ELEMENTARY
Anglicko-český slovníček
Bohemian Ventures
výhradní distributor vydavatelství Pearson
pro Českou a Slovenskou republiku
OBSAH
Module 1 – LIFESTYLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Module 2 – AT HOME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Module 3 – DOWNTOWN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Module 4 – MEMORIES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Module 5 – FITNESS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Module 6 – AGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Module 7 – CINEMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Module 8 – FOOD AND DRINK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
Module 9 – COUNTRIES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
Module 10 – GADGETS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38
VÝSLOVNOST
Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více:
teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou.
Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti:
b
block
[blɒk]
ʒ
casualty
[ˈkæʒuәlti]
d
end
[end]
dʒ
sledge
[sledʒ]
f
friend
[frend]
ʌ
sunny
[ˈsʌni]
g
grey
[greɪ]
ɑ:
disaster
[dɪˈzɑ:stә]
h
hat
[hæt]
æ
planet, sad
[ˈplænәt], [sæd]
j
music
[ˈmju:zɪk]
e
end
[end]
k
camel
[ˈkæmәl]
ə
photography
[fәˈtɒgrәfi]
l
camel
[ˈkæmәl]
з:
work
[ˈwз:k]
m
camel
[ˈkæmәl]
ɪ
living
[ˈlɪvɪŋ]
n
end
[end]
i:
team
[ti:m],
ŋ
penguin
[ˈpeŋgwɪn]
ɒ
rock
[rɒk]
p
trip
[trɪp]
ɔ:
fall
[ˈfɔ:l]
r
friend
[frend]
ʊ
put
[pʊt]
s
sunny
[ˈsʌni]
u:
loop
[lu:p]
ʃ
shock
[ʃɒk]
aɪ
tribe
[traɪb]
t
trek
[trek]
aʊ
round
[raʊnd]
tʃ
adventure,
[әdˈventʃә],
eɪ
brave, fail
[breɪv], [feɪl]
θ
death
[deθ]
oʊ
go
[goʊ]
ð
rather
[ˈrɑ:ðә]
ɔɪ
coin
[kɔɪn]
v
love
[lʌv]
eə
despair
[dɪˈspeә]
w
widow
[ˈwɪdәʊ]
ɪə
here
[hɪə]
z
zoo
[zu:]
ʊə
pure
[pʊə]
Použité zkratky:
adv.
adverb
příslovce
conj.
conjunction
spojka
n.
noun
podstatné jméno
pl.
plural
množné číslo
v.
verb
sloveso
CHOICES – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Get ready B
Instructions
Pokyny
complete
[kəmˈpliːt]
doplňte
listen to
[ˈlɪsəntə]
poslouchejte
look at
[lʊkət]
podívejte se na
match
[mætʃ]
spojte
open
[ˈəʊpən]
otevřete
read
[riːd]
čtěte
speak
[spiːk]
mluvte
tell
[tel]
řekně
use
[ˈjuːs]
použijte
watch
[wɒtʃ]
dívejte se
work
[wɜːk]
pracujte
write
[raɪt]
pište
Get ready C
Abilities
Schopnosti, dovednosti
count in French
[kaʊnt ɪn frentʃ]
počítat francouzsky
dance
[dɑːns]
tančit
download music
[ˈdaʊnˌləʊd ˈmjuːzɪk]
stahovat hudbu
draw
[drɔː]
kreslit
find information
[faɪnd ˌɪnfəˈmeɪʃən]
najít informace
paint
[peɪnt]
malovat
play an instrument
[pleɪ ən ˌɪnstrəˈment]
hrát na hudební nástroj
play the piano
[pleɪ ðɪ pɪˈænəʊ]
hrát na klavír
play the violin
[pleɪ ðɪ ˌvaɪəˈlɪn]
hrát na housle
play the guitar
[pleɪ ðɪ gɪˈtɑː]
hrát na kytaru
play tennis
[pleɪ ˈtenɪs]
hrát tenis
ride a horse
[raɪd ə hɔːs]
jezdit na koni
say the alphabet
[seɪ ðɪ ˈælfəˌbet]
přeříkat abecedu
sing
[sɪŋ]
zpívat
ski
[skiː]
lyžovat
speak Spanish
[spiːk ˈspænɪʃ]
mluvit španělsky
spell my name
[spel maɪ neɪm]
vyhláskovat mé jméno
swim
[swɪm]
plavat
| 1
2 |
CHOICES – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
tell the time
[tel ð taɪm]
říci, kolik je hodin
upload photos
[ˈʌpˌləʊd ˈfəʊtəs]
nahrát fotografie (na internet)
write stories
[raɪt ˈstɔːrɪ:z]
psát povídky
Get ready D
Objects
Předměty
bag
[bæg]
taška, batoh
book
[bʊk]
knížka
CD
[si: di:]
CD
computer
[kəmˈpjuːtə]
počítač
earring
[ˈɪəˌrɪŋ]
náušnice
football
[ˈfʊtˌbɔːl]
fotbal
guitar
[gɪˈtɑː]
kytara
mobile phone
[ˈməʊbaɪl fəʊn]
mobilní telefon
MP3 player
[em pi: θriː ˈpleɪə]
MP3 přehrávač
painting
[ˈpeɪntɪŋ]
obraz
photo
[ˈfəʊtəʊ]
fotka
poster
[ˈpəʊstə]
plakát
scarf
[skɑːf]
šála, šátek
shoe
[ʃuː]
bota
tennis racquet
[ˈtenɪs ˈrækɪt]
tenisová raketa
T-shirt
[tiː ʃɜːt]
tričko
Adjectives
Přídavná jména
beautiful
[ˈbjuːtɪfʊl]
nádherný
cheap
[tʃiːp]
levný
expensive
[ɪkˈspensɪv]
drahý
great
[greɪt]
skvělý
new
[njuː]
nový
old
[əʊld]
starý
special
[ˈspeʃəl]
výjimečný
CHOICES – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Get ready E
Family
Rodina
brother
[ˈbrʌðə]
bratr
cousin
[ˈkʌzən]
bratranec / sestřenice
dad
[dæd]
tatínek
daughter
[ˈdɔːtə]
dcera
father
[ˈfɑːðə]
otec
granddad
[ˈgrænˌdæd]
dědeček
granddaughter
[ˈgrænˌdɔːtə]
vnučka
grandfather
[ˈgrændˈfɑːðə]
dědeček
grandma
[ˈgræma]
babička
grandmother
[ˈgrændˈmʌðə]
babička
grandparents
[ˈgrændˈpeərənt]
prarodiče
grandson
[ˈgrændsʌn]
vnuk
husband
[ˈhʌzbənd]
manžel
mother
[ˈmʌðə]
matka
mum
[mʌm]
maminka
parents
[ˈpeərənt]
rodiče
sister
[ˈsɪstə]
sestra
son
[sʌn]
syn
wife
[waɪf]
manželka
Appearance
Vzhled
attractive
[əˈtræktɪv]
atraktivní
black hair
[blæk heə]
černé vlasy
blond hair
[blond heə]
blond vlasy
blue eyes
[bluː aɪz]
modré oči
brown eyes
[braʊn aɪz]
hnědé oči
dark hair
[dɑːk heə]
tmavé vlasy
fair hair
[feə heə]
světelé vlasy
green eyes
[griːn aɪz]
zelené oči
grey eyes
[greɪ aɪz]
šedé oči
long hair
[lɒŋ heə]
dlouhé vlasy
nice smile
[naɪs smaɪl]
hezký úsměv
| 3
4 |
CHOICES – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
overweight
[ˈəʊvəweɪt]
s nadváhou
red hair
[red heə]
zrzavé vlasy
short
[ʃɔːt]
malý, krátký
short hair
[ʃɔːt heə]
krátké vlasy
slim
[slɪm]
štíhlý
tall
[tɔːl]
vysoký
Adjectives
Přídavná jména
