SLOVNÍČEK
anglicko
anglicko-slovenský
www.cambridge.org/elt/cz
www.oxico.sk
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
ENGLISH
PRONUNCIATION
SLOVAK
UNIT W
again
[əˈgen]
znovu, opäť, zase
alphabet
[ˈælfəbet]
abeceda
and
[ænd/ən]
a
answer
[ˈɑːnt.səʳ]
odpoveď
article
[ˈɑːtɪkᵊl]
článok
(to) ask
[ɑːsk]
pýtať sa, spýtať sa
at
[ət/æt]
v, vo, pri, na, za
black
[blæk]
čierny
blue
[bluː]
modrý
book
[bʊk]
kniha
bye
[baɪ]
dovidenia, ahoj
can
[kæn]
môcť, vedieť
(to) check
[ʧek]
kontrolovať, overiť
class
[klɑːs]
trieda (kolektív)
classroom
[ˈklɑːsrʊm/ruːm]
trieda (miestnosť)
(to) close
[kləʊz]
zavrieť
conversation
[kɒnvəˈseɪʃᵊn]
rozhovor
course
[kɔːs]
kurz
day
[deɪ]
deň
(to) do
[duː/də]
robiť
double
[ˈdʌbᵊl]
dvojnásobný, dvojitý
English
[ˈɪŋglɪʃ]
anglicky; angličtina; Angličan
exercise
[ˈeksəsaɪz]
cvičenie
(to) fill (in)
[fɪl]
vyplniť
first
[ˈfɜːst]
prvý
(to) follow
[ˈfɒləʊ]
nasledovať, sledovať, ísť za
four
[fɔːʳ]
štyri
Friday
[ˈfraɪdeɪ/di]
piatok
goodbye
[gʊdˈbaɪ]
dovidenia, zbohom
green
[griːn]
zelený
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
grey
[greɪ]
šedý, šedivý
hello
[helˈəʊ]
ahoj
hi
[haɪ]
ahoj
how
[haʊ]
ako
in
[ɪn]
v, do, vo
instruction
[ɪnˈstrʌkʃᵊn]
pokyn, inštrukcia
is
[ɪs]
je (3. os. j. č.)
it
[ɪt]
ono / (to) (3. os. j. č.)
language
[ˈlæŋgwɪʤ]
jazyk, reč
late
[leɪt]
neskoro
letter
[ˈletəʳ]
list; písmeno
(to) listen (to)
[ˈlɪsᵊn]
počúvať
(to) look
[lʊk]
pozerať sa, dívať sa
(to) match
[mæʧ]
párovať, priradiť.
Monday
[ˈmʌndeɪ/di]
pondelok
my
[maɪ]
môj, moja, moje
name
[neɪm]
meno
nice
[naɪs]
pekný, príjemný, milý
no
[nəʊ]
nie; žiadny (zápor)
of
[ɒv/əv]
z, zo
on
[ɒn]
na, v, vo (miestne; dni v týždni
a v dátume)
(to) open
[ˈəʊpᵊn]
otvoriť
pair
[peəʳ]
pár, dvojica
partner
[ˈpɑːtnəʳ]
partner
picture
[ˈpɪkʧəʳ]
obrázok, obraz
(to) practise
[ˈpræktɪs]
cvičiť, nacvičovať
problem
[ˈprɒbləm]
problém
(to) put
[pʊt]
položiť
question
[ˈkwesʧən]
otázka
(to) read
[riːd]
čítať
recording
[rɪˈkɔːɪŋ]
nahrávka
red
[red]
červený
Saturday
[ˈsætədeɪ/di]
sobota
(to) say
[seɪ]
povedať
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
(to) see
[siː]
vidieť, uvidieť
See you!
[siː juː]
dovidenia; uvidíme sa
seven
[ˈsevᵊn]
sedem
six
[sɪks]
šesť
Sorry!
[ˈsɒri]
Prepáč/te!
spelling
[spelɪŋ]
hláskovanie, pravopis
student
[ˈstjuːdᵊnt]
študent
Sunday
[ˈsʌndeɪ/di]
nedeľa
surname
[ˈsɜːneɪm]
priezvisko
teacher
[ˈtiːʧəʳ]
učiteľ
(to) tell
[tel]
povedať
ten
[ten]
desať
Thank you!
[θæŋk juː]
Ďakujem!
that
[ðæt]
ten, tamten, (to)
then
[ðen]
po(to)m
these
[ðiːz]
títo (množ.č. od „this“)
thing
[θɪŋ]
vec
three
[θriː]
tri
Thursday
[ˈθɜːzdeɪ/di]
štvrtok
(to) tick
[tɪk]
odfajknúť
tip
[tɪp]
tip, rada
to
[tuː]
k, ku, do, na
today
[təˈdeɪ]
dnes
tomorrow
[təˈmɒrəʊ]
zajtra
too
[tuː]
tiež
Tuesday
[ˈtjuːzdeɪ/di]
utorok
two
[tuː]
dva
(to) understand
[ʌndəˈstænd]
rozumieť, chápať
university
[juːnɪˈvɜːsəti]
univerzita, vysoká škola
(to) use
[juːs]
používať
vocabulary
[vəʊ ˈkæbjəlᵊri]
slovná zásoba
we
[wiː/wi]
my
Wednesday
[ˈwenzdeɪ/di]
streda
week
[wiːk]
týždeň
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
(to) welcome
[ˈwelkəm]
uvítať, privítať
what
[ wɒt]
čo, aký
What’s your name?
[ wɒtsjə neɪm]
Ako sa voláš / voláte?
