Lekce
Anglický výraz
Výslovnost
Překlad
Příkladová věta
1A
and
/ænd/
a
And you?
1A
bye
/baɪ/
ahoj (při loučení), nashledanou
Bye, Lucy.
1A
class
/klɑːs/
školní třída, hodina
Tell the class your name.
1A
double
/ˈdʌbl ̩/
dvojitý, dvě (písmena, číslice)
44 = double four
1A
eight
/eɪt/
osm
That's eight pounds, please.
ə
1A
eleven
/ɪˈlev n/
jedenáct
My sister is eleven.
1A
fill in
/fɪl ɪn/
vyplnit, doplnit
Fill in the gaps.
1A
fine
/faɪn/
dobře, v pořádku
I'm fine, thanks.
1A
five
/faɪv/
pět
My cousin is five years old.
1A
four
/fɔːr/
čtyři
My grandaughter is four years old.
1A
goodbye
/ˈgʊdbaɪ/
nashledanou, sbohem
Goodbye, Miki.
1A
hello
/helˈəʊ/
ahoj, nazdar (setkání)
Hello, I'm Stefan.
1A
hi
/haɪ/
ahoj, nazdar (setkání)
Hi, Anita.
1A
home number
/həʊmˈnʌmbər/
telefonní číslo domů
What's your home number?
1A
how
/haʊ/
jak
How are you?
1A
I
/aɪ/
já
I'm Stefan.
1A
I'm
/aɪm/
já jsem
I'm (Stefan).
1A
I'm
/aɪm/
já jsem
díky.)
1A
it's
/ɪts/
to je
It's (07954 544768).
1A
meet (met)
/miːt/
seznámit se, potkat
Nice to meet you.
r
(Mám se dobře,
I'm ok, thanks.
1A
mobile number
/ˈməʊbaɪl ˈnʌmbə /
mobilní telefonní číslo
What's your mobile number?
1A
my
/maɪ/
můj, má, mé
My name's (Emel).
1A
name
/neɪm/
jméno
My name's (Emel).
1A
name
/neɪm/
jméno
What's your name?
1A
nice
/naɪs/
pěkný, hezký, příjemný (Rád/a Vás
poznávám.)
Nice to meet you.
1A
nine
/naɪn/
devět
My son is nine next month.
1A
number
/ˈnʌmbər/
číslo
What's your home / mobile number?
1A
oh
/əʊ/
nula v telefonních číslech
In phone numbers 0 = oh
1A
OK
/ˌə ˈkeɪ/
dobře, prima, fajn
I'm OK, thanks.
1A
one
/wʌn/
jeden, jedna, jedno
That's one thing.
1A
phone
/fəʊn/
telefonní
Can I have your phone number?
1A
practise
/ˈpræktɪs/
procvičit, cvičit
Listen again and practise.
1A
see
/siː/
vidět, potkat
See you.
1A
see
/siː/
vidět, potkat
1A
seven
/ˈsevən/
sedm
I liked being seven years old.
1A
six
/sɪks/
šest
Julie is six.
1A
soon
/suːn/
brzy, zanedlouho
See you soon.
1A
ten
/ten/
deset
My cousin is ten.
1A
thanks
/θæŋks/
díky
I'm fine, thanks.
1A
the
/ðə/
ten, ta, to (určitý člen)
Look at the photo.
1A
this
/ðɪs/
tento, tato, toto
(David), this is (Polly).
1A
three
/θriː/
tři
My niece is three years old.
1A
to
/tu/
vyjádření infinitivu slovesa v angličtině;
zde: rád Vás poznávám
Nice to meet you.
1A
too
/tuː/
také, též, i
You too.
1A
twelve
/twelv/
dvanáct
I am twelve years old.
(uvidíme se brzy)
See you soon.
1A
two
/tuː/
dva, dvě
2 = two
1A
you
/juː/
ty, vy
You too.
1A
your
/jɔːr/
tvůj, tvoje; váš, vaše
What's your name?
1A
zero
/ˈzɪərəʊ/
nula
0 = zero
1A (rubric)
again
/əˈgen/
opět, znova
Listen again and practise.
r
1A (rubric)
answer
/ˈɑːnsə /
odpověď
Compare answers.
1A (rubric)
compare
/kəmˈpeər/
porovnat, srovnat
Compare answers.
1A (rubric)
conversation
/ˌkɒnvəˈseɪʃən/
konverzace, rozhovor
Read and listen to conversation 1.
1A (rubric)
correct
/kəˈrekt/
správný, bezchybný
Are they correct?
1A (rubric)
gap
/gæp/
mezera, vynechané místo
Fill in the gaps.
1A (rubric)
group
/gruːp/
skupina
Work in groups.
1A (rubric)
check
/tʃek/
ověřit, z/překontrolovat
Listen and check.
1A (rubric)
listen
/ˈlɪsən/
poslouchat
Listen again and practise.
1A (rubric)
listen
/ˈlɪsən/
poslouchat
Listen and check.
1A (rubric)
look
/lʊk/
podívat se, dívat se
Look at the photo.
1A (rubric)
other
/ˈʌðər/
jiný, další
Say goodbye to other students.
1A (rubric)
pair
/peər/
dvojice, pár
Work in pairs.
1A (rubric)
partner
/ˈpɑːtnər/
partner, spolužák
Write your partner's numbers.
1A (rubric)
photo
/ˈfəʊtəʊ/
fotografie
Look at the photo.
ə
1A (rubric)
pronunciation
/prəˌnʌnsiˈeɪʃ n/
výslovnost
P = pronunciation
1A (rubric)
question
/ˈkwestʃən/
otázka, dotaz
Read and listen to these questions and answers.
1A (rubric)
read (read)
/riːd/
číst, přečíst
Read and listen to conversation 1.
1A (rubric)
sentence
/ˈsentəns/
věta
Listen and practise the sentences in 3.
1A (rubric)
student
/ˈstjuːdənt/
ə
student/ka
Say goodbye to other students.
1A (rubric)
vocabulary
/vəˈkæbjʊl ri/
slovní zásoba
vocabulary and grammar
1A (rubric)
with
/wɪð/
s
Practise conversation 2 with four students.
1A (rubric)
work
/wɜːk/
pracovat, dělat
Work in groups.
1A (rubric)
work
/wɜːk/
pracovat, dělat
Work in pairs.
1A (rubric)
write (written)
/raɪt/
psát, napsat, zapsat
Write your partner's numbers.
1B
ask
/ɑːsk/
zeptat se, dotazovat se
Ask and answer questions about the people in the photos.
1B
Australia
/ɒsˈtreɪliə/
Austrálie
I would like to visit Australia.
1B
Brazil
/brəˈzɪl/
Brazílie
I want to go to Brazil.
1B
Colombia
/kəˈlʌmbiə/
Kolumbie
I'm from Colombia.
1B
Egypt
/ˈiːdʒɪpt/
Egypt
I would like to visit Egypt.
1B
France
/frɑːns/
Francie
I'm from France.
1B
from
/frɒm/
z, od
I'm from (Russia).
1B
from
/frɒm/
z, od (Odkud jsi/jste?)
Where are you from?
1B
Germany
/ˈdʒɜːməni/
Německo
Berlin is the capital of Germany.
1B
he
/hiː/
on
He's from (Russia).
1B
her
/hɜːr/
její
What's her name?
1B
his
/hɪz/
jeho
His name's (Stefan).
1B
his
/hɪz/
jeho
What's his name?
1B
China
/ˈtʃaɪnə/
Čína
China is an amazing place.
1B
Italy
/ˈɪtəli/
Itálie
I'd love to visit Italy in the summer.
1B
Japan
/dʒəˈpæn/
Japonsko
I'm from Japan.
1B
Mexico
/ˈmeksɪkəʊ/
Mexiko
I want to visit Mexico.
1B
Russia
/ˈrʌʃə/
Rusko
He's from Russia.
1B
she
/ʃiː/
ona
She's from (Turkey).
1B
she
/ʃiː/
ona
Where's she from?
1B
Spain
/speɪn/
Španělsko
I want to visit Spain.
1B
Turkey
/ˈtɜːki/
Turecko
She's from Turkey.
1B
UK
/ˌjuːˈkeɪ/
Spojené království
the UK
1B
USA
/ˌjuːesˈeɪ/
Spojené státy americké
the USA
1B
where
/weər/
kde, kam, odkud
Where are you from?
1B
where
/weər/
kde, kam, odkud
Where's he from?
kde, kam, odkud
Where's she from?
1B
where
r
/weə /
r
1B (rubric)
answer
/ˈɑːnsə /
odpovědět, reagovat
Ask and answer questions about the people in the photos.
1B (rubric)
country
/ˈkʌntri/
země, stát
Your partner says the country.
1B (rubric)
match
/mætʃ/
přiřadit, dát dohromady
Match these countries to 1-12.
1B (rubric)
notice
/ˈnəʊtɪs/
všimnout si, z/pozorovat
Listen and notice the word stress.
1B (rubric)
stress
/stres/
přízvuk, důraz
Listen and notice the word stress.
1B (rubric)
word
/wɜːd/
slovo
Listen and notice the word stress.
1C
a
/ə/
jakýsi, nějaký, jeden (neurčitý člen)
a bag
1C
an
/ən/
jakýsi, nějaký, jeden (neurčitý člen)
I have an apple.
1C
apple
/ˈæpl /
jablko
I like apples.
1C
bag
/bæg/
taška, kabelka, pytel
a bag
1C
book
/bʊk/
kniha
I'm reading my new book.
1C
can
/kæn/
moci, umět
Can you repeat that, please?
1C
dictionary
/ˈdɪkʃənəri/
slovník
Where's my dictionary?
1C
English
/ˈɪŋglɪʃ/
angličtina, anglicky
What's (lápiz) in English?
1C
excuse
/ɪkˈskjuːz/
omlouvat, prominout
Excuse me.
1C
exercise
/ˈeksəsaɪz/
cvičení
Do exercise 4 on page 10.
1C
iPod
/ˈaɪpɒd/
iPod
an iPod
1C
it's
/ɪts/
to je
It’s (Molina).
1C
know (knew / known)
/nəʊ/
vědět, znát
I'm sorry, I don't know.
1C
letter
/ˈletər/
písmeno
Listen and write the letters.
1C
me
/miː/
mě, mně, mi, mnou
Excuse me.
1C
mean
/miːn/
znamenat
What does (answer) mean?
1C
mobile
/ˈməʊbaɪl/
mobilní telefon
Do you have a mobile?
1C
notebook
/ˈnəʊtbʊk/
zápisník, notes, počítač
Look. This is a notebook.
1C
page
/peɪdʒ/
strana
Do exercise 4 on page 10.
1C
pen
/pen/
psací pero
Do you have a pen?
1C
pencil
/ˈpensəl/
tužka
That's my pencil!
1C
please
/pliːz/
prosím
Can you repeat that, please?
1C
repeat
/rɪˈpiːt/
z/opakovat, udělat znova
Can you repeat that, please?
1C
sorry
/ˈsɒri/
litovat, pociťovat soucit
I'm sorry, I don't understand.
1C
spell
/spel/
hláskovat, správně psát
How do you spell (Brazil)?
1C
spell
/spel/
hláskovat, správně psát
How do you spell (Brazil)?
1C
spell
/spel/
hláskovat, správně psát
How do you spell that?
1C
surname
/ˈsɜːneɪm/
příjmení
What's your surname?
1C
talk
/tɔːk/
tmluvit, hovořit, povídat
I like to talk with my friends.
1C
thing
/θɪŋ/
věc, předmět
things in your bag
1C
umbrella
/ʌmˈbrelə/
deštník
an umbrella
1C
understand
(understood)
/ˌʌndəˈstænd/
rozumět, chápat
I'm sorry, I don't understand.
1C (rubric)
alphabet
/ˈælfəbet/
abeceda
Listen and say the alphabet.
1C (rubric)
begin
/bɪˈgɪn/
začít, spustit
We use … with nouns that begin with a consonant sound.