friendly
[ˈfrendlɪ]
přátelský
happy
[ˈhæpɪ]
šťastný
hard-working
[hɑːd ˈwɜːkɪŋ]
pracovitý
interesting
[-tərɪs-]
zajímavý
sociable
[ˈsəʊʃəbəl]
společenský
sporty
[ˈspɔːtɪ]
sportovně založený
Get ready F
School subjects
Školní předměty
English
[ˈɪŋglɪʃ]
angličtina
French
[frentʃ]
francouzština
geography
[dʒɪˈɒgrəfɪ]
zeměpis
history
[ˈhɪstrɪ]
dějepis
information and computer
technology (ICT)
[ˌɪnfəˈmeɪʃən ən kəmˈpjuːtə
tekˈnɒlədʒɪ]
Informační a komunikační
technologie (ICT)
physical education (PE)
[ˈfɪzɪkəl ˌedjʊˈkeɪʃən]
tělesná výchova
science
[ˈsaɪəns]
přírodovědné předměty
Spanish
[ˈspænɪʃ]
španělština
Times
Hodiny
five past one
[faɪv pɑːst wʌn]
Jedna a pět minut
five to twelve
[faɪv tə twelv]
za pět minut dvanáct
half past four
[hɑːf pɑːst fɔː]
půl páté
quarter past three
[ˈkwɔːtə pɑːst θriː]
čtvrt na čtyři
quarter to eleven
[ˈkwɔːtə tə ɪˈlevən]
třičtvrtě na jedenáct
twelve o'clock
[twelv əˈklɒk]
dvanáct hodin
twenty to ten
[ˈtwentɪ tə ten]
za pět minut třičtvrtě na deset
CHOICES – ELEMENTARY
| 5
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 1 – LIFESTYLES
ŽIVOTNÍ STYLY
Volnočasové aktivity
koupit
chat
[tʃæt]
povídat si
do
[də]
dělat
go
[gəʊ]
jít, chodit, jet, jezdit
go out
[gəʊ aʊt]
chodit ven (do společnosti)
go to
[gəʊ tə]
chodit někam
listen to
[ˈlɪsən tə]
poslouchat
use
[ˈjuːs]
použít
watch
[wɒtʃ]
dívat se
relax
[rɪˈlæks]
odpočívat
Zájmy
počítač
dancing
[ˈdɑːnsɪŋ]
tancování
fashion
[ˈfæʃən]
móda
film
[fɪlm]
film
football
[ˈfʊtˌbɔːl]
fotbal
music
[ˈmjuːzɪk]
hudba
photography
[fəˈtɒgrəfɪ]
fotografování
reading
[ˈriːdɪŋ]
čtení
shopping
[ˈʃɒpɪŋ]
nakupování
sport
[spɔːt]
sport
swimming
[ˈswɪmɪŋ]
plavání
tennis
[ˈtenɪs]
tenis
in the morning
[ɪn ðɪ ˈmɔːnɪŋ]
ráno
on Saturday
[ɒn ˈsætədɪ]
v sobotu
Super-bohatí
[rɪtʃ]
bohatý
interesting
[-tərɪs-]
zajímavý
busy
[ˈbɪzɪ]
zaměstnaný, zaneprázdněný
happy
[ˈhæpɪ]
šťastný
10
rich
9
The super-rich
8
[kəmˈpjuːtə]
7
computer
6
počítačová hra
5
[kəmˈpjuːtə geɪm]
4
computer game
3
Interests
2
[baɪ]
1
buy
MODULE
Free time activities
6 |
CHOICES – ELEMENTARY
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
friendly
[ˈfrendlɪ]
přátelský
hard-working
[hɑːd ˈwɜːkɪŋ]
pracovitý
bike
[baɪk]
kolo
billionaire
[ˌbɪljəˈneə]
milionář
capital
[ˈkæpɪtəl]
hlavní město
come from
[kʌm frəm]
pocházet odkud
disco
[ˈdɪskəʊ]
disko
hard
[hɑːd]
obtížný, složitý, těžký
have
[hæv]
mít
housework
[ˈhaʊsˌwɜːk]
domácí práce
local
[ˈləʊkəl]
místní
market
[ˈmɑːkɪt]
trh
ordinary
[ˈɔːdənrɪ]
obyčejný
private
[ˈpraɪvɪt]
soukromý
study
[ˈstʌdɪ]
studovat
super
[ˈsuːpə]
skvěle
teenager
[ˈtiːnˌeɪdʒə]
náctiletý
tired
[ˈtaɪəd]
unavený
together
[təˈgeðə]
dohromady
work
[wɜːk]
pracovat
over
[ˈəʊvə]
přes
poor
[pɔː]
chudý
private
[ˈpraɪvɪt]
soukromý
bank
[bæŋk]
banka
home-cooked
[həʊm kʊkd]
domácí (jídlo)
10
9
8
Adverbs of frequency
Příslovce četnosti
always
[ɔːlwəz]
vždycky
never
[ˈnevə]
nikdy
often
[ˈɒftən]
často
sometimes
[ˈsʌmˌtaɪmz]
někdy, občas
usually
[ˈjuːʒʊəlɪ]
obvykle
horror
[ˈhɒrə]
horor
relax
[rɪˈlæks]
odpočívat
start
[stɑːt]
začít, začínat
CHOICES – ELEMENTARY
| 7
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Report from Australia
Zpráva z Austrálie
poušť
kangaroo
[ˌkæŋgəˈruː]
klokan
lizard
[ˈlɪzəd]
ještěrka
second language
[ˈsekənd ˈlæŋgwɪdʒ]
druhý jazyk
tell
[tel]
říci
village
[ˈvɪlɪdʒ]
vesnice
Aborigine
[ˌæbəˈrɪdʒɪnɪ]
původní obyvatel Austrálie
boomerang
[ˈbuːməˌræŋ]
bumerang
didgeridoo
[dɪdʒəri'du:]
australský hudební nástroj
hunt
[hʌnt]
lovit
musical instrument
[ˈmjuːzɪkəl ˌɪnstrəˈment]
hudební nástroj
painting
[ˈpeɪntɪŋ]
obrázek
traditional
[trəˈdɪʃənəl]
tradiční
weapon
[ˈwepən]
zbraň
wild
[waɪld]
divoký
artist
[ˈɑːtɪst]
umělec
beautiful
[ˈbjuːtɪfʊl]
krásný, nádherný
clinic
[ˈklɪnɪk]
klinika
collect
[kəˈlekt]
sbírat
follow
[ˈfɒləʊ]
následovat
have got
[hæv gɒt]
mít
lifestyle
[ˈlaɪfˌstaɪl]
životní styl
like
[laɪk]
jako
meat
[miːt]
maso
modern
[ˈmɒdən]
moderní
share
[ʃeə]
sdílet, dělit se
technology
[tekˈnɒlədʒɪ]
technologie
bus
[bʌs]
autobus
child
[tʃaɪld]
dítě
church
[tʃɜːtʃ]
kostel
family
[ˈfæmlɪ]
rodina
10
[ˈdezət]
9
desert
8
velbloud
7
[ˈkæməl]
6
camel
5
pták
4
[bɜːd]
3
bird
2
oblast
1
[ˈeərɪə]
MODULE
area
8 |
CHOICES – ELEMENTARY
house
[həʊz]
dům
life
[laɪf]
život
party
[ˈpɑːtɪ]
večírek
person
[ˈpɜːsən]
osoba, člověk
story
[ˈstɔːrɪ]
příběh
woman
[ˈwʊmən]
žena
Modern life
Moderní život
blog
[blɒg]
blog
online
[ˈɔːnˈlaɪn]
připojeno (k internetu)
student life
[ˈstjuːdənt laɪf]
studentský život
the Net
[ð net]
Internet
contact
[kənˈtækt]
kontakt
help
[help]
pomáhat
hate
[heɪt]
nenávidět
presentation
[ˌprezənˈteɪʃən]
prezentace, referát
chat
[tʃæt]
povídat si
laugh
[lɑːf]
smát se
phone
[fəʊn]
telefonovat, telefon
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
10
9
8
7
6
Meeting people
Setkávání
bye
[baɪ]
ahoj (při odchodu)
fine
[faɪn]
fajn
good morning
[gʊd ˈmɔːnɪŋ]
dobré ráno
hi
[haɪ]
ahoj (při příchodu)
see you later
[siː jʊ ˈleɪtə]
uvidíme se později
habit
[ˈhæbɪt]
zvyk
member
[ˈmembə]
člen
personal information
[ˈpɜːsənəl ˌɪnfəˈmeɪʃən]
osobní údaje
time
[taɪm]
čas
canoe
[kəˈnuː]
kánoe
manager
[ˈmænɪdʒə]
manažer, ředitel
CHOICES – ELEMENTARY
| 9
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 2 – AT HOME
[ˈkɑːpɪt]
koberec
chair
[tʃeə]
židle
cooker
