar ve kalınca tahta. – Eski dilde
baba. 11. Kısa ve kalınca, sivri ve uzun olmayan. – Masonların
toplantı yeri. 12. Eski dilde askerler. – Haberleşme kuruluşumuzun kısa yazılışı. 13. Talyumun simgesi. – Lokal, mevzii, mahalli. 14. İktisat. 15. Karadeniz’in kuzeyinde Rusya’ya ait bir liman kenti. – Dost, arkadaş. 16. Hindistan’da görülen toplumsal
sınıfların her biri. – İlaç, merhem. 17. Bir iskambil oyunu. 18.
Utanma, utanç duyma. – Kirpik boyası, rimel. 19. Pirinçli ve
yoğurtlu ıspanak veya benzeri sebze yemeği. – Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası. 20. Saha, meydan. – Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı.
Yukarıdan aşağıya:
Dünkü bulmacanın cevapları
1. Bir sinir hastalığı, tutarak, sara. – Yüksek tavanlı bir katın
bölünmesiyle oluşan alçak tavanlı kat. – Leşle beslenen yırtıcı
bir kuş. 2. Lahza. – Yabancı. – Sayı boncuğu. – Çocuk sahibi olmuş kadın. – Oyuncunun yaptığı. 3. Küçük bir limon türü. – Kırım hanlarına ve prenslerine verilen unvan. – Lezzet. – Bazı
mantarlarda üreme organı. – Arjantin’in plaka işareti. 4. Anıt. –
Vilayet. – Hırsızlık hastası. 5. Gemi çapasında kolların birleştiği
şişkin yer. – Bir yerde toplanan kalabalık, halk. – Eski Mısır’da
insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç. – Ekmek, nimet.
6. Bilgiçlik taslayan kimse. – Kutsal nitelikte müzik yapıtı. –
Noksan. 7. Bir tür etli ve büyük zeytin. – Aktinyumun simgesi.
– Hayvanın erkekliğini gidermek. 8. Bizmutun simgesi. – Alt,
alttaki, aşağı. – Uçakların yolcu indirip bindirdikleri yer. – Mektup. 9. Çanakkale ilinin bir ilçesi. – Eski dilde taht. – Kirli olmayan, pak. – Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan.
10. Çizgilerin, yüzeylerin ve katı cisimlerin birbirine rastladıkları ve kesiştikleri yer. – Bir ilimiz. – Harç alıp sürmeye yarayan
duvarcı aracı.
SAYFA 15
SONDAKiKA GAZETESİ >>
15 SPOR
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
15
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
Gören sporcuyu görme engelli diye yarıştıracaklar
Göz göre göre
SAHTEKARLIK Beşiktaş'ta antrenman öncesi
Görme Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Teknik Kurulu Üyesi ve
Milli Takım Antrenörü Yılmaz Kaya, 18-24 Ağustos tarihleri arasında
Galler'de yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına bir sporcunun gördüğü halde görme engelli diye yarıştırılacağını iddia etti
K
aya, "Turnuvada gören bir
sporcuya sahte belgelerle
'göremez' raporu alındı. Avrupa’da muayene yapılması halinde
sahtekarlık ortaya çıkacak ve ülkemiz adına büyük bir sıkıntı olacak."
dedi. Geçtiğimiz haziran ayında
Almanya’nın Berlin kentinde yapılan IPC Atletizm Grand Prix kota
yarışmalarında Türkiye Atletizm
Görme Engelliler Takımı 22 sporcu
ile katıldı. 33 ülkenin yarıştığı ve
Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak sporcuların belirleneceği yarışmalarda 17 Türk sporcu kota alma
hakkını elde etti. Görme Engelliler
Spor Federasyonu, Galler’de yapılacak olan Avrupa Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası’na 17
sporcu yerine 10 sporcu ile katılma
kararı aldı. Ancak iddiaya göre, kota klasmanında dereceye giren bazı
sporcuların yerleri değiştirildi. 1824 Ağustos’ta yapılacak turnuva
için milli sporcular yarın Galler'e
hareket edecek. Ancak Avrupa Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası öncesi skandal iddiası ortalığı karıştırdı. Türkiye Görme Engelliler
Spor Federasyonu Atletizm Teknik
Kurulu üyesi ve Milli Takım Antrenörü Yılmaz Kaya, turnuvada gören bir sporcuya sahte belge düzenlenerek, 'göremez' raporu çıkarıldığını iddia etti.
