English for work, socializing & travel
Elementary
Anglicko-český slovníček
Bohemian Ventures
výhradní distributor vydavatelství Pearson
pro Českou a Slovenskou republiku
OBSAH
UNIT 1 – ARRIVALS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
UNIT 2 – GETTING TOGETHER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
UNIT 3 – A DREAM JOB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
UNIT 4 – WE'RE ALL DIFFERENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
UNIT 5 – TIME OF YOUR LIFE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
UNIT 6 – YOU ARE HERE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
UNIT 7 – BUYING AND SELLING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
UNIT 8 – A QUESTION OF SURVIVAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
UNIT 9 – FAVOURITE PLACES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
UNIT 10 – FINDING SOLUTIONS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
UNIT 11 – TURNING POINTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
UNIT 12 – GETTING AWAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
UNIT 13 – MONEY MATTERS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
UNIT 14 – TEAMWORK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
UNIT 15 – WHAT AN EXPERIENCE! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37
UNIT 16 – TAKE A BREAK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39
VÝSLOVNOST
Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [sʌn], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více:
teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou.
Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti:
b
d
f
g
h
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
s
ʃ
block
end
friend
grey
hat
music
camel
camel
camel
end
penguin
trip
friend
sunny
shock
Použité zkratky:
n
adj
v
adv
prep
det
pl.
C
UC
T
I
[blɒk]
[end]
[frend]
[greɪ]
[hæt]
[ˈmju:zɪk]
[ˈkæmәl]
[ˈkæmәl]
[ˈkæmәl]
[end]
[ˈpeŋgwɪn]
[trɪp]
[frend]
[ˈsʌni]
[ʃɒk]
noun
adjective
verb
adverb
preposition
determiner
plural
countable
uncountable
transitive
intransitive
t
tʃ
θ
ð
v
w
z
ʒ
dʒ
ʌ
ɑ:
æ
e
ə
з:
trek
adventure
death
rather
love
widow
zoo
casualty
sledge
sunny
disaster
sad
end
about
work
[trek]
[әdˈventʃә]
[deθ]
[ˈrɑ:ðә]
[lʌv]
[ˈwɪdәʊ]
[zu:]
[ˈkæʒuәlti]
[sledʒ]
[ˈsʌni]
[dɪˈzɑ:stә]
[sæd]
[end]
[əˈbaʊt]
[ˈwз:k]
ɪ
i:
ɒ
ɔ:
ʊ
u:
aɪ
aʊ
eɪ
əʊ
ɔɪ
eə
ɪə
ʊə
living
team
rock
fall
put
loop
tribe
round
brave
go
coin
despair
here
pure
[ˈlɪvɪŋ]
[ti:m],
[rɒk]
[ˈfɔ:l]
[pʊt]
[lu:p]
[traɪb]
[raʊnd]
[breɪv]
[gəʊ]
[kɔɪn]
[dɪˈspeә]
[hɪə]
[pʊə]
podstatné jméno
přídavné jméno
sloveso
příslovce
předložka
determinátor, určuje podstatné jméno
množné číslo
počitatelné
nepočitatelné
tranzitivní slovesa, která se vždy pojí s předmětem
netranzitivní slovesa, která se nikdy nepojí s předmětem
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 1
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
UNIT 1A ARRIVALS – PRESENT SIMPLE BE
actress
n, C
[æktrɪs]
herečka
Keira Knightley is a famous actress.
bodyguard
n, C
[bɒdɪgɑːd]
osobní strážce
Celebrities often have bodyguards.
buy
v, T
[baɪ]
koupit
I buy clothes once a month.
clothes
n, pl.
[kləʊð]
oblečení
I like your clothes!
designer
n, C
[dɪ'zaɪnə]
návrhář, -ka
Do you know a good web designer?
event
n, C
[ɪ'vent]
událost
Carla, this is our event manager.
fashion label
n, C
[fæʃən leɪbəl]
módní značka
I usually buy only one or two fashion
labels.
fashion show
n, C
[fæʃən ʃəʊ]
módní přehlídka This fashion show is a great success.
hairdresser
n, C
[heədresə]
kadeřník, -ice
I need to go to the hairdresser's.
headquarters
n, pl.
[hedkwɔːtəz]
centrála
Our headquarters are in Brno.
I'm really interested in football.
I work for an international company.
journalist
n, C
[dʒɜːnəlɪst]
novinář, -ka
My brother is a journalist, he writes
for the Times.
make-up artist
n, C
[meɪkʌp ɑːtɪst]
maskér, -ka
Lisa wants to be a make-up artist.
model
n, C
[mɒdəl]
model, -ka
Models start to work very young.
photographer
n, C
[fə'tɒgrəfə]
fotograf, -ka
It is my dream to be a professional
photographer.
reporter
n, C
[rɪ'pɔːtə]
reportér, -ka
Her job as a reporter is sometimes
very stressful.
shop assistant
n, C
[ʃɒp ə'sɪstənt]
prodavač, -ka
In his summer job, he worked
as a shop assistant.
spend
v, T
[spend]
strávit (čas)
My daughter always spends an hour
in the bathroom.
surfing
n, UC
[sɜːfɪŋ]
surfování
Surfing can be dangerous.
watch
v, I or T [wɒtʃ]
dívat se
Jack is watching football on TV.
wear
v, T
[weər]
nosit (oblečení)
What are you going to wear
for the party?
Australia
n, UC
[ɒs'treɪlɪə]
Austrálie
Brazil
n, UC
[brə'zɪl]
Brazílie
Britain
n, UC
[brɪtən]
Británie
Canada
n, UC
[kænədə]
Kanada
China
n, UC
[tʃaɪnə]
Čína
England
n, UC
[ɪŋglənd]
Anglie
France
n, UC
[frɑːnts]
Francie
Germany
n, UC
[dʒɜːmənɪ]
Německo
Ireland
n, UC
[aɪələnd]
Irsko
Italy
n, UC
[ɪtəlɪ]
Itálie
Japan
n, UC
[dʒə'pæn]
Japonsko
16
mezinárodní
15
[ɪntə'næʃənəl]
14
adj
13
international
12
I saw an interesting film yesterday.
11
zajímavý
10
[ɪntərestɪŋ]
9
adj
8
interesting
7
[ɪntərestɪd]
6
adj
zajímat se
o něco
5
be interested in
sth.
4
Who's your favourite actor?
3
herec
2
[æktə]
1
n, C
UNIT
actor
2 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
Mexico
n, UC
[meksɪkəʊ]
Mexiko
Poland
n, UC
[pəʊlənd]
Polsko
Qatar
n, UC
[kʌtɑː]
Katar
Russia
n, UC
[rʌʃə]
Rusko
Spain
n, UC
[speɪn]
Španělsko
Turkey
n, UC
[tɜːkɪ]
Turecko
the UK (United
Kingdom)
n, UC
[ðə'juː keɪ]
Spojené
království
the USA (United
States of
n, UC
America)
[ðə'juː es eɪ]
Spojené státy
americké
Excuse me.
[ɪkskjuːz mɪ]
Promiňte.
Excuse me, can I borrow your pen?
How about you?
[haʊ ə'baʊt jə]
A co ty/Vy?
I like pop music. How about you?
My name is...
[mə 'neɪm ɪz]
Jmenuji se...
My name is John Edwards.
Pleased/Nice to
meet you.
[pliːzd/naɪs tə
miːt jə]
Těší mě.
My name is John Edwards.
– Nice to meet you, John.
What's your job?
[wɒts jə dʒɒb]
Co děláte?
I'm a hairdresser. And what's your
job?
n, C
[ɑːnt]
teta
When I was a child, I often spent
holidays at my aunt's.
boss
n, C
[bɒs]
šéf
I hate my boss!
Customs
n, pl.