1C (rubric)
consonant
/ˈkɒnsənənt/
souhláska
We use … with nouns that begin with a consonant sound.
1C (rubric)
sound
/saʊnd/
zvuk
a consonant / vowel sound
1C (rubric)
take turns
/teɪk tɜːnz/
prostřídat se, střídat se
Take turns to be the teacher.
1C (rubric)
then
/ðen/
pak, poté
Then match the teacher's questions 1-3 to the student's
answers a) - c).
1C (rubric)
tick
/tɪk/
odškrtnout, odfajfkovat
Tick these sentences when you hear them.
1C (rubric)
turn
/tɜːn/
řada (na kom)
Take turns to be the teacher.
1C (rubric)
vowel
/vaʊəl/
samohláska
We use … with nouns that begin with a vowel sound.
1D
baby
/ˈbeɪbi/
nemluvně, batole, malé dítě
a baby
1D
boy
/bɔɪ/
kluk, chlapec
Who is that boy?
1D
camera
/ˈkæmrə/
fotoaparát, kamera
Is your camera from China?
1D
computer
/kəmˈpjuːtər/
počítač
My computer is from Japan.
1D
diary
/ˈdaɪəri/
diář, kapesní kalendář, zápisník
I'll get my diary.
1D
girl
/gɜːl/
dívka
My best friend is a girl.
1D
chair
/tʃeər/
židle
This chair is yellow.
1D
man
/mæn/
muž
Johnny is a man.
1D
people
/ˈpiːpl /
lidé
Match these words to people a)-e)
ə
1D
person
/ˈpɜːs n/
osoba, člověk
Who is that person?
1D
picture
/ˈpɪktʃər/
obrázek
Look at the picture.
1D
table
/ˈteɪbl /
stůl
a table
1D
watch
/wɒtʃ/
hodinky
a watch
1D
woman
/ˈwʊmən/
žena
Who is that woman?
1D (rubric)
close
/kləʊz/
zavřít
Close your books.
1D (rubric)
irregular
/ɪˈregjələr/
nepravidelný
irregular nouns
1D (rubric)
missing
/mɪsɪŋ/
chybějící
Write the missing letters.
r
1D (rubric)
more
/mɔː /
více
Who has more words?
1D (rubric)
plurals
/ˈplʊərəlz/
množná čísla
Write the plurals.
1D (rubric)
remember
/rɪˈmembər/
vzpomenout, pamatovat
Write all the things in the photo you can remember.
1D (rubric)
singular
/ˈsɪŋgjʊlər/
jednotné číslo
singular
1D (rubric)
spelling
/ˈspelɪŋ/
hláskování
Compare answers and check your partner's spelling.
2A
American
/əˈmerɪkən/
Američan/ka
I'm not American.
2A
Australian
/ɒsˈtreɪliən/
Australan/ka
She isn't Australian.
2A
be (been)
/biː/
být
I want to be a lawyer.
2A
Brazilian
/brəˈzɪliən/
Brazilec/Brazilka
She's Brazilian.
2A
British
/ˈbrɪtɪʃ/
Brit/ka
I'm British.
2A
capital
/ˈkæpɪtəl/
hlavní město
Ankara is the capital of Turkey.
2A
car
/kɑːr/
automobil, vůz
I'm Alfredo and this is my car.
2A
Colombian
/kəˈlʌmbiən/
Kolumbijec/ka
I'm Colombian.
2A
Cuba
/ˈkjuːbə/
Kuba
I'm from Havana, in Cuba.
ə
2A
Egyptian
/ɪˈdʒɪpʃ n/
egyptský/á
Egyptian culture is very interesting.
2A
false
/fɒls/
nesprávný, chybný
True or false?
2A
French
/frenʃ/
Francouz/ka
I'm French.
2A
German
/ˈdʒɜːmən/
německý/á
BMW is a German company.
2A
he's
/hiːz/
on je
He's Chinese.
2A
Chinese
/tʃaɪˈniːz/
Číňan/ka
He is Chinese.
2A
I'm
/aɪm/
já jsem
I'm British.
2A
is
/ɪz/
je
Tiger Woods is British.
2A
Italian
/ɪˈtæljən/
Ital/ka
Pedro is Italian.
2A
Japanese
/ˌdzæpəˈniːz/
japonský/á
Nintendo is a Japanese company.
2A
Mexican
/ˈmeksɪkən/
Mexičan/ka
I'm Mexican.
2A
no
/nəʊ/
Ne.
No, you're wrong.
2A
not
/nɒt/
ne - negativní záporka
I'm not American.
2A
Russian
/ˈrʌʃən/
ruský/á
Lacoste isn't a Russian company.
2A
she's
/ʃiːz/
ona je
She's Brazilian.
2A
singer
/ˈsɪŋər/
zpěvák, zpěvačka
Robbie Williams is a British singer.
2A
Spanish
/ˈspænɪʃ/
Španěl/ka
Cameron Diaz is not Spanish.
2A
true
/truː/
pravdivý, správný
True or false?
2A
Turkish
/ˈtɜːkɪʃ/
Turek/Turkyně
My friend, Bahar, is Turkish.
2A
you're
/jɔːr/
ty jsi, vy jste
You’re a student.
2A (rubric)
negative
/ˈnegətɪv/
záporné
Make the other sentences negative.
2A (rubric)
positive
/ˈpɒzətɪv/
kladné
positive and negative
r
2B
actor
/ˈæktə /
herec
Is Tom Cruise an actor?
2B
actress
/ˈæktrəs/
herečka
Is Claire an actress?
2B
am
/æm/
(já) jsem
Where am I?
2B
doctor
/ˈdɒktər /
lékař/ka, doktor/ka
Is he a doctor?
2B
job
/dʒɒb/
práce, zaměstnání, pracovní místo
What's his job?
2B
manager
/ˈmænɪdʒər/
ə
manažer, ředitel, vedoucí
I'm the shop manager.
2B
musician
/mjuːˈzɪʃ n/
hudebník
Is Keira Knightley a musician?
2B
police officer
/pəˈliːs ˈɒfɪsər/
policista/ka
I want to be a police officer
2B
shop assistant
/ʃɒp əˈsɪstənt/
prodavač/ka
Anne is the shop assistant.
2B
taxi driver
/ˈtæksi ˈdraɪvər/
taxikář/ka
Henry is a taxi driver.
2B
teacher
/ˈtiːtʃər/
učitel/ka
Is your teacher from the UK?
2B
waiter
/ˈweɪtər/
číšník
He's a waiter.
2B
waitress
/ˈweɪtrəs/
číšnice, servírka
She's a waitress.
2B
what
/wɒt/
jaký, který, co
What's her name?
2B
what
/wɒt/
jaký, který, co
What's his name?
2B (rubric)
complete
/kəmˈpliːt/
doplnit, dokončit
Complete the table.
2B (rubric)
cover
/ˈkʌvər/
(za)krýt, pokrýt
Cover the table in 2c).
2B (rubric)
question
/ˈkwestʃən/
otázka, dotaz
Ask and answer the questions.
2C
. (dot)
/dɒt/
tečka, bod
[email protected] = eve dot smith at webmail dot com
2C
@ (at)
/æt/
zavináč
[email protected] = william dot brown at bfl dot com
2C
address
/əˈdres/
adresa
What's your address?
2C
afternoon
/ˌɑːftəˈnuːn/
odpoledne
Good afternoon
2C
email
/ˈiːmeɪl/
elektronická adresa, email
What's your email address?
2C
evening
/ˈiːvnɪŋ/
večer
Good evening.
2C
good
/gʊd
dobrý
Good morning / afternoon / evening / night.
2C
married
/ˈmærid/
vdaná, ženatý
Are you married?
2C
Miss
/mɪs/
slečna
Hello, Miss Roberts.
2C
morning
/ˈmɔːnɪŋ/
ráno, dopoledne
Good morning.
2C
Mr
/ˈmɪstər/
pan
Hello, Mr Brown.
2C
Mrs
/ˈmɪsɪz/
paní
Hello, Mrs King.
2C
Ms
/mɪz/
slečna, paní
Hello, Ms Roberts.
2C
much
/mʌtʃ/
velmi, mnoho
Thank you very much.
2C
nationality
/ˌnæʃənˈæləti/
národnost
What's your nationality?
2C
night
/naɪt/
noc
Good night.
2C
single
/ˈsɪŋgl/
svobodný/á
a single woman
2C
thank
/θæŋk/
(po)děkovat, vyjádřit díky
Thank you very much.
2C (rubric)
form
/fɔːm/
formulář, dotazník
Then listen to the interview and complete the form.
2C (rubric)
guess
/ges/
hádat, tipovat
Guess your partner's jobs.
ə
2C (rubric)
information
/ˌɪnfəˈmeɪʃ n/
informace
personal information
2C (rubric)
interview
/ˈɪntəvjuː/
interview, rozhovor, pohovor
Listen to the interview and complete the form.
2C (rubric)
mime
/maɪm/
hrát, předvést pantomimou
Take turns to mime your jobs to your partner.
2C (rubric)
personal
/ˈpɜːsənəl/
osobní
personal information
2C (rubric)
phrase
/freɪz/
fráze, výraz
Which phrase means Goodbye?
2D
cat
/kæt/
kočka
The cat is thirteen.
2D
dog
/dɒg/
pes
The dog is seven.
2D
eighteen
/eɪˈtiːn/
osmnáct
I'm eighteen next year.
2D
eighty
/ˈeɪti/
osmdesát
My grandmother is eighty.
2D
fifteen
/ˌfɪfˈtiːn/
patnáct
I am fifteen years old.
2D
fifty
/ˈfɪfti/
padesát
My father is fifty years old.
2D
forty
/ˈfɔːti/
čtyřicet
My dad is forty years old.
2D
fourteen
/ˌfɔːˈtiːn/
čtrnáct
My nephew is fourteen years old.
2D
house
/haʊs/
dům
The house is a hundred years old.
2D
how old
/haʊ əʊld /
jak starý (Kolik je Ti let?)
How old are you?
2D
how old
/haʊ əʊld /
jak starý
How old is your house?
2D
hundred
/ˈhʌndrəd/
sto
The house is a hundred years old.
2D
I'm
/aɪm/
já jsem
I'm thirty.
2D
it's
/ɪts/
to je
It’s a hundred years old.
2D
nineteen
/ˌnaɪnˈtiːn/
devatenáct
I am nineteen years old.
2D
ninety
/ˈnaɪnti/
devadesát
My great grandmother is ninety.
2D
old
/əʊld/
starý
How old are you?
2D
old
/əʊld/
starý
How old is your house?
ə
2D
seventeen
/ˌsev nˈtiːn/
sedmnáct
My son is seventeen.
2D
seventy
/ˈsevənti/
sedmdesát
My grandfather is seventy years old.
2D
sixteen
/ˌsɪkˈstiːn/
šestnáct
Rico is sixteen.
2D
sixty
/ˈsɪksti/
šedesát
My grandmother is sixty.
2D
thirteen
/θɜːˈtiːn/
třináct
Steve is thirteen.
2D
thirty
/ˈθɜːti/
třicet
My best friend is thirty.
2D
twenty
/ˈtwenti/
dvacet
I'm turning twenty years old next week.
2D
twenty-one
dvacet jedna
I can't wait to be twenty-one.
2D
twenty-two
dvacet dva
I like being twenty-two.
r
2D
year
/jɪə /
rok
It's 100 years old.
3A
bad
/bæd/
špatný, nepříznivý
a bad result
3A
beautiful
/ˈbjuːtɪfəl/
krásný, rozkošný, atraktivní
Moscow is a beautiful city.
3A
big
/bɪg/
velký/á/é
They're very big.
3A
but
/bʌt/
ale
It's a beautiful city and the people are friendly, but it's very cold
here.
3A
café
/ˈkæfeɪ/
kavárna
We're in an Internet café.
3A
city
/ˈsɪti/
město, velkoměsto
Moscow is a beautiful city.