white
[waɪt]
biely
with
[wɪð/wɪθ]
s (predložka 7. pádu)
work; (to) work
[wɜːk]
práca; pracovať
world
[wɜːld]
svet
(to) write
[raɪt]
(na)písať
yellow
[ˈjeləʊ]
žltý
yes
[jes]
áno
you
[juː/jə]
ty, vy
yourself
[jɔːˈself]
sa, seba, sebe, si
a / an
[eɪ/ə]
jeden, nejaký (neurčitý člen)
I am
[æm/əm]
(ja) som
America
[ə'merɪkə]
Amerika
American
[əmerɪkən]
americký; Američan
you are
[ɑːʳ/əʳ]
ty si, vy ste
Argentina
[ɑːʤn'ti:nə]
Argentína
Argentinian
[ɑː.ʤn'tɪniən]
argentínsky; Argentínec
Australia
[ɒstreɪliə]
Austrália
both
[bəʊθ]
obe
Brazil
[brə'zɪl]
Brazília
Brazilian
[brə'zɪliən]
brazílsky; Brazílčan
China
['ʧaɪnə]
Čína
Chinese
[ʧaɪˈni:z]
čínsky; Číňan
conference
[kɒnfᵊrᵊnt s]
konferencia
(to) copy
[kɒpi]
kopírovať
each
[i:ʧ]
každý
France
[frɑːnt s]
Francúzsko
French
[frent ʃ]
francúzsky; Francúz
the French
[ðə frent ʃ]
Francúzi (národ)
from
[frɒm/frəm]
z, od
UNIT 1A
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
German
[ʤɜːmən]
nemecký; Nemec
Germany
[ʤɜːməni]
Nemecko
he
[hi:]
on
her
[hɜːʳ/həʳ]
jej
his
[hɪz/ɪz]
jeho
(to) introduce
[ɪntrə'djuːs]
predstaviť (sa)
Italy
['ɪtli]
Taliansko
its
[ɪts]
jeho
Japan
[ʤəˈpæn]
Japonsko
(to) know
[nəʊ]
vedieť, poznať
Mexican
['meksɪkn]
mexický; Mexičan
Mexico
['meksɪkəʊ]
Mexiko
nationality
[næʃᵊnˈæləti]
národnosť; štátna príslušnosť
notice
[ˈnəʊtɪs]
oznámenie, správa
or
[ɔːʳ]
alebo
other
[ˈʌðəʳ]
ďalší, iný
our
[aʊəʳ]
náš
people
[ˈpiːpᵊl]
ľudia
Poland
[ˈpəʊlənd]
Poľsko
receptionist
[rɪˈsepʃᵊnɪst]
recepčný/á
room
[ruːm]
izba, miestnosť
Russian
[ˈrʌʃᵊn]
Rus; ruština; ruský
she
[ʃiː/ʃi]
ona
Spain
[speɪn]
Španielsko
Spanish
[ˈspænɪʃ]
Španiel; španielsky
the Spanish
[ðəˈspænɪʃ]
Španieli (národ)
(to) spell
[spel]
hláskovať
(to) take turns
[teɪk tɜːnz]
striedať sa
their
[ðeəʳ]
ich
they
[ðeɪ]
oni, ony
Turkey
[ˈtɜːki]
Turecko
Turkish
[ˈtɜːkɪʃ]
turecký; turečtina
(the) UK
[juːˈkeɪ]
Spojené Kráľovstvo
where
[ weəʳ]
kde, kam
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
word
[wɜːd]
slovo
accountant
[əˈkaʊntənt]
účtovník
actor
[ˈæktəʳ]
herec
actress
[ˈæktrɪs]
herečka
Africa
[ˈæfrɪkə]
Afrika
all
[ɔːl]
všetci
(to) be
[biː]
byť
(to) begin
[bɪˈgɪn]
začať, zahájiť
British
[ˈbrɪtɪʃ]
britský; Brit
builder
[ˈbɪldəʳ]
stavbár, staviteľ
but
[bʌt/bət]
ale
Canada
[ˈkænədə]
Kanada
cleaner
[ˈkliːnəʳ]
upratovač
(to) compare
[kəmˈpeəʳ]
porovnať
(to) complete
[kəmˈpliːt]
doplniť, dokončiť
(to) correct
[kəˈrekt]
opraviť
country
[ˈkʌntri]
krajina
(to) cover
[ˈkʌntri]
prikryť
doctor
[ˈdɒk.təʳ]]
lekár, dok(to)rr
engineer
[ˌenʤɪˈnɪəʳ]
inžinier
England
[ˈɪŋglənd]
Anglicko
false
[fɒls]
nepravdivý, nesprávny, falošný
famous
[ˈfeɪməs]
slávny
(to) find
[faɪnd]
nájsť
five
[faɪv]
päť
for
[fɔːʳ]
pre
hotel
[həʊ ˈtel]
hotel
housewife
[ˈhaʊswaɪf]
žena v domácnosti
if
[ɪf]
ak
job
[ʤɒb]
zamestnanie, práca
lawyer
[ˈlɔɪ.əʳ]
právnik
lesson
[ˈlesᵊn]
vyučovacia hodina
UNIT 1B
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
(to) like
[laɪk]
mať rád
make
[meɪk]
robiť, urobiť
manager
[ˈmænɪʤəʳ]
riaditeľ, manažér
musician
[mjuːˈzɪʃᵊn]
hudobník
not
[nɒt]
ne (slovesný zápor)
number
[ˈnʌmbəʳ]
číslo
officer
[ˈɒfɪsəʳ
dôstojník
jník (policajný, armádny)
part
[pɑːt]
časť, diel
phone
[fəʊn]
telefón
photo
[ˈfəʊtəʊ]
fotka
police officer
[pəˈliːs ˈɒfɪsəʳ]
policajt, policajtka
really
[ˈrɪəli]
skutočne
retired
[rɪˈtaɪəʳd]
na dôchodku
rule
[ruːl]
pravidlo
school
[skuːl]
škola
shop
[ʃɒp]
obchod
sound
[saʊnd]
zvuk
south
[saʊθ]
juh, južný
true
[truː]
pravdivý
unemployed
[ʌnɪmˈplɔɪd]
nezamestnaný
waiter
[ˈweɪtəʳ]
čašník
waitress
[ˈweɪtrəs]
servírka
on Wednesday
[ɒn ˈwenz.deɪ]
v stredu
who
[huː]
kto
zero
[ˈzɪərəʊ]
nula
about
[əˈbaʊt]
o
address
[əˈdres]
adresa
Australian
[ɒsˈtreɪliən]
austrálsky; Austrálčan
between
[bɪˈtwiːn]
medzi (dvoma)
business
[ˈbɪznɪs]
povolanie, zamestnanie
car
[kɑːʳ]
auto
car-hire
[kɑːʳ]
požičovňa áut
UNIT 1C
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
credit card
[ˈkredɪt kɑːd]
kreditná karta
eighteen
[eɪˈtiːn]
osemnásť
eighty
[ˈeɪti]
osemdesiat
email
[ˈiːmeɪl]
e-mail,
mail, elektronická pošta
fifteen
[fɪfˈtiːn]
pätnásť
fifty
[ˈfɪfti]
päťdesiat
forty
[ˈfɔː.ti]
štyridsať
fourteen
[fɔːˈtiːn]
štrnásť
home
[həʊm]
domáci, domov
important
[ɪmˈpɔː.tᵊnt]
dôležitý
interview
[ˈɪntəvjuː]
robiť rozhovor
married
[ˈmærid]
ženatý, vydatá
mobile (phone)
[ˈməʊbaɪl fəʊn]
mobilný telefón
next
[nekst]
ďalší, nasledujúci
nineteen
[naɪnˈtiːn]
devätnásť
ninety
[ˈnaɪnti]
deväťdesiat
office
[ˈɒfɪs]
kancelária
old
[əʊld]
starý
passport
[ˈpɑːspɔːt]
cestovný pas
polite
[pəˈlaɪt]
slušný, zdvorilý
postcode
[ˈpəʊstkəʊd]
poštovné
vné smerovacie číslo (PSČ)
sentence
[ˈsentənt s
veta
seventeen
[sevᵊnˈtiːn]
sedemnásť
seventy
[ˈsevᵊnti]
sedemdesiat
single
[ˈsɪŋgᵊl]
slobodný
sixteen
[sɪkˈstiːn]
šestnásť
sixty
[ˈsɪksti]
šesťdesiat
thirteen
[θɜːˈtiːn]
trinásť
thirty
[ˈθɜːti]
tridsať
woman
[ˈwʊmən]
žena
(to) add
[æd
doplniť, sčítať
bag
[bæg]
taška, brašna
UNIT 1D
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
bicycle
[ˈbaɪsɪkᵊl]
bicykel
bike
[baik]
bicykel
camera
[ˈkæmᵊrə]
fotoaparát,
aparát, kamera
(CD) player
[siːˈdiː ˈpleɪəʳ]
CD prehrávač
(to) choose
[ʧuːz]
vybrať, zvoliť
colour
[ˈkʌləʳ]
farba
identity card (ID)
[aɪˈdentəti kɑːd]
preukaz totožnosti
žnosti
lost
[lɒst]
stratený
lost property
[lɒst prɒpəti]
straty a nálezy
suitcase
[ˈsjuːtkeɪs]
kufor
teeth
[tiːθ]
zuby
this
[ðɪs]
tento
those
[ðəʊz]
tamtí (množ. č. od „that“)
umbrella
[ʌmˈbrelə]
dáždnik
wallet
[ˈwɒlɪt]
pánska peňaženka
when
[wen]
kedy, keď
which
[wɪʧ]
ktorý
after
[ˈɑːftə]
po
age
[eɪʤ]
vek
bad
[bæd]
zlý
beautiful
[ˈbjuːtɪfᵊl]
krásny
before
[bɪˈfɔːʳ]
pred
big
[big]
veľký
cat
[kæt]
mačka
cheap
[ʧiːp]
lacný
computer
[kəmˈpjuːtəʳ]
počítač
difficult
[ˈdɪfɪkᵊlt]
ťažký, zložitý
digital
[ˈdɪʤɪtᵊl]
digitálny
dog
[dɒg]
pes
dress
[dres]
šaty
easy
[ˈiːzi]
jednoduchý, ľahký
example
[ɪgˈzɑːmpᵊl]
príklad
UNIT 2A
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
expensive
[ɪkˈspensɪv]
drahý, nákladný
fast
[fɑːst]
rýchly
favourite
[ˈfeɪvᵊrɪt]
obľúbený
friend
[frend]
priateľ, kamarát
good
[gʊd]
dobrý
grandfather
[ˈgrænfɑːðəʳ]
dedko
great
[greit]
skvelý
(to) guess
[ges]
hádať, uhádnuť
happy
[ˈhæpi]
šťastný, spokojný
(to) have / has (3. os. j.č.)