KADRO İÇİN ANTRENÖRLER
DEĞİŞTİRİLDİ
Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm
Stadı’nda sporcu Mustafa Küçük
ile hazırlıklarını sürdüren Yılmaz
Kaya, gördüğü halde hiç görmüyor
diye bir sporcu için rapor hazırlandığını dile getirdi. Kaya, "Görme
Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Milli Takım Antrenörlüğü yapıyorum. Aynı zamanda Galler’de
yarışacak milli sporcu Mustafa Kü-
Gediz Üniversitesi
voleybolcusu
Balkan şampiyonasında
milli takımı sırtladı
İzmir’in
gururu
G
ediz Üniversitesi takımında
forma giyen 15
yaşındaki Hakan Kemerli, Küçük Erkekler
Balkan Voleybol Şampiyonası'nda kaptanlığını üstlendiği milli takımı sırtlayan isim oldu.
Moldova, Sırbistan
ve Bosna Hersek’i 3-0,
Romanya’yı 3-1 yenen, finalde Bulgaristan'ı hiç sayı vermeden
mağlup ederek kupa
sevinci yaşayan millilerin yıldızı Hakan, turnuvanın en skorer
oyuncusu ilan edildi.
Gediz Üniversitesi
Spor Kulübü Başkanı
Adnan Yeşildal, Özel
Yamanlar Koleji öğrencisi Hakan Kemerli’yi kutladı. Yeşildal,
Gediz Üniversitesi olarak basketbolün yanısıra voleybolda da altyapıya önem verdiklerini
söyledi.
Yeşildal, “Bu başarı,
bunun en güzel bir örneği. Geleceğe yaptığımız yatırımlarla İzmir’i sporda daha iyi
yerlere taşımaya, ülkemize başarılı milli
sporcular kazandırmaya devam edeceğiz.”
dedi. (CİHAN)
çük’ün kişisel antrenörüyüm. Şampiyonaya katılırken milli takımın
seçici kurul içerisindeydim. İlk 10
sporcuyu seçtik, ancak federasyon
seçtiğimiz sporcular arasında değişikliğe gitti. Bu prosedüre aykırı bir
durum. Dokuzuncu sıradaki sporcuyu çıkarıp 11’inci sıradaki sporcuyu koydu. 11’inci sıradaki sporcu
federasyon asbaşkanımızın kardeşinin kulübü ve federasyon seçimlerinde yüksek oy potansiyeli olan bir
kulüp. Kurul, ilk 10 kişi gidecek diyor, onlar 11’inci sıradakini listeye
koydular." diyerek sözlerini şöyle
sürdürdü: "Gidecek teknik kadroyu
da federasyon seçti. Şampiyonada
madalya alabilecek sporcularımız
var. Şampiyonaya 5 antrenör gönderiliyor, benim ve diğer kürsüye
çıkacak sporcuların başında geçmişte federasyona oy veren kulüplerin stajyer antrenörleri gönderiliyor. Onlara üç tane millik tamamladıkları için kontenjandan Gençlik
Spor Bakanlığı’ndan kadro alacaklar, bunu yapabilir ama bizim emeğimiz üzerinden kürsüye çıkacak
bir sporcunun antrenörünü ayırarak
onun yerine tasarrufta bulunulması
milli duygularımıza çok ters. Biz
Mustafa Küçük’le şampiyona için 3
yıldır için çalışıyoruz."
TELEFONDA İSTEDİĞİ OYUNLARI OYNAYABİLEN SPORCUYA
RAPOR DÜZENLEDİLER
Galler’de koşacak milli takım
kadrosu öncesi haziran ayında Almanya’ya gittiklerini hatırlatan Kaya, "Buradaki yarışmalar öncesi kategoriler belirlendi. Az görenler,
normal ve çok görenler kategoriler
var. 'B1' diye bilinen kategorideki
sporcu hiç görmez, gözleri ışık bile
almaz. Şuanda Mustafa’nın gördüğü düzeyde olan bir sporcumuzda
son yıllarda ciddi perfonmansı dü-
şüklüğü var. Kulübü ve antrenörü
milli takıma girmeme riski olduğu
için gören sporcuyu görmeme kategorisine sokup milli takıma soktular. B2 iken B1 kategorisine soktular sporcuyu. Sporcumuzu Almanya’da B1 kategorisinde koşturdular.