[ˈkʊkə]
vařič
cupboard
[ˈkʌbəd]
skříňka
curtain
[ˈkɜːtən]
záclony, závěsy
desk
[desk]
(pracovní) stůl
dishwasher
[dɪʃ'wɒʃə]
myčka
door
[dɔː]
dveře
floor
[flɔː]
podlaha
fridge
[frɪdʒ]
lednice
lamp
[læm]
lampa
microwave
[ˈmaɪkrəʊˌweɪv]
mikrovlnná trouba
mirror
[ˈmɪrə]
zrcadlo
oven
[ˈʌvən]
trouba
picture
[ˈpɪktʃə]
obrázek, fotka
plant
[plɑːnt]
rostlina
poster
[ˈpəʊstə]
plakát
shower
[ˈʃaʊə]
sprcha
sofa
[ˈsəʊfə]
pohovka
stereo system
[ˈstɪər- ˈsɪstəm]
stereo systém
table
[ˈteɪbəl]
(jídelní) stůl
toilet
[ˈtɔɪlɪt]
záchod
TV
[ti: vi:]
televize
wall
[wɔːl]
zeď, stěna
wardrobe
[ˈwɔːdrəʊb]
(šatní) skříň
washing machine
[ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːn]
pračka
window
[ˈwɪndəʊ]
okno
My home
9
carpet
8
polička
7
[ˈbʊkˌʃelf]
6
bookshelf
5
postel
4
[bed]
3
bed
2
křeslo
1
[ˈɑːmˌtʃeə]
MODULE
armchair
Můj domov
[ˈkʌmfətəbəl]
pohodlný
favourite
[ˈfeɪvrɪt]
oblíbený
10
comfrotable
10 |
CHOICES – ELEMENTARY
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
flat
[flæt]
byt
house
[həʊz]
dům
light
[laɪt]
světlý, světlo
tidy
[ˈtaɪdɪ]
uklizený
Pokoje
bathroom
[bɑːθrʊm]
koupelna
bedroom
[bedrʊm]
ložnice
dining room
[daɪnrʊm]
jídelna
hall
[hɔːl]
chodba, hala
kitchen
[ˈkɪtʃɪn]
kuchyň
living room
[ˈlɪvɪŋrʊm]
obývací pokoj
room
[rʊm]
pokoj
3
2
1
Rooms
6
5
4
My room
Můj pokoj
CD
[si: di:]
CD
dark
[dɑːk]
tmavý
group
[gruːp]
skupina
hobby
[ˈhɒbɪ]
koníček
pet
[pet]
domácí zvíře
tarantula
[tə'ræntʃələ]
tarantule
dictionary
[-ʃənrɪ]
slovník
encyclopedia
[enˌsaɪkləʊˈpiːdɪə]
encyklopedie
10
9
8
7
Smart home
Chytrý dům
automatically
[ˌɔːtəˈmætɪkəli]
automaticky
choose
[tʃuːz]
vybrat
cinema
[ˈsɪnɪmə]
kino
cold
[kəʊld]
chladno
dinner
[ˈdɪnə]
večeře
e-book
[i:bʊk]
elektronická kniha
fruit
[fruːt]
ovoce
home
[həʊm]
domov
intelligent
[ɪnˈtelɪdʒənt]
inteligentní, chytrý
look after
[lʊk ˈɑːftə]
starat se o
CHOICES – ELEMENTARY
| 11
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
otevřít
order
[ˈɔːdə]
objednat si
program
[ˈprəʊgræm]
program
route
[ruːt]
cesta
stay
[steɪ]
zůstat
temperature
[ˈtemprɪtʃə]
teplota
traffic
[ˈtræfɪk]
doprava
vacuum cleaner
[ˈvækjʊəm ˈkliːnə]
vysavač
warm
[wɔːm]
teplo
well
[wel]
dobře
1
[ˈəʊpən]
MODULE
open
2
Multi-part verbs
Slovesa skládající se z více částí
vstávat
go to bed
[gəʊ tə bed]
jít do postele
go to sleep
[gəʊ tə sliːp]
jít spát
wake up
[weɪk ʌp]
probudit se
in
[ɪn]
v
on
[ɒn]
na
at
[æt]
u, v, na
automatic
[ˌɔːtəˈmætɪk]
automatický
control
[kənˈtrəʊl]
kontrolovat, ovládat
hall
[hɔːl]
hala
maker
[ˈmeɪkə]
zařízení
dream
[driːm]
sen
hi-tech
[haɪ-tek]
moderní technologie
Mikro domy
šálek
electricity
[ɪˈlektrɪsɪtɪ]
elektřina
glass
[glɑːs]
sklenice
metal
[ˈmetəl]
kovový
plate
[pleɪt]
talíř
space
[speɪs]
prostor
notebook
[ˈnəʊtˌbʊk]
notebook
10
[kʌp]
9
cup
8
Micro homes
7
[get ʌp]
6
get up
5
vrátit se
4
[get bek]
3
get back
12 |
CHOICES – ELEMENTARY
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
boy
[bɔɪ]
kluk
cola
[ˈkəʊlə]
kola
girl
[gɜːl]
holka
pizza
[ˈpiːtsə]
pizza
water
[ˈwɔːtə]
voda
book
[bʊk]
knížka
money
[ˈmʌnɪ]
peníze
pencil
[ˈpensəl]
tužka
Pocity
angry
[ˈæŋgrɪ]
naštvaný
bored
[bɔːd]
znuděný
excited
[ɪkˈsaɪtɪd]
nadšený
happy
[ˈhæpɪ]
šťastný
hungry
[ˈhʌŋgrɪ]
hladový
nervous
[ˈnɜːvəs]
nervózní
sad
[sæd]
smutný
scared
[skeəd]
vyděšený
thirsty
[ˈθɜːstɪ]
žíznivý
tired
[ˈtaɪəd]
unavený
unhappy
[ʌnˈhæpɪ]
nešťastný
worried
[ˈwʌrɪd]
ustaraný
6
5
4
3
2
Feelings
10
9
8
7
Suggestions
Návrhy
accept
[əkˈsept]
přijmout
all right
[ɔːl raɪt]
dobře
idea
[aɪˈdɪə]
nápad
let's
[lets]
pojďme
reject
[rɪˈdʒekt]
odmítnout
suggestion
[səˈdʒestʃən]
návrh
why don't you…?
[waɪ dəʊnt jʊ]
proč ne..?
CHOICES – ELEMENTARY
| 13
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 3 – DOWNTOWN
Přídavná jména
busy
[ˈbɪzɪ]
zaneprázdněný
cheap
[tʃiːp]
levný
comfortable
[ˈkʌmfətəbəl]
pohodlný
exciting
[ɪkˈsaɪtɪŋ]
vzrušující
expensive
[ɪkˈspensɪv]
drahý
friendly
[ˈfrendlɪ]
přátelský
modern
[ˈmɒdən]
moderní
nice
[naɪs]
pěkný
noisy
[ˈnɔɪzɪ]
hlučný
quiet
[ˈkwaɪət]
tichý
relaxed
[rɪˈlækst]
uvolněný
Places
3
nudný
2
[ˈbɔːrɪŋ]
1
boring
MODULE
Adjectives
Místa
[əˈmjuːzmənt pɑːk]
zábavní park
art gallery
[ɑːt ˈgælərɪ]
výtvarná galerie
café
[ˈkæfɪ]
kavárna
cinema
[ˈsɪnɪmə]
kino
market
[ˈmɑːkɪt]
trh
museum
[mjuːˈzɪəm]
muzeum
night club
[naɪt klʌb]
noční klub
outdoor
[ˈaʊtˈdɔː]
venkovní
pub
[pʌb]
hospoda
restaurant
[restorɒnt]
restaurace
shop
[ʃɒp]
obchod
shopping centre
[ˈʃɒpɪŋ ˈsentə]
obchodní centrum
skate park
[skeɪt pɑːk]
skejt park
sports centre
[spɔːt ˈsentə]
sportovní centrum
swimming pool
[ˈswɪmɪŋ puːl]
bazén
theatre
[ˈθɪətə]
divadlo
10
amusement park
9
město
8
[taʊn]
7
town
6
(velko) město
5
[ˈsɪtɪ]
4
city
14 |
CHOICES – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Kluby
alcohol
[ˈælkəˌhɒl]
alkohol
DJ
[ˈdiːdʒei]
DJ
hip hop
[hɪp hɒp]
hip hop
hood
[hʊd]
kapuca
house music
[həʊz ˈmjuːzɪk]
house muzika
jeans
[dʒiːnz]
džíny
live
[lɪv]
naživo
rock
[rɒk]
rocková muzika
smoking
[ˈsməʊkɪŋ]
kouření
atmosphere
[ˈætməsˌfɪə]
atmosféra
cool
[kuːl]
v pohodě
fantastic
[fænˈtæstɪk]
fantastický
hamburger
[ˈhæmˌbɜːgə]
hamburger
bad
[bæd]
špatný
good
[gʊd]
dobrý
hot chocolate
[hɒt 'tʃɒklət]
horká čokoláda
waiter
[ˈweɪtə]
číšník
Free fun
Zábava zadarmo
concert
[ˈkɒnsɜːt]
koncert
cinema
[ˈsɪnɪmə]
kino
game