3A
cold
/kəʊld/
chladno, zima
It's very cold here.
3A
expensive
/ɪkˈspensɪv/
drahý, nákladný
The restaurants are good and they aren't very expensive.
3A
friendly
/ˈfrendli/
přátelský, kamarádský
The people are friendly.
3A
here
/hɪər/
zde, tady
It's a beautiful city and the people are friendly, but it's very cold
here.
3A
hot
/hɒt/
horko, vedro
It's very hot in Moscow.
3A
hotel
/h ə ˈtel/
hotel
We're in a new hotel near Red Square.
3A
cheap
/tʃiːp/
levný
The hotel isn't cheap.
3A
Internet
/ˈɪntənet/
internet
an Internet café
3A
new
/njuː/
nový
We're in a new hotel near Red Square.
3A
nice
/naɪs/
milý, příjemný, hezký
His friends are very nice.
3A
restaurant
/ˈrestrɒnt/
restaurace
The restaurants are good.
3A
room
/ruːm/
pokoj, místnost
The rooms are very small.
3A
small
/smɔːl/
malý
The rooms are very small.
3A
ugly
/ˈʌgli/
ošklivý
That dress is ugly.
3A
unfriendly
/ʌnˈfrendli/
nepřátelský, nevlídný
The people are unfriendly.
3A
very
/ˈveri/
velmi, velice
It's very hot in Moscow.
3A
we're
/wiər/
my jsme
We're in a new hotel.
r
3A
you're
/jɔː /
ty jsi, vy jste
You're from the UK.
3A (rubric)
count
/kaʊnt/
počítat
Count from 1 to 100 in threes.
3A (rubric)
change
/tʃeɪndʒ/
změnit, přeměnit
Change the adjectives in the false sentences.
3A (rubric)
rule
/ruːl/
pravidlo
Read these rules about adjectives.
3A (rubric)
twice
/twaɪs/
dvakrát
You will hear each sentence twice.
3A (rubric)
underline
/ˌʌndəˈlaɪn/
podtrhnout
Underline the contractions (aren't, they're, etc.) in 7a).
3B
brother
/ˈbrʌðər /
bratr
Kevin's my brother.
3B
call
/kɔːl/
nazývat, oslovovat
I call them mum and dad.
3B
dad
/dæd/
tatínek, táta
I call them mum and dad.
3B
daughter
/ˈdɔːtər/
dcera
Kevin's our son and Anne's our daughter.
3B
father
/ˈfɑːðər/
otec
Nick's my father and Fiona's my mother.
3B
granddaughter
/ˈgrændɔːtər /
vnučka
Our granddaughter is Anne.
r
3B
grandfather
/ˈgrænfɑːðə /
vnuk
My grandfather's name is Sid.
3B
grandchildren
/ˈgræntʃɪldrən/
vnoučata
These are their two children - our grandchildren.
3B
grandmother
/ˈgrænmʌðər/
babička
My grandmother's name is Mary.
3B
grandparents
/ˈgrænpeərənts/
prarodiče
Sid and Mary are Kevin and Anne's grandparents.
3B
grandson
/ˈgrænsʌn/
vnuk
Our grandson is Kevin.
3B
husband
/ˈhʌzbənd/
manžel
Nick's my husband.
3B
child (pl children)
/tʃaɪld/
dítě
Anne is my child.
3B
it
/ɪt/
to
It's my sister's car.
3B
its
/ɪts/
jeho, její (bezrodé přivlastňovací
zájmeno 3.os.j.č.)
The dog ate its food.
3B
mother
/ˈmʌðər/
matka
Nick's my father and Fiona's my mother.
3B
mum
/mʌtʃ/
maminka, máma
I call them mum and dad.
3B
our
/aʊər/
náš, naše
Anne and Kevin are our children.
3B
parents
/ˈpeərənts/
rodiče
Fiona and Nick are my parents.
3B
s
apostrof - znak přivlastnění osobě
Fiona is Nick's wife
3B
sister
/ˈsɪstər/
sestra
Anne's my sister.
3B
son
/sʌn/
syn
Kevin's our son and Anne's our daughter.
3B
their
/ðeər/
jejich
These are their two children - our grandchildren.
3B
they
/ðeɪ/
oni
They aren't with their parents.
3B
wife
/waɪf/
manželka
Fiona's my wife.
3B (rubric)
bold
/bəʊld/
tučné (písmo)
Complete the table with the words in bold in 1.
3B (rubric)
family
/ˈfæməli/
rodina
Look at the photo of the Cooper family.
3B (rubric)
noun
/naʊn/
podstatné jméno
a noun for a person (sister, etc.)
3B (rubric)
subject
/ˈsʌbdʒekt/
podmět
subject pronouns (I, you, etc.)
3B (rubric)
verb
/vɜːb/
sloveso
Are these words verbs or nouns?
3B (rubric)
we
/wiː/
my
We use a name (Nick, etc.) or a noun for a person (sister, etc.).
3C
all
/ɔːl/
všechno, vše
No, that's all, thanks.
3C
anything
/ˈeniθɪŋ/
něco (v otázce)
Anything else?
3C
assistant
/əˈsɪstənt/
asistent, pomocník
Jenny is my personal assistant.
3C
can
/kæn/
moci, umět
Can I help you?
3C
cappuccino
/ˌkæpʊˈtʃiːnəʊ/
kapučíno
Yes, (two cappuccinos), please.
3C
cent
/sent/
cent
That's one euro and ten cents.
3C
coffee
/ˈkɒfi/
káva
I'll have a cup of coffee, please.
3C
Coke
/kəʊk/
Coca-Cola
I'll have a Coke, please.
3C
croissant
/ˈkwæsɒ/
francouzský rohlík, croissant
How much is an espresso and a croissant?
3C
customer
/ˈkʌstəmər/
zákazník
How much does each customer spend?
3C
dollar
/ˈdɒlər/
dolar
That's ten dollars, please.
3C
egg
/eg/
vejce
I'd like an egg sandwich, please.
3C
espresso
/esˈpresəʊ/
espreso
How much is an espresso and a croissant?
3C
euro
/ˈjʊərəʊ/
euro
That's five euros, please.
3C
help
/help/
pomoci
Can I help you?
3C
how much
/haʊ mʌtʃ/
kolik (stojí)
How much are the pens?
3C
how much
/haʊ mʌtʃ/
kolik (stojí)
How much are they?
3C
how much
/haʊ mʌtʃ/
kolik (stojí)
How much is it?
3C
how much
/haʊ mʌtʃ/
kolik (stojí)
How much is this watch?
3C
cheese
/tʃiːz/
sýr
a cheese and tomato sandwich
3C
it's
/ɪts/
to je (stojí)
It's £25.
3C
it's
/ɪts/
to je
It's American.
3C
juice
/dʒuːs/
džus
orange juice
3C
lot
/lɒt/
hodně, velmi
Thanks a lot.
3C
mineral water
/ˈmɪnərəl ˈwɔːtər/
minerálka
It's healthy to drink mineral water.
3C
money
/ˈmʌni/
peníze
I wish I earned lots of money.
3C
much
/mʌtʃ/
moc, mnoho, hodně
How much are the pens?
3C
much
/mʌtʃ/
moc, mnoho, hodně
How much are they?
3C
much
/mʌtʃ/
moc, mnoho, hodně
How much is it?
3C
much
/mʌtʃ/
moc, mnoho, hodně
How much is this watch?
3C
no
/nəʊ/
Ne.
No, that's all, thanks.
3C
OK
/ˌə ˈkeɪ/
dobře, prima, fajn
OK, that's (£5.84), please.
3C
or
/ɔːr/
nebo, či
Eat in or take away?
3C
orange juice
/ˈɒrɪndʒ dʒuːs/
pomerančový džus
Can I have a glass of orange juice, please?
3C
p (= pence)
/piː/
pence
ten p (=pence)
3C
pence
/pens/
pence
That's ten pence
3C
pound
/paʊnd/
libra
Two pounds ninety.
3C
price
/praɪs/
cena
price list
3C
sandwich
/ˈsænwɪdʒ/
sandvič
a cheese and tomato sandwich
3C
sandwich
/ˈsænwɪdʒ/
sandvič
an egg sandwich
r
3C
sure
/ʃɔː /
jistě, určitě
Sure. Anything else?
3C
take away
/teɪk əˈweɪ/
s sebou
Take away, please.
3C
tea
/tiː/
čaj
They drink a lot of tea.
3C
thanks
/θæŋks/
3C
they're
díky
Thanks a lot.
r
(oni) jsou (stojí)
They're 70p.
r
/ðeə /
3C
they're
/ðeə /
(oni) jsou
They're very big.
3C
tomato
/təˈmɑːtəʊ/
rajče
a cheese and tomato sandwich
3C
welcome
/ˈwelkəm/
vítaný
You're welcome.
3C
yes
/jes/
Ano.
Yes, (two cappuccinos), please.
3C (rubric)
food
/fuːd/
jídlo
Match the food and drink to photos 1-10.
3C (rubric)
list
/lɪst/
seznam, přehled
price list
3C (rubric)
possible
/ˈpɒsəbl /
možný, pravděpodobný
Ask questions if possible.
3C (rubric)
role-play
/rəʊl pleɪ/
hraní rolí
Role-play a conversation for the class.
3C (rubric)
test
/test/
vyzkoušet, otestovat
Test your partner.
3D
bread
/bred/
chléb
bread and cheese
3D
drink (drunk)
/drɪŋk/
pít
They drink a lot of water.
3D
eat (eaten)
/iːt/
jíst, konzumovat
Eat in or take away?
3D
fish
/fɪʃ/
ryba
I like fish.
3D
fruit
/fruːt/
ovoce
They love fruit.
3D
chocolate
/ˈtʃɒklət/
čokoláda
They love chocolate.
3D
like
/laɪk/
mít rád, líbit (se)
I like fish.
3D
love
/lʌv/
milovat
I love chocolate.
3D
meat
/miːt/
maso
They eat a lot of meat.
3D
milk
/mɪlk/
mléko
Fiona and Nick love milk.
3D
of
/ɒv/
z, čeho - 2. pád
a lot of
3D
pasta
/ˈpæstə/
těstoviny
I love Italian pasta.
3D
rice
/raɪs/
rýže
I eat a lot of rice.
cukr
No sugar in my tea, please.
r
sugar
/ˈʃʊgə /
3D
water
r
/ˈwɔːtə /
voda
They drink a lot of water.
4A
centre
/ˈsentər/
centrum, střed
In the centre of the city.
4A
company
/ˈkʌmpəni/
společnost, firma
I work for a car company.
4A
flat
/flæt/
byt
His flat is in the centre of Cuzco.
4A
football
/ˈfʊtbɔːl/
fotbal
They like football.
4A
have (had)
/hæv/
mít, vlastnit
I have a sister.
4A
have a car
/hævə kɑːr/
vlastnit auto
I don't have a new car.
4A
have children
mít děti
I have two children.
4A
homework
/ˈhəʊmwɜːk/
domácí úkol
They don't like homework.
4A
in
/ɪn/
v, za, při
live in a flat
4A
in
/ɪn/
v, za, při
live in the centre of the city
4A
languages
/ˈlæŋgwɪdʒɪz/
cizí jazyky
study languages
4A
like
/laɪk/
mít rád, líbit (se)
like football
3D
4A
like
/laɪk/
mít rád, líbit (se)
like rock music
4A
live
/lɪv/
žít, bydlet
live in a flat
4A
live
/lɪv/
žít, bydlet
live in the centre of the city
4A
music
/ˈmjuːzɪk/
hudba
rock music
4A
office
/ˈɒfɪs/
kancelář, úřad
I work in an office near my house.
4A
Peru
/pəˈruː/
Peru
I'm from Cuzco, in Peru.
4A
rock music
/rɒk ˈmjuːzɪk/
rocková hudba
I like rock music.