[hæv/həv] [hæz/həz]
mať, vlastniť
help
[help]
pomoc
house
[haʊs]
dom
husband
[ˈhʌzbənd]
manžel
laptop
[ˈlæptɒp]
prenosný počítač, notebook
long
[lɒŋ]
dlhý
lots (of)
[lɒt əv]
veľa
new
[njuː]
nový
person
[ˈpɜːsᵊn]
človek, osoba
personal
[ˈpɜːsᵊnᵊl]
osobný, súkromný
possession
[pəˈzeʃᵊn]
vlastníctvo, majetok
maje
radio
[ˈreɪdiəʊ]
rádioprijímač, rozhlas
right
[rait]
pravý, správny
short
[ʃɔːt]
krátky
slow
[sləʊ]
pomalý
small
[smɔːl]
malý
stereo
[ˈsteriəʊ]
stereofónna aparatúra
survey
[ˈsɜːveɪ]
prieskum, anketa
television
['telɪvɪʒᵊn]
televízny prijímač, tel. vysielanie
text
[tekst]
text, článok
(to) think
[θɪŋk]
premýšľať, myslieť
TV (television)
[tiːˈviː]
televízia
ugly
[ˈʌgli]
škaredý
very
[ˈveri]
veľmi
video recorder
[ˈvɪdiəʊrɪkɔːdəʳ]
videorekordér
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
(to) watch
[wɒʧ]
pozerať, dívať sa, sledovať
wrong
[rɒŋ]
zlý, nesprávny
young
[jʌŋ]
mladý
another
[əˈnʌðəʳ]
ďalší, ešte jeden
aunt
[ɑːnt]
teta
beginning
[bɪˈgɪnɪŋ]
začiatok,
k, zahájenie
boyfriend
[ˈbɔɪfrend]
priateľ
brother
[ˈbrʌðəʳ]
brat
(to) change
[ʧeɪnʤ]
meniť, zmeniť, zameniť
children
[ˈʧɪldrᵊn
deti
(to) come
[kʌm]
prísť
cousin
[ˈkʌzᵊn]
bratranec, sesternica
dad
[dæd]
ocino, oco
daughter
[ˈdɔːtəʳ]
dcéra
family
[ˈfæmᵊli]
rodina
father
[ˈfɑːðəʳ]
otec
female
[ˈfiːmeɪl]
ženský, samičí
granddaughter
[ˈgrændɔːtəʳ]
vnučka
grandmother
[ˈgrændmʌðəʳ]
babička
grandparents
[ˈgrændpeərᵊnt]
starý rodičia
information
[ɪnfəˈmeɪʃᵊn]
informácie
Italian
[ɪˈtæliən]
taliansky;; Talian
male
[meil]
mužský, samčí
many
[meni]
veľa, mnoho (u počít. podst. m.)
(to) mean
[miːn]
znamenať
mother
[ˈmʌðəʳ]
matka
mum
[mʌm]
mamina, mamka
note
[nəʊt]
poznámka
often
[ˈɒfᵊn/tᵊn]
čas(to)
paper
[ˈpeɪpəʳ]
papier
parent(s)
[ˈpeərᵊnts]
rodič (rodičia)
(to) show
[ʃəʊ]
predvádzať
UNIT 2B
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
sister
[ˈsɪstəʳ]
sestra
sixty-three
[ˈsɪksti θriː]
šesťdesiattri
some
[sʌm]
nejaký
tree
[triː]
strom
uncle
[ˈʌŋkᵊl]
strýko, strýc
(to) want
[wɒnt]
chcieť
wife
[waɪf]
manželka
adult
[ˈædʌlt]
dospelý človek, dospelý
cinema
[ˈsɪnəmə]
kino
cooker
[ˈkʊkəʳ]
sporák, varič
different
[ˈdɪfᵊrᵊnt]
rozdielny, odlišný
eight
[eit]
osem
eleven
[ɪˈlevᵊn]
jedenásť
(to) enjoy
[ɪnˈʤɔɪ]
rád robiť, užiť si
evening
[ˈiːvnɪŋ]
večer
exhibition
[eksɪˈbɪʃᵊn]
výstava
film
[fɪlm]
film
half
[hɑːf]
polovica
here
[hɪəʳ]
tu
hour
[aʊəʳ]
hodina
How much?
[haʊ mʌʧ
Koľko?
a lot of
[ə lɒt əv]
veľa, mnoho
minute
[ˈmɪnɪt]
minúta
month
[mʌnt θ]
mesiac (kalendárny)
nine
[naɪn]
deväť
o’clock
[əˈklɒk]
... hodín
It’s five o’clock.
[ɪts faɪv əˈklɒk]
Je päť hodín.
out
[aʊt]
vonku
price
[praɪs]
cena
quarter (to) / past
[ˈkwɔːtəʳ tə / pɑːst]
trištvrte / štvrť na
second
[ˈsekᵊnd]
sekunda; druhý
seller
[ˈseləʳ]
predavač, obchodník
UNIT 2C
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
son
[sʌn]
syn
ticket
['tɪkɪt]
lístok,
k, vstupenka
time
[taɪm]
doba, čas
twenty
[ˈtwenti]
dvadsať
year
[jɪəʳ]
rok
baby
[ˈbeɪbi]
bábätko
behind
[bɪˈhaɪnd]
za
box
[bɒks]
škatuľa
by
[baɪ]
pri, vedľa
carpet
[ˈkɑːpɪt]
koberec
chair
[ʧeəʳ]
stolička
coffee
[ˈkɒfi]
káva
coffee table
[ˈkɒfi ˈteɪbᵊl]
konferenčný sto
tolík
desk
[desk]
písací stôl
door
[dɔːʳ]
dvere
floor
[flɔːʳ]
podlaha; poschodie
in front of
[ɪn frʌnt əv]
pred (miestne)
living room
['lɪvɪŋ rʊm/ruːm]
obývacia izba
place
[pleɪs]
miesto
plant
[plɑːnt]
rastlina
(to) point
[pɔɪnt]
ukazovať, ukázať
sofa
[ˈsəʊfə]
pohovka, gauč
(to) talk
[tɔːk]
hovoriť
under
[ˈʌndəʳ]
pod
(to) underline
[ˌʌndəˈlaɪn]
podčiarknuť
window
[ˈwɪndəʊ]
okno
afternoon
[ɑːftəˈnuːn]
popoludnie
as
[æz/əz]
ako
back
[bæk]
späť
bed
[bed]
posteľ
UNIT 2D
UNIT 3A
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
breakfast
[ˈbrekfəst]
raňajky
daily
[ˈdeɪli]
každodenný
dinner
[ˈdɪnəʳ]
večera
early
[ˈɜːli]
skoro
end
[end]
koniec
(to) finish
[ˈfɪnɪʃ]
dokončiť, skončiť
(to) get up
[ˈgetʌp]
vstať, vstávať
go
[gəʊ]
ísť
homework
[ˈhəʊmwɜːk]
domáca úloha
(to) live
[lɪv]
žiť, bývať
lunch
[lʌnt ʃ]
obed
morning
[ˈmɔːnɪŋ]
ráno
night
[naɪt]
noc
one
[wʌn]
jeden
phrase
[freɪz]
slovný obrat, fráza
p.m.