[geɪm]
hra
professional
[prəˈfeʃənəl]
profesionální, odborný
running
[ˈrʌnɪŋ]
běhání
sightseeing
[ˈsaɪtˌsiːɪŋ]
prohlížení památek
skating
[skeɪtɪŋ]
bruslení
street performer
[striːt pəˈfɔːmə]
pouliční umělec
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
Clubs
10
9
Verbs and prepositions
Slovesa a předložky
come to
[kʌm tə]
přijít, přijet někam
go around
[gəʊ əˈraʊnd]
projít se po (městě)
go to
[gəʊ tə]
jít, jet (kam)
listen to
[ˈlɪsən tə]
poslouchat
live in
[lɪv in]
žít (kde)
CHOICES – ELEMENTARY
| 15
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[lʊk æt]
dívat se na
stay at
[steɪ æt]
zůstat (kde)
walk to
[wɔːk tə]
jít pěšky (kam)
cathedral
[kəˈθiːdrəl]
katedrála
exercise
[ˈeksəˌsaɪz]
cvičení
London for free
MODULE
look at
Londýn zdarma
[kəˈlekʃən]
sbírka
cool
[kuːl]
v pohodě
enjoy
[ɪnˈdʒɔɪ]
užívat si
exhibition
[ˌeksɪˈbɪʃən]
výstava
free
[friː]
zdarma
get
[get]
dostat
interactive
[ˌɪntərˈæktɪv]
interaktivní
machine
[məˈʃiːn]
přístroj
musician
[mjuːˈzɪʃən]
hudebník
object
[ˈɒbdʒɪkt]
předmět
palace
[ˈpælɪs]
palác
pop
[pɒp]
pop
square
[skweə]
náměstí
store
[stɔː]
obchod
ticket
[ˈtɪkɪt]
jízdenka, vstupenka
tourist
[ˈtʊərɪst]
turista
under
[ˈʌndə]
pod
visit
[ˈvɪzɪt]
návštěva, navštívit
Časové předložky
v sedm hodin
in the morning
[ɪn ð ˈmɔːnɪŋ]
ráno
in the spring
[ɪn ð sprɪŋ]
na jaře
on Mondays
[ɒn ˈmʌndɪs]
v pondělí
on Thursday mornings
[ɒn ˈθɜːzdɪ ˈmɔːnɪŋs]
v úterý ráno
10
[æt ˈsevən əˈklɒk]
9
at seven o'clock
8
Time prepositions
7
collection
6
biologie
5
[baɪˈɒlədʒɪ]
4
biology
3
akrobat
2
[ˈækrəˌbæt]
1
acrobat
16 |
CHOICES – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Skejťáci
artistic
[ɑːˈtɪstɪk]
umělecký
build
[bɪld]
postavit
concrete
[ˈkɒnkriːt]
betonový
council
[ˈkaʊnsəl]
rada
experienced
[ɪkˈspɪərɪənst]
zkušený
famous
[ˈfeɪməs]
slavný
graffiti
[græˈfiːtiː]
graffiti
learn
[lɜːn]
učit se
plan
[plæn]
plán
skater
[ˈskeɪtə]
skejťák
spot
[spɒt]
místo
step
[step]
schod
trick
[trɪk]
trik
relaxing
[rɪˈlæksɪŋ]
uklidňující
dangerous
[ˈdeɪndʒərəs]
nebezpečný
4
3
2
1
MODULE
Skaters
10
9
8
7
6
5
Asking for information
Žádost o informace
cost
[kɒst]
cena
of course
[əv kɔːs]
samozřejmě
kind
[kaɪnd]
druh
comedy
[ˈkɒmɪdɪ]
komedie
sell
[sel]
prodávat
worried
[ˈwʌrɪd]
nervózní, s obavami
collect
[kəˈlekt]
sbírat
call
[kɔːl]
volat
fancy
[ˈfænsɪ]
mít zájem
place
[pleɪs]
místo, u mě (doma)
up to
[ʌp tə]
mít něco v plánu
suggestion
[səˈdʒestʃən]
návrh
match
[mætʃ]
zápas
CHOICES – ELEMENTARY
| 17
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 4 – MEMORIES
VZPOMÍNKY
Narozeninové vzpomínky
beach
[biːtʃ]
pláž
boyfriend
[ˈbɔɪˌfrend]
přítel, partner
cake
[keɪk]
dort
country
[ˈkʌntrɪ]
venkov
early
[ˈɜːlɪ]
brzy
girlfriend
[ˈgɜːlˌfrend]
přítelkyně, partnerka
in
[ɪn]
v
last
[lɑːst]
minulý
lunch
[lʌntʃ]
oběd
memory
[ˈmemərɪ]
paměť
picnic
[ˈpɪknɪk]
piknik
School days
3
před
2
[əˈgəʊ]
1
ago
MODULE
Birthday memories
Školní dny
atraktivní
funny
[ˈfʌnɪ]
vtipný
old
[əʊld]
starý
serious
[ˈsɪərɪəs]
vážný
strict
[strɪkt]
přísný
young
[jʌŋ]
mladý
5
[əˈtræktɪv]
4
attractive
6
Your letters
Vaše dopisy
[ɑːsk]
žádat, ptát se
class
[klɑːs]
třída
head teacher
[head ˈtiːtʃə]
ředitel
hey
[heɪ]
hej!
homework
[ˈhəʊmˌwɜːk]
domácí úkol
laugh
[lɑːf]
smát se
leave
[liːv]
opustit, odejít
love
[lʌv]
milovat
pretty
[ˈprɪtɪ]
pěkný, krásný
sense of humour
[sens əv ˈhjuːmə]
smysl pro humor
10
ask
9
naštvaný
8
[ˈæŋgrɪ]
7
angry
18 |
CHOICES – ELEMENTARY
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
show
[ʃəʊ]
ukázat
sit
[sɪt]
sedět
student
[ˈstjuːdənt]
student
Excuses
Výmluvy
break
[breɪk]
přestávka, pauza
mobile
[ˈməʊbaɪl]
mobil
address
[əˈdres]
adresa
hungry
[ˈhʌŋgrɪ]
hladový
invite
[ɪnˈvaɪt]
pozvat
present
[ˈprezənt]
dárek
sandwich
[sændwɪtʃ]
sendvič
send
[send]
poslat
test
[test]
test
cold
[kəʊld]
nachlazení
moment
[ˈməʊmənt]
okamžik
next day
[nekst deɪ]
další den
outside
[aʊtsaɪd]
venku
stay
[steɪ]
zůstat
terrible
[ˈterəbəl]
strašný
winter
[ˈwɪntə]
zima
long
[lɒŋ]
dlouhý
hair
[heə]
vlasy
trip
[trɪp]
výlet
month
[mʌnθ]
měsíc
demonstration
[ˌdemənˈstreɪʃən]
demonstrace, ukázka
partner
[ˈpɑːtnə]
partner
Family memories
Rodinné vzpomínky
again
[əˈgeɪn]
znovu
apple
[ˈæpəl]
jablko
army
[ˈɑːmɪ]
armáda
die
[daɪ]
zemřít
dress
[dres]
šaty
drop
[drɒp]
upustit
CHOICES – ELEMENTARY
| 19
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
happily
[ˈhæpɪlɪ]
šťastně
hat
[hæt]
klobouk
love
[lʌv]
milovat, láska
marry
[ˈmærɪ]
vzít si
nervously
[ˈnɜːvəslɪ]
nervózně
parent
[ˈpeərənt]
rodič
problem
[ˈprɒbləm]
problém
quickly
[ˈkwɪklɪ]
rychle
ring
[rɪŋ]
prsten
sadly
[ˈsædlɪ]
smutně
shopping
[ˈʃɒpɪŋ]
nákup
studies
[ˈstʌdiːz]
studia
thing
[θɪŋ]
věc
walk over
[wɔːk ˈəʊvə]
pošlapat, převálcovat
war
[wɔː]
válka
well
[wel]
dobře
competition
[ˌkɒmpɪˈtɪʃən]
soutěž
orchestra
[ˈɔːkɪstrə]
orchestr
violin
[ˌvaɪəˈlɪn]
housle
about
[əˈbaʊt]
okolo, o
cafeteria
[ˌkæfɪˈtɪərɪə]
kavárna
guy
[gaɪ]
kluk, chlapík
sit down
[sɪt daʊn]
sednout si
smile
[smaɪl]
usmát se
tall
[tɔːl]
vysoký
then
[ðen]
potom
walk
[wɔːk]
chodit pěšky
8
dědeček
7
[ˈgrænˌdæd]
6
granddad
5
dokončit
4
[ˈfɪnɪʃ]
3
finish
2
vajíčko
1
[eg]
MODULE
egg
9
10
20 |
CHOICES – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Příslovce
fast
[fɑːst]
rychle
happily
[ˈhæpɪlɪ]
šťastně
hard