4A
study
/ˈstʌdi/
studovat, učit se
study English
4A
study
/ˈstʌdi/
studovat, učit se
study languages
4A
work
/wɜːk/
pracovat, být zaměstnán
work for a Spanish company
4A
work
/wɜːk/
pracovat, být zaměstnán
work in an office
4A (rubric)
own
/əʊn/
vlastní, svůj
Use phrases from 1a) or your own ideas.
4B
also
/ˈɔːlsəʊ/
také, rovněž
We also have a house in Los Angeles.
4B
band
/bænd/
kapela, hudební skupina
Today we talk to husband-and-wife rock stars Mike and Kim
Black from the British band Bad Day.
4B
cinema
/ˈsɪnəmə/
kino, biograf
We don't go to the cinema.
r
4B
computer game
/kəmˈpjuːtə geɪm/
počítačová hra
play computer games
4B
concert
/ˈkɒnsət/
koncert
Do you go to concerts?
4B
day
/deɪ/
den
Have a nice day!
4B
DVD
/ˌdiːviːˈdiː/
DVD
I like to watch DVDs.
4B
eat out
/iːt aʊt/
(na)jíst se mimo domov (restaurace,
přátelé)
Do they eat out a lot?
4B
free time
/friː taɪm/
volný čas
free time activities
4B
friend
/frend/
přítel/kyně, kamarád/ka
We go out with friends when we're in London or LA.
4B
go (gone)
/gəʊ/
chodit, jít, jezdit
I don't go to concerts.
4B
go out with friends
/gəʊ aʊt wɪð frendz/
vyjít si, vyrazit za zábavou
We go out with friends when we're in London or LA.
4B
go shopping
/gəʊ ˈʃɒpɪŋ/
chodit, jít nakupovat
I like to go shopping with friends.
4B
go to concerts
/gəʊ tə ˈkɒnsəts/
chodit, jít na koncert
I don't go to concerts.
4B
go to the cinema
/gəʊ tə ðə ˈsɪnəmə/
chodit, jít do kina
We don't go to the cinema.
4B
play
/pleɪ/
hrát
I play tennis in my free time.
4B
play computer games
hrát počítačové hry
I like to play computer games.
4B
play tennis
hrát tenis
I like to play tennis.
4B
shopping
/ˈʃɒpɪŋ/
nakupování, nákupy
Go shopping.
4B
tennis
/ˈtenɪs/
tenis
I play tennis in my free time.
4B
TV
/ˌtiːˈviː/
televize
watch TV or DVDs
4B
watch
/wɒtʃ/
sledovat, dívat se
I watch TV a lot.
4B
watch TV or DVDs
sledovat televizi nebo DVD
Let's watch TV or DVDs.
4B (rubric)
web page
/web peɪdʒ/
internetová stránka
Look at the web page on p33.
4C
any
/ˈeni/
nějaký, jakýkoliv
ə
(v otázce)
Do you have any (maps of London)?
4C
batteries
/ˈbæt riz/
baterie
How much are those batteries?
4C
birthday card
/ˈbɜːθdeɪ kɑːd/
blahopřání k narozeninám
Yes, this birthday card, please.
4C
box of chocolates
/bɒks əv ˈtʃɒkləts /
bonboniéra
And can I have that box of chocolates?
4C
card
/kɑːd/
karta, (blaho)přání
Yes, this birthday card, please.
4C
each
/iːtʃ/
každý (z určitého počtu)
They're (50p) each.
4C
have (had)
/hæv/
mít, dostat
Can I have (that box of chocolates), please?
4C
have (had)
/hæv/
mít, vlastnit
Do you have any (maps of London)?
4C
here
/hɪər/
tady, zde
Here you are.
4C
how much
/haʊ mʌtʃ/
kolik (stojí)
How much are (these postcards)?
4C
how much
/haʊ mʌtʃ/
kolik (stojí)
How much is (this map)?
4C
chewing gum
/tʃuːɪŋ gʌm/
žvýkačka
Do you want some chewing gum?
4C
magazine
/ˌmægəˈziːn/
časopis
Can I have these magazines, please?
4C
map
/mæp/
mapa
Do you have any maps of London?
4C
much
/mʌtʃ/
moc, mnoho, hodně
How much are (these postcards)?
4C
much
/mʌtʃ/
moc, mnoho, hodně
How much is (this map)?
4C
newspaper
/ˈnjuːzˌpeɪpər/
noviny
Is that your newspaper?
4C
over there
/ˈəʊvər ðeər/
tam
Yes, they're over there.
4C
postcard
/ˈpəʊskɑːd/
pohlednice
How much are these postcards?
4C
sweet
/swiːt/
sladkosti, bonbóny, cukrovinky
Can I have some sweets, please?
4C
thanks
/θæŋks/
díky
Thanks very much.
4C
that
/ðæt/
tamto, to
That's my car!
4C
there
/ðeər/
tam
Yes, they're over there.
4C
these
/ðiːz/
tyto, tito
Are these your postcards?
r
4C
they're
/ðeə /
(oni) jsou (stojí)
They’re (50p) each.
4C
this
/ðɪs/
tento, tato, toto
Is this your newspaper?
4C
those
/ðəʊz/
tamty, tamti
How much are those batteries?
4C
tissue
/ˈtɪʃuː/
papírový kapesník
Can you pass me a tissue, please?
4C
yes
/jes/
Ano.
Yes, this (birthday card), please.
4C (rubric)
shop
/ʃɒp/
obchod, prodejna
Write a conversation in a shop.
4C (rubric)
until
/ʌnˈtɪl/
až do, do, dříve než
Practise the conversation until you remember it.
4D
at
/æt/
v (kolik hodin)
It's at half past eight.
4D
clock
/klɒk/
čas, hodiny (udání času)
Meet me at six o'clock.
4D
Friday
/ˈfraɪdeɪ/
pátek
It's my birthday on Friday.
4D
half
/hɑːf/
půl, polovina
half past six
4D
hour
/aʊər/
hodina (60 minut)
I'll meet you in an hour.
4D
it's
/ɪts/
(to) je
It's twenty to three.
4D
minute
/ˈmɪnɪt/
minuta
There are 60 seconds in a minute.
4D
Monday
/ˈmʌndeɪ/
pondělí
It is Monday today.
4D
month
/mʌn θ/
měsíc (kalendářní)
What month is it?
4D
o'clock
/əˈklɒk/
hodiny (udání času)
six o'clock
4D
past
/pɑːst/
po (určité hodině)
five past six
4D
past
/pɑːst/
po (určité hodině)
half past six
4D
past
/pɑːst/
po (určité hodině)
quarter past six
4D
past
/pɑːst/
po (určité hodině)
ten past six
4D
past
/pɑːst/
po (určité hodině)
twenty past six
4D
past
/pɑːst/
po (určité hodině)
twenty-five past six
r
4D
quarter
/ˈkwɔːtə /
čtvrt hodiny, čtvrthodina
It's quarter to seven.
4D
quarter
/ˈkwɔːtər/
čtvrt hodiny, čtvrthodina
quarter past six
4D
quarter
/ˈkwɔːtər/
čtvrt hodiny, čtvrthodina
quarter to six
4D
Saturday
/ˈsætədeɪ/
sobota
I'm going shopping on Saturday.
ə
4D
second
/ˈsek nd/
vteřina, sekunda
There are 60 seconds in a minute.
4D
Sunday
/ˈsʌndeɪ/
neděle
I bought a book on Sunday.
4D
Thursday
/ˈθɜːzdeɪ/
čtvrtek
I'm not working on Thursday.
4D
time
/taɪm/
čas (konkrétní), hodina
What time is it, please?
4D
time
/taɪm/
čas (konkrétní), hodina
What time is your English class?
4D
to
/tu/
za, před (určitou hodinou)
five to seven
4D
to
/tu/
za, před (určitou hodinou)
quarter to seven
4D
to
/tu/
za, před (určitou hodinou)
ten to seven
4D
to
/tu/
za, před (určitou hodinou)
twenty to seven
4D
to
/tu/
za, před (určitou hodinou)
twenty-five to seven
4D
Tuesday
/ˈtjuːzdeɪ/
úterý
It's my sister's birthday on Tuesday.
4D
Wednesday
/ˈwenzdeɪ/
středa
Let's go to the cinema on Wednesday.
4D
week
/wiːk/
týden
See you soon.
4D
weekend
/ˌwiːkˈend/
víkend
I like weekends.
4D (rubric)
way
/weɪ/
způsob, možnost
We can say times in a different way.
5A
about
/əˈbaʊt/
okolo, přibližně
about (10.30)
5A
after (10.30)
/ˈɑːftər/
po, poté
Can you meet me after 10.30?
5A
bed
/bed/
postel
Go to bed.
5A
before (10.30)
/bɪˈfɔːr/
před
Will you be ready before 10.30?
5A
breakfast
/ˈbrekfəst/
snídaně
She has breakfast at about quarter to eight.
5A
dinner
/ˈdɪnər/
hlavní jídlo, večeře
She has dinner at half past seven.
5A
finish work
/ˈfɪnɪʃ wɜːk/
dokončit, dodělat práci
She finishes work at half past five.
5A
get home
/get həʊm/
přijít/přijet domů
She finishes work at half past five and gets home at quarter
past six.
5A
get up
/get ʌp/
vstát, vstávat (ráno z postele)
Carol gets up at seven o'clock, but she doesn't like mornings!
5A
go to bed
/gəʊ tə bed/
jít spát, jít do postele
She goes to bed at midnight and sleeps for about seven hours.
5A
leave home
/liːv həʊm/
odejít, odjet z domu
5A
lunch
/lʌn ʃ/
lehký oběd, polední jídlo
She has breakfast at about quarter to eight and she leaves
home at quarter past eight.
He doesn't have breakfast, but he has a big lunch before he
goes to work.
5A
midday
/ˌmɪdˈdeɪ/
poledne
He gets up at midday.
5A
midnight
/ˈmɪdnaɪt/
půlnoc
He finishes work at midnight, but he doesn't eat in the
restaurant.
5A
sleep (slept)
/sliːp/
spát
She goes to bed at midnight and sleeps for about seven hours.
5A
so
/səʊ/
tak, takže, a proto
He doesn't work in the morning, so he gets up at midday.
5A
start work
/stɑːt wɜːk/
začít pracovat, začít práci
He starts work at 5.00.
5A
teach (taught)
/tiːtʃ/
(na)učit, vyučovat
Check these words with your teacher or in a dictionary.
5A
university
/ˌjuːnɪˈvɜːsɪti/
univerzita
I'm a university student.
5A (rubric)
end
/end/
konec, závěr
Which he, she, it forms have the sound /Iz/ at the end?
5A (rubric)
example
/ɪgˈzɑːmpl /
příklad
Look at these spelling rules and the examples.
5A (rubric)
routine
/ruːˈtiːn/
obvyklý/běžný postup, rutina
Tom's routine
5A (rubric)
text
/tekst/
text
Then fill in the gaps with the verbs in bold in the text.
5B
at
/æt/
v (kolik hodin)
I get up at six o'clock in the week.
5B
in
/ɪn/
v, při, během
in the morning
5B
on
/ɒn/
na, v (dny v týdnu)
on Sunday
5B (rubric)
best
/best/
nejlepší
Tell your partner your best friend’s name.
ə
5B (rubric)
important
/ɪmˈpɔːt nt/
důležitý
We stress the important words.
5C
apple pie
/ˈæpl paɪ/
jablečný koláč
The apple pie for me.
5C
bill
/bɪl/
účet, účtenka, strvzenka
Can we have the bill, please?
5C
bottle
/ˈbɒtl ̩/
láhev, flaška
And can we have a bottle of still mineral water?
r
5C
burger
/ˈbɜːgə /
karbenátek, hamburger
burger and chips
5C
certainly
/ˈsɜːtənli/
určitě, rozhodně, jistě
And two coffees, please.
Certainly.
5C
cream
/kriːm/
smetana, šlehačka
apple pie and cream
5C
dessert
/dɪˈzɜːt/
zákusek, moučník
Would you like a dessert?