[kʌstəmz]
celnice
I never have any problems
at the Customs.
destination
n, C
[destɪ'neɪʃən]
cíl cesty
Greece and Croatia are our most
popular destinations.
fill in
v
[fɪl ɪn]
vyplnit
Can you fill in the landing card,
please?
first name/
forename
n, C
[fɜːst neɪm/
fɔːneɪm]
křestní jméno
My first name's Steven.
health
n, UC
[helθ]
zdraví
I'm in good health.
job/occupation
n, C
[dʒɒb/
ɒkjʊ'peɪʃən]
povolání
I'm looking for a new job.
married
adj
[mærɪd]
ženatý, vdaná
Are you married?
neighbour
n, C
[neɪbə]
soused, -ka
We have nice neighbours, we often
have a barbecue.
religious
adj
[rɪlɪdʒəs]
věřící
Czech people aren't very religious.
salary
n, C
[sælərɪ]
plat
I have changed my job and I have
a better salary now.
signature
n, C
[sɪgnɪtʃə]
podpis
Your signature, please!
spell
v, I or T [spel]
hláskovat
How do you spell your name?
strange
adj
[streɪndʒ]
divný
Look at the woman. She looks
strange.
surname
n, C
[sɜːneɪm]
příjmení
Can you repeat your surname,
please?
16
15
14
13
12
11
10
7
aunt
8
Unit 1B Arrivals – Personal information
9
6
5
4
3
2
1
UNIT
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 3
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
učitel, -ka
Our teacher's Canadian.
uncle
n, C
[ʌŋkl ]̩
strýc
My uncle is a very successful
businessman.
visitor
n, C
[vɪzɪtə]
návštěvník
Visitors to the UK must go through
passport control.
be worried
adj
[wʌrɪd]
mít starosti
I'm worried about Robert, he doesn't
look good.
.
n, C
[dɒt]
tečka
[email protected]
@
n, UC
[ət]
zavináč
[email protected]
zero
n
[zɪərəʊ]
nula
one
det
[wʌn]
jeden
two
det
[tuː]
dva
three
det
[θriː]
tři
four
det
[fɔː]
čtyři
five
det
[faɪv]
pět
six
det
[sɪks]
šest
seven
det
[sevən]
sedm
eight
det
[eɪt]
osm
nine
det
[naɪn]
devět
ten
det
[ten]
deset
by the way
[baɪ ðə weɪ]
mimochodem
By the way, have you got the
documents?
How old are
you?
[haʊ əld ə juː]
Kolik Vám je
let?
How old are you? – I'm thirty-seven.
travel on
business
[trævəl ɒn
bɪznɪs]
pracovně
cestovat
How often do you travel on business?
2
[tiːtʃə]
1
n, C
UNIT
teacher
3
4
5
6
7
8
9
v, T
[bɒrəʊ]
půjčit si
Can I borrow your programme?
car park
n, C
[kɑː pɑːk]
parkoviště
The car park is on the right,
next to the hotel.
heavy
adj
[hevɪ]
těžký
This suitcase is so heavy,
can you help me?
pick up
v
[pɪk ʌp]
vyzvednout
I'll pick you up at the airport.
show
v, T
[ʃəʊ]
ukázat
Could you show me your passport,
please?
suitcase
n, C
[sjuːtkeɪs]
kufr
Let me help you with the suitcase.
use
v, T
[juːz]
použít
Could I use your mobile for a minute?
window
n, C
[wɪndəʊ]
okno
Can you open the window, please?
It's so hot in here.
Come this way.
[kʌm ðɪs weɪ]
Pojďte tudy.
Come this way, Ms Simpson,
I'll show you your room.
take a taxi
[teɪk ə 'tæksɪ]
vzít si taxi
I took a taxi from the airport.
16
borrow
15
I usually go shopping at the airport
when I'm waiting for my plane.
14
letiště
13
[eəpɔːt]
12
n, C
11
airport
10
Unit 1C Arrivals – Requesting
4 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
business card
n, C
[bɪznɪs kɑːd]
vizitka
Here's my business card.
cafeteria
n, C
[kæfə'tɪərɪə]
kavárna
The school cafeteria serves some
very good meals.
drop
v, T
[drɒp]
upustit
...and I dropped my coffee on my
laptop!
flat
adj
[flæt]
vybitý
My laptop battery is flat.
success
n, UC
[sək'ses]
úspěch
Success of a team depends
on the manager.
[də 'bɪznɪs wɪð]
obchodovat
s někým
A lot of foreign investors do business
with Tom's company.
do business with
sb.
3
2
1
UNIT
Unit 1D Arrivals – From start to finish
9
8
7
6
5
4
UNIT 2A GETTING TOGETHER – PRESENT SIMPLE 1
anniversary
n, C
[ænɪ'vɜːsərɪ]
výročí
Our wedding anniversary
is on 20th June.
bad
adj
[bæd]
špatný
There's a bad connection,
can you hear me?
birthday
n, C
[bɜːθdeɪ]
narozeniny
When is your birthday?
black
adj
[blæk]
černý
I have got a big black dog.
book
v, I or T [bʊk]
zarezervovat
I booked a table at the restaurant
for 8 o'clock.
boring
adj
[bɔːrɪŋ]
nudný
The presentation yesterday was
so boring, I wanted to sleep!
busy
adj
[bɪzɪ]
vytížený
I'm very busy right now, can you
call back later?
celebration
n, C or
UC
[selɪ'breɪʃən]
oslava
The celebration was very nice,
we left at midnight.
chat
v, I
[tʃæt]
popovídat si
I just want to chat for a minute.
[tʃaɪld]
dítě
How many children do you have?
v, T
[kliːn]
uklidit
I need to clean my flat at the weekend.
college reunion
n, C or
UC
[kɒlɪdʒ
riː'juːnɪən]
sraz absolventů
There were about 15 people
at our last college reunion.
decorate
v, T
[dekəreɪt]
vyzdobit
I always decorate the house
at Christmas.
12
depend on sth.
v, T
[dɪ'pend ɒn]
záviset
na něčem
Our holiday plans depend on the
weather. If it snows, we will go skiing.
dinner
n, C or
UC
[dɪnə]
večeře
I have business dinners about
two times a week.
dragon
n, C
[drægən]
drak
Dragon is my son's favourite fairy-tale
animal.
drink
v, I or T [drɪŋk]
pít
What do you want to drink?
eat
v, I or T [iːt]
jíst
I'm sorry, but I don't eat meat.
envelope
n, C
[envələʊp]
obálka
I put the letter into an envelope and
sent it.
feel
v, T
[fiːl]
cítit (se)
I feel happy when I'm with my family.
get together
v, I
[get təgeðə]
sejít se
How often do you get together
with your friends from school?
16
15
14
11
clean
13
10
child, pl. children n, C
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 5
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
v
[get ʌp]
vstát
I never get up before 8 at the
weekend.
grandchild, pl.
grandchildren
n, pl.
[grændtʃaɪld]
vnouče
Carla's got eight grandchildren,
it's really noisy when they're all
in the house.
holiday
n, C
[hɒlɪdeɪ]
státní svátek
Do you ever go to work on a holiday?
invite
v, T
[ɪn'vaɪt]
pozvat
Tom invited a few friends for a party
on Friday.
last
v, I
[lɑːst]
trvat
My presentation will last for about
an hour.
lucky
adj
[lʌkɪ]
šťastný
Seven is my lucky number.
miss
v, T
[mɪs]
postrádat
I miss my last job.
n
[njuː jɪə]
Nový rok
How do you celebrate New Year
in your country?
3
New Year
prepare
v, I or T [prɪ'peə]
připravit (se)
I need to prepare the report for
tomorrow.
4
receive
v, T
[rɪ'siːv]
dostat
I usually receive thirty e-mails a day.
red
adj
[red]
červený
Our company cars are always red.
relative
n, C
[relətɪv]
příbuzný, -á
I like visiting my relatives
at the weekend.
send
v, T
[send]
poslat
Did you remember to send a card
to Jonathan?
sit
v, I
[sɪt]
sedět
All employees sit in an open office
all day.
smile
v, I
[smaɪl]
usmívat se
Don't be so sad, smile at me.
special occasion n, C
[speʃəl ə'keɪʒən]
zvláštní
příležitost
I always wear nice clothes on special
occasions.
street
performance
n, C
[striːt
pə'fɔːmənts]
pouliční
představení
There are interesting street
performances when we celebrate
the carnival.
take place
v, I
[teɪk pleɪs]
konat se
The festival takes place in July.
temple
n, C
[templ ]̩
chrám
How often do you go to the temple?
terrible
adj
[terəbl ]̩
hrozný
The food is terrible! I can't eat
anything.
tip
n, C
[tɪp]
spropitné
Do you give a tip in a restaurant
in your country? How much?
wedding
reception
n, C
[wedɪŋ
rɪ'sepʃən]
svatební hostina
There were 100 people at the wedding
reception and I didn't know anybody!
white
adj
[waɪt]
bílý
Will you wear a white dress
for your wedding?
wife, pl. wives
n, C
[waɪf]
manželka
I met my wife at a party ten years ago.