[hɑːd]
těžce
nervously
[ˈnɜːvəsli]
nervózně
noisily
[ˈnɔɪzɪli]
hlučně
quickly
[ˈkwɪklɪ]
rychle
slowly
[ˈsləʊlɪ]
pomalu
well
[wel]
dobře
Time linkers
časové spojky
after
[ˈɑːftə]
po
and then
[ən ðen]
a potom
before
[bɪˈfɔː]
před
then
[ðen]
potom
when
[wen]
když
4
3
2
1
MODULE
Adverbs
10
9
8
7
6
5
Witnesses
Svědci
burglar
[ˈbɜːglə]
lupič
police officer
[pəˈliːs ˈɒfɪsə]
policista
guest
[gest]
host
blond
[blɒnd]
blond
burglary
[ˈbɜːglərɪ]
loupež
get into
[get ˈɪntə]
dostat se do
happen
[ˈhæpən]
stát se
slim
[slɪm]
štíhlý
sports car
[spɔːt kɑː]
sportovní auto
handbag
[ˈhændˌbæg]
kabelka
post office
[pəʊst ˈɒfɪs]
pošta
concert
[ˈkɒnsɜːt]
koncert
introduce
[ˌɪntrəˈdjuːs]
představit
CHOICES – ELEMENTARY
| 21
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 5 – FITNESS
FITNESS
Aktivity
climbing
[ˈklaɪmɪŋ]
horolezení, lezení
cycling
[ˈsaɪkəlɪŋ]
cyklistika
dancing
[ˈdɑːnsɪŋ]
tanec
exercise
[ˈeksəˌsaɪz]
cvičení
fit
[fɪt]
fit, v kondici
gymnastics
[dʒɪmˈnæstɪk]
gymnastika
hockey
[ˈhɒkɪ]
(pozemní) hokej
horse riding
[hɔːs ˈraɪdɪŋ]
jízda na koni
ice hockey
[aɪs ˈhɒkɪ]
lední hokej
judo
[ˈdʒuːdəʊ]
džudo
rugby
[ˈrʌgbɪ]
ragby
skiing
[skiːɪŋ]
lyžování
surfing
[sɜːfɪŋ]
surfování
swimming
[ˈswɪmɪŋ]
plavání
table tennis
[ˈteɪbəl ˈtenɪs]
stolní tenis
team
[tiːm]
tým
trekking
[trekɪŋ]
turistika
volleyball
[ˈvɒlɪˌbɔːl]
volejbal
yoga
[ˈjəʊgə]
jóga
by
[baɪ]
předložka 7. pádu
cycle
[ˈsaɪkəl]
jet na kole
lift
[lɪft]
výtah
once
[wʌns]
jednou
stairs
[steə]
schody
take
[teɪk]
vzít, brát, jet (autobusem)
time
[taɪm]
krát
twice
[twaɪs]
dvakrát
popular
[ˈpɒpjʊlə]
populární
9
plážový volejbal
8
[biːtʃ ˈvɒlɪˌbɔːl]
7
beach volleyball
6
basketbal, košíková
5
[ˈbɑːskɪtˌbɔːl]
4
basketball
3
atletika
2
[æθˈletɪk]
1
athletics
MODULE
Activities
10
22 |
CHOICES – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Super atleti
amazing
[əˈmeɪzɪŋ]
úžasný
artificial
[ˌɑːtɪˈfɪʃəl]
umělý
athlete
[ˈæθliːt]
atlet
disabled
[dɪˈseɪbəld]
postižený, znevýhodněný
fast
[fɑːst]
rychle
leg
[leg]
noha
medal
[ˈmedəl]
medaile
project
[prəˈdʒekt]
projekt
read
[riːd]
číst
regular
[ˈregjʊlə]
obvyklý, pravidelný
start
[stɑːt]
začít
take part
[teɪk pɑːt]
zúčastnit se
wear
[weə]
mít na sobě, nosit
win
[wɪn]
vyhrát
rain
[reɪn]
déšť
song
[sɒŋ]
píseň
drive
[draɪv]
řídit
plan
[plæn]
plánovat
prepare
[prɪˈpeə]
připravovat
championship
[ˈtʃæmpɪənˌʃɪp]
mistrovství
enjoy
[ɪnˈdʒɔɪ]
užít si, vychutnat si
exciting
[ɪkˈsaɪtɪŋ]
vzrušující
aerobics
[eəˈrəʊbɪks]
aerobik
drink
[drɪŋk]
pít
festival
[ˈfestɪvəl]
festival
look after
[lʊk ˈɑːftə]
starat se o
move
[muːv]
pohnout se
rest
[rest]
odpočívat
serious
[ˈsɪərɪəs]
vážný
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
Super athletes
10
Get fit
Dostat se do kondice
advert
[ədˈvɜːt]
reklama
combine
[ˌkɒmbain]
smíchat
customer
[ˈkʌstəmə]
zákazník
CHOICES – ELEMENTARY
| 23
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
local
[ˈləʊkəl]
místní
notice board
[ˈnəʊtɪs bɔːd]
nástěnka
only
[ˈəʊnlɪ]
pouze
paper
[ˈpeɪpə]
noviny
realistic
[ˌrɪəˈlɪstɪk]
realistický
review
[rɪˈvjuː]
recenze
slow
[sləʊ]
pomalý
tower
[ˈtaʊə]
věž
trainer
[ˈtreɪnə]
trenér
useful
[ˈjuːsfʊl]
užitečný
website
[ˈwebˌsaɪt]
webová stránka
lose weight
[luːz weɪt]
zhubnout
marathon
[ˈmærəθən]
maraton
enough
[ɪˈnʌf]
dost
too
[tuː]
příliš
garden
[ˈgɑːdən]
zaharada
square
[skweə]
čtverec, čtvereční
late
[leɪt]
pozdě
meet
[miːt]
potkat, setkat se
watersports
[ˈwɔːtə spɔːt]
vodní sporty
come on
[kʌm ɒn]
dělej, pospěš si
come round
[kʌm raʊnd]
přijít na návštěvu
be into
[bɪ ˈɪntə]
být do něčeho zapálený
be up to
[bɪ ʌp tə]
mít za lubem
Multi-part verbs
Fitnessový šílenec
[ˈlesən]
lekce
session
[ˈseʃən]
setkání
sporty
[ˈspɔːtɪ]
sportovně založený
wow
[waʊ]
páni!
10
lesson
9
A fitness freak
8
latinský
7
[ˈlætɪn]
6
Latin
5
poschodí
4
[flɔː]
3
floor
2
obtížný
1
[ˈdɪfɪkəlt]
MODULE
difficult
24 |
CHOICES – ELEMENTARY
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
back
[bæk]
zpátky
go away
[gəʊ əˈweɪ]
jít pryč
dentist
[ˈdentɪst]
zubař
driving
[ˈdraɪvɪŋ]
řízení
in front
[ɪn frʌnt]
před
8
7
6
5
4
3
2
1
Requests and replies
žádosti a odpovědi
lend
[lend]
půjčit
sure
[ʃɔː]
jistě, jasně
arrive
[əˈraɪv]
přijet
borrow
[ˈbɒrəʊ]
vypůjčit si
continue
[kənˈtɪnjuː]
pokračovat
leave
[liːv]
opustit, odejít
mine
[maɪn]
moje
pair
[peə]
pár
thirsty
[ˈθɜːstɪ]
žíznivý
trainer
[ˈtreɪnə]
trenér
virtual
[ˈvɜːtʃʊəl]
virtuální
work
[wɜːk]
fungovat
anyway
[ˈenɪˌweɪ]
stejně
cousin
[ˈkʌzən]
bratranec, sestřenice
invitation
[ˌɪnvɪˈteɪʃən]
pozvání
maybe
maybe
možná
organise
[ˈɔːgəˌnaɪz]
organizovat
player
[ˈpleɪə]
hráč
accept
[əkˈsept]
přijmout
refuse
[rɪˈfjuːz]
odmítnout
reply
[rɪˈplaɪ]
odpovědět
10
9
Linkers
Spojky
because
[bɪˈkəz]
protože
so
[səʊ]
tak
CHOICES – ELEMENTARY
| 25
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 6 – AGE
DOBA
[ˈgɑːdənɪŋ]
zahradničení
probably
[ˈprɒbəblɪ]
pravděpodobně
People
Lidé
[əˈdʌlt]
dospělý
baby
[ˈbeɪbɪ]
miminko
child
[tʃaɪld]
dítě
pensioner
[ˈpenʃənə]
penzista
teenager
[ˈtiːnˌeɪdʒə]
náctiletý
1
adult
MODULE
gardening
2
Personality
Osobnostní charakteristika
hard-working
[hɑːd-ˈwɜːkɪŋ]
pracovitý
kind
[kaɪnd]
laskavý
moody
[ˈmuːdɪ]
náladový
outgoing
[ˈaʊtˌgəʊɪŋ]
společenský
shy
[ʃaɪ]
plachý
talkative
[ˈtɔːkətɪv]
upovídaný
tidy
[ˈtaɪdɪ]