Zerre kadar göremeyen sporcular
B1 kategorisindedir. Telefonda istediği oyunları oynayabilen, hayatını
idame ettirebilen düzeyde görenler
B2 kategorisindedir. Görüntüleri federasyona ilettim. Galler’de ileri
göz tetik muayenesi yapılırsa ülkemiz karşısına skandal olarak çıkar.
Görmeyen sporcu bir üst sınıfı durumuna gelmez. Bunu bildirmemize rağmen, birebir saatlerce görüştük yetkililerle." diye konuştu. Galler’de Türkiye adına yarışacak
Mustafa Küçük ise "Hazırlıklarımı
2011’den beri hocamla çalışıyorum. Elde ettiğim tüm başarıları hocamla elde ettim. Ben antrenörümle
gitmiyorum. Oradaki kimse benim
antrenörüm olamaz, çünkü biz özel
sporcularız. Bunu sadece bizimle
birebir çalışan hocalar bilir. Bahsi
geçen arkadaşımla Bursa’da birlikte
çalışıyorduk. Göz rahatsızlıklarımız
birebir aynı. Tıbben aynı düzeydeyiz. Bu zaten, etrafında bunu doğrulayan birkaç insan dışında kimse
yok. Bu gerçekten gören bir sporcudur. Umuyorum ki ilahi adalet
yerini bulur, ülkemiz böylesine
onursuz bir duruma düşmekten kurtulur." dedi. (CİHAN)
TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Haciz Tutanağının
tarih ve sayısı :
Akdoğan Yapı 35 AHV 54
2005
Model
Kıa
09.04.2014-G1İnş. Nakl.San.
Marka Kamyonet 0488483
ve Tic. Ltd. Şti.
ÜNVANI
:
PLAKA
: TÜRÜ :
Adresi :
Silahçı İcra Deposu
Egemenlikmh.
6124/2 Sok.No:4/A
Bornova/İZMİR
Yukarıda adı yazılı mükellefin adına tanzim edilen haciz tutanağı bilinen adresinde
bulunamaması nedeniyle tebliğ edemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103 ve 106
maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine
bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık
adresini bildirmesi halinde kendisine süre İle kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay bitiminde müracaatta bulunmaz veya adresini bildirmez ise bir ayın sonunda tebliğ
yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sondakika 15/8
Basın: 9009
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Haciz Tutanağının Adresi :
ÜNVANI : PLAKA
: TÜRÜ :
tarih ve sayısı : Genç Yeddiemin
Arda Alimin- 35 DEE 48
2004 Model BMC 19.03.2014yum Plastik İç
Deposu 677/25 Sk.
Marka Levent
G1-0488399
Dekorasyon
No: 21 Bornova/
Kamyonet
San. Ve Tic
İZMİR
Ltd. Şti.
Yukarıda adı yazılı mükellefin adına tanzim edilen haciz tutanağı bilinen adresinde
bulunamaması nedeniyle tebliğ edemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103 ve 106
maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine
bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık
adresini bildirmesi halinde kendisine süre İle kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay bitiminde müracaatta bulunmaz veya adresini bildirmez ise bir ayın sonunda tebliğ
yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sondakika 15/8
Basın: 9007
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Adresi :
İzmir Yediemin
Deposu 7407/2
Sk.No:22/A
Pınarbaşı/İZMİR
TEL 0232 4795000
Yukarıda adı yazılı mükellefin adına tanzim edilen haciz tutanağı bilinen adresinde
bulunamaması nedeniyle tebliğ edemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103 ve 106
maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine
bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık
adresini bildirmesi halinde kendisine süre İle kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay bitiminde müracaatta bulunmaz veya adresini bildirmez ise bir ayın sonunda tebliğ
yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sondakika 15/8
Basın: 9005
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Haciz Tutanağının
tarih ve sayısı :
Mehmet Faruk 35 AF 7446
1993
Model
24.04.2014KAPLAN