14
wrap
v, T
[ræp]
zabalit
I'm not very good at wrapping
presents, they always do it for me
in the shop.
15
all the time
[ɔːl ðə taɪm]
pořád, celou
dobu
He talked about his work all the time,
he didn't stop for a minute!
do a lot of
shopping
[də ə lɒt əv
'ʃɒpɪŋ]
hodně
nakupovat
My sister does a lot of shopping
before every family dinner.
UNIT
get up
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
6 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
arrive
v, I
[ə'raɪv]
přijet, přijít
What time did you arrive home
yesterday?
colleague
n, C
[kɒliːg]
kolega, -yně
Do you go to pub with your
colleagues?
discuss sth.
v, T
[dɪs'kʌs]
diskutovat
o něčem
We need to discuss some problems.
dress
v, I or T [dres]
obléci se
Do you dress formally or informally
in your company?
enjoy yourself
v
bavit se
Are you enjoying yourself?
adj
[ɪk'spentsɪv]
drahý
family
n, C
[fæməlɪ]
rodina
Does all your family live near you?
fast
adj
[fɑːst]
rychlý
Don't drive so fast!
go out
v
[gəʊ aʊt]
jít se bavit
I go out only on Friday or Saturday
night.
look
v, I
[lʊk]
podívat se
Look out of the window! It's snowing.
meeting
n, C
[miːtɪŋ]
schůzka
Business meetings can last for hours.
passenger
n, C
[pæsəndʒə]
cestující
We ask passengers not to smoke
on board.
phone call
n, C
[fəʊn kɔːl]
telefonní hovor
Excuse me, I have to make a phone
call.
return journey
n, C
[rɪ'tɜːn dʒɜːnɪ]
zpáteční cesta
The return journey lasts two hours.
scenery
n, UC
[siːnərɪ]
scenérie
The scenery around the lake
is beautiful.
slow
adj
[sləʊ]
pomalý
I never travel by train, it's too slow.
socialize
v, I
[səʊʃəlaɪz]
chodit
do společnosti
I try to socialize with my business
partners.
spend
v, T
[spend]
utratit (peníze)
Peter spends a lot of money on
travelling.
staff
n, UC
[stɑːf]
zaměstnanci
We have a staff party before
Christmas every year.
train
n, C
[treɪn]
vlak
Do you go to work by train?
walk
v, I or T [wɔːk]
procházet se
I like walking in the mountains.
work
n, UC
[wɜːk]
práce
I usually go straight home after work.
answer/pick up
the phone
[ɑːntsə/pɪk ʌp
ðə fəʊn]
zvednout telefon
Could you answer the phone for me,
please?
go by car/bus
[gəʊ baɪ'kɑː/
bʌs]
jet autem/
autobusem
I'd like to go on holiday by car,
but it's expensive.
go on foot
[gəʊ ən'fʊt]
jít pěšky
When it's sunny, I go to work on foot.
go to bed
[gəʊ tə'bed]
jít spát
I often go to bed after midnight and
then I can't get up the next day.
have fun
[həv'fʌn]
bavit se
Look at the children, they're having
fun.
stay at home
[steɪ ət'həʊm]
zůstat doma
I'm tired, I want to stay at home
tonight.
16
15
14
13
12
11
8
7
6
5
4
3
expensive
The shirt is too expensive,
I can't buy it.
9
[ɪn'dʒɔɪ jə'self]
10
2
1
UNIT
Unit 2B Getting together – Present simple: questions
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 7
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Unit 2C Getting together – Showing interest
[kɑːsl ]̩
hrad
I visited a nice castle at the weekend.
foreign
adj
[fɒrən]
zahraniční, cizí
What foreign languages do you
speak?
holiday
n, C or
UC
[hɒlɪdeɪ]
dovolená,
prázdniny
Where are you going for your holiday?
lunch break
n, C
[lʌntʃ breɪk]
polední pauza
I have half an hour lunch break.
meet sb.
v, I or T [miːt]
potkat, seznámit
Where did you meet your husband?
se s někým
read
v, I or T [riːd]
číst
What papers do you read?
– The Times.
really
adv
[rɪəlɪ]
opravdu
I saw Julia Roberts in the morning! –
Really?
seat
n, C
[siːt]
sedadlo
Is this seat free?
Go ahead.
[gəʊ ə'hed]
Klidně.
Can I close the window?
– Sure, go ahead.
go swimming
[gəʊ swɪmɪŋ]
jít plavat
Where do you go swimming?
surf the Internet
[sɜːf ðɪ'ɪntənet]
surfovat
po internetu
At work I surf the Internet a lot.
6
n, C
5
castle
4
I'd like to go abroad for my holiday this
summer.
3
v/do zahraničí
2
[ə'brɔːd]
1
adv
UNIT
abroad
7
Unit 2D Getting together – Are you a people person?
souhlasit
I agree with Martin.
adv
[ə'ləʊn]
sám, sama
Sometimes I like being alone.
disagree
v, I
[dɪsə'griː]
nesouhlasit
I disagree, I'm afraid.
great
adj
[greɪt]
skvělý
It's great to hear from you.
hide
v, I
[haɪd]
schovat se
Quick, hide behind me.
adj
[ɪm'pɔːtənt]
důležitý
In my line of business it's important
to speak foreign languages.
leave
v, I or T [liːv]
odejít
Excuse me, I have to leave early
today.
private
adj
[praɪvət]
soukromý
This is my private e-mail address.
shopping centre
n, C
[ʃɒpɪŋ sentə]
nákupní
centrum
I hate going to shopping centres!
time off
n, UC
[taɪm əf]
volný čas
How do you spend your time off?
[get tə nəʊ]
poznat někoho
When I go abroad, I always get
to know new people.
get to know sb.
14
important
13
koníček
12
[hɒbɪ]
11
n, C
10
hobby
I have many hobbies like swimming
or reading.
9
v, I or T [ə'griː]
alone
8
agree
15
16
8 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
accountant
n, C
[ə'kaʊntənt]
účetní
I think accountants' work is very boring.
air traffic
controller
n, C
[eə træfɪk
kən'trəʊlə]
letový dispečer
Air traffic controllers have an
extremely difficult job.
angry
adj
[æŋgrɪ]
naštvaný
Do you often get angry?
bookshelf, pl.
bookshelves
n, C
[bʊkʃelf]
police na knihy
The book is on the bookshelf,
on the left.
briefcase
n, C
[briːfkeɪs]
kufr
The documents are in my briefcase.
dangerous
adj
[deɪndʒərəs]
nebezpečný
Don't go there alone, it's dangerous.
dark
adj
[dɑːk]
temný
It was still dark when I woke up.
desk
n, C
[desk]
pracovní stůl
I share my desk with a colleague.
fly
v, I or T [flaɪ]
létat
My boss often flies to the USA.
hand
n, C
[hænd]
ruka
Do a lot of people work with their
hands in your country?
head teacher
n, C
[hed tiːtʃə]
ředitel, -ka školy
Can I speak to the head teacher,
please?
know
v, I or T [nəʊ]
vědět
Maria, do you know Carlos?
late
adv
[leɪt]
pozdě
Oh no, I'm late for work again!
lawyer
n, C
[lɔɪə]
právník, -čka
I'm looking for a good lawyer,
I want to buy a flat.
lecturer
n, C
[lektʃərə]
přednášející
He works as a lecturer at conferences
all around the world.
librarian
n, C
[laɪ'breərɪən]
knihovník, -ice
My aunt is a librarian, she loves
books.
like
v, T
[laɪk]
mít rád
Do you like your job?
Michael's dream job is a mechanic,
he's very good with cars.