pořádný
Occupations
5
chytrý
4
[ˈklevə]
3
clever
Povolání
doktor
engineer
[ˌendʒɪˈnɪə]
inženýr
gardener
[ˈgɑːdnə]
zahradník
lawyer
[ˈlɔɪə]
právník
nurse
[nɜːs]
zdravotní sestřička
office worker
[ˈɒfɪs ˈwɜːkə]
kancelářský pracovník
primary school
[ˈpraɪmərɪ skuːl]
základní škola (první stupeň)
secondary school
[secondrɪ]
vyšší stupně školy (druhý stupeň,
střední škola)
shop assistant
[ʃɒp əˈsɪstənt]
prodavač
teacher
[ˈtiːtʃə]
učitel
vet
[vet]
veterinář
waitress
[ˈweɪtrɪs]
číšnice
10
[ˈdɒktə]
9
doctor
8
řidič autobusu
7
[bʌs ˈdraɪvə]
6
bus driver
26 |
CHOICES – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Mozky náctiletých
body
[ˈbɒdɪ]
tělo
brain
[breɪn]
mozek
connection
[kəˈnekʃən]
spoj
energy
[ˈenədʒɪ]
energie
neuron
[ˈnjʊərɒn]
neuron
weigh
[weɪ]
vážit
planner
[ˈplænə]
plánovač; člověk, který plánuje
control
[kənˈtrəʊl]
kontrolovat, ovládat
emotion
[ɪˈməʊʃən]
emoce
2
1
MODULE
Teenage brains
10
9
8
7
6
5
4
3
Science today
Věda dnes
action
[ˈækʃən]
čin
activity
[ækˈtɪvɪtɪ]
aktivita
biological
[ˌbaɪəˈlɒdʒɪkəl]
biologický
concentrate
[ˈkɒnsənˌtreɪt]
soustředit se
consequence
[ˈkɒnsɪkwəns]
následek
develop
[dɪˈveləp]
rozvinout se
healthy
[ˈhelθɪ]
zdravý
less
[les]
méně
need
[niːd]
potřebovat
normal
[ˈnɔːməl]
normální
rhythm
[ˈrɪðəm]
rytmus
weekend
[wiːkend]
víkend
work on
[wɜːkɒn]
pracovat na něčem
meal
[miːl]
jídlo
sofa
[ˈsəʊfə]
pohovka
underground
[ˈʌndəgraʊnd]
metro, podzemka
revise
[rɪˈvaɪz]
opakovat, procvičovat
article
[ˈɑːtɪkəl]
článek
My rights
Moje práva
army
[ˈɑːmɪ]
armáda
cigarette
[ˌsɪgəˈret]
cigareta
election
[ɪˈlekʃən]
volby
CHOICES – ELEMENTARY
| 27
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
national
[ˈnæʃənəl]
národní
pay
[peɪ]
platit
smoke
[sməʊk]
kouřit
vote
[vəʊt]
volit
campaign
[kæmˈpeɪn]
kampaň
parliament
[ˈpɑːləmənt]
parlament
percent
[pə ˈsent]
procentro
representative
[ˌreprɪˈzentətɪv]
zástupce
unfair
[ʌnˈfeə]
nespravedlivý
write
[raɪt]
psát
Modifiers
2
opustit, odejít
1
[liːv]
MODULE
leave
Rozvíjející větné členy
really
[ˈrɪəlɪ]
opravdu
very
[ˈverɪ]
velmi
personality
[ˌpɜːsəˈnælɪtɪ]
charakter
get up
[get ʌp]
vstávat
stand up
[stænd ʌp]
postavit se
right
[raɪt]
právo
Age quiz
5
docela
4
[kwaɪt]
3
quite
Kvíz o věku
go
[gəʊ]
jít, stát se
grey
[greɪ]
šedý
memory
[ˈmemərɪ]
paměť
age
[eɪdʒ]
zestárnout
invent
[ɪˈvent]
vynalézt
assistant
[əˈsɪstənt]
asistent
examine
[ɪgˈzæmɪn]
prohlédout, vyšetřit
Oblečení
[kəʊt]
kabát
dress
[dres]
šaty
jacket
[ˈdʒækɪt]
bunda, sako
10
coat
9
Clothes
8
starobylý, starověký
7
[ˈeɪnʃənt]
6
ancient
28 |
CHOICES – ELEMENTARY
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
jeans
[dʒiːnz]
džíny
jumper
[ˈdʒʌmpə]
svetr
shirt
[ʃɜːt]
košile
shorts
[ʃɔːts]
kraťasy
skirt
[skɜːt]
sukně
top
[tɒp]
vršek
trousers
[ˈtraʊzəz]
kalhoty
T-shirt
[tiː ʃɜːt]
tričko
Popis lidí na fotkách
back
[bæk]
vzadu
front
[frʌnt]
vepředu
left
[left]
vlevo
middle
[ˈmɪdəl]
uprostřed
next to
[nekst tə]
vedle
right
[raɪt]
vpravo
4
3
2
Describing people in photos
MODULE 7 – CINEMA
KINO
10
9
8
7
6
5
Types of film
Filmové žánry
action
[ˈækʃən]
akční
animation
[ˌænɪˈmeɪʃən]
animovaný
comedy
[ˈkɒmɪdɪ]
komedie
documentary
[ˌdɒkjʊmenˈterɪ]
dokument
drama
[ˈdrɑːmə]
drama
fantasy
[ˈfæntəsɪ]
fantasy
film
[fɪlm]
film
romantic comedy
[rəʊˈmæntɪk ˈkɒmɪdɪ]
romantická komedie
science-fiction
[ˈsaɪəns ˈfɪkʃən]
sci-fi
thriller
[ˈθrɪlə]
thriler
western
[ˈwestən]
western
Films
Filmy
acting
[ˈæktɪŋ]
hraní
actor
[ˈæktə]
herec
acrtess
[ˈæktrɪs]
herečka
CHOICES – ELEMENTARY
| 29
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
dialogue
[ˈdaɪəˌlɒg]
dialog
director
[daɪ-]
režisér
exciting
[ɪkˈsaɪtɪŋ]
vzrušující
fantastic
[fænˈtæstɪk]
fantastický
funny
[ˈfʌnɪ]
vtipné, legrační
good
[gʊd]
dobrý
great
[greɪt]
skvělý
photography
[fəˈtɒgrəfɪ]
fotografie
scene
[siːn]
scény
special effects
[ˈspeʃəl ɪˈfekt]
speciální efekty
Film makers
2
úžasné
1
[ˈbrɪljənt]
MODULE
brilliant
Filmoví tvůrci
komunikovat
eccentric
[ɪkˈsentrɪk]
výstřední
film maker
[fɪlm ˈmeɪkə]
filmový tvůrce
meeting
[ˈmiːtɪŋ]
schůzka
original
[əˈrɪdʒɪnəl]
originální
special
[ˈspeʃəl]
speciální
travel
[ˈtrævəl]
cestovat
unicycle
[ˈjuːnɪˌsaɪkəl]
jednokolka
video
[ˈvɪdɪˌəʊ]
video
plan
[plæn]
plán
busy
[ˈbɪzɪ]
zaneprázdněný
camera
[ˈkæmrə]
foťák
personal
[ˈpɜːsənəl]
osobní
critic
[ˈkrɪtɪk]
kritik
nature
[ˈneɪtʃə]
příroda
break
[breɪk]
rozbít
flower
[ˈflaʊə]
kytka
lose
[luːz]
ztratit
rememeber
[rɪˈmembə]
pamatovat si
10
[kəˈmjuːnɪˌkeɪt]
9
communicate
8
úžasný
7
[əˈmeɪzɪŋ]
6
amazing
5
amatér
4
[ˌæməˈtɜː]
3
amateur
30 |
CHOICES – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
Film fans
Filmoví fanoušci
type
[taɪp]
typ
foreign
[ˈfɒrɪn]
zahraniční
popcorn
[ˈpɒpˌkɔːn]
popkorn
big name
[bɪg neɪm]
důležitý člověk
compare
[kəmˈpeə]
srovnat
dinner jacket
[ˈdɪnə ˈdʒækɪt]
smoking
elegant
[ˈelɪgənt]
elegantní
formal
[ˈfɔːməl]
formální
hospital
[ˈhɒspɪtəl]
nemocnice
idependent
[ˌɪndɪˈpendənt]
nezávislý
informal
[ɪnˈfɔːməl]
neformální
intention
[ɪnˈtenʃən]
záměr
magazine
[ˌmægəˈziːn]
časopois
mountain
[ˈmaʊntɪn]
hora
opera house
[ˈəʊpərə həʊz]
opera
practical
[ˈpræktɪkəl]
praktický
prison
[ˈprɪzən]
vězení
rainforest
[ˈreɪnˌfɒrɪst]
deštný prales
red carpet
[red ˈkɑːpɪt]
červený koberec
star
[stɑː]
hvězda
station
[ˈsteɪʃən]
nádraží, zastávka