FARGO Kamyon G1/00488541
ÜNVANI
:
PLAKA
: TÜRÜ :
Seba için saygı duruşu yapıldı
B
eşiktaş’ta Arsenal ile
oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu
ilk maçı hazırlıkları
devam ederken oyun-
cular, dün sabah yapılan antrenman
öncesinde hayatını kaybeden Onursal Başkan Süleyman Seba için bir
dakikalık saygı duruşunda bulundu.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde
yapılan saygı duruşu ve anma törenine; İkinci Başkan ve Futbol Şubesi BaşkanıAhmet Nur Çebi, teknik
heyet, futbolcular ve tüm tesis çalışanları katıldı.(CİHAN)
ELEKTRİK MOTORLU TAŞINABİLİR DALGIÇ POMPA ALIMI
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK MOTORLU TAŞINABİLİR DALGIÇ POMPA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/95152
1-İdarenin
a)Adresi
: CUMHURİYET BULVARI No:1 K:4 35250 KONAK/İZMİR
b)Telefon ve faks numarası
: 2322931391 - 2322934246
c)Elektronik Posta Adresi
: satinalma@izmir.bel.tr
ç) İhale dokümanının
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı
: ELEKTRİK MOTORLU TAŞINABİLİR DALGIÇ POMPA ALIMI - 24 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
b)Teslim yeri
KARŞIYAKA MERKEZ AMBARI 7000 SOK. NO:42 KARŞIYAKA/İZMİR
c)Teslim tarihi
: POMPALAR, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞME
İMZALANMASINDAN İTİBAREN 45 ( KIRKBEŞ ) TAKVİM GÜNÜ
İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer
: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 429 Konak/İZMİR)
b)Tarihi ve saati
: 29.08.2014 - 10:00
4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif
ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, İsteklilerin
yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.
4.3.2.
4.3.2.1.Standarda ilişkin belgeler:
Standarta ilişkin belgeler:
İstekliler, Pompaların DIN 14425 veya eşdeğer uluslararası normlara uygunluk belgesini teklifleri
ile birlikte vereceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içerecek belge düzenlemeleri,
İstekliler, teklif ettikleri dalgıç pompalara ait katalog veya broşürleri (teknik verileri içeren)
teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 425
Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ
BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 425 Konak/İZMİR) adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sondakika 15/8
Basın: 8969
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
SAYFA 16
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Amerikalılar, Küresel Doktorlar'a hayran kaldı
Küresel Doktorlar, ABD New
Jersey eyaletinin muhtelif şehirlerinden
gelen 12 üst düzey eğitimci misafiri
genel merkezinde ağırladı
Ağırlamada, ESAFED Yönetim Kurulu Üyesi
Uzm. Dr. Abdullah Öztürk de hazır bulundu. New
Jerseyli eğitimcilere ilk olarak ESAFED tanıtım
filmini gösterildi, daha sonra federasyonun sağlık
eğitimi ve tecrübe paylaşımı proje ve uygulamaları
hakkında brifing verildi. Küresel Doktorlar'ın insanlık için yaptıkları hizmetlere
vâkıf olan misafirler, oldukça
duygulu anlar yaşadı. New
Jersey Eğitim bölge müdürlerinden Gail M.Carrick,
“Öncelikle böylesi insani
sağlık hizmetlerini hiçbir
karşılık ummadan, üstelik cebinizden masraf ederek yerine
getirdiğinizden dolayı yalnız
bizler değil, tüm insanlık si-
zlere minnetlerini sunmalıdır. Bu ayakta alkışlanmalıdır. Gördüklerimiz ve işittiklerimiz karşısında
oldukça duygulandık ve şaşırdık. Küresel Doktorlar'ın sağlık alanında yaptıkları hizmetlerin, diğer
benzeri sivil toplum kuruluşlarının yaptıklarından
farklılıklar arz etmekte olduğunu gördük. Bir kere
Küresel Doktorlar'ın bu işi inançlarının gereği olarak,
insan odaklı yerine getirmeleri oldukça düşündürücü
ve özendiricidir.