How old is your niece?
n, C
[mə'kænɪk]
niece
n, C
[niːs]
neteř
nurse
n, C
[nɜːs]
zdravotní sestra Nurses in hospitals work long hours.
outside
adv
[aʊt'saɪd]
venku
11
personal
assistant (PA)
n, C
[pɜːsənəl
ə'sɪstənt]
osobní asistent, I have an excellent personal assistant,
-ka
I can't work without her!
qualification
n, C
[kwɒlɪfɪ'keɪʃən]
kvalifikace
What qualifications do you need
for your job?
quiet
adj
[kwaɪət]
tichý
Sssh, be quiet, they're having
a meeting next door.
report
n, C
[rɪ'pɔːt]
zpráva
I need to write the sales report today,
it's urgent.
rude
adj
[ruːd]
nezdvořilý
Using a mobile phone in a lesson
is rude.
see
v, I or T [siː]
vidět
Can you see the woman over there?
It's our marketing manager.
shout
v, I or T [ʃaʊt]
křičet
She got hysteric and shouted at me.
stresující
My husband has a very stressful job,
he's a taxi driver.
16
15
14
13
10
9
mechanic
automechanik,
-čka
12
8
7
6
5
4
3
2
1
UNIT
UNIT 3A A DREAM JOB – PRESENT SIMPLE 2
stressful
adj
[stresfəl]
Let's have dinner outside, the weather
is so nice.
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 9
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Surgeons must always concentrate
on their work.
mluvit
Can I talk to Mrs Shear, please?
myslet na něco
I'm thinking about my future.
[tɔːk]
v, I or T [θɪŋk]
try
v, I or T [traɪ]
zkusit
Susan is trying to start a career as
a lawyer.
uniform
n, C
[juːnɪfɔːm]
uniforma
I don't wear a uniform at work.
useful
adj
[juːsfəl]
užitečný
This word is very useful.
well-paid
adj
[welpeɪd]
dobře placený
I want to have a well-paid job one day.
job for life
[dʒɒb fə laɪf]
celoživotní
zaměstnání
In Japan it's important to have a job
for life.
on time
[ɒn taɪm]
na čas
And don't be late, come on time!
regular working
hours
[regjʊlə wɜːkɪŋ
aʊəz]
pravidelná
pracovní doba
I prefer flexible time to regular working
hours.
4
v, I
think
3
talk
2
[sɜːdʒən]
1
n, C
UNIT
chirurg
surgeon
Unit 3B A dream job – Like, love and hate
[ɑːsk fə]
požádat o něco Can I ask for a cup of coffee?
college
n, C or
UC
[kɒlɪdʒ]
vysoká škola
She left college after one semester.
department
n, C
[dɪ'pɑːtmənt]
oddělení
What department do you work in?
dislike
v, T
[dɪs'laɪk]
nemít rád
I dislike disco music, it's terrible.
floor
n, C
[flɔː]
poschodí
Which floor is Syntech Inc. on?
hate
v, I or T [heɪt]
nenávidět
I hate doing homework,
I want to go out.
help
v, I or T [help]
pomoci
Can you help me with the report?
lift
n, C
[lɪft]
výtah
Are you waiting for the lift?
loud
adj
[laʊd]
hlasitý
There was a loud explosion
in the factory.
love
v, T
[lʌv]
milovat
I love hotel breakfasts when
you can have what you want.
pet hate
n, C
[pet heɪt]
nenáviděná
drobnost
My pet hate is definitely queueing
in a supermarket.
photocopier
n, C
[fəʊtəʊkɒpɪə]
kopírka
Oh no, the photocopier has broken
down again.
polite
adj
[pə'laɪt]
zdvořilý
Jack is a polite boy, he always says
'please' and 'thank you'.
queue
v, I
[kjuː]
stát frontu
We always queue in the company
canteen.
short
adj
[ʃɔːt]
krátký
There will be a short break now and
then I'll continue with my presentation.
14
smoke
v, I or T [sməʊk]
kouřit
How many cigarettes a day
do you smoke?
successful
adj
úspěšný
The project was very successful and
we got a lot of new clients.
understand
v, I or T [ʌndə'stænd]
chápat
Do you understand this e-mail?
untidy
adj
neuklizený
His desk is always so untidy!
8
9
10
11
12
15
16
[ʌn'taɪdɪ]
7
[sək'sesfəl]
6
v
13
5
ask for sth.
10 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
UNIT
wait
v, I
[weɪt]
čekat
I'm waiting for Mr Smith.
go away
[gəʊ ə'weɪ]
jít pryč
Go away, I want to be alone.
Well done!
[wel dʌn]
Výborně!
Thank you for your hard work, Rafael.
Well done!
n, C
[kʌstəmə]
zákazník
I talk to customers every day.
flexible hours
n, pl.
[fleksɪbl ̩ aʊəz]
pohyblivá
pracovní doba
One of the bonuses in our company
is working flexible hours.
hungry
adj
[hʌŋgrɪ]
hladový
I'm hungry, let's go for lunch.
listen
v, I
[lɪsən]
poslouchat
I always listen to music in my car.
salesperson, pl.
salespeople
n, C
[seɪlzpɜːsən]
prodejce
He's the best salesperson
in the company.
texting
n, UC
[tekstɪŋ]
psaní sms zpráv I don't like texting, I prefer calling.
travel agency
n, C
[trævəl
eɪdʒəntsɪ]
cestovní
agentura
Our travel agency specializes
in Greece.
view
n, C or
UC
[vjuː]
výhled
We had a beautiful view from the hotel
room.
[teɪk wɜːk
həʊm]
brát si práci
domů
I'm very busy this month,
I have to take work home.
take work home
Unit 3D A dream job – Choosing a candidate
16
15
14
13
12
11
10
9
8
6
customer
7
5
4
3
2
1
Unit 3C A dream job – Same or different?
apply
v, I
[ə'plaɪ]
ucházet se
Dear Sir/Madam, I'd like to apply
for the job of a salesperson.
CV
n, C
[siː'viː]
životopis
It's a good idea to have only
2-page CV.
drive
v, I or T [draɪv]
řídit, jet autem
All our sales team must drive.
energetic
adj
energický
We need someone energetic.
What relevant experience
do you have?
[enə'dʒetɪk]
experience
n, UC
[ɪk'spɪərɪənts]
zkušenost, -i
industry
n, UC
[ɪndəstrɪ]
průmysl, odvětví I'm looking for a job in IT industry.
irregular
adj
[ɪ'regjələ]
nepravidelný
How do you feel about working
irregular hours?
look for
v
[lʊk fə]
hledat
The company ABC is looking
for a new marketing assistant.
mother tongue
n, C
[mʌðə 'tʌŋ]
rodný jazyk
I was born in Slovakia, but my mother
tongue is Czech.
speak
v, I or T [spiːk]
mluvit
I speak good Spanish and basic
English.
vacancy
n, C
[veɪkəntsɪ]
volné místo
Do you have any job vacancies?
be OK with sth.
[bɪ əʊ'keɪ wɪð]
nemít s něčím
problém
I'm OK with working at the weekend.
do business
face-to-face
[də 'bɪznɪs
feɪstə'feɪs]
dělat obchody
osobně
I think doing business face-to-face
is better, you know your customers
personally.
do business over
the phone
[də 'bɪznɪs əʊvə dělat obchody
ðə 'fəʊn]
přes telefon
In my company, we never do business
over the phone.
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 11
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
adv
[ɔːlweɪz]
vždy
I always come to the office on time,
8 o'clock exactly.
clock
n, C
[klɒk]
hodiny
What time is it? – I don't know,
but there's a big clock in the corridor.
difference
n, C or
UC
[dɪfərənts]
rozdíl
What's the difference between these
two forms?
different
adj
[dɪfərənt]
rozdílný
I'm very different from my brother.
difficult
adj
[dɪfɪkəlt]
obtížný
It's sometimes difficult to do all the
work in time.
exciting
adj
[ɪk'saɪtɪŋ]
vzrušující
Isn't it exciting to work abroad?
guest
n, C
[gest]
host
I'm having some guests tonight.
hardly ever
adv
[hɑːdlɪ evə]
téměř nikdy
I hardly ever read the papers,
I prefer online news.
laugh
v, I
[lɑːf]
smát se
He fell down and everyone laughed
at him.
long
adj
[lɒŋ]
dlouhý
Why was the meeting so long?
never
adv
[nevə]
nikdy
I never walk to work, it's too far.
often
adv
[ɒftən]
často
Jack often goes to have a cigarette
and then doesn't have time for work.
pleased
adj
[pliːzd]
potěšený
My boss was pleased about my sales
results.