[piːˈem]
popoludní
routine
[ruːˈtiːn]
obvyklý postup, bežná činnosť
same (the same)
[seɪm]
rovnaký
(to) sleep
[sliːp]
spať
(to) start
[stɑːt]
začať, zahájiť, štartovať
štar
studio
[ˈstjuːdiəʊ]
štúdio
(to) study
[ˈstʌdi]
študovať
weekend
[wiːkˈend]
víkend
company
[ˈkʌmpəni]
podnik, spoločnosť, firma
drink
[drɪŋk]
nápoj
every
[ˈevri]
každý
free time
[friː taɪm]
voľno, voľný čas
shopping
[ˈʃɒpɪŋ]
nakupovanie
sometimes
[ˈsʌmtaɪmz]
niekedy
sport
[spɔːt]
šport
(to) stay in
[steɪ ɪn]
zostať doma
together
[təˈgeðəʳ]
spolu, spoločne
UNIT 3B
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
(to) visit
[ˈvɪzɪt]
navštíviť
anniversary
[ænɪˈvɜːsᵊri]
výročie
April
[ˈeɪprᵊl]
apríl
August
[ˈɔːgəst]
august
birth
[bɜːθ]
narodenie
birthday
[ˈbɜːθdeɪ]
narodeniny
(to) buy
[baɪ]
kúpiť
card
[kɑːd]
pohľadnica, blahoprianie
concert
[ˈkɒnsət]
koncert
congratulations
[kəngræʧʊˈleɪʃᵊnz]
blahoprianie, gratulácia
date
[deɪt]
dátum; schôdzka, rande
December
[dɪˈsembəʳ]
december
(to) decide
[dɪˈsaɪd]
rozhodnúť (sa)
February
[ˈfebruᵊri]
február
fifth
[fɪfθ]
piaty
fourth
[fɔːθ]
štvrtý
(to) give
[gɪv]
dať
(to) hear
[hɪəʳ]
počuť
him
[hɪm]
jeho, ho, jemu, mu
idea
[aɪˈdɪə]
nápad, myšlienka
January
[ˈʤænjuᵊri]
január
July
[ʤʊˈlaɪ]
júl
June
[ʤuːn]
jún
(to) let
[let]
nechať, dovoliť
list
[lɪst]
zoznam
March
[mɑːʧ]
marec
May
[meɪ]
máj
New Year’s Eve
[njuː jɪəʳz iːv]
Silvester
November
[nəʊ ˈvembəʳ]
november
October
[ɒkˈtəʊbəʳ]
október
party
[ˈpɑːti]
večierok, oslava
piece
[piːs]
kúsok, kus
UNIT 3C
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
present
[ˈprezᵊnt]
darček, dar
(to) remember
[rɪˈmembəʳ]
pamätať si, spomenúť si
September
[sepˈtembəʳ]
september
shall (get)
[ʃæl]
by, by sme
sixth
[sɪksθ]
šiesty
so
[səʊ]
tak, takže
special
[ˈspeʃᵊl]
špeciálny, mimoriadny
suggestion
[səˈʤesʧᵊn]
návrh
sure
[ʃɔːʳ/ʃʊəʳ]
iste, určite
third
[θɜːd]
tretí
thirteenth
[θɜːˈtiːnt θ]
trinásty
thirty-first
[ˈθɜːti ˈfɜːst]
tridsiaty prvý
twentieth
['twentiɪθ]
dvadsiaty
typical
[ˈtɪpɪkᵊl]
typický
until
[ᵊnˈtɪl/ʌnˈtɪl]
až do (časovo)
wedding
[ˈwedɪŋ]
svadba
why
[waɪ]
prečo
always
[ˈɔːlweɪz]
vždy
a.m.
[eɪˈem]
predpoludním
bird
[bɜːd]
vták
hardly ever
[ˈhɑːdli]
sotva kedy, takmer nikdy
kind
[kaɪnd]
láskavý, prívetivý
me
[miː]
mňa, mne, mi
never
[ˈnevəʳ]
nikdy
owl
[aʊl]
sova
questionnaire
[kwesʧəˈneəʳ]
dotazník
score
[skɔːʳ]
výsledok, skóre
them
[ðem]
ich, im
there
[ðeəʳ]
tam, tamto
tired
[taɪəd]
unavený
us
[ʌs]
nás, nám
usually
[ˈjuːʒᵊli]
obyčajne, zvyčajne
UNIT 3D
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
UNIT 4A
active
[ˈæktɪv]
aktívny, činorodý
airport
[ˈeəpɔːt]
letisko
Antarctica
[ænˈtɑːktɪkə]
Antarktída
away
[əˈweɪ]
preč
holiday
[ˈhɒlɪdeɪ]
prázdniny, dovolenka, sviatok
sviato
hot
[hɒt]
horúci
music
[ˈmjuːzɪk]
hudba
pilot
[ˈpaɪlət]
pilot
(to) play
[pleɪ]
hrať (sa)
quite
[kwaɪt]
celkom
running
[rʌnɪŋ]
beh, behanie
skiing
[skiːɪŋ]
lyžovanie
station
[ˈsteɪʃᵊn]
stanica
swimming
[swɪmɪŋ]
plávanie
always
[ˈɔːlweɪz]
vždy
tennis
[ˈtenɪs]
tenis
The Arctic
[ˈɑːktɪk]
Arktída
weather
[ˈweðəʳ]
počasie
a week off
[ə wiːk ɒf]
voľný týždeň
(to) agree
[əˈgriː]
súhlasiť
animal
[ˈænɪmᵊl]
zviera, živočích
Chinese food
[ʧaɪˈniːz fuːd]
čínske jedlo
clothes
[kləʊð z]
oblečenie, odev
(to) dance
[dɑːnt s]
tancovať
football
[ˈfʊtbɔːl]
futbal
game
[geɪm]
hra, zápas
(to) hate
[heɪt]
nenávidieť
jazz
[ʤæz]
džez
(to) love
[lʌv]
milovať, mať veľmi rád, ľúbiť
OK
[əʊ ˈkeɪ]
v poriadku
UNIT 4B
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
(to) own
[əʊn]
vlastniť
presenter
[prɪˈzentəʳ]
(TV) moderáto
tor
rock
[rɒk]
rock (hudba); skala
answerphone
[ˈɑːnt.səfəʊn]
telefónny záznamník, odkazovač
anything
[ˈeniθɪŋ]
niečo, čokoľvek, nič
bottle
[ˈbɒtᵊl]
fľaša
café
[ˈkæfeɪ]
kaviareň
certainly
[ˈsɜːtᵊnli]
určite, iste
cheeseburger
[ˈʧiːzbɜːgəʳ]
syrový hamburger
chips
[ʧɪps]
hranolky
cup
[kʌp]
hrnček, šálka
(to) discuss
[dɪˈskʌs]
diskutovať,
vať, hovoriť o
else
[els]
iný, druhý
Excuse me!