5C
for
/fɔːr/
r
pro
(A Coke) for me, please.
5C
for
/fɔː /
pro
Not for me, thanks.
5C
for
/fɔːr/
pro
(The apple pie) for me.
5C
fruit salad
/fruːt ˈsæləd/
ovocný salát
The fruit salad is two pounds eighty.
5C
have (had)
/hæv/
mít, dát si
And can I have (the vegetable lasgane)?
5C
have (had)
/hæv/
mít, dát si
And can we have (a bottle of mineral water)?
5C
have (had)
/hæv/
mít, dát si
Can I have (the chicken salad), please?
5C
have (had)
/hæv/
mít, dát si
Can we have the bill?
5C
chicken
/ˈtʃɪkɪn/
kuře
How much is a chicken salad and a Coke?
5C
chips
/tʃɪps/
hranolky
burger and chips
5C
chocolate ice cream
/ˈtʃɒklət ˌaɪsˈkriːm/
čokoládová zmrzlina
Can I have some chocolate ice cream, please?
5C
ice cream
/ˌaɪsˈkriːm/
zmrzlina
chocolate / strawberry / vanilla ice cream
5C
lasagne
/ləˈzænjə/
lasagne
And can I have the vegetable lasagne?
5C
main course
/meɪn kɔːs/
hlavní chod
This is the main course menu.
5C
me
/miː/
mě, mně, mi, mnou
(The apple pie) for me.
5C
me
/miː/
mě, mně, mi, mnou
(A Coke) for me, please.
5C
mushroom
/ˈmʌʃruːm/
houba, hřib
I'll have the mushroom pizza, please.
5C
of
/ɒv/
z, čeho - 2. pád
a bottle of still mineral water
5C
of course
/ɒvkɔːs/
samozřejmě, jistě
Of course.
r
5C
order
/ˈɔːdə /
objednat si
Are you ready to order?
5C
pizza
/ˈpiːtsə/
pizza
I'll have the mushroom pizza, please.
5C
please
/pliːz/
prosím
And (two coffees), please.
5C
ready
/ˈredi/
připravený, nachystaný
Are you ready to order?
5C
salad
/ˈsæləd/
salát
fruit salad
5C
salad
/ˈsæləd/
salát
Yes, can I have the chicken salad, please?
5C
sparkling
/ˈspɑːklɪŋ/
šumivý, perlivá (voda)
a bottle of sparkling mineral water
5C
sparkling
/ˈspɑːklɪŋ/
šumivý, perlivá (voda)
Sparkling, please.
5C
sparkling
/ˈspɑːklɪŋ/
šumivý, perlivá (voda)
Still of sparkling?
5C
still
/stɪl/
nesycený, neperlivý
A bottle of still mineral water, please.
5C
still
/stɪl/
nesycený, neperlivý
Still of sparkling?
5C
strawberry ice cream
/ˈstrɔːbəri ˌaɪsˈkriːm/
jahodová zmrzlina
I would like the strawberry ice cream, please.
5C
vanilla ice cream
/vəˈnɪlə ˌaɪsˈkriːm/
vanilková zmrzlina
Do you have any vanilla ice cream?
5C
vegetable
/ˈvedʒtəbl/
zelenina, zeleninové
vegetable lasagne
5C
would
/wʊd/
5C
would
/wʊd/
by, bychom, byste
si)
by, bychom, byste
si)
(would like - přát
5C (rubric)
between
/bɪˈtwiːn/
mezi
Write a conversation between a waiter and two customers at
the New Moon restaurant.
5C (rubric)
copy
/ˈkɒpi/
okopírovat, napodobit
Copy the stress.
5D
always
/ˈɔːlweɪz/
vždy
I'm always tired on Sundays.
5D
because
/bɪˈkəz/
protože
5D
busy
/ˈbɪzi/
rušný, zaneprázdněný
5D
early
/ˈɜːli/
brzo, časně
On Sundays I always get up early, at about 7.30.
5D
late
/leɪt/
pozdě, opožděně
I usually have breakfast in bed and get up very late.
5D
never
/ˈnevər/
nikdy
He never watches football on TV.
5D
sometimes
/ˈsʌmtaɪmz/
někdy
Then I sometimes sleep for an hour or two.
5D
tired
/taɪəd/
unavený
Pete and I go out every Saturday evening, so I'm always tired
on Sundays.
(would like - přát
What would you like to drink?
Would you like a dessert?
I never have breakfast because I play football every Sunday
morning.
It's not usually very busy on Sunday evenings and the food is
fantastic!
5D
usually
/ˈjuːʒuəli/
r
obvykle, běžně
It's not usually very busy.
5D (rubric)
another
/əˈnʌðə /
další, ještě jeden
Check your menu with another pair.
6A
airport
/ˈeəpɔːt/
letiště
There's an airport in Bristol, only 15 miles away.
6A
building
/ˈbɪldɪŋ/
budova
There are a lot of old buildings.
6A
England
/ˈɪŋglənd/
Anglie
I live in Bath, a city in England.
6A
famous
/ˈfeɪməs/
slavný, známý
Bath is famous for its hot springs.
6A
great
/greɪt/
ohromný, velký, významný, skvělý
I go there every Sunday, it's great!
6A
hot springs
/hɒt sprɪŋz/
horké prameny (léčivé)
Bath is famous for its hot springs.
6A
lot
/lɒt/
spousta, hodně, mnoho
There are a lot of people in the park.
6A
mile
/maɪl
míle (1,6 km)
There's an airport in Bristol, only 15 miles away.
6A
museum
/mjuːˈziːəm/
muzeum
In the centre of Bath there are five theatres and some very good
museums.
6A
park
/pɑːk/
park
There are some very nice parks.
6A
person
/ˈpɜːsən/
osoba, člověk
There's a person in the park.
6A
place
/pleɪs/
místo, lokalita
I think Bath is a great place to live.
6A
river
/ˈrɪvər/
řeka
There's a beautiful river.
r
6A
shopping centre
/ˈʃɒpɪŋ ˈsentə /
obchodní centrum
There's a big new shopping centre.
6A
some
/sʌm/
nějaký, nějací
There are some people in the park.
6A
station
/ˈsteɪʃən/
stanice
There's a bus station.
6A
swim (swum)
/swɪm/
plavat
You can swim in the hot water at the Thermae Bath Spa.
6A
there is / there are
tam je/tam jsou (k vyjádření existence)
There are a lot of old buildings in the centre.
6A
town
/taʊn/
město
home town
6A
train
/treɪn/
vlak
Bath has a train station.
6A
train station
vlaková stanice
Bath has a train station.
6B
any
/ˈeni/
nějaký, jakýkoliv
6B
any
/ˈeni/
žádný (v záporné větě)
There aren't any good restaurants near here.
6B
ATM
/ˌeɪtiːˈem/
bankomat
I need to go to the ATM.
6B
bank
/bæŋk/
banka
Is there a bank?
6B
bus stop
/bʌs stɒp/
autobusová zastávka
Let’s meet at the bus stop.
6B
cashpoint
/ˈkæʃpɔɪnt/
bankomat
There's a cashpoint at the supermarket .
6B
chemist's
/ˈkemɪsts/
lékárna, drogerie
Is there a chemist's in Bath?
6B
market
/ˈmɑːkɪt/
trh, tržiště
There's an expensive market.
6B
post office
/pəʊst ˈɒfɪs/
pošta
There's a cashpoint at the post office.
6B
road
/rəʊd/
silnice, vozovka
There are a lot of shops in Susan's road.
r
(v otázce)
Are there any shops?
6B
square
/skweə /
náměstí
the town square
6B
supermarket
/ˈsuːpəˌmɑːkɪt/
supermarket
There's the supermarket.
6B (rubric)
linking
/lɪŋkɪŋ/
spojení, propojení
Notice the linking between the consonant sounds and the vowel
sounds.
6C
a.m.
/ˌeɪˈem/
dopoledne
I'm sometimes hungry at 4 a.m.
6C
about
/əˈbaʊt/
okolo, přibližně
It's about (five) minutes away.
6C
away
/əˈweɪ/
daleko, stranou
It's about (five) minutes away.
6C
can
/kæn/
moci, umět
Can you show me on this map?
6C
closed
/kləʊzd/
zavřený
It's closed on Mondays.
6C
credit card
/ˈkredɪt kɑːd /
kreditní karta
I have two credit cards.
6C
every
/ˈevri/
každý, veškerý
No, it's open every day.
6C
free
/friː/
bezplatný, zdarma
The maps are free.
6C
from
/frɒm/
z, od
It's open from (nine) a.m. to (five) p.m.
6C
guide book
/gaɪd bʊk/
průvodce (knižní)
Isabel wants a guide book.
6C
have (had)
/hæv/
r
mít, vlastnit
Do you have a (map of the city centre)?
6C
here
/hɪə /
tady, zde
Here it is.
6C
ID card
/ˌaɪˈdiːˌkɑːd/
legitimace, občanský průkaz
Do you have an ID card with you?
6C
in
/ɪn/
v, na
It's in (Hot Bath Street).
6C
key
/kiː/
klíč
Do you have your house keys?
6C
laptop
/ˌlæptɒp/
přenosný počítač
I take my laptop everywhere.
6C
map
/mæp/
mapa
Can you show me on this map?
6C
Monday
/ˈmʌndeɪ/
pondělí
Is it closed on Mondays?
6C
open
/ˈəʊpən/
6C
open
otevřený, otevřeno
It's open from nine a.m. to five p.m.
ə
otevřený, otevřeno
No, it's open every day.
ə
/ˈəʊp n/
6C
open
/ˈəʊp n/
otevřený, otevřeno
When is the (Roman Baths Museum) open?
6C
p.m.
/ˌpiːˈem/
odpoledne
It's open from nine a.m. to five p.m.
6C
passport
/ˈpɑːspɔːt/
cestovní pas
Do you have your passport?
6C
purse
/pɜːs/
dámská peněženka
Where's your purse?
6C
street
/striːt/
ulice
The Thermae Bath Spa is in Hot Bath Street.
6C
to
/tu/
do, před (určitou hodinou)
It's open from (nine) a.m. to (five) p.m.
6C
wallet
/ˈwɒlɪt/
pánská peněženka
Have you got your wallet?
6C
when
/wen/
kdy
When is the (Roman Baths Museum) open?
r
6C
where
/weə /
kde, kam, odkud
Where's the (Thermae Bath Spa)?
6C (rubric)
tourist
/ˈtʊərɪst/
turista
Take turns to be the tourist.
6D
black
/blæk/
černý
His t-shirt is black.
6D
blue
/bluː/
modrý
His jumper is blue.
6D
boots
/buːts/
boty (pevné), pohorky, holínky
These are my favourite boots.
6D
brown
/braʊn/
hnědý
Lisa's shoes are brown.
6D
coat
/kəʊt/
kabát, plášť
My coat is green.
6D
colour
/ˈkʌlər/
barva
My favourite colour is yellow.
6D
dress
/dres/
šaty (dámské), oděv (společenský)
Do you like my dress?
6D
favourite
/ˈfeɪvərɪt/
oblíbený, nejoblíbenější
My favourite colour is green.
6D
green
/griːn/
zelený
My car is green.
6D
grey
/greɪ/
šedý
I have a grey suit.
6D
jacket
/ˈdʒækɪt/
sako, bunda, krátký kabát
This is my favourite jacket.
6D
jeans
/dʒiːnz/
džíny
I always wear jeans.
r
6D
jumper
/ˈdʒʌmpə /
lehký svetr, svetřík přes hlavu
My favourite jumper is red.
6D
pink
/pɪŋk/
růžový
My bedroom is pink.
6D
red
/red/
červený
I like red apples.
6D
shirt
/ʃɜːt/
košile
It's a shirt.
6D
shoes
/ʃuːz/
boty, obuv
What colour are Lisa's shoes?
6D
skirt
/skɜːt/
sukně
I don't like wearing skirts.