7
same
adj
[seɪm]
stejný
I know how this works, we had the
same software in my last job.
usually
adv
[juːʒʊəlɪ]
obvykle
I usually watch the news on TV when
I don't go out.
watch
n, C
[wɒtʃ]
hodinky
Have you got a new watch?
– Yes, it was a birthday present.
bad manners
[bæd mænəz]
nezdvořilé
It's bad manners to ask personal
questions in Germany.
small talk
[smɔːl tɔːk]
nezávazná
konverzace
I hate making small talk
with strangers.
2
3
4
5
8
9
10
11
adj
[əd'vɑːntst]
pokročilý
I speak advanced French.
afternoon
n, C or
UC
[ɑːftə'nuːn]
odpoledne
I usually go jogging in the afternoon.
art gallery
n, C
[ɑːt gælərɪ]
galerie umění
I visited the Degli Uffizi art gallery
in Florence.
autumn
n, C or
UC
[ɔːtəm]
podzim
I don't like autumn, it's so depressing.
beginner
n, C
[bɪ'gɪnə]
začátečník
Do you speak German? –
Yes, but I'm still a beginner.
classes
n, pl.
[klɑːsiz]
kurz, hodiny
Tom goes to Chinese evening classes
twice a week.
16
13
advanced
15
12
Unit 4B We're all different – Talking about time
1
always
6
UNIT
UNIT 4A WE'RE ALL DIFFERENT – ADVERBS OF FREQUENCY
14
12 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
n, UC
[klaɪmɪŋ]
lezení
po skalách
Sue's planning to do some climbing
on her holiday.
evening
n, C or
UC
[iːvnɪŋ]
večer
What are you doing in the evening?
garden
n, C
[gɑːdən]
zahrada
I spend a lot of time in the garden.
gardening
n, UC
[gɑːdənɪŋ]
zahradničení
Gardening is one my biggest hobbies.
learn
v, I or T [lɜːn]
učit se
When did you learn to drive?
midday
n, UC
[mɪd'deɪ]
poledne
We always have lunch at midday.
midnight
n, UC
[mɪdnaɪt]
půlnoc
I went to bed at midnight yesterday.
morning
n, C or
UC
[mɔːnɪŋ]
ráno
When I have time, I have a shower
in the morning.
3
spring
n, C or
UC
[sprɪŋ]
jaro
We will be very busy this spring.
summer
n, C or
UC
[sʌmə]
léto
Most people have holiday in summer.
ticket
n, C
[tɪkɪt]
vstupenka
Where did you get tickets
for the concert?
today
adv
[tə'deɪ]
dnes
Today I'm having a day off, I'm out
of the office.
visit
v, I or T [vɪzɪt]
navštívit
How often do you visit your relatives?
wake up
v, I
[weɪk ʌp]
vzbudit se
I woke up late and missed the plane!
winter
n, C or
UC
[wɪntə]
zima
In your country, can you go skiing
in winter?
do housework
[də 'haʊswɜːk]
dělat domácí
práce
I hate doing housework.
go dancing
[gəʊ 'dɑːntsɪŋ]
jít tančit
I'd like to go dancing on Saturday,
but I don't know where.
go for a walk
[gəʊ fə ə'wɔːk]
jít na procházku
Let's all go for a walk, the weather
is so nice.
go shopping
[gəʊ 'ʃɒpɪŋ]
jít nakupovat
My wife likes going shopping, but she
always spends too much money.
go to the cinema
[gəʊ tə
ðə'sɪnəmə]
jít do kina
I prefer watching films at home
to going to the cinema.
What time is it?
[wət'taɪm ɪz ɪt]
Kolik je hodin?
What time is it? – Half past nine.
convenient
adj
vhodný
Is a meeting on Thursday convenient?
finish
v, I or T [fɪnɪʃ]
skončit
What time do we have to finish?
free
adj
[friː]
volný,
k dispozici
I'm free this afternoon if you want
to discuss the project.
look around
v
[lʊk ə'raʊnd]
rozhlédnout se
You have very nice offices. Can I look
around?
need
v, T
[niːd]
potřebovat
I need some information about the
strategy report.
question
n, C
[kwestʃən]
otázka
Have you got any questions?
16
15
13
Unit 4C We're all different – Ways of saying 'no'
14
12
11
10
9
8
7
6
5
2
1
UNIT
climbing
4
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[kən'viːnɪənt]
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 13
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Myslím, že ne.
I think so.
[aɪ 'θɪŋk səʊ]
Will you finish the report today? –
Myslím, že ano. I think so, I need to write only one
more page.
I'm afraid...
[aɪm ə'freɪd]
Obávám se,
I'm afraid Mr Schmidt is in a meeting
že.../Bohužel, ... right now.
2
Unit 4D We're all different – Arranging to meet
v, I or T [ə'reɪndʒ]
domluvit se
We arranged to meet at 5. It's 5.15
and he isn't here!
v, I or T [tʃek]
zkontrolovat
I need to check your passport and
boarding card, Sir.
Co třeba...?
What about a lunch tomorrow?
arrange
check
What about...?
[ə'pɔɪntmənt]
[wɒt ə'baʊt]
4
I'm calling to arrange an appointment
about the new webpage.
n, C
3
schůzka
appointment
1
[aɪ dəʊnt 'θɪŋk
səʊ]
UNIT
Will you finish the report today? –
I don't think so, I still need a lot of
information.
I don't think so.
5
UNIT 5A TIME OF YOUR LIFE – COMPARATIVE ADJECTIVES
adj
[kʌmfətəbl ]̩
pohodlný
I like flying with the Emirates because
they have comfortable seats.
company
n, C
[kʌmpənɪ]
firma
What company do you work for?
employee
n, C
[ɪm'plɔɪiː]
zaměstnanec
We have about 50 employees.
famous
adj
[feɪməs]
slavný
Our clients are usually rich and
famous people.
far
adj, adv [fɑː]
daleko
I live far from my office, but I'm OK
with that.
friendly
adj
[frendlɪ]
přátelský
It's important that you're friendly
to our customers.
high
adj
[haɪ]
vysoký
Bankers often have high bonuses.
large
adj
[lɑːdʒ]
velký
The company has one large office
in the city centre and two smaller
ones around the city.
lovely
adj
[lʌvlɪ]
krásný
What a lovely skirt, where did you
buy it?
low
adj
[ləʊ]
nízký
My phone battery is low, can I borrow
your mobile?
modern
adj
[mɒdən]
moderní
The company gives its employees
modern apartments near the office.
near
adj, adv [nɪə]
blízko
I live near the lake so it's great
for the weekends.
noisy
adj
[nɔɪzɪ]
hlučný
We work in the city centre and it can
be very noisy outside.
poor
adj
[pɔː]
chudý
Her family were so poor they couldn't
buy her new clothes.
15
retire
v, I
[rɪ'taɪə]
odejít
do důchodu
Most people retire at 65.
16
6
comfortable
7
8
9
10
11
12
13
14
14 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
adj
[rɪtʃ]
bohatý
I want to be rich and live in the
Caribbean one day.
small
adj
[smɔːl]
malý
My husband runs a small PR
company.
together
adv
[tə'geðə]
spolu
Can we look at the figures together?
traditional
adj
[trə'dɪʃənəl]
tradiční
I'd like to invite you to a traditional
celebration in our town.
trip
n, C
[trɪp]
výlet
We took a lot of trips on our holiday
in the mountains.
uncomfortable
adj
[ʌn'kʌmfətəbl ]̩
nepohodlný
The chair is so uncomfortable! I hope
we'll finish soon.
3
unfriendly
adj
[ʌn'frendlɪ]
nepřátelský
The man at the customer care was
very unfriendly.
Unit 5B Time of your life – Superlative adjectives
n, C
[ædʌlt]
dospělý
Adults pay £60, children only £30.
baby
n, C
[beɪbɪ]
malé dítě
She is having a baby in January.
elderly
adj
[eldəlɪ]
postarší
A well-dressed elderly lady stepped
out of a car.
lose
v, T
[luːz]
ztratit
Oh no, I've lost all my documents!
middle-aged
adj
[mɪdl ̩'eɪdʒd]
ve středním
věku
The train seemed to be full
of middle-aged businessmen.
pet
n, C
[pet]
domácí
mazlíček
We've got a lot of pets at home: a dog,
two cats, a guinea pig and a parrot.