Bir diğer husus da Amerika’nın değişik eyaletlerinde de küresel çapta benzer faaliyetleri yürüten
sivil toplum kuruluşlarımız var ancak onların sağlık
çalışanları, belli zaman aralıklarında Afrika’ya
giderek teşhis, muayene ve tedavinin ardından tekrar
geri dönüyorlar. Bu da Afrika’da sağlık alanında
yaşanan ve ciddi boyutlara ulaşan problemlere
sadece geçici çözüm olabiliyor. Kısa süreli tanışma
programınızda, Küresel Doktorlar'ın bize seyrettirdikleri ve anlattıklarına baktığımızda sizler, ömrünüzün bir bölümünü Afrika’daki bu hizmetlere
vakfediyorsunu. Ayrıca Afrikalı sağlık çalışanlarını
ülkelerinden alıp masraflarını karşılayıp ülkenizdeki
değişik hastanelerde sağlık ve tecrübe eğitimine tâbi
tutarak, Afrika'da kurduğunuz ya da kurulu olan
sağlık müesseselerine, tecrübe ve bilgilerini en üst seviyeye çıkartarak geri gönderiyorsunuz. Bence
Afrika’daki sağlık problemlerine çözümün esas formülünü Küresel Doktorlar bulmuş durumda. Afrika’ya yönelik yapmış olduğu çok sayıdaki sağlık
eğitimi ve tecrübe paylaşımı projeleri, toplumun her
kesimi tarafından mutlaka desteklenmelidir, çünkü
ESAFED, Küresel Doktorlar ve diğer bütün sağlık
çalışanları, son derece kutsal bir vazifeyi ifa etmektedirler. (CİHAN)
15 Ağustos 2014 Cuma
www.sondakikagazetesi.com
Dünyanın her
ülkesinden stajyer
ÇALIŞTIRIYOR
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)'nın geçmiş
dönem başkanı Tamer Taşkın’ın yönetim kurulu
başkanlığını yaptığı Petrofer, dünyanın çeşitli
ülkelerinden gelen stajyerleriyle ihracatını devamlı
arttırıyor. Şirketin faaliyetine başladığı 30 yıldır Uluslararası Staj Değişim Programı (AIESEC) ile
yaptığı işbirliği ile dört kıtadan öğrencilere işyerinde staj imkanı veren Petrofer, öğrencilerin hem
başka bir ülkede iş tecrübesi edinmesini hem de
ülkelerinde şirketin pazar payını arttırmalarını
sağlıyor. Kapılarının her milletten stajyere açık
olduğunu belirten AIESEC Danışmanlar Kurulu ve
Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın, bütün firmalara çeşitli ülkelerden stajyer çalıştırmalarını önerdiğini söyledi.
BURKİNA FASO’DAN
STAJYER GELDİ
Taşkın, kışın Çiğli’deki meslek okullarından,
yazın İzmir’in ve Manisa’nın önde gelen üniversiteleri ve AIESEC öğrenci değişimi programı ile
çeşitli ülkelerden gelen öğrenci ve mezunlara staj
imkanı sunduklarını aktardı. Sadece 2014 yılı
başından bu yana Ukrayna, Çin, Mozambik, İran,
Fas, Fransa, Burkina Faso ve Mali’den gelen stajyerleri ağırladıklarını kaydeden Taşkın, şöyle devam
etti: “Bu sayede Petrofer Endüstriyel Yağlar olarak
dünyanın her yerine rahatlıkla ulaşıyoruz. Dil problemini aşarak, Türk ekonomisine fayda sağlayacak
ticari ilişkilerin kurulmasını ve pazar payımızın artmasını sağlıyoruz. Her yıl önemli oranda artan
ihracatımızda stajyer gençlerimizin de payı çok
büyük. Bütün sanayici dostlarıma, uluslararası ilişkilerini arttırabilmeleri için bu yabancı lisanlı,
kültürlü gençlerden faydalanmalarını tavsiye ederim. Ayrıca yurtdışından gelen her bir genç
karşılığında bir Türk genci de başka ülkelere
giderek uluslararası tecrübe kazanıyor.”
Bugün bu gençlerin yetişmesine imkan tanımayan işadamlarının, yarın eleman yok diye
şikayet etme hakları olmadığını vurgulayan Taşkın,
her yıl İzmirli firmalarda çalışmak üzere 200’e
yakın öğrencinin geldiğini söyledi. Şu an itibariyle
İzmir’de 30 ülkeden 70 kadar öğrenci bulunduğu
bilgisini verdi. (CİHAN)
Kocaoğlu "Kim ne derse
desin İzmir kalkınacak!