tiring
[ˈtaɪərɪŋ]
únavný
warm
[wɔːm]
teplý
fan
[fæn]
fanoušek
real
[ˈrɪəl]
opravdový
Adjectives
Přídavná jména
bored
[bɔːd]
znuděný
exciting
[ɪkˈsaɪtɪŋ]
vzrušující
interested
['ɪntərɪstɪd]
zajímající se o
interesting
['ɪntərɪstɪŋ]
zajímavý
tired
[ˈtaɪəd]
unavený
tiring
[ˈtaɪərɪŋ]
únavný
relaxed
[rɪˈlækst]
uvolněný
relaxing
[rɪˈlæksɪŋ]
uklidňující
CHOICES – ELEMENTARY
| 31
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Film crews
Filmové štáby
vybavení
exactly
[ɪgˈzæktlɪ]
přesně
instruction
[ɪnˈstrʌkʃən]
insrukce, návod
lighting
[ˈlaɪtɪŋ]
osvětlení
operator
[ˈɒpəˌreɪtə]
obsluha
physical
[ˈfɪzɪkəl]
fyzický
appearance
[əˈpɪərəns]
vzhled
hairdresser
[ˈheəˌdresə]
holič, kadeřník
hairstyle
[ˈheəˌstaɪl]
účes
match
[mætʃ]
hodit se k
costume
[ˈkɒstjuːm]
kostým
romance
[rəʊˈmæns]
romance
agree
[əˈgriː]
souhlasit
neither
[ˈniːðə]
ani (jeden)
true
[truː]
pravda
idea
[aɪˈdɪə]
nápad
star
[stɑː]
hrát hlavní roli
enter
[ˈentə]
vstoupit
final
[ˈfaɪnəl]
poslední
prize
[praɪz]
cena
closing
[ˈkləʊzɪŋ]
zavírací
look forward to
[lʊk ˈfɔːwəd tə]
těšit se na
begin
[bɪˈgɪn]
začít
end
[end]
skončit
Cereals
JÍDLO A PITÍ
8
MODULE 8 – FOOD AND DRINK
7
[ɪˈkwɪpmənt]
6
equipment
5
rozhodnout se
4
[dɪˈsaɪd]
3
decide
2
štáb
1
[kruː]
MODULE
crew
Oblioviny
chléb
cereal
[ˈsɪərɪəl]
cereálie
rice
[raɪs]
rýže
pasta
[ˈpæstə]
těstoviny
10
[bred]
9
bread
32 |
CHOICES – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE
Dairy
Mléčné výrobky (a vejce)
cheese
[tʃiːz]
sýr
egg
[eg]
vejce
yoghurt
[ˈjɒghɜːt]
jogurt
Nápoje
coffee
[ˈkɒfɪ]
káva
milk
[mɪlk]
mléko
tea
[tiː]
čaj
water
[ˈwɔːtə]
voda
2
1
Drinks
10
9
8
7
6
5
4
3
Fish
Ryby
salmon
[ˈsæmən]
losos
sardine
[sɑːˈdiːn]
sardinka
tuna
[ˈtjuːnə]
tuňák
Fruit
Ovoce
apple
[ˈæpəl]
jablko
banana
[bəˈnɑːnə]
banán
cherry
[ˈtʃerɪ]
třešeň
kiwi
[ˈkiːwiː]
kiwi
lemon
[ˈlemən]
citron
melon
[ˈmelən]
meloun
orange
[ˈɒrɪndʒ]
pomeranč
pear
[peə]
hruška
strawberry
[strɔːbrɪ]
jahoda
tomato
[təˈmɑːtəʊ]
rajče
Meat
Maso
beef
[biːf]
hovězí maso
chicken
[ˈtʃɪkɪn]
kuřecí maso
lamb
[læm]
jehněčí maso
pork
[pɔːk]
vepřové maso
CHOICES – ELEMENTARY
| 33
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Snacks
Svačinky
sušenka
cake
[keɪk]
dort
chocolate
['tʃɒklət]
čokoláda
crisp
[krɪsp]
lupínek
fruit
[fruːt]
ovoce
nuts
[nʌts]
oříšky
sweet
[swiːt]
sladkost
Vegetables
1
[ˈbɪskɪt]
MODULE
biscuit
Zelenina
broccoli
[ˈbrɒkəlɪ]
brokolice
cabbage
[ˈkæbɪdʒ]
zelí
carrot
[ˈkærət]
mrkev
cucumber
[ˈkjuːˌkʌmbə]
okurka
lettuce
[ˈletɪs]
salát
mushroom
[mʌʃrʊm]
houba
onion
[ˈʌnjən]
cibule
potato
[pəˈteɪtəʊ]
brambora
4
fazole
3
[biːns]
2
beans
5
Eating in the future
Jídlo v budoucnosti
hranolka
culture
[ˈkʌltʃə]
kultura
disappear
[ˌdɪsəˈpɪə]
zmizet
dish
[dɪʃ]
jídlo (pokrm)
fast food
[fɑːst fuːd]
rychlé občerstvení
fresh
[freʃ]
čerstvý
future
[ˈfjuːtʃə]
budoucnost
habit
[ˈhæbɪt]
zvyk
little
[ˈlɪtəl]
malý
mineral
[ˈmɪnrəl]
minerální
quick
[kwɪk]
rychlý
salad
[ˈsæləd]
salát
sandwich
[sændwɪtʃ]
sendvič
10
[tʃɪp]
9
chip
8
okolo
7
[əˈraʊnd]
6
around
34 |
CHOICES – ELEMENTARY
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
sushi
['suːʃɪ]
sushi
vegetarian
[ˌvedʒɪˈteərɪən]
vegetarián
vitamin
[ˈvaɪtamin]
vitamín
become
[bɪˈkʌm]
stát se
unhealthy
[ʌnˈhelθɪ]
nezdravý
ethnic
[ˈeθnɪk]
etnický
overweight
[ˈəʊvəweɪt]
obézní
chef
[ʃef]
šéfkuchař
adventure
[ədˈventʃə]
dobrodružství
fall in love
[fɔːl ɪn lʌv]
zamilovat se
scientist
[ˈsaɪəntɪst]
vědec
continent
[ˈkɒntɪnənt]
kontinent
Food from the sky
Jídlo z nebe
bee
[biː]
včela
carbon dioxide
[ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd]
oxid uhličitý
chemical
[ˈkemɪkəl]
chemikálie
climate
[ˈklaɪmɪt]
klima
create
[kriːˈeɪt]
stvořit, vytvořit
factory
[ˈfæktərɪ]
továrna
female
[ˈfiːmeɪl]
ženský
gas
[gæs]
plyn
grow
[grəʊ]
pěstovat, růst
hen
[hen]
slepice
honey
[ˈhʌnɪ]
med
insect
[ˈɪnsekt]
hmyz
omelette
[ˈɒmlɪt]
omeleta
organic
[ɔːˈgænɪk]
organický, bio
owner
[ˈəʊnə]
vlastník
the planet
[ðɪ ˈplænɪt]
planeta
roof
[ruːf]
střecha
supermarket
[ˈsuːpəˌmɑːkɪt]
supermarket
sweet
[swiːt]
sladký
synthetic
[sɪnˈθetɪk]
syntetický
urban
[ˈɜːbən]
městský
CHOICES – ELEMENTARY
| 35
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[ˈvɪzɪt]
navštívit
webcam
[ˈwebˌkæm]
webová kamera
flat
[flæt]
plochý
Nutrition
Výživa
[ˈkʊkˌbʊk]
kuchařka
hungry
[ˈhʌŋgrɪ]
hladový
regularly
[ˈregjʊləlɪ]
pravidelně
tip
[tɪp]
tip
ZEMĚ
[ˈsentə]
centrum
east
[iːst]
východ
north
[nɔːθ]
sever
south
[saʊθ]
jih
west
[west]
západ
beach
[biːtʃ]
pláž
forest
[ˈfɒrɪst]
les
lake
[leɪk]
jezero
lovely
[ˈlʌvlɪ]
milý, pěkný
mountain
[ˈmaʊntɪn]
hora
national park
[ˈnæʃənəl pɑːk]
národní park
Seasons
6
centre
5
obyvatelstvo
4
[ˌpɒpjʊˈleɪʃən]
3
population
2
MODULE 9 – COUNTRIES
1
cookbook
MODULE
visit
Roční období
podzim
spring
[sprɪŋ]
jaro
summer
[ˈsʌmə]
léto
winter
[ˈraɪtə]
zima
Weather
8
[ˈɔːtəm]
7
autumn
Počasí
zataženo
cold
[kəʊld]
zima
dry
[draɪ]
sucho
foggy
[ˈfɒgɪ]
mlhavo
10
[ˈklaʊdɪ]
9
cloudy
36 |
CHOICES – ELEMENTARY
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
hot
[hɒt]
horko
icy
[ˈaɪsɪ]
ledově chladný
rainy
[ˈreɪnɪ]
deštivý
snowy
[ˈsnəʊɪ]
zasněžený
sunny
[ˈsʌnɪ]
slunečný
windy
[ˈwɪndɪ]
větrno
Abroad
Zahraničí
actually
[ˈæktʃʊəlɪ]
vlastně
around
[əˈraʊnd]
okolo, kolem
beginning
[bɪˈgɪnɪŋ]
začátek
essay