It's like a zoo!
teenage
adj
[tiːneɪdʒ]
dospívající
Teenage children don't want to spend
their holiday with parents.
fall in love
[fɔːl ɪn lʌv]
zamilovat se
When did you first fall in love?
get a job
[get ə'dʒɒb]
získat práci
I really need to get a job quickly.
10
get married
[get 'mærɪd]
oženit se, vdát
se
What's the best age to get married?
11
go to university
[gəʊ tə
juːnɪ'vɜːsɪtɪ]
jít na vysokou
školu
My dream is to go to university and
study economics when I have enough
money.
start a business
[stɑːt ə'bɪznɪs]
založit si firmu
I'm thinking about starting my own
business.
start a family
[stɑːt ə'fæməlɪ]
založit rodinu
I think it's time to start a family.
start school
[stɑːt 'skuːl]
jít do školy
Czech children usually start school
at 6 years of age.
16
15
14
13
9
8
7
6
5
adult
12
2
1
UNIT
rich
4
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Unit 5C Time of your life – Offering help
advice
n, UC
[əd'vaɪs]
rada
Could you give me some advice about
starting a business?
animal
n, C
[ænɪməl]
zvíře
I'm allergic to animals.
deliver
v, T
[dɪ'lɪvə]
doručit
The postman delivered the letter
yesterday.
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 15
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
flower
n, C
[flaʊə]
květina
My neighbour has a lot of beautiful
flowers in her garden.
helpful
adj
[helpfəl]
užitečný
Thank you very much, your advice
is really helpful.
skill
n, C or
UC
[skɪl]
dovednost
I learned a lot of skills in my first job.
unemployed
adj
[ʌnɪm'plɔɪd]
nezaměstnaný
In my country, we have a big problem
with unemployed people at the
moment.
volunteer
n, C
[vɒlən'tɪə]
dobrovolník
The charity is looking for volunteers
to Africa and Asia.
4
Unit 5D Time of your life – The best way to help?
péče
I worked in customer care department
for three years.
charity
n, C
[tʃærɪtɪ]
charitativní
organizace
There are two charities for homeless
people in my town.
equipment
n, UC
[ɪ'kwɪpmənt]
vybavení
We need new computer equipment
urgently.
[reɪz 'mʌnɪ]
vybírat peníze
na charitu
What's the best way to raise money
for charity?
7
[keə]
6
n, UC
5
care
raise money
3
I'd like to donate some clothes
to your charity.
2
darovat
1
v, I or T [dəʊ'neɪt]
UNIT
donate
UNIT 6A YOU ARE HERE – THERE IS/THERE ARE
úžasný
The hotel has an amazing swimming
pool.
behind
prep
[bɪ'haɪnd]
za
Can you see the café? It's behind
the bank.
build
v, I or T [bɪld]
postavit
They're building a new shopping
centre here.
cost
v, T
[kɒst]
stát (o ceně)
How much does it cost?
cruise ship
n, C
[kruːz ʃɪp]
výletní loď
We bought a holiday on a cruise ship
in the Caribbean this spring!
deck
n, C
[dek]
paluba
There are 150 passengers on deck.
facility
n, C
[fə'sɪlɪtɪ]
zařízení
The hotel has a lot of facilities –
a swimming pool, a sauna, a tennis
court, ...
forget
v, I or T [fə'get]
zapomenout
Don't forget to buy milk.
gym
n, C
[dʒɪm]
fitness centrum I go to the gym every week.
in front of
prep
[ɪn 'frʌnt əv]
před
I'm waiting in front of the restaurant.
n, C
[lesən]
lekce
next to
prep
[nekstə]
vedle
Who's the man next to Mr Friedman?
16
lesson
We have English lessons twice
a week.
15
[ə'meɪzɪŋ]
14
adj
13
amazing
12
What accommodation do you prefer
on your holiday?
11
ubytování
10
[əkɒmə'deɪʃən]
9
n, UC
8
accommodation
16 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
opposite
prep
[ɒpəzɪt]
naproti
My office is opposite the meeting
room.
plant
n, C
[plɑːnt]
rostlina
There were beautiful plants in the
hotel reception.
pool
n, C
[puːl]
bazén
I like lying by the pool all day.
restaurant
n, C
[restrɒnt]
restaurace
Have you got a favourite restaurant for
business meetings?
show
v, T
[ʃəʊ]
ukázat
I'll show you the way on the map.
spa
n, C
[spɑː]
lázně
What's the best spa in your country?
stay
v, I
[steɪ]
být ubytovaný
We decided to stay in a small pension
near the river.
theatre
n, C
[θɪətə]
divadlo
I go to the theatre once a month
with my friends.
[ɪn ðə'sentə]
uprostřed
In the centre of the square there
is a statue.
roh
The post office is on the corner
of Oxford Street and Park Avenue.
in the centre
n, C
cross
v, I or T [krɒs]
přejít
Cross the street and then turn left.
hospital
n, C
nemocnice
Excuse me, where's the nearest
hospital?
left
adj, adv [left]
nalevo
The toilets are on the left, you can't
miss it.
library
n, C
[laɪbrərɪ]
knihovna
I love going to the library and reading
there.
past
prep
[pɑːst]
kolem
Go past the cinema and the park
will be in front of you.
right
adj, adv [raɪt]
napravo
In Europe, we drive on the right.
shopping mall
n, C
[ʃɒpɪŋ mɔːl]
obchodní
centrum
Teenagers often spend the afternoon
in shopping malls.
station
n, C
[steɪʃən]
nádraží
Excuse me, I'm looking for the bus
station.
ask for directions
[ɑːsk fə
daɪ'rekʃənz]
zeptat se
na cestu
OK, I don't know where we are,
we must ask for directions.
be lost
[bɪ 'lɒst]
ztratit se
Can you help me? I think I'm lost.
find your way
[faɪnd jə'weɪ]
najít cestu
Is it usually easy for you to find
your way?
straight on
[streɪt ɒn]
rovně
Go straight on for about a hundred
metres.
turn left
[tɜːn left]
zabočit vlevo
When you come to the crossroads,
turn left.
take the second
right
[teɪk ðə'sekənd zabočit druhou
raɪt]
ulicí vpravo
Take the second right and you're
there.
You're welcome.
[jə'welkəm]
Thank you very much for your help.
– You're welcome.
[kɔːnə]
[hɒspɪtəl]
14
13
12
11
10
9
8
7
6
corner
15
Unit 6B You are here – Imperatives
16
5
4
3
2
1
UNIT
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Není zač.
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 17
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Unit 6C You are here – Asking for help
n, C
[kæfeɪ]
kavárna
badge
n, C
[bædʒ]
odznak, cedulka Where do I get the conference badge?
find
v, T
[faɪnd]
najít
Could you help me to find the
registration desk, please?
register
v, I or T [redʒɪstə]
zaregistrovat
(se)
You can register for the seminar here.
speaker
n, C
[spiːkə]
řečník
Our next speaker is Professor
Blacknell.
[glæd tə help]
Rád jsem
pomohl/a.
Thank you, your advice was very
helpful. – Glad to help.
2
Glad to help.
My pleasure.
[maɪ 'pleʒə]
Bylo mi
potěšením.
Thank you for picking me up
at the airport. – My pleasure.
3
Do you know a quiet café near here?
UNIT
café
1
4
Unit 6D You are here – Welcome to the trade fair
n, C
[kɒnfərənts]
konference
I fly to conferences all around
the world.
seminar
n, C
[semɪnɑː]
seminář
Is this seminar useful for the sales
department or not?
n, C
[treɪd feə]
veletrh
The Garden Expo is the biggest trade
fair I've visited.
6
trade fair
training course
n, C
[treɪnɪŋ kɔːs]
školení
Ellie went to several training courses
for editors and proofreaders.