Urla'nın "Geleneksel Bağbozumu Şenliği"nin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, "5 yıl içinde İzmir, kim ne derse desin, kim paçamızdan, ceketimizden çekerse
çeksin, kalkınacaktır. Çünkü İzmir'in direksiyonunda 4 milyon 100 bin İzmirli var" diye konuştu
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi işbirliği
ile gerçekleşen "Geleneksel Urla Bağbozumu Şenlikleri"
ilçede kortej yürüyüşü ile başladı. Jandarma Kavşağı'ndan
başlayan kortej Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Meydandaki açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk
Dansları Topluluğu Üsküp yöresi oyunuyla renk kattı.
Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, 10.5 yıl önce yerelde kalkınma hedefiyle yola
çıktıklarını belirterek, "Yerel yöneticilerin kentin değerlerini, kaynaklarını daha iyi değerlendireceği için böyle bir yol
ve yöntem bulduk. Bugüne kadar Bademli'de, Bayındır'da,
Tire'de yaptıklarımız sadece ve sadece üreticiyle İzmir
Büyükşehir Belediyesi arasında bir güven ortamı tesis etti.
Güven olmadan işbirliği olmaz. Güven olmadan dayanışma olmaz. Güven olmadan sürdürülebilirlik olmaz. Şimdi de yine aklı ve bilimi kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Yarımada kalkınacak
5 yıl önce Türkiye'de ilk defa 171 bin hektar alanda yer
alan "Yarımada Nasıl
Kalkınır" sorusuna cevap
aramak için yarışma yaptıklarını ve bu çalışmayı kitaplaştırdıklarını hatırlatan
Başkan Kocoğlu, " Sonra
Çeşme ve Karaburun o zaman
bizim sınırlarımızda olmadığı
için İZKA ile birlikte, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve diğer
fakültelerimizle birlikte stratejik plan
hazırladık. Şimdi de bir yıl içinde Tahtalı,
Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay ovalarının stratejik
planlarının yapılması kararını verdik" diye konuştu. Yarımadanın kalkınması için yürütülen çalışmalar hakkında da
bilgi veren Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi: "Yarımadanın ikliminden, rüzgarına, enginarından, zeytinine
kadar her şeyini biliyoruz. Yarımada'da yaşayan insanlarımızın alışkanlıklarını, becerilerini, tarihten gelen
yeteneklerini de biliyoruz. Bunları bildiğiniz zaman ürettiğiniz projeler hayat buluyor. Yarımada Belediyeler Birliği
Başkanımız da olan Sibel Uyar ile birlikte toplantı yaparak
10 proje belirledik. Bunların 5 tanesini bu sene başlatıyoruz. Geriye kalanını 2015 yılında başlatacağız. Yarımadanın dokusu ve varlarıyla ilgili 300 sayfalık bilgi
birikim elde ettik. Bunları biz ve bizden sonra gelecek
kuşaklar kullanacaklar. Yarımadada turizmden, tarıma, hayvancılığa varıncaya kadar belirlediğimiz yol haritasını
belediye başkanlarımızla birlikte yaşama geçireceğiz"
ilerleyecektir, kalkınacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Direksiyonda Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimler var. Direksiyonda sivil toplum örgütleri, ticaret,
sanayi odaları, ziraat odaları, işadamları var. Kısacası 4
milyon 100 bin İzmirli var. Hep birlikte, güven içinde inanarak, kalkınacağımızı bilerek özveriyle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz, bu dirlik ve
düzenimiz bozulmasın. Urla 'bağbozumu şenliklerinin"
Yarımada'ya ve İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum". Urla
Belediye Başkanı Sibel Uyar ise yaptığı konuşmada üzüme
ve incire balın, zeytine yağın düştüğü bu günün 2 bin 600
yıllık geçmişi olduğunu söyleyerek, "Tanrının bize armağan ettiği bu güzelliklerden faydalanıp, şükrediyoruz ve
gelecekte çocuklarımıza bozmadan aktarmak için çalışıyoruz. Bağbozumu şenliği bu yüzden bizim için önemli. Amacımız unutulmuş olan bağcılık kültürünü yeniden
canlandırmak. Yavaş yavaş azalan tarım ve hayvancılığı bu şenlik kapsamında desteklemek.
Yöresel yemekleri yarışmalarla güncel tutup
çocuklarımıza öğretebilmek. Amacımız
geçmişimize sahip çıkmak. Bize destek
olan İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na teşekkür
ediyoruz. Seneye bu şenliği uluslararası
boyuta taşımak istiyoruz" diye konuştu.
Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılıç,
26 yıldır bu etkinlikleri kutladıklarını ancak
bu yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katkısına dikkat çekerek teşekkür etti. 14 Ağustos tarihinin çiftçiler için çok önemli bir gün olduğunu hatırlatan
Kılıç, geleneklerini yaşatabilmeleri için bugün iş bırakarak
kutlama yapan çiftçilere Torosan veya Kalabak sahilinde
eğlence düzenleyebilecekleri bir alan istedi. Başkan Kocaoğlu da Kalabak'ta Kum Denizi'nde bir alanı düzenleyebileceklerini söyledi. Urla Kuşçular Köyü çocuk korosu da
meydanda düzenlenen törende konser verdi. Törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan köylülerin yöresel ürünlerini sattıkları köy pazarını gezdi.
Etkinlik programı
17 Ağustos tarihine kadar sürecek şenlikler kapsamında
15 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Meydanı'nda saat
17.00'da yemek yarışması, 19.30'da Necati Cumalı Anı Evi'nde şiir dinletisi, 20.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Blue
İn Green Konseri, 22.00'da ise Zeynep Cassalini konseri
düzenlenecek. 16 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'da
Tamirhane Binası'nda Urla'da Bağcılık ve Şarapçılık
Konulu Panel-Kokteyl, saat 20.00 Ali Rıza Mete Urla
Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nde Urla Uluslararası
Bağbozumu Optimist Yarışları Ödül Töreni, yine aynı yerde 21.00'da Aslı Kement ile So Soul Band Konseri,
22.00'da Grubal Enfeksiyon Konseri düzenlenecek.
(HABER MERKEZİ)
Direksiyonda 4 milyon İzmirli var
Yerelde kalkınmayı 2015 yılında hızlandıracaklarını
vurgulayan Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 yıllık deneyimi, bilgi birikimi, yatırımları ile kenti dünyada ilgi odağı haline
getirmede çok büyük adımlar atmıştır. 2014 - 2019 döneminde kim ne derse desin, kim paçamızdan, ceketimizden geriye doğru çekmek isterse istersin, İzmir tarımda
da, sanayide de, turizm ve hizmet sektöründe, bilgi
teknolojisinde, bilimde, kültürde, sanatta büyüyecektir,
Ataşehir Spor Salonu’nun temeli yarın atılıyor
Çiğli Belediyesi tarafından projelendirilen Ataşehir Spor Salonu'nun temel atma töreni İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu'nun katılımıyla yarın
gerçekleştirilecek. Çiğli Belediyesi
2014 yılı yatırımlarını hayata
geçirmeye devam ediyor. Çiğli'de
yaşayan vatandaşlar için spor yapma olanaklarının artırılması ve
sağlıklı yaşam alışkanlığının sporla
sürdürülebilmesi hususlarında
çalışan Çiğli Belediyesi, Çiğli'nin ilk
spor kompleksi olan Ataşehir Spor
Salonu'nun temel atma törenine
hazırlanıyor. İlçede yaşayan vatandaşların taleplerinin dikkate alındığı
spor kompleksinin temel atma
töreni 16 Ağustos Cumartesi günü
saat 10:30'da, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.
Voleybol, basketbol başta olmak
üzere birçok branşta hizmet vere-
cek Ataşehir Spor Salonu önemli
bir amaca hizmet ederek, Çiğli'de
ilk spor salonu olma misyonunu
üstlenecek. Sportif faaliyetlerin
yanı sıra beceri kursu salonlarının
da bulunacağı komplekste halkın
sosyal projelere dönük çalışmalar
üretmesine de imkan sağlanacak.
Sağlıklı kuşaklar yetiştirilmesinde
büyük sorumluluklar üstlenilmesinin yerel yönetimlerce çok
önemli bir görev olduğuna ve spor
komplekslerinin bu amaca doğrudan hizmet verdiğine dikkat çeken
Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Biz Çiğli'de ciddi yatırımlar
yapmak için bu göreve talip olduk.
Spor salonları projemizi her mahallemizde hayata geçirmek istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'nun desteği ve katılımıyla, bu güzel
amaca hizmet edeceğiz.’’ dedi.
(HABER MERKEZİ)
Download

20 yıllık hayal gerçek olacak