6D
suit
/suːt/
oblek, dámský kostým
My suit is grey.
6D
tie
/taɪ/
kravata, vázanka
I don't wear ties very often.
6D
trainers
/ˈtreɪnəz/
sportovní/běžecké boty
I like wearing trainers.
6D
trousers
/ˈtraʊzəz/
kalhoty
These are my smart trousers.
6D
T-shirt
/ˈtiːʃɜːt/
tričko
I collect T-shirts.
6D
wear (wore)
/weər/
nosit, mít na sobě
I wear jeans a lot.
6D
white
/waɪt/
bílý
I don't wear white.
6D
yellow
/ˈjeləʊ/
žlutý
My favourite colour is yellow.
6D (rubric)
clothes
/kləʊðz/
oblečení, oděvy
Match these words to clothes 1-14.
6D (rubric)
role
/rəʊl/
role, úloha, postavení
Then change roles.
7A
animals
/ˈænɪməlz/
zvířata
I love animals.
7A
classical music
/ˈklæsɪkəl ˈmjuːzɪk/
klasická, vážná hudba
Jenny loves classical music.
7A
dancing
/dɑːnsɪŋ/
tanec, taneční umění
Do you like dancing?
ə ə
7A
different
/ˈdɪf r nt/
odlišný, rozdílný, jiný
We're very different.
7A
flying
/ˈflaɪɪŋ/
létání, cestování letadlem
I don't like flying.
7A
hate
/heɪt/
nenávidět, nesnášet
I hate shopping for clothes.
7A
him
/hɪm/
jeho, jej, jemu
I always phone him at the weekend.
r
7A
horror films
/ˈhɒrə fɪlmz/
hororové, strašidelné filmy
Jenny doesn't like horror films, but I love them.
7A
like
/laɪk/
mít rád, líbit (se)
I don't like dancing.
7A
like
/laɪk/
mít rád, líbit (se)
I like soap operas.
7A
love
/lʌv/
milovat, mít velmi rád
I love animals.
7A
music
/ˈmjuːzɪk/
hudba
classical music
7A
same
/seɪm/
stejný, totožný
We don't like the same things.
7A
shopping for clothes
nakupování oblečení
Do you like shopping for clothes?
7A
soap operas
/ˈsəʊp ˌɒpərəz/
televizní, rozhlasový seriál (mýdlová
opera často zachycující rodinný život)
Do you like soap operas?
7A
sport
/spɔːt/
sport
watching sport on TV
7A
them
/ðem/
je, jim, nich
I love them.
7A
twins
/twɪnz/
dvojčata
Jenny and I are twins.
7A
us
/ʌs/
nás, nám, námi
Our friends tell us we're very different.
7A
visiting new places
navštěvování nových míst
I love visiting new places.
7A
watching sport on TV
sledování sportu v televizi
Jenny hates watching sport on TV.
7A (rubric)
age
/eɪdʒ/
věk, stáří
Tell the class about them (age, jobs, family, etc.).
7A (rubric)
both
/bəʊθ/
oba, obě
Find two things they both like.
7B
basketball
/ˈbɑːskɪtbɔːl/
basketbal
I like to play basketball.
7B
bike
/baɪk/
bicykl, jízdní kolo
ride a bike
7B
can
/kæn/
moci, umět
I can't swim.
7B
can
/kæn/
moci, umět
She can play the piano.
7B
cook
/kʊk/
(u)vařit (si)
Can you cook?
7B
drive (driven)
/draɪv/
řídit (auto), jet (v autě)
Can you drive?
7B
German
/ˈdʒɜːmən/
německy, německý
Can she speak German?
r
7B
guitar
/gɪˈtɑː /
kytara
Can he play the guitar?
7B
piano
/piˈænəʊ/
klavír
She can play the piano.
7B
play basketball
hrát basketbal
I like to play basketball.
7B
play the guitar
hrát na kytaru
Can he play the guitar?
7B
play the piano
hrát na klavír
She can play the piano.
7B
ride a bike
/raɪd ə baɪk/
jezdit na kole
I can't ride a bike.
7B
sing (sung)
/sɪŋ/
zpívat
She can sing very well.
7B
ski
/skiː/
lyžovat
They can ski very well.
7B
speak (spoke)
/spiːk/
mluvit, hovořit, říci
speak German
7B (rubric)
cross
/krɒs/
kříž(ek), značka
Put a cross for the things she can't do.
7C
along
/əˈlɒŋ/
po, podél, podle
Go along this road and turn left / right.
7C
go (gone)
/gəʊ/
jít, chodit, jet
Go along this road and turn left / right.
7C
here
/hɪər/
tady, zde
Is there a (bank) near here?
7C
in
/ɪn/
v, na
The café is in King Street.
7C
is
/ɪz/
je
Is there a bank near here?
7C
left
/left/
levý, (na)levo
Go along this road and turn left.
7C
left
/left/
levý, (na)levo
The (bank) is on the left, opposite the (station).
7C
left
/left/
levý, (na)levo
The café is on the left.
7C
near
/nɪər/
blízko, poblíž, nedaleko
Is there a (bank) near here?
r
7C
near
/nɪə /
blízko, poblíž, nedaleko
The café is near the bank.
7C
next to
/nekst tu/
vedle, u
The café is next to the bank.
7C
opposite
/ˈɒpəzɪt/
naproti, proti
The café is opposite the bank.
7C
over there
/ˈəʊvər ðeər/
tam
It’s over there, near the (cinema).
7C
right
/raɪt/
pravý, (na/v)pravo
Go along this road and turn right.
7C
right
/raɪt/
pravý, (na/v)pravo
The (museum) is on the right, next to the (theatre).
7C
right
/raɪt/
pravý, (na/v)pravo
The café is on the right
7C
that
/ðæt/
tamto, to
That's (Park Street).
7C
there
/ðeər/
tam
It's over there, near the (cinema).
7C
turn
/tɜːn/
zahnout, zabočit, otočit
turn left / right
7D
book
/bʊk/
objednat (si), rezervovat
I need to book my summer holiday.
7D
buy (bought)
/baɪ/
(na/za)koupit, kupovat
buy and sell things
7D
buy (bought)
/baɪ/
(na/za)koupit, kupovat
buy concert or theatre tickets
7D
concert
/ˈkɒnsət/
koncert
buy concert or theatre tickets
7D
download
/ˌdaʊnˈləʊd/
stáhnout (data z počítače)
You can download music at emusic.com
7D
email
/ˈiːmeɪl/
elektronická pošta, email
send and receive emails
7D
flight
/flaɪt/
let, linka
book flights or holidays
7D
holiday
/ˈhɒlɪdeɪ/
dovolená, prázdniny
book flights or holidays
7D
chat
/tʃæt/
ə
povídat si, klábosit
You can chat to friends or family.
7D
listen
/ˈlɪs n/
poslouchat
listen to the radio
7D
music
/ˈmjuːzɪk/
hudba
download music
7D
online
/ˈɒnlaɪn/
on-line, na lince, připojený
What other things can people do online?
7D
programme
/ˈprəʊgræm/
program, pořad
I watch TV programmes online.
7D
radio
/ˈreɪdiəʊ/
rádio, programové vysílání
I listen to the radio.
7D
receive
/rɪˈsiːv/
dostat, obdržet
I like to send and receive emails.
7D
sell (sold)
/sel/
prodat, prodávat
buy and sell things
7D
send (sent)
/send/
poslat, zaslat, odeslat
I like to send and receive emails.
7D
theatre
/ˈθɪətər/
divadlo
buy concert or theatre tickets
7D
ticket
/ˈtɪkɪt/
lístek, vstupenka
buy concert or theatre tickets
7D
TV
/ˌtiːˈviː/
televize
watch videos or TV programmes
7D
video
/ˈvɪdiəʊ/
video
watch videos or TV programmes
7D
watch videos or TV
programmes
sledovat video nebo televizní pořady
I like watching videos or TV programmes.
7D (rubric)
connect
připojit, spojit
I am connected to the Internet.
/kəˈnekt/
r
7D (rubric)
questionnaire
/ˌkwestʃəˈneə /
dotazník
an Internet questionnaire
7D (rubric)
website
/ˈwebsaɪt/
internetová stránka
What can people do at these websites?
8A
amazing
/əˈmeɪzɪŋ/
úžasný, ohromující
There were some amazing fireworks.
8A
awful
/ˈɔːfəl/
strašný, příšerný
I had an awful time.
8A
boring
/ˈbɔːrɪŋ/
nudný
Reading is boring!
8A
difficult
/ˈdɪfɪkəlt/
těžký, náročný
This homework is difficult!
8A
easy
/ˈiːzi/
lehký, snadný
English is very easy!
8A
empty
/ˈemti/
prázdný
There were about 17,000 empty seats!
8A
fantastic
/fænˈtæstɪk/
fantastický, úžasný
It was a fantastic New Year!
8A
firework
/ˈfaɪəwɜːk/
ohňostroj, rachejtle
There were some amazing fireworks.
8A
full
/fʊl/
plný, obsazený
The stadium wasn't full.
8A
happy
/ˈhæpi/
šťastný
I was very happy to be there.
8A
interesting
/ˈɪntrəstɪŋ/
zajímavý
This book is interesting.
8A
long
/lɒŋ/
dlouhý, protáhlý
The concert wasn't very long.
8A
match
/mætʃ/
zápas, utkání
He was at the match with three other people.
8A
New Year's Eve
/ˌnjuːˌjɪəzˈiːv/
Silvestr
I was in Sydney on New Year's Eve 1999.
8A
old
/əʊld/
starý
I was only ten years old.
8A
right
/raɪt/
správný, pravý
8A
seat
/siːt/
sedadlo, sedátko
There were about 17,000 empty seats!
8A
short
/ʃɔːt/
krátký
My trousers are too short!
8A
stadium
/ˈsteɪdiəm/
stadión
There were 80,000 people in the stadium.
8A
terrible
/ˈterəbl /
hrozný, strašný, příšerný
The fireworks at midnight were terrible.
8A
unhappy
/ʌnˈhæpi/
nešťastný
I'm unhappy!
8A
World Cup Final
/wɜːld kʌp ˈfaɪnəl/
finále Světového poháru
I was at the World Cup Final in Paris in 1998.
8A
wrong
/rɒŋ/
špatný, chybný
You are wrong.
8A
young
/jʌŋ/
mladý
I was very young at the time.
8B
ago
/əˈgəʊ/
před (časově)
He was in bed four hours ago.
ə
(Máš pravdu.)
(Mýlíš se.)
You're right.
8B
anniversary
/ˌænɪˈvɜːs ri/
výročí
Rajeet and Gita's wedding anniversary is on Saturday.
8B
born
/bɔːn/
narozený (být)
(I was born) in 1987.
8B
born
/bɔːn/
narozený (být)
(She was born) in the UK.
8B
born
/bɔːn/
narozený (být)
was born / were born
8B
born
/bɔːn/
narozený (být)
When were you born?
8B
born
/bɔːn/
narozený (být)
Where was Gita born?
8B
bride
/braɪd/
nevěsta
Who were the bride and groom?
8B
groom
/gruːm/
ženich
Who were the bride and groom?
8B
home
/həʊm/
dům, bydliště, bydlení
He was at home yesterday afternoon.
8B
India
/ˈɪndiə/
Indie
There's the amazing Kumbh Mela in India.
8B
Indian
/ˈɪndiən/
indický
Let's go to that new Indian restaurant in Old Street.
8B
last
/lɑːst/
poslední, minulý
Joe was in Paris last week.
8B
now
/naʊ/
nyní, teď
He's at work now.
ə
8B
thousand
/ˈθaʊz nd/
tisíc
one thousand pounds
8B
wedding
/ˈwedɪŋ/
svatba
Where was the wedding?
8B
yesterday
/ˈjestədeɪ/
včera
He was at home yesterday afternoon.
8B (rubric)
paper
/ˈpeɪpər/
papír
Ask about the people on your partner's paper.