7
workshop
n, C
[wɜːkʃɒp]
praktický
seminář
The reporter attended two workshops
on ethics in journalism.
banán
Can you buy some bananas when
you go shopping, please?
beef
n, UC
[biːf]
hovězí
Our speciality today is spaghetti
with tomato sauce and beef.
bottle
n, C
[bɒtl ]̩
láhev
It's a good idea to have at least
two bottles of water with you if you go
to the canyon.
bread
n, UC
[bred]
chléb
Do you have bread with cheese or jam
for breakfast?
butter
n, UC
[bʌtə]
máslo
Have some bread and butter.
cake
n, C
[keɪk]
dort
I'll make a chocolate cake for
your birthday.
carrot
n, C
[kærət]
mrkev
Eating carrot is good for your eyes.
cheese
n, UC
[tʃiːz]
sýr
I love French cheese, it's much better
than cheese from my country.
chicken
n, UC
[tʃɪkɪn]
kuřecí
I don't eat much meat but
I eat chicken.
choose
v, I or T [tʃuːz]
vybrat si
Choose which alternative you like and
let me know.
16
[bə'nɑːnə]
15
n, C
14
banana
13
I usually have just an apple for snack.
12
jablko
11
[æpl ]̩
10
n, C
9
apple
8
UNIT 7A BUYING AND SELLING – COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
5
conference
18 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
n, C or
UC
[kɒd]
treska
I'll have cod and chips, please.
coffee
n, UC
[kɒfɪ]
káva
Can I get you a cup of coffee?
cold
adj
[kəʊld]
studený
It's cold in the mountains now, take
some warm clothes with you.
dairy
adj
[deərɪ]
mléčný
They sell excellent dairy products.
1
fish
n, UC
[fɪʃ]
ryba
The water was so clean that we could
see fish swimming in it.
2
fridge
n, C
[frɪdʒ]
lednice
The fridge is so full that I can't put
anything more in.
fruit
n, UC
[fruːt]
ovoce
Eating fruit and vegetables is good
for you.
glass
n, C
[glɑːs]
sklenice
Can I ask for a glass of water?
healthy
adj
[helθɪ]
zdravý
Running every day is healthy,
it can help you get fit.
hot
adj
[hɒt]
horký
Be careful, the water's hot.
hot chocolate
n, UC
[hɒt 'tʃɒklət]
horká čokoláda
It's nice to have hot chocolate
in winter.
juice
n, UC
[dʒuːs]
džus
Two glasses of apple juice, please.
6
lamb
n, UC
[læm]
jehněčí
Would you like to try lamb? It's their
speciality.
lemon
n, C
[lemən]
citrón
I always drink water with lemon
in the morning.
meat
n, UC
[miːt]
maso
The meat looks old, don't use it.
milk
n, UC
[mɪlk]
mléko
Do you drink a lot of milk?
onion
n, C
[ʌnjən]
cibule
Cut onion into pieces and add some
butter.
orange
n, C
[ɒrɪndʒ]
pomeranč
I love eating oranges when I'm
in Spain.
potato
n, C
[pə'teɪtəʊ]
brambora
I think I'll have potatoes as a side dish.
quick
adj
[kwɪk]
rychlý
Don't worry, the data migration will be
quick and you can start working
immediately.
rice
n, UC
[raɪs]
rýže
Do you have anything with no
rice in it? – Sorry, Madam, this is
a Chinese restaurant.
salad
n, C or
UC
[sæləd]
(zeleninový)
salát
As a side dish, I'll have the salad.
salmon
n, UC
[sæmən]
losos
I haven't had smoked salmon
for ages.
sell
v, I or T [sel]
prodat
We're selling our house.
soft drink
n, C
[sɒft 'drɪŋk]
nealkoholický
nápoj
It's shame that soft drinks are more
expensive than beer.
survey
n, C
[sɜːveɪ]
průzkum
Our survey shows that our customers
don't know our new products.
tea
n, UC
[tiː]
čaj
English people always drink tea
at 5 o'clock.
16
15
14
13
12
11
10
9
8
5
4
3
UNIT
cod
7
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 19
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[tjuːnə]
tuňák
Buy some cans of tuna, I'll need it
for dinner.
vegetable
n, C
[vedʒtəbl ]̩
zelenina
Do you have vegetable soup?
voucher
n, C
[vaʊtʃə]
poukaz
You can win a voucher for two days
in our spa.
water
n, UC
[wɔːtə]
voda
I try to drink two liters of mineral water
every day.
yogurt
n, UC
[jɒgət]
jogurt
She always eats strawberry yogurt
after lunch.
1
n, C or
UC
UNIT
tuna
2
Unit 7B Buying and selling – Some and any
certainly
adv
[sɜːtənlɪ]
jistě
Can I return the goods if I'm not
satisfied? – Certainly.
chair
n, C
[tʃeə]
židle
What kind of chair are you looking
for?
colour
n, C
[kʌlə]
barva
What colour are your company cars?
furniture
n, UC
[fɜːnɪtʃə]
nábytek
We have nice and modern furniture
in the office.
give
v, T
[gɪv]
dát
Can you give me the report before
you leave today?
glass
n, UC
[glɑːs]
sklo
Is the table made of glass?
green
adj
[griːn]
zelený
We decided to paint the walls green.
lamp
n, C
[læmp]
lampa
I turned off the lamp and went to bed.
material
n, C
[mə'tɪərɪəl]
materiál
What material is the blouse? Silk?
medium
adj
[miːdɪəm]
střední
Have you got this in a medium size?
metal
n, C or
UC
[metəl]
kov
I don't like furniture made of metal,
it looks so cold.
oval
adj
[əʊvəl]
oválný
The table is oval, so we can all see
each other.
paper
n, UC
[peɪpə]
papír
Do you recycle used paper?
plastic
n, C or
UC
[plæstɪk]
plast
Look, it's made of plastic, the quality
won't be very good.
rectangular
adj
[rek'tæŋgjʊlə]
obdélníkový
All our offices are rectangular.
round
adj
[raʊnd]
kulatý
Tennis balls are round.
shape
n, C or
UC
[ʃeɪp]
tvar
Is this the only shape that you make?
size
n, C or
UC
[saɪz]
velikost
What size is it?
square
adj
[skweə]
čtvercový
He has a square flat.
tiny
adj
[taɪnɪ]
malinký
I'm in the office alone, but it's tiny.
16
Does the coat come in brown, too?
15
hnědý
14
[braʊn]
13
adj
12
brown
11
Wake up! The sky is blue and the sun
is shining! Let's go to the beach.
10
modrý
9
[bluː]
8
adj
7
blue
6
You can ask questions at the end
of my presentation.
5
zeptat se
4
v, I or T [ɑːsk]
3
ask
20 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
UNIT
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
triangular
adj
[traɪ'æŋgjʊlə]
trojúhelníkový
We bought a triangular plot of land
and we'd like to build a house there.
wood
n, UC
[wʊd]
dřevo
The best desks are made of wood,
don't you think?
wooden
adj
[wʊdən]
dřevěný
We offer wooden or plastic cabinets.
[bɪ 'meɪd əv]
být vyroben
z něčeho
Is it made of gold or silver?
1
be made of sth.
buyer
n, C
[baɪə]
kupující
Where do your buyers come from?
supplier
n, C
[sə'plaɪə]
dodavatel
We have only one supplier
of stationery.
Can I try it on?
[kən aɪ 'traɪ ɪt
ɒn]
Můžu si to
vyzkoušet?
I like this dress. Can I try it on?
in stock
[ɪn 'stɒk]
na skladě
I'm sorry, we don't have this size
in stock.
That's a good
idea.
[ðæts ə gʊd
aɪ'dɪə]
To je dobrý
nápad.
What about taking a trip to the
countryside on Saturday? –
That's a good idea.
6
5
4
3
2
Unit 7C Buying and selling – Making suggestions
10
9
8
7
Unit 7D Buying and selling – Asking about products
enjoy
v, T
[ɪn'dʒɔɪ]
užívat si
Are you enjoying the conference?
jar
n, C
[dʒɑː]
zavařovací
sklenice
We supply the jam in jars.
list
n, C
[lɪst]
seznam
I can give you a list of our sales
points.
olive
n, C
[ɒlɪv]
oliva
Do you prefer black or green olives?
tin
n, C
[tɪn]
konzerva
We'd like to order tins of tuna.
transport
v, T
[træn'spɔːt]
přepravit
How do you transport goods?
[æksɪdənt]
air conditioning
n, UC
[eə kəndɪʃənɪŋ] klimatizace
Could you switch on the
air conditioning?
backache
n, C or
UC
[bækeɪk]
bolest zad
Swimming helps me when I have
backache.
boots
n, pl.