[ɪkˈskjuːz miː]
Prepáč/te!
menu
[ˈmenjuː]
jedálny lístok
message
[ˈmesɪʤ]
odkaz, správa
mineral water
[ˈmɪnᵊrᵊl ˈwɔːtəʳ]
minerálna voda
mistake
[mɪˈsteɪk]
chyba, omyl
now (offer)
[naʊ] [ˈɒf|əʳ]
práve (ponúkať)
restaurant
[ˈrestᵊrɔːŋ]
reštaurácia
salad
[ˈsæləd]
šalát
sir
[sɜːʳ]
pán, pane (oslovenie)
someone
[ˈsʌmwʌn]
niekto
something
[ˈsʌmθɪŋ]
niečo
sparkling
[ˈspɑːklɪŋ]
perlivý
street
[striːt]
ulica
tuna
[ˈtjuːnə]
tuniak
water
[ˈwɔːtəʳ]
voda
wine
[waɪn]
víno
would
[wʊd/wəd]
podmieňovací spôsob
Would you like...?
[wʊdjə laɪk]
Chceli by ste...? / Chcel by si...?
UNIT 4C
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
UNIT 4D
apple
[ˈæpᵊl]
jablko
banana
[bəˈnɑːnə]
banán
biscuit
[ˈbɪskɪt]
sušienka, keks
bread
[bred]
chlieb
break
[breɪk]
prestávka
burger
[ˈbɜːgəʳ]
karbonátok
cereal
[ˈsɪəriəl]
cereálie
cheese
[ʧiːz]
syr
(to) count
[kaʊnt]
počítať
egg
[eg]
vajce
fish
[fɪʃ]
ryba
fruit
[fruːt]
ovocie
international
[ɪntəˈnæʃᵊnᵊl]
medzinárodný
jam
[ʤæm]
džem
juice
[ʤuːs]
džús
main meal
[meɪn miːl]
hlavné jedlo
meal
[miːl]
jedlo
meat
[miːt]
mäso
milk
[mɪlk]
mlieko
necessary
[ˈnesəsᵊri]
nutný, nevyhnutný
orange
[ˈɒrɪnʤ]
pomaranč
perfect
[ˈpɜːfɪkt]
dokonalý, bezchybný
possible
[ˈpɒsəbᵊl]
možný
rice
[raɪs]
ryža
sandwich
[ˈsænwɪʤ]
sendvič
sausage
[ˈsɒsɪʤ]
párok, klobása
soup
[suːp]
polievka
tea
[tiː]
čaj
toast
[təʊst]
hrianka
vegetable
[ˈveʤtəbᵊl]
zelenina
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
UNIT 5A
apartment
[əˈpɑːtmənt]
byt (amer.), apartmán
bar
[bɑːʳ]
bar
beach
[biːʧ]
pláž
bus
[bʌs]
autobus
city
[ˈsɪti]
mesto, veľkomesto
flat
[flæt]
byt
interesting
[ˈɪntrəstɪŋ]
zaujímavý
lake
[leɪk]
jazero
market
[ˈmɑː.kɪt]
trh, trhovisko
mountain
[ˈmaʊntɪn]
hora
museum
[mjuːˈziːəm]
múzeum
only
[ˈəʊnli]
iba, len
park
[pɑːk]
park
popular
[ˈpɒpjələʳ]
obľúbený, populárny
river
[ˈrɪvəʳ]
rieka
road
[rəʊd]
cesta
similar
['sɪmɪləʳ]
podobný
square
[skweəʳ]
námestie
table
[ˈteɪbᵊl]
stôl
sea
[siː]
more
theatre
[ˈθɪətəʳ]
divadlo
town
[taʊn]
mesto
village
[ˈvɪlɪʤ]
dedina
advert
[ˈædvɜːt]
reklama, inzerát
agent
[ˈeɪʤᵊnt]
zástupca, agent
armchair
[ˈɑːmʧeəʳ]
kreslo
balcony
[ˈbælkəni]
balkón
bath
[bɑːθ]
vaňa, kúpeľ
bathroom
[ˈbɑːθrʊm/ruːm]
kúpeľňa
bedroom
[ˈbedrʊm/ruːm]
spálňa
UNIT 5B
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
butter
[ˈbʌtəʳ]
maslo
estate agent
[ɪˈsteɪt ˈeɪʤᵊnt]
realitný agent
fridge
[frɪʤ]
chladnička
furniture
[ˈfɜːnɪʧəʳ]
nábytok
ill
[ɪl]
chorý
kitchen
[ˈkɪʧɪn]
kuchyňa
later
[leɪt-əʳ]
neskôr
money
[ˈmʌni]
peniaze
(to) need
[niːd]
potrebovať
plan
[plæn]
plán
(to) rent
[rent]
prenajať si
shower
[ʃaʊəʳ]
sprcha
sink
[sɪŋk]
drez
space
[speɪs]
priestor, miesto
supermarket
[ˈsuːpəmɑːkɪt]
supermarket, veľká samoobsluha
surprising
[səˈpraɪzɪŋ]
prekvapujúci
toilet
[ˈtɔɪlət]
toaleta, WC
washbasin
[ˈwɒʃbeɪsᵊn]
umývadlo
washing machine
[ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːn]
práčka
assistant
[əˈsɪstᵊnt]
asistent, pomocník
baker
[ˈbeɪkəʳ]
pekár
bank
[bæŋk]
banka
battery
[ˈbætᵊri]
batéria
bookshop
[ˈbʊkʃɒp]
kníhkupectvo
butcher
[ˈbʊʧəʳ]
mäsiar
chemist
[ˈkemɪst]
lekárnik
cigarette
[sɪgᵊrˈet]
cigareta
customer
[ˈkʌstəməʳ]
zákazník
department
[dɪˈpɑːtmənt]
oddelenie
department store
[dɪˈpɑːtmənt stɔːʳ]
obchodný dom
dictionary
[ˈdɪkʃᵊnᵊri]
slovník
dry; (to) dry
[draɪ]
suchý; sušiť
UNIT 5C
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
envelope
[ˈenvələʊp]
obálka
greengrocer
[ˈgriːngrəʊsəʳ]
zeleninár
kilo
[kɪləʊ]
kilogram
kiosk
[ˈkiːɒsk]
stánok, trafika, kiosk
lighter
[ˈlaɪtəʳ]
zapaľovač
magazine
[mægəˈziːn]
časopis
map
[mæp]
mapa
newsagent
[ˈnjuːzeɪʤᵊnt]
predavač dennej tlače
newspaper
[ˈnjuːspeɪpəʳ]
noviny
over there
[ˈəʊvəʳ ðeəʳ]
tam, tamto
Polish
[ˈpɒlɪʃ]
poľský; Poliak
post office
[pəʊst ˈɒfɪs]
pošta (úrad)
postcard
[ˈpəʊstkɑːd]
pohľadnica
pound
[paʊnd]
libra
receipt
[rɪˈsiːt]
účet
sale
[seɪl]
predaj
stamp
[stæmp]
známka
tissue
[ˈtɪʃ.uː/ˈtɪs.juː]
papierová vreckovka
boot
[buːt]
pevná topánka; čižma
cap
[kæp]
čapica
coat
[kəʊt]
kabát
hat
[hæt]
klobúk, čapica
jacket
[ˈʤækɪt]
sako
jeans
[ʤiːnz]
džínsy, rifle
jumper
[ˈʤʌmpəʳ]
sveter, pulóver
shirt
[ʃɜːt]
košeľa
shoe
[ʃuː]
topánka
shorts
[ʃɔːts]
krátke nohavice, šortky
skirt
[skɜːt]
sukňa
sock
[sɒk]
ponožka
(to) spend
[spend]
minúť (peniaze); tráviť (čas)
suit
[suːt/sjuːt]
oblek, dámsky kostým
UNIT 5D
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
tie
[taɪ]
kravata
trainers
[treɪnəz]
tenisky
trousers
[trauzəz]
nohavice
T-shirt
[ˈtiːʃɜːt]
tričko
type
[taɪp]
typ, druh
(to) wear
[weəʳ]
mať na sebe (oblečené), nosiť
boring
[bɔːʳɪŋ]
nudný
born
[bɔːn]
narodený
clean
[kliːn]
čistý
cold
[kəʊld]
studený, chladený
crowded
[kraʊdɪd]
preplnený, preľudnený
dirty
[ˈdɜːti]
špinavý
empty
[ˈempti]
prázdny
friendly
[ˈfrendli]
priateľský, kamarátsky
intelligent
[ɪnˈtelɪʤᵊnt]
inteligentný
last
[lɑːst]
posledný, minulý
noisy
[ˈnɔɪzi]
hlučný
poor
[pɔːʳ/pʊəʳ]
chudobný, úbohý
quit
[kwaɪət]
tichý
relationship
[rɪˈleɪʃᵊnʃɪp]
vzťah
rich
[rɪʧ]
bohatý
strong
[strɒŋ]
silný
stupid
[ˈstjuːpɪd]
hlúpy, sprostý
tall
[tɔːl]
vysoký
unfriendly
[ʌnˈfrendli]
nepriateľský, nevľúdny
unhappy
[ʌnˈhæpi]
nešťastný
weak
[wiːk]
slabý
well
[wel]
dobre
whose
[huːz]
čí, koho
yesterday
[ˈjestədeɪ]
včera
UNIT 6A
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
UNIT 6B
Algeria
[ælˈʤɪəriə]
Alžírsko
(to) become
[bɪˈkʌm]
stať sa
child
[ʧaɪld]
dieťa
divorced
[dɪˈvɔːs]
rozvedený
(to) forget
[fəˈget]
zabudnúť
law
[lɔː]
právo
(to) leave
[liːv]
odísť, opustiť, nechať
life
[laɪf]
život
(to) marry
[ˈmæri]
oženiť sa / vydať sa
president
[ˈprezɪdᵊnt]
prezident
prison
[ˈprɪzᵊn]
väzenie
Nobel prize
[nəʊˈbel praɪz]
Nobelova cena
quiz
[kwɪz]
kvíz
(to) win
[wɪn]
vyhrať, zvíťaziť
busy
[ˈbɪzi]
zaneprázdnený, rušný
(to) continue
[kənˈtɪnjuː]
pokračovať
dear
[dɪəʳ]
drahý, milý
(to) report
[rɪˈpɔːt]
podať správu, nahlásiť
shame
[ʃeɪm]
hanba, potupa, smola
What a shame!