[e'seɪ]
esej
feel
[fiːl]
cítit
horrible
[ˈhɒrəbəl]
strašný
joke
[dʒəʊk]
vtip
maths
[mæθs]
matematika
opinion
[əˈpɪnjən]
názor
philosophy
[fɪˈlɒsəfɪ]
filosofie
politics
[ˈpɒlɪtɪks]
politika
serious
[ˈsɪərɪəs]
vážný
subject
['sʌbbdʒɪkt]
předmět
topic
[ˈtɒpɪk]
téma
specific
[spɪˈsɪfɪk]
specifický, konkrétní
unique
[juːˈniːk]
unikátní
Asking about places
Jak se dostat na určité místo
disco
[ˈdɪskəʊ]
disko
bookshop
[ˈbʊkˌʃɒp]
knihkupectví
library
[ˈlaɪbrərɪ]
knihovna
gym
[dʒɪm]
tělocvična
lab
[læb]
laboratoř
drama
[ˈdrɑːmə]
drama, dramatický, divadelní
spend
[spend]
utratit
understand
[ˌʌndəˈstænd]
rozumět
CHOICES – ELEMENTARY
| 37
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Costa Rica
Costa Rica
[kəˈrɪbɪən]
karibský
crocodile
[ˈkrɒkəˌdaɪl]
krokodýl
eco-tourism
[ɪˈkɒˈtʊərɪzəm]
ekoturisitika
elephant
[ˈelɪfənt]
slon
feature
[ˈfiːtʃə]
znak, rys, prvek
giraffe
[dʒɪˈræf]
žirafa
green
[griːn]
ekologický
hiking
[haɪkɪŋ]
turistika
lion
[ˈlaɪən]
lev
monkey
[ˈmʌŋkɪ]
opice
Pacific
[pəˈsɪfɪk]
Pacifik (Tichý oceán)
rent
[rent]
pronajmout si
river
[ˈrɪvə]
řeka
sloth
[sləʊθ]
lenochod
tourist
[ˈtʊərɪst]
turista
turtle
[ˈtɜːtəl]
želva
volcano
[vɒlˈkeɪnəʊ]
sopka
white-water rafting
[waɪtˈwɔːtə ra:ftiŋ]
raftování na divoké vodě
tourism
[ˈtʊərɪzəm]
turismus
activity
[ækˈtɪvɪtɪ]
aktivita
weather
[ˈweðə]
počasí
Cesta po Evropě
guide
[gaɪd]
průvodce
lost
[lɒst]
ztratit
mention
[ˈmenʃən]
zmínit
menu
[ˈmenjuː]
menu
say
[seɪ]
říkat
sign
[saɪn]
cedule
strange
[streɪndʒ]
zvláštní
useful
[ˈjuːsfʊl]
užitečný
10
skupina
9
[gruːp]
8
group
7
European tour
6
Caribbean
5
úžasný, dechberoucí
4
[əˈmeɪzɪŋ]
3
amazing
2
centrální
1
[ˈsentrəl]
MODULE
central
38 |
CHOICES – ELEMENTARY
passport
[ˈpɑːspɔːt]
pas
anniversary
[ˌænɪˈvɜːsərɪ]
výročí
lucky
[ˈlʌkɪ]
šťastný
smile
[smaɪl]
úsměv
bar
[bɑː]
bar
go out
[gəʊ əʊt]
chodit s někým, randit
explore
[ɪkˈsplɔː]
prozkoumat, objevovat
arrange
[əˈreɪndʒ]
zorganizovat
parrot
[ˈpærət]
papoušek
route
[ruːt]
cesta
cross
[krɒs]
přejít
along
[əˈlɒŋ]
podél, po
past
[pɑːst]
kolem
in front of
[ɪn frʌnt əv]
před
turn
[tɜːn]
otočit se, zabočit
building
[ˈbɪldɪŋ]
budova
show
[ʃəʊ]
ukázat
tango
[ˈtæŋgəʊ]
tango
description
[dɪˈskrɪpʃən]
popis
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 10 – GADGETS
TECHNICKÉ VYMOŽENOSTI
7
6
Computers
Počítače
desktop
[ˈdeskˌtɒp]
stolní počítač
laptop
[ˈlæpˌtɒp]
notebuk
net book
[net bʊk]
netbuk
tablet
[ˈtæblɪt]
tablet
10
9
8
Gadgets
Přístroje
digital camera
[ˈdɪdʒɪtəl ˈkæmrə]
digitální foťák
DVD player
[ˈdiːˈviː'diː]
DVD přehrávač
Sat Nav
[sæt næv]
satelitní navigace
phone
[fəʊn]
telefon
USB flash drive
[flæʃ draɪv]
fleška
video camera
[ˈvɪdɪˌəʊ ˈkæmrə]
videokamera
video game console
[ˈvɪdɪˌəʊ geɪm kənˈsəʊl]
hrací konzole na videohry
CHOICES – ELEMENTARY
| 39
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Online
Online
zkontrolovat emaily
download
[ˈdaʊnˌləʊd]
stáhnout
go online
[gəʊ ˈɔːnˈlaɪn]
jít na internet
message
[ˈmesɪdʒ]
zpráva
play
[pleɪ]
hrát
program
[ˈprəʊgræm]
program
send
[send]
poslat
upload
[ˈʌpˌləʊd]
nahrát
Gadget zóna
vana
comment
[ˈkɒment]
poznámka
creative
[kriːˈeɪtɪv]
kreativní
hammock
[ˈhæmək]
houpací síť
influence
[ˈɪnflʊəns]
vliv
map
[mæp]
mapa
pocket
[ˈpɒkɪt]
kapsa
problem
[ˈprɒbləm]
problém
sandal
[ˈsændəl]
sandál
screen
[skriːn]
obrazovka
unnecessary
[ˈʌnˈnesɪsərɪ]
nadbytečný
wrong
[rɒŋ]
špatný
old
[əʊld]
starý
surf
[sɜːf]
surfovat
Technology
7
[bɑːθ]
6
bath
5
pokyny, instrukce
4
[daɪ'rekʃən]
3
directions
2
Gadget zone
1
[tʃek ˈiːmeɪl]
MODULE
check email
Technologie
expert
[ˈekspɜːt]
odborník
late
[leɪt]
pozdě
nervous
[ˈnɜːvəs]
nervózní
nowadays
[ˈnaʊəˌdeɪz]
v dnešní době
psychologist
[saɪˈkɒlədʒɪst]
psycholog
tunnel
[ˈtʌnəl]
tunel
10
spojení
9
[kəˈnekʃən]
8
connection
40 |
CHOICES – ELEMENTARY
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
use
[ˈjuːs]
použití
laboratory
[ˈlæbrəˌtɔːrɪ]
laboratoř
secretary
[ˈsekrətrɪ]
sekretářka
Pet Gadgets
Vymoženosti pro domácí zvířata
design
[dɪˈzaɪn]
navrhnout
inventor
[ɪnˈventə]
vynálezce
life jacket
[laɪf ˈdʒækɪt]
záchranná vesta
sunglasses
[ˈsʌnˌglɑːsɪz]
sluneční brýle
test
[test]
testovat
abroad
[əˈbrɔːd]
zahraničí
battery
[ˈbætərɪ]
baterie
design
[dɪˈzaɪn]
design
GPS
[dʒiː piː es]
GPS
life
[laɪf]
život, životnost
long
[lɒŋ]
dlouhý
memory
[ˈmemərɪ]
paměť
navigation
[ˌnævɪˈgeɪʃən]
navigace
system
[ˈsɪstəm]
systém
touch screen
[tʌtʃ skriːn]
dotyková obrazovka
unhappy
[ʌnˈhæpɪ]
nešťastný
NÁVAZNOST UČEBNIC NAKLADATELSTVÍ PEARSON
New Challenges / Učebnice pro nižší
Choices / Kurz pro střední školy
ročníky víceletých gymnázií a základní školy
se zaměřením na výuku jazyků
a gymnázia, vhodná pro třídy se
studenty s různou úrovní znalostí
Longman – Maturita Activator,
Exam Accelerator / Roční intenzivní kurz
přípravy na Maturitu
My Grammar Lab / Unikátní materiál
pro výuku gramatiky – spojení knihy, on-line cvičení
a mobilní aplikace
V našem portfoliu naleznete kompletní nabídku materiálů
pro výuku angličtiny nejen z vydavatelství Pearson
ale i od ostatních velkých světových ELT vydavatelství,
a to současně se zjednodušenou četbou Penguin Readers.
www.venturesbooks.cz
www.bookmall.cz
Kontakty:
e-mail: [email protected]
tel.: 266 712 414, fax: 220 801 498
Download

choices – elementary