8C
about
/əˈbaʊt/
okolo, přibližně
About seven o'clock.
8C
April
/ˈeɪprəl/
duben
It's my birthday on April 1st.
8C
August
/ˈɔːgəst/
srpen
On the last Wednesday in August, thirty thousand people travel
to Buñol, in Spain, for 'La Tomatina'.
8C
birthday
/ˈbɜːθdeɪ/
narozeniny
When's your birthday?
8C
date
/deɪt/
datum
What's the date today?
8C
day
/deɪ/
den
What day is it today?
r
8C
December
/dɪˈsembə /
prosinec
I start my new job in December.
8C
eighteenth
/eɪˈtiːnθ/
osmnáctý
My friend's wedding is the eighteenth of July.
8C
eighth
/eɪtθ/
osmý
It's my son's eighth birthday today.
8C
eleventh
/ɪˈlevənθ/
jedenáctý
I'm going to a party on the eleventh.
8C
February
/ˈfebruəri/
únor
It's always cold in February.
8C
fifteenth
/ˌfɪfˈtiːnθ/
patnáctý
I'm going on holiday on the fifteenth.
8C
fifth
/fɪ θ/
pátý
It's my daughter's fifth birthday.
8C
first
/ˈfɜːst/
první
What's your first name, please?
8C
fourteenth
/ˌfɔːˈtiːnθ/
čtrnáctý
It's my wedding anniversary on the fourteenth.
8C
fourth
/fɔːθ/
čtvrtý
This is my fourth cup of tea today.
8C
idea
/aɪˈdɪə/
nápad, plán, úmysl
Yes, that's a good idea.
8C
it's
/ɪts/
(to) je
(It's) March the seventh.
8C
it's
/ɪts/
(to) je
(It's on) June the second.
8C
January
/ˈdʒænjʊri/
leden
It's my birthday in January.
8C
July
/dʒʊˈlaɪ/
červenec
My cousin is getting married in July.
8C
June
/dʒuːn/
červen
I'm going on holiday in June.
8C
let
/let/
8C
let
/let/
něco udělat - vyjadřuje návrh nebo výzvu
Let's (go to the theatre).
"Pojďme do divadla."
něco udělat - vyjadřuje návrh nebo výzvu
Let's meet at (the theatre).
"Setkejme se v divadle."
8C
March
/mɑːtʃ/
březen
It's March the seventh.
8C
May
/meɪ/
květen
I'm going to a concert in May.
8C
maybe
/ˈmeɪbi/
možná, snad
"Shall we go to the cinema?" "Maybe."
8C
meet (met)
/miːt/
setkat se, potkat se
Let's meet at (the theatre).
8C
meet (met)
/miːt/
setkat se, potkat se
What time shall we meet?
8C
meet (met)
/miːt/
setkat se, potkat se
Where shall we meet?
8C
Monday
/ˈmʌndeɪ/
pondělí
(It's) Monday.
8C
nineteenth
/ˌnaɪnˈtiːnθ/
devatenáctý
It's November the nineteenth.
8C
ninth
/naɪnθ/
devátý
It's August the ninth.
8C
no
/nəʊ/
Ne.
No, I don’t think so.
8C
November
/nəˈvembər/
listopad
It's always cold in November.
8C
October
/ɒkˈtəʊbər/
říjen
It's October the tenth.
8C
on
/ɒn/
na, v (určení časy - kdy)
(It's on) June the second.
8C
present
/ˈprezənt/
dárek, dar
Helen's present was a skirt.
ə
8C
second
/ˈsek nd/
druhý
It's on June the second.
8C
September
/sepˈtembər/
září
Is your birthday in September?
8C
seventeenth
/ˌsevənˈtiːn θ/
sedmnáctý
It's June the seventeenth.
8C
seventh
/ˈsevənθ/
sedmý
It's January the seventh.
8C
shall
/ʃæl/
8C
shall
/ʃæl/
8C
shall
/ʃæl/
v otázkách vyjadřuje návrh, žádost o
radu nebo úmysl (Co budeme dělat dnes
večer?)
v otázkách vyjadřuje návrh, žádost o
radu nebo úmysl (V kolik hodin se
setkáme?)
v otázkách vyjadřuje návrh, žádost o
radu nebo úmysl (Kde se setkáme?)
8C
sixteenth
/ˌsɪkˈstiːnθ/
šestnáctý
It's February the sixteenth.
8C
sixth
/sɪksθ/
šestý
It's July the sixth.
8C
tenth
/tenθ/
desátý
It's March the tenth.
8C
the
/ðə/
člen určitý - před řadovými číslovkami
(It's on) June the second.
8C
the
/ðə/
člen určitý - před řadovými číslovkami
(It's) March the seventh.
8C
theatre
/ˈθɪətər/
divadlo
Let's (go to the theatre).
8C
think (thought)
/θɪŋk/
myslet, přemýšlet
No, I don’t think so.
8C
third
/θɜːd/
třetí
It's October the third.
8C
thirteenth
/θɜːˈtiːnθ/
třináctý
It's March the thirteenth.
What shall we do (this evening)?
What time shall we meet?
Where shall we meet?
8C
thirtieth
/ˈθɜːtiəθ/
třicátý
It's April the thirtieth.
8C
thirty-first
/ˈθɜːti ˈfɜːst/
třicátý první
It's my thirty-first birthday next month.
8C
time
/taɪm/
čas (konkrétní), hodina
What time shall we meet?
8C
today
/təˈdeɪ/
dnes
What day is it today?
8C
today
/təˈdeɪ/
dnes
What's the date today?
8C
twelfth
/twel θ/
dvanáctý
It's Angela's twelfth birthday.
8C
twentieth
/ˈtwentiəθ/
dvacátý
It's April the twentieth.
8C
twenty-eighth
dvacátý osmý
It's August the twenty-eighth.
8C
twenty-fifth
dvacátý pátý
It's November the twenty-fifth.
8C
twenty-first
dvacátý první
It's Paula's twenty-first birthday next month.
8C
twenty-fourth
dvacátý čtvrtý
It's May the twenty-fourth.
8C
twenty-ninth
dvacátý devátý
I'm going on holiday on the twenty-ninth.
8C
twenty-second
dvacátý druhý
My birthday is on May the twenty-second!
8C
twenty-seventh
dvacátý sedmý
I'm going to a party on the twenty-seventh.
8C
twenty-sixth
dvacátý šestý
It's George's birthday on the twenty-sixth.
8C
twenty-third
dvacátý třetí
I'm going skiing on the twenty-third.
8C
where
/weər/
kde, kam, odkud
Where shall we meet?
8C
why
/waɪ/
proč
Why don't we (go to the cinema)?
8C
yes
/jes/
Ano.
Yes, see you.
8C
yes
/jes/
Ano.
Yes, that's a good idea.
8C (rubric)
decide
/dɪˈsaɪd/
rozhodnout (se), dojít k názoru
What do they decide to do this evening?
8C (rubric)
play
/pleɪ/
hrát
Role-play your conversations.
8C (rubric)
suggestion
/səˈdʒestʃən/
návrh
Make suggestions about what to do.
8D
festival
/ˈfestɪvəl/
festival, slavnosti
There are a lot of amazing festivals around the world.
8D
garlic
/ˈgɑːlɪk/
česnek
the Gilroy Garlic Festival
8D
hundred
/ˈhʌndrəd/
sto
a hundred
8D
hundred
/ˈhʌndrəd/
sto
a hundred and fifty
8D
hundred
/ˈhʌndrəd/
sto
seven hundred and fifty thousand
8D
hundred
/ˈhʌndrəd/
sto
three hundred and ninety
8D
kilo
/ˈkiːləʊ/
kilogram
A hundred and twenty-five thousand kilos of them!
8D
million
/ˈmɪljən/
milión
a million
8D
million
/ˈmɪljən/
8D
thousand
milión
fifty million
ə
tisíc
a thousand
ə
/ˈθaʊz nd/
8D
thousand
/ˈθaʊz nd/
tisíc
seven hundred and fifty thousand
8D
thousand
/ˈθaʊzənd/
tisíc
sixteen thousand, two hundred
8D
throw
/θrəʊ/
hodit, mrštit, vrhnout
At this festival people throw tomatoes at each other.
8D
travel
/ˈtrævəl/
cestovat
On the last Wednesday in August, thirty thousand people travel
to Buñol, in Spain, for 'La Tomatina'.
9A
bike
/baɪk/
bicykl, jízdní kolo
I go to work by bike.
9A
boat
/bəʊt/
loďka, člun
I don’t like boats.
9A
bus
/bʌs/
autobus
I come to this school by bus.
9A
by
/baɪ/
pomocí - jakým způsobem
I usually go to work by car.
9A
come (came)
/kʌm/
(při)jít, (při)jet
I come to this school by bus.
9A
cycle
/ˈsaɪkl ̩/
jet/jezdit na kole
Mark Beaumont, from Scotland, cycled around the world in only
194 days and 17 hours.
9A
do (done)
/du/
(u)dělat, provést
What shall we do (this evening)?
9A
finish
/ˈfɪnɪʃ/
dokončit, dodělat
He finished his journey in Paris on August 5th the same year.
9A
get (got)
/get/
dostat, získat, sehnat
I get emails from friends and family every week.
9A
give (given)
/gɪv/
dát, dávat, podat
I give my colleague a lift to work.
9A
go back
/gəʊ bæk/
vrátit (se), jít zpátky
I need to go back home.
9A
hear (heard)
/hɪər/
slyšet, vyslechnout
I can't hear you.
9A
charity
/ˈtʃærɪti/
charita, dobročinný spolek
They also raised £50,000 for charity.
9A
choose (chosen)
/tʃuːz/
vybrat (si), zvolit (si)
Choose the correct words.
9A
learn
/lɜːn/
(na)učit se
Why do you want to learn English?
9A
leave (left)
/liːv/
odejít, odjet, opustit
I need to leave now.
9A
make (made)
/meɪd/
(u)dělat, vytvořit
Make these sentences negative.
9A
motorbike
/ˈməʊtəbaɪk/
motorka
I don't have a motorbike.
9A
only
/ˈəʊnli/
jenom, pouze, jen
Mark Beaumont, from Scotland, cycled around the world in only
194 days and 17 hours.
9A
plane
/pleɪn/
letadlo
I never travel by plane.
9A
proud
/praʊd/
hrdý, pyšný
His mother told the newspapers she was very proud of her son.
9A
put
/pʊt/
položit, umístit, dát
Lisa put the book down.
9A
raise money
/reɪz ˈmʌni/
vybrat, získat peníze
They raised money for charity.
9A
ride (rode)
/raɪd/
jet, jezdit
9A
say (said)
/seɪ/
řici, říkat, prohlásit
Can you say that again?
9A
Scotland
/ˈskɒtlənd/
Skotsko
Mark Beaumont, from Scotland, cycled around the world in only
194 days and 17 hours.
9A
show
/ʃəʊ/
ukázat, ukazovat, znázorňovat
Can you show me on this map?
9A
spend (spent)
/spend/
utrácet, vydat (peníze)
How much do you spend on phone calls every month?
9A
start
/stɑːt/
začít, zahájit
She starts work at nine o'clock.
9A
stay
/steɪ/
zůstat, pobývat, zdržovat se
I will stay in Bath for a few days.
9A
take
/teɪk/
vzít, brát, uchopit
How many photos did they take?
9A
taxi
/ˈtæksi/
taxi, taxík
I will take a taxi to the airport.
(na kole, na koni)
I like to ride my bike.
9A
tell (told)
/tel/
říci, povědět, sdělit
I will tell Emily about our holiday.
9A
Thailand
/ˈtaɪlænd/
Thajsko
Jo Huxster and Antonia Bolingbroke-Kent travelled from
Thailand to the UK.
9A
travel around
putovat, sjezdit, zcestovat
How do they travel around?
9A
tuk-tuk
/ˈtɜːki/
dvoukolový vozík pro dopravu lidí
převážně v Asii
Let's go by tuk-tuk!