[ wɒt əʃeɪm]
To je hanba / smola!
terrible
[ˈterəbᵊl]
hrozný, príšerný
wonderful
ˈ[wʌndəfᵊl]
úžasný
wow
[waʊ]
Jéj! (obdiv)
competition
[kɒmpəˈtɪʃᵊn]
súťaž
(to) drive
[draɪv]
riadiť au(to), šoférovať
(to) enter a competition
[ˈentəʳ ə kɒmpəˈtɪʃᵊn]
prihlásiť sa do súťaže
paragraph
[ˈpærəgrɑːf]
odstavec, odsek
plane
[pleɪn]
lietadlo
UNIT 6C
UNIT 6D
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
UNIT 7A
accident
[ˈæksɪdᵊnt]
nehoda
action film
[ˈækʃᵊn fɪlm]
akčný film
(to) arrive
[əˈraɪv]
prísť, doraziť
cartoon
[kɑːˈtuːn]
kreslený film
(to) die
[daɪ]
zomrieť
drama
[ˈdrɑːmə]
divadelná hra, dráma
historical
[hɪˈstɒrɪkᵊl]
historický, dejinný
horror film
[ˈhɒrəʳfɪlm]
horor
(to) kill
[kɪl]
zabiť
midnight
[ˈmɪdnaɪt]
polnoc
science-fiction
[saɪənt s ˈfɪkʃᵊn]
vedecko-fantastický
fantastický
sci-fi films
[ˈsaɪfaɪ fɪlmz]
vedecko-fantastický
fantastický film
Scotland
[ˈskɒtlənd]
Škótsko
secret
[ˈsiː.krət]
tajomstvo; tajný
service
[ˈsɜːvɪs]
služba
story
[ˈstɔːri]
príbeh
thriller
[θrɪləʳ]
napínavý príbeh, thriller
title
[ˈtaɪtᵊl]
názov
whole
[həʊl]
celý
writer
[ˈraɪtəʳ]
spisovateľ
ago
[əˈgəʊ]
pred (časovo)
band
[bænd]
hudobná skupina
because
[bɪˈkɒz]
pre(to)že, lebo
century
[ˈsent ʃᵊri]
storočie
classical
[ˈklæsɪᵊl]
klasický; vážna (hudba)
composer
[kəmˈpəʊzəʳ]
skladateľ
(to) cost
[kɒst]
stáť, mať cenu
eighties
[ˈeɪtiz]
80. roky
electric
[ɪˈlektrɪk]
elektrický
guitar
[gɪˈtɑːʳ]
gitara
UNIT 7B
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
Hawaii
[həˈwaɪiː]
Havaj
opera
[ˈɒpᵊrə]
opera
performance
[pəˈfɔːmənt s]
predstavenie
pop music
[pɒp ˈmjuːzɪk]
populárna hudba
rap
[ræp]
rap
reason
[ˈriːzᵊn]
dôvod
record
[ˈrekɔːd]
nahrávka; záznam, spis
reggae
[ˈregeɪ]
reggae
rock’n’roll
[rɒkᵊnd ˈrəʊl]
rokenrol
singer
[ˈsɪŋəʳ]
spevák
sixteenth
[sɪkˈstiːn]
šestnásty
symphony
[ˈsɪmpfəni]
symfónia
awful
[ˈɔːfᵊl]
hrozný, strašný
(to) call
[kɔːl]
volať; telefonovať
cheque
[ʧek]
šek
(to) climb
[klaɪm]
liezť, šplhať (sa)
couple
[ˈkʌpᵊl]
pár, dvojica
(to) crash
[kræʃ]
havarovať
(to) fall
[fɔːl]
spadnúť
flood
[flʌd]
povodeň
headline
[ˈhedlaɪn]
titulok, nadpis
helicopter
[ˈhelɪkɒptəʳ]
vrtuľník
hundred
[ˈhʌndrəd]
sto
India
[ˈɪndiə]
India
the Internet
[ˈɪntənet]
internet
(to) lose
[luːz]
stratiť
lottery
[ˈlɒtᵊri]
lotéria
lucky
[ˈlʌki]
šťastný, majúci šťastie
million
[ˈmɪljən]
milión
news
[njuːz]
správy, novinky
rain
[reɪn]
dážď
Thailand
[ˈtaɪlænd]
Thajsko
UNIT 7C
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
UNIT 7D
also
[ˈɔːlsəʊ]
tiež, takisto
angry
[ˈæŋgri]
nahnevaný
axe
[æks]
sekera
capital
[ˈkæpɪtᵊl]
hlavný; hlavné mesto
chainsaw
[ˈʧeɪnsɔː]
reťazová píla
comedy
[ˈkɒmədi]
komédia
(to) cry
[kraɪ]
plakať; kričať
(to) cut down
[kʌt daʊn]
zoťať; skrátiť, znížiť
garden
[ˈgɑːdᵊn]
záhrada
(to) happen
[ˈhæpᵊn]
stať sa, prihodiť sa
hard
[hɑːd]
tvrdý; ťažký
joke
[ʤəʊk]
žart
(to) laugh
[lɑːf]
smiať sa
man
[mæn]
človek; muž
noise
[nɔɪz]
hluk
programme
[ˈprəʊgræm]
program; relácia
row
[rəʊ]
rad
(to) save
[seɪv]
zachrániť (sa)
(to) sit
[sɪt]
sedieť
(to) wait
[weɪt]
čakať, počkať
alone
[əˈləʊn]
sám, samotný
around
[əˈraʊnd]
okolo; dookola
boat
[bəʊt]
loď, loďka
bridge
[brɪʤ]
most
cable car
[ˈkeɪbᵊl kɑːʳ]
kabína lanovky
camp
[kæmp]
tábor, kemp
difference
[ˈdɪfᵊrᵊnt s]
rozdiel
(to) go fishing
[gəʊ 'fɪʃɪŋ]
ísť na ryby
football match
[ˈfʊtbɔːl mæʧ]
futbalový zápas
gate
[geɪt]
brána; vchod; vráta
UNIT 8A
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
hill
[hɪl]
kopec, vrch
island
[ˈaɪlənd]
ostrov
Japanese
[ʤæpᵊnˈiːz
japonský; japončina; Japonec
picnic
[ˈpɪknɪk]
piknik
public
[ˈpʌblɪk]
verejný; verejnosť
public transport
[pʌblɪk ˈtræntspɔːt]
verejná doprava
(to) relax
[rɪˈlæks]
uvoľniť sa, odpočívať
seafood
[ˈsiːfuːd]
plody mora (jedlo)
sightseeing
[ˈsaɪtsiːɪŋ]
prehliadka pamiatok
(to) sunbathe
[ˈsʌnbeɪð]
opaľovať sa
tourist
[ˈtʊərɪst]
turista
(to) travel
[ˈtrævᵊl]
cestovať
trip
[trɪp]
výlet
(to) walk
[wɔːk]
chodiť, prechádzať sa
better
[ˈbetəʳ]
lepší
dangerous
[ˈdeɪnʤᵊrəs]
nebezpečný
hair
[heəʳ]
vlasy; chlpy
modern
[ˈmɒdᵊn
moderný
more
[mɔːʳ]
viac
probably
[ˈprɒbəbli]
pravdepodobne
safe
[seɪf]
bezpečný
than
[ðæn/ðən]
než
air
[eəʳ]
lepší
(to) bring
[brɪŋ]
priniesť
club
[klʌb]
klub, spolok
exciting
[ɪkˈsaɪtɪŋ]
vzrušujúci, napínavý
I’d rather
[aɪd ˈrɑː.ðəʳ]
radšej by som
ride
[raɪd]
jazdiť; jazda
(to) suggest
[səˈʤest]
navrhnúť
without
[wɪˈðaʊt]
bez
UNIT 8B
UNIT 8C
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
UNIT 8D
motorbike
[ˈməʊtəbaɪk]
motorka, motocykel
taxi
[ˈtæksi]
taxík
boss
[bɒs]
šéf, vedúci, nadriadený
contract
[ˈkɒntrækt]
zmluva
darling
[ˈdɑːlɪŋ]
miláčik
kid
[kɪd]
dieťa
meeting
[ˈmiːtɪŋ]
stretnutie, schôdzka
moment
['məʊmənt]
chvíľka, okamih, moment
(to) move
[muːv]
hýbať (sa); presťahovať (sa)
normal
[ˈnɔːmᵊl]
normálny, bežný
(to) run
[rʌn]
bežať, utekať; viesť; riadiť (podnik)
(to) sign
[saɪn]
podpísať
(to) smoke
[sməʊk]
fajčiť
(to) stop
[stɒp]
zastaviť; prestať
train
[treɪn]
vlak; školiť, trénovať
centre
[ˈsentəʳ]
stred mesta, centrum
(to) cycle
[ˈsaɪkᵊl]
ísť na bicykli
(to) fly
[flaɪ]
letieť, lietať
foot
[fʊt]
noha
journey
[ˈʤɜːni]
cesta
normally
[ˈnɔːmᵊli]
normálne, bežne
(to) sail
[seɪl]
plaviť sa
scooter
[ˈskuːtəʳ]
skúter, kolobežka
strike
[straɪk]
štrajk
traffic
[ˈtræfɪk]
premávka, doprava
tram
[træm]
električka
(the) Tube
[tjuːb]
metro v Londýne
UNIT 9A
UNIT 9B
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
UNIT 9C
available
[əˈveɪləbᵊl]
dostupný, k dispozícii
enquiry
[ɪnˈkwaɪəri]
otázka; vyšetrovanie; zisťovanie
fine
[faɪn]
pekný; jemný; pokuta
(to) hang on
[hæŋ 'ɒn]
počkať, vydržať
(to) hold on
[həʊld 'ɒn]
držať sa; vydržať; počkať
option
[ˈɒpʃᵊn]
možnosť
outside
[aʊtˈsaɪd]
vonku, vonkajší
(to) press
[pres]
stlačiť, tlačiť
(to) speak
[spiːk]
hovoriť, rozprávať
tone
[təʊn]
tón, zvuk
(to) try
[traɪ]
snažiť sa; skúšať; pokúsiť sa
useful
[ˈjuːsfᵊl]
užitočný
voicemail
[ˈvɔɪsmeɪl]
hlasová schránka
badly
[ˈbædli]
zle
careful
[ˈkeəfᵊl]
opatrný, starostlivý
carefully
[ˈkeəfᵊli]
opatrne, starostlivo
chess
[ʧes]
šachy, šach
(to) cook
[kʊk]
variť
driver
[ˈdraɪvəʳ]
vodič, šofér
excellent
[ˈeksᵊlᵊnt]
vynikajúci
fluent
[ˈfluːənt]
plynulý
fluently
[ˈfluːəntli]
plynule
horse
[hɔːs]
kôň
instrument
[ˈɪnstrəmənt]
nástroj, prístroj
musical
[ˈmjuːzɪkᵊl]
hudobný
quick
[kwɪk]
rýchly
quickly
[kwɪkli]
rýchle
reference
[ˈrefᵊrᵊnt s]
zmienka, odkaz
(to) sing
[sɪŋ]
spievať
ski; (to) ski
[skiː]
lyža;; lyžovať sa
UNIT 9D
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
(to) surf
[sɜːf]
surfovať
(to) swim
[swɪm]
plávať
windsurf
[ˈwɪndsɜːf]
plachtiť, surfovať
advice
[ədˈvaɪs]
rada, poučenie
alcohol
[ˈælkəhɒl]
alkohol
attack
[əˈtæk]
útok, napadnutie, záchvat
Britain
[ˈbrɪtᵊn]
Británia
cancer
[ˈkænsəʳ]
rakovina
disease
[dɪˈziːz]
choroba
fat
[fæt]
tučný; tuk
fit
[fɪt]
správny; vhodný; zdravý
fried
[fraɪd]
vyprážaný
glass
[glɑːs]
pohár; sklo
gram
[græm]
gram
gym
[ʤɪm]
telocvičňa; posilňovňa
health
[helθ]
zdravie
healthy
[helθi]
zdravý
heart
['hɑːt]
srdce
heart attack
['hɑːt əˈtæk]
infarkt, srdcový záchvat
high in fat
[haɪ ɪn fæt]
s vysokým obsahom tuku
less
[les]
menej
lifestyle
[ˈlaɪfstaɪl]
životný štýl
low in fat
[ləʊ ɪn fæt]
s nízkym obsahom tuku
once
[wʌn s]
raz, jedenkrát
portion
[ˈpɔːʃᵊn]
porcia
salt
[sɒlt]
soľ
should
[ʃʊd]
mal/a by, mali by
surprise
[səˈpraɪz]
prekvapenie
twice
[twaɪs]
dvakrát
unhealthy
[ʌnˈhelθi]
nezdravý
(to) weigh
[weɪ]
vážiť
weight
[weɪt]
hmotnosť
UNIT 10A
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
UNIT 10B
(to) advertise
[ˈædvətaɪz]
propagovať; inzerovať
appearance
[əˈpɪərᵊnt s]
vzhľad, výzor
attractive
[əˈtræktɪv]
príťažlivý, atraktívny
bald
[bɔːld]
plešatý
character
[ˈkærəktəʳ]
povaha, charakter
chocolate
[ˈʧɒkᵊlət]
čokoláda
dark
[dɑːk]
tmavý
fair
[feəʳ]
svetlý
funny
[ˈfʌni]
zábavný
gardening
[ˈgɑː.dᵊnɪŋ]
záhradkárstvo
generous
[ˈʤenᵊrəs]
štedrý
girlfriend
[ˈgɜːlfrend]
priateľka
good-looking
[gʊdˈlʊkɪŋ]
dobre vyzerajúci
lazy
[ˈleɪzi]
lenivý
outgoing
[aʊtˈgəʊɪŋ]
spoločenský, otvorený
personality
[pɜːsᵊnˈæləti]
osobnosť
physical
[ˈfɪzɪkᵊl]
telesný
poster
[ˈpəʊstəʳ]
plagát
(to) promise
[ˈprɒmɪs]
sľúbiť
reliable
[rɪˈlaɪəbᵊl]
spoľahlivý
selfish
[ˈselfɪʃ]
sebecký
shy
[ʃaɪ]
plachý, hanblivý
slim
[slɪm]
štíhly
ache
[eɪk]
bolesť
antibiotics
[æntɪbaɪˈɒtɪks]
antibiotiká
arm
[ɑːm]
rameno, ruka (končatina)
cough
[kɒf]
kašeľ
dentist
[ˈdentɪst]
zubár, zubný lekár
(to) feel
[fiːl]
cítiť sa
headache
[ˈhedeɪk]
bolesť hlavy
UNIT 10C
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
(to) hope
[həʊp]
dúfať
(to) hurt
[hɜːt]
zraniť (sa); bolieť
illness
[ˈɪlnəs]
choroba
leg
[leg]
noha (končatina)
mater
[ˈmætəʳ]
vec, záležitosť
What’s the matter?