9A
use
/juːz/
používat, využívat, užívat
I use my computer everyday.
9A
visit
/ˈvɪzɪt/
navštívit, prohlédnout si
He travelled 18,300 miles and visited 20 countries.
9A
walk
/wɔːk/
jít, chodit (pěšky)
I always walk to work.
9A
want
/wɒnt/
chtít, požadovat
I want to go on holiday.
9A (rubric)
difference
/ˈdɪfərəns/
rozdíl(nost), odlišnost
Notice the difference between the Present Simple and the Past
Simple.
9A (rubric)
find (found)
/faɪnd/
objevit, vypátrat, najít
Find five things that you both did.
9A (rubric)
swap
/swɒp/
vyměnit si, prohodit si
Swap papers.
9B
around
/əˈraʊnd/
kolem, okolo
Last year I travelled around Colombia, in South America.
9B
beach
/biːtʃ/
pláž
I always go to the beach.
9B
go for a walk
/gəʊ fər ə wɔːk/
jít na procházku
Bob and Liz went for a walk everyday.
9B
go on holiday
/gəʊ ɒn ˈhɒlɪdeɪ/
jet na dovolenou
We didn't go on holiday last year.
9B
go sightseeing
/gəʊ ˈsaɪtˌsiːɪŋ/
prohlížet si památky
I like to go sightseeing.
9B
go swimming
/gəʊ ˈswɪmɪŋ/
jít plavat/zaplavat si
But I didn't go swimming because I can't swim!
9B
go to the beach
/gəʊ tə ðə biːtʃ/
jít na pláž
I always go to the beach.
9B
good
/gʊd
dobrý, příjemný, fajn
Have a good time.
9B
have a good time
/hævə gʊd taɪm/
dobře se bavit
Did you have a good time?
9B
holiday
/ˈhɒlɪdeɪ/
dovolená, prázdniny
go on holiday
9B
island
/ˈaɪlənd/
ostrov
They visited an island.
9B
mosque
/mɒsk/
mešita
My favourite place was the Blue Mosque.
9B
photo
/ˈfəʊtəʊ/
fotografie
take photos
9B
rent
/rent/
(pro)najmout si
We also rented a car.
9B
scenery
/ˈsiːnəri/
scenérie, krajina
Our favourite place was Guilin - the scenery is amazing.
9B
sea
/siː/
moře
My favourite place was Cartagena, a beautiful old city by the
sea.
9B
South America
/ˌsaʊθ əˈmerɪkə/
Jižní Amerika
Last year I travelled around Colombia, in South America.
9B
stay in a hotel
bydlet v hotelu
I will be staying in a hotel.
9B
stay with friends and
family
bydlet u přátel a s rodinou
I will be staying with friends and family.
9B
take photos
fotografovat
I like to take photos.
9B
time
/taɪm/
chvíle, čas
9B
walk
/wɔːk/
jít, chodit (pěšky)
go for a walk
9C
arrive
/əˈraɪv/
přijet, dorazit
What time does it arrive in (Liverpool)?
9C
at
/æt/
v (kolik hodin)
At (twelve twenty-nine).
9C
come back
/kʌm bæk/
vrátit (se), přijít zpět
When do you want to come back?
9C
here
/hɪər/
zde, tady
Here are your tickets.
9C
next
/nekst/
další, příští
What time's the next train?
9C
platform
/ˈplætfɔːm/
nástupiště
Platform (six).
9C
platform
/ˈplætfɔːm/
nástupiště
Which platform?
9C
return
/rɪˈtɜːn/
zpáteční jízdenka
Two returns to Liverpool, please.
9C
single
/ˈsɪŋgl/
jednosměrný (lístek)
A single ticket, please.
9C
that
/ðæt/
tamto, to
That's (ninety-three pounds forty), please.
9C
there is / there are
tam je/tam jsou (k vyjádření existence)
There's one at (nine seventeen).
9C
ticket
lístek, vstupenka, jízdenka
Here are your tickets.
/ˈtɪkɪt/
(dobře se bavte)
have a good time
9C
ticket machine
automat na jízdenky
Go to the ticket machine.
9C
ticket office
pokladna
The ticket office is closed.
9C
ticket seller
prodejce lístků, jízdenek
There's the ticket seller.
9C
time
/taɪm/
čas (konkrétní), hodina
What time does it arrive in (Liverpool)?
9C
time
/taɪm/
čas (konkrétní), hodina
What time's the next train?
9C
tomorrow
/təˈmɒrəʊ/
zítra
tomorrow evening
9C
which
/wɪtʃ/
který
Which platform?
9D
amount
/əˈmaʊnt/
množství, obnos, suma
What's the total amount?
9D
cab
/kæb/
taxi, taxík
How many yellow cabs are there in New York City?
9D
climb
/klaɪm/
(vy)lézt, (vy)stoupat, (vy)šplhat
How old was Sir Edmund Hillary when he climbed Mount
Everest in 1953?
9D
explorer
/ɪkˈsplɔːrər/
průzkumník, badatel, cestovatel
Where was the famous explorer Christopher Columbus born?
9D
how many
/haʊ ˈmeni/
kolik (u počitatelných podstatných jmen)
How many people are there?
9D
how much
/haʊ mʌtʃ/
kolik (stojí)
How much are those shoes?
9D
how old
/haʊ əʊld /
jak starý
How old are they?
9D
many
/ˈmeni/
mnoho, mnozí
How many people are there?
9D
moon
/muːn/
měsíc, luna
Who was the first man to walk on the moon?
9D
much
/mʌtʃ/
moc, mnoho, hodně
How much are these shoes?
9D
old
/əʊld/
starý
How old are they?
9D
Portugal
/ˈpɔːtʃəgəl/
Portugalsko
Portugal is in Europe.
9D
sink
/sɪŋk/
potopit (se), ponořit, klesnout ke dnu
When did the Titanic sink?
9D
what
/wɒt/
jaký, který, co
What's that?
9D
what
/wɒt/
jaký, který, co
What's your name?
9D
when
/wen/
kdy
When do you start work?
9D
where
/weər/
kde, kam, odkud
Where does he live?
9D
who
/huː/
kdo
Who's she?
9D
why
/waɪ/
proč
Why are you tired?
9D (rubric)
quiz
/kwɪz/
(zábavný) kvíz
Look again at the words in bold in the quiz.
10A
be going to
/biː ˈgəʊɪŋ tu/
chystat se (něco udělat v blízké
budoucnosti)
I'll be going to the museum.
10A
course
/kɔːs/
kurz, školení, cyklus přednášek
First I'm going to do a computer course.
r
10A
do a (computer) course
/du ə kəmˈpjuːtə kɔːs/ chodit na počítačový kurz
First I'm going to do a computer course.
10A
do an exam
/du ən ɪgˈzæm/
dělat zkoušku
I have to do an exam.
10A
exam
/ɪgˈzæm/
zkouška
I have to do an exam.
10A
feel (felt)
/fiːl/
cítit (se), mít pocit
How do you feel?
10A
get engaged
/get ɪnˈgeɪdʒd/
zasnoubit se
We got engaged in May.
10A
get married
/get ˈmærid/
brát se, vzít se
We're going to get married next year.
10A
girlfriend
/ˈgɜːlfrend/
přítelkyně
My girlfriend, Silvia, is also a student there.
10A
in
/ɪn/
v
in 2025
10A
in
/ɪn/
v
in December
10A
leave school or
university
dokončit školu nebo univerzitu
I'm going to leave school in June.
10A
leave your job
zanechat, dokončit zaměstnání
Ed 's going to leave his job.
10A
look for
hledat, shánět
Is Darla going to look for a job?
10A
look for a (new) job
hledat novou práci
Darla is looking for a job.
10A
look for a house or a
flat
hledat dům nebo byt
Our sons are looking for a flat together.
10A
married
/ˈmærid/
vdaná, ženatý
get married
10A
move
/muːv/
(pře)stěhovat (se)
We're going to move to Rome.
/lʊk fər/
10A
move house
přestěhovat se
My sister Helena is going to move house in March.
10A
move to another city or
country
přestěhovat se do jiného města či země
When's Darla going to move to Australia?
10A
next
/nekst/
další, příští
next month
10A
next
/nekst/
další, příští
next week
10A
start a new job
začít novou práci
Darla's going to start a new job.
10A
start school or
university
začít studovat ve škole nebo na
univerzitě
I'll start university in September.
10A
tomorrow
/təˈmɒrəʊ/
zítra
tomorrow morning
10A
tonight
/təˈnaɪt/
dnes večer
Are you going to watch TV tonight?
10A (rubric)
future
/ˈfjuːtʃər/
budoucí
Put these future time phrases in order.
10A (rubric)
plan
/plæn/
plán, projekt, záměr
Tell the class about one student's plans.
10B
go running
/gəʊ ˈrʌnɪŋ /
chodit/jít (za)běhat (si)
Let's go running!
10B
go to a party
/gəʊ tə ˈpɑːti/
jít na večírek
I'm going to a party on Saturday.
10B
go to the gym
/gəʊ tə ðə dʒɪm/
chodit do posilovny
I'm going to go to the gym after class.
10B
have a party
/hævəˈpɑːti/
pořádat večírek
I'm going to have a party next week.
10B
have coffee with friends
dát si kávu s přáteli
I'm going to have coffee with friends now.
10B
have dinner with friends
večeřet s přáteli
I'm going to have dinner with friends.
10B
news
/njuːz/
zprávy (v novinách, televizi)
I like to watch the news.
10B
party
/ˈpɑːti/
večírek
go to a party
10B
party
/ˈpɑːti/
večírek
have a party
10B
TV
/ˌtiːˈviː/
televize
watch sport on TV
10B
watch sport on TV
sledovat sport v televizi
Let's watch sport on TV.
10B
watch the news
sledovat zprávy
I like to watch the news.
10B (rubric)
note
poznámka, pár řádek
Make notes on your partner's answers.
/nəʊt/
10C
angry
/ˈæŋgri/
rozzlobený, naštvaný
I'm never angry with my friends.
10C
birthday
/ˈbɜːθdeɪ/
narozeniny
Have a good birthday!
10C
bored
/bɔːd/
znuděný, otrávený
I'm always bored on the weekends.
10C
day
/deɪ/
den
Have a good day!
10C
excited
/ɪkˈsaɪtɪd/
rozrušený, vzrušený, nadšený,
znepokojený
I'm always excited before I go on holiday.
10C
fly (flown)
/flaɪ/
létat, letět
I'm sometimes scared when I fly.
10C
have (had)
/hæv/
mít, bavit se
Have a good (holiday)!
10C
holiday
/ˈhɒlɪdeɪ/
dovolená, prázdniny
Have a good holiday!
10C
hungry
/ˈhʌŋgri/
hladový, vyhladovělý
I'm sometimes hungry at 4 a.m.
10C
job
/dʒɒb/
práce, zaměstnání, pracovní místo
Good luck with your new job.
10C
journey
/ˈdʒɜːni/
cesta
Have a good journey!
10C
luck
/lʌk/
štěstí, náhoda, úspěch
Good luck with your exam.
10C
next
/nekst/
další, příští
See you next (month).
10C
on
/ɒn/
na, v (dny v týdnu)
See you on (Monday).
10C
sad
/sæd/
smutný, nešťastný, zarmoucený
I'm usually sad when I say goodbye to people.
10C
scared
/skeəd/
polekaný, vyplašený
I'm sometimes scared when I fly.
10C
see
/siː/
(u)vidět, spatřit
See you (in September).
10C
school
/skuːl/
škola
Good luck with your new school.
10C
test
/test/
zkouška, test, písemka
Good luck with your English test.
10C
time
/taɪm/
chvíle, čas (dobře se bavte)
Have a good time!
10C
week
/wiːk/
týden
See you in (two weeks).
10C (rubric)
whole
/həʊl/
celý, úplný, veškerý
Work in groups or with the whole class.
Download

Face2Face: Starter, slovníček