[ wɒts ðə ˈmætəʳ]
Čo sa deje?
maybe
[ˈmeɪbi]
možno, snáď
medicine
[ˈmedsᵊn]
liek, liečivo
painkiller
[ˈpeɪnkɪləʳ]
liek proti bolesti
sick
[sɪk]
chorý
I’m sick.
[aɪm sɪk]
Som chorý., Zle sa cítim.
soon
[suːn]
skoro
sore
[sɔːʳ]
boľavý, bolestivý
stomach
[ˈstʌmək]
žalúdok
sympathetic
[sɪmpəˈθetɪk]
súcitný, solidárny
sympathy
[ˈsɪmpəθi]
súcit, účasť
temperature
[ˈtemprəʧəʳ]
teplota
throat
[θrəʊt]
hrdlo
toothache
[ˈtuːθeɪk]
bolesť zuba
autumn
[ˈɔːtəm]
jeseň
cloud
[klaʊd
mrak, oblak
cloudy
[klaʊdi]
zamračený
depressed
[dɪˈprest]
skľúčený, deprimovaný
light
[laɪt]
svetlo
rainy
[ˈreɪni]
daždivý
sad
[sæd]
smutný
scientist
[ˈsaɪəntɪst]
vedec
season
[ˈsiːzᵊn]
ročné obdobie
snow
[snəʊ]
sneh
snowy
[snəʊi]
zasnežený
spring
[sprɪŋ]
jar
summer
[ˈsʌməʳ]
leto
UNIT 10D
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
sun
[sʌn]
slnko
sunny
[sʌni]
slnečný
warm
[wɔːm]
teplý
wet
[wet]
mokrý
wind
[wɪnd]
vietor
maybe
[ˈmeɪbi]
možno, snáď
winter
[ˈwɪntəʳ]
zima
anymore
[eniˈmɔːʳ]
nikdy viac
(to) celebrate
[ˈseləbreɪt]
oslavovať
fun
[fʌn]
zábava
future
[ˈfjuːʧəʳ]
budúcnosť
resolution
[rezᵊlˈuːʃᵊn]
rozhodnutie; predsavzatie
(to) sell
[sel]
predávať, predať
smoking
[sməʊkɪŋ]
fajčenie
sweet
[swiːt]
sladký
tonight
[təˈnaɪt]
dnes večer
degree
[dɪˈgriː]
stupeň; titul
exam
[ɪgˈzæm]
skúška
(to) fail
[feɪl]
neuspieť, prepadnúť, zlyhať
might
[maɪt]
môcť
(to) pass
[pɑːs]
prejsť; urobiť skúšku
qualification
[kwɒlɪfɪˈkeɪʃᵊn]
kvalifikácia; odbornosť
(to) revise
[rɪˈvaɪz]
zrevidovať; zopakovať
along
[əˈlɒŋ]
popri, pozdĺž, okolo, vedľa
direction
[dɪˈrekʃᵊn] [daɪˈrekʃᵊn]
smer
far
[fɑːʳ]
ďaleko; ďaleký, vzdialený
left
[left]
ľavý
(to) miss
[mɪs]
minúť; chýbať; zmeškať
UNIT 11A
UNIT 11B
UNIT 11C
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
opposite
[ˈɒpəzɪt]
oproti; opačný
pub
[pʌb]
krčma, hostinec
best
[best]
najlepší
(the) latest
[leɪtɪst]
posledný, najneskorší
most
[məʊst]
najviac; väčšina
nought (naught)
[nɔːt]
nula
record
[ˈrek.ɔːd]
rekord, najlepší výkon; záznam
team
[tiːm]
tím, kolektív
thin
[θɪn]
chudý, tenký
thousand
[ˈθaʊzᵊnd]
tisíc
anyone
[ˈeniwʌn]
niekto, nikto
anytime
[ˈenitaɪm]
kedykoľvek
diary
[ˈdaɪəri]
diár, denník
ever
[ˈevəʳ]
niekedy, vôbec niekedy
experience
[ɪkˈspɪəriənt s]
skúsenosť
foreign
[ˈfɒrɪn]
cudzí, zahraničný
Ireland
[ˈaɪələnd]
Írsko
prime minister
[praɪm ˈmɪnɪstəʳ]
ministerský predseda, premiér
self-employed
[selfɪmˈplɔɪd]
samostatne zárobkovo činný
teenager
[ˈtiːneɪʤəʳ]
dospievajúci (13-19
(13
ročný)
aisle
[aɪl]
ulička (v lietadle, kine...)
boarding
[bɔːdɪŋ]
nastupovanie na palubu
check-in
[ˈʧekɪn]
vstupná kontrola; registrácia
check-in desk
[ˈʧekɪn desk]
odbavovacie oddelenie
flight
[flaɪt]
let
(to) hire
[haɪəʳ]
prenajať si; požičať si
item
[ˈaɪtəm]
vec, položka
(to) keep
[kiːp]
nechať (si), zostať
UNIT 12A
UNIT 12B
UNIT 12C
FACE2FACE ELEMENTARY WORDLIST: English to Slovak
(to) land
[lænd]
pristáť
luggage
[ˈlʌgɪʤ]
batožina
middle
[ˈmɪdᵊl]
stred, prostredný
(to) pack
[pæk]
zbaliť, zabaliť
passenger
[ˈpæsᵊnʤəʳ]
cestujúci, pasažier
(to) pay
[peɪ]
platiť, zaplatiť
(to) reach
[riːʧ]
dosiahnuť
return
[rɪˈtɜːn]
vrátiť
seat
[siːt]
sedadlo, miesto na sedenie
(to) send
[send]
poslať
sharp
[ʃɑːp]
ostrý
(to) throw
[θrəʊ]
hodiť, zahodiť
will
[wɪl]
budúci čas od slovesa „be“
winner
[ˈwɪn.əʳ]
víťaz
© Cambridge University Press 2011
Download

F2F Elementary-SK