[buːts]
holínky
Take off your boots before you enter.
dirty
adj
[dɜːtɪ]
špinavý
Be careful or you'll get dirty.
enter
v, I or T [entə]
vstoupit
A girl entered the room.
eye
n, C
[aɪ]
oko
Can you have a look at my eye?
I think I have something in it.
fire
n, UC
[faɪə]
oheň
There's fire in the corridor!
hat
n, C
[hæt]
klobouk
Do you ever wear a hat?
16
13
12
n, C
14
She had a minor car accident
yesterday but luckily nothing
happened.
accident
15
11
UNIT 8A A QUESTION OF SURVIVAL – MODAL VERBS: CAN, HAVE TO, SHOULD
nehoda
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 21
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
I have terrible headaches when
I drink.
v, I or T [hɜːt]
bolet
My eyes hurt, I need a break.
ill
adj
[ɪl]
nemocný
I'm feeling ill. I think I should stay
at home today.
leg
n, C
[leg]
noha
I have a terrible pain in my leg. I think
I've broken it.
neck
n, C
[nek]
krk
Have you got any neck pain?
notice
n, C
[nəʊtɪs]
upozornění
The notice says we shouldn't use
a mobile here.
pain
n, C or
UC
[peɪn]
bolest
Is the pain any better?
v, I or T [peɪ]
platit
How would you like to pay for the
tickets?
3
pay
shoulder
n, C
[ʃəʊldə]
rameno
You shouldn't carry the bag on your
shoulder.
4
sign
n, C
[saɪn]
cedule
What does the sign mean?
Do you understand it?
switch off
v
[swɪtʃ əf]
vypnout
Switch off the computer and go home!
wrist
n, C
[rɪst]
zápěstí
Show me your wrist!
cigarette break
[sɪgər'et breɪk]
přestávka
na cigaretu
I need a cigarette break. Are you
going with me?
first-aid course
[fɜːst'eɪd kɔːs]
kurz první
pomoci
The information from the first-aid
course is really useful but I hope
I won't need it.
health problem
[helθ prɒbləm]
zdravotní
problém
I'm having some health problems.
I'm sorry to hear
that.
[aɪm 'sɒrɪ tə hɪə
To je mi líto.
ðæt]
I didn't sleep all night and I have
a headache. – I'm sorry to hear that.
press the button
[pres ðə'bʌtən]
Press this button and it will start
making copies.
What's the
matter?
[wɒts ðə'mætə] Co se děje?
n, C
hurt
[hedeɪk]
[entə'teɪnmənt]
zábava
Will there be any entertainment?
leave
v, T
[liːv]
nechat něco
někde
Oh no, I've left my mobile at home!
luggage
n, UC
[lʌgɪdʒ]
zavazadlo, -a
How much luggage have you got?
offshore
adv
[ɒfʃɔː]
u pobřeží
Our employees spend a maximum
of three weeks offshore.
oil rig
n, C
[ɔɪl rɪg]
vrtná plošina
I'm thinking about working
on an oil rig.
16
n, UC
15
entertainment
14
My father works as an engineer
for a car company.
13
inženýr
12
[endʒɪ'nɪə]
11
n, C
10
engineer
9
It's bad manners to ask how much
other people earn.
8
vydělávat
7
v, I or T [ɜːn]
6
earn
5
Unit 8B A question of survival – Modal verbs: question forms
2
I'm feeling terrible this morning.
– What's the matter?
1
stisknout knoflík
UNIT
bolest hlavy
headache
22 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
n, UC
[sə'vaɪvəl]
přežití
Knowing how to start fire is a question
of survival here.
technician
n, C
[tek'nɪʃən]
technik
We have three technicians who
will help you if you need.
[ə'wiːk əf]
týden volna
What do you usually do when
you have a week off?
a week on
[ə'wiːk ɒn]
týden v práci
After a week on I'm always tired.
cover expenses
[kʌvə
ɪk'spentsɪz]
pokrýt náklady
The company will cover all your travel
expenses of course.
2
do overtime
[də 'əʊvətaɪm]
dělat přesčas
Does your company pay you more
if you do overtime?
3
safety standards
[seɪftɪ
stændədz]
bezpečnostní
opatření
And don't forget about the safety
standards, they're extremely
important.
4
take a job
[teɪk ə'dʒɒb]
vzít práci
Will you take the job in the advertising
agency?
Unit 8C A question of survival – Giving instructions
UNIT
survival
5
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
v, I
[biːp]
pípnout
Enter the code and the machine
will beep.
burglar alarm
n, C
[bɜːglə ə'lɑːm]
poplašné
zařízení
After someone stole my laptop,
I decided to get a burglar alarm.
character
n, C
[kærɪktə]
znak
A strong password should have
at least one special character.
clear
adj
[klɪə]
jasný
Are all the instructions clear?
flash
v, I
[flæʃ]
blikat
The red light at the photocopier
is flashing. What should I do?
happen
v, I
[hæpən]
stát se
How did the accident happen?
lock
v, I or T [lɒk]
zamknout
It's easy to lock the safe door. Let me
show you.
select
v, I or T [sɪ'lekt]
vybrat
Select the correct option from
the menu and tap on it.
11
set
v, T
[set]
nastavit
Could you show me how to set
the alarm clock?
follow
instructions
[fɒləʊ
ɪn'strʌkʃənz]
řídit se
instrukcemi
You have to follow instructions
at all times.
make sure
[meɪk ʃɔː]
ujistit se,
zkontrolovat
Can you make sure I closed
the window, please?
16
15
14
13
10
9
8
7
6
beep
12
1
a week off
Unit 8D A question of survival – Surviving in a strange city
banknote
n, C
[bæŋknəʊt]
bankovka
Have you got any small banknotes
for tips?
bike
n, C
[baɪk]
kolo
I like riding a bike to my weekend
house in the summer.
careful
adj
[keəfəl]
opatrný
Watch your head! Be careful.
cheap
adj
[tʃiːp]
levný
The last-minute holiday was really
cheap, so we bought it.
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 23
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
řidičský průkaz
I've got a driving licence but don't
drive very often.
easy
adj
[iːzɪ]
jednoduchý
It's easy to learn basic Italian but then
it gets more difficult.
ferry
n, C
[ferɪ]
trajekt
We took a ferry and after three hours
we were in Finland.
find out
v
[faɪnd aʊt]
zjistit
You shouldn't lie on your CV. They will
find out.
hire
v, T
[haɪə]
pronajmout
We hired a scooter and went around
the island.
jacket
n, C
[dʒækɪt]
sako
Look, there's a hole in your jacket.
[nəʊz]
nos
Paul is the guy with the big nose.
plane
n, C
[pleɪn]
letadlo
The plane was delayed and we waited
for four hours.
public transport
n, UC
[pʌblɪk
træn'spɔːt]
veřejná doprava
We should use public transport,
not the car.
safe
adj
[seɪf]
bezpečný
Walking around here at night isn't very
safe.
umbrella
n, C
[ʌm'brelə]
deštník
Take an umbrella with you, I think
it'll rain.
visa
n, C
[viːzə]
vízum
I didn't have any problems getting
a visa when I was going to China.
weather
n, UC
[weðə]
počasí
The weather was fantastic!
catch a plane
[kætʃ ə'pleɪn]
chytit letadlo
Hurry up, please. I need to catch
a plane.
get into a car
[get ɪntə ə'kɑː]
nastoupit
do auta
She got into her car and left.
get off the bus
[get əf ðə'bʌs]
vystoupit
z autobusu
Get off the bus when you see
a big square.
get on the bus
[get ɒn ðə'bʌs]
nastoupit
do autobusu
I got on the bus but it was
a wrong one.
get out of a car
[get aʊt əv
ə'kɑː]
vystoupit z auta Get out of the car! Now!
miss a train
[mɪs ə'treɪn]
zmeškat vlak
I woke up late and missed the train.
search the
Internet
[sɜːtʃ ðɪ'ɪntənet]
hledat
na internetu
I searched the Internet a lot when
I was looking for a job.
[ɑːkɪtektʃə]
architektura
Prague has amazing old architecture.
climate
n, C or
UC
[klaɪmət]
klima
What's the climate like in June?
culture
n, UC
[kʌltʃə]
kultura
I enjoy going out to see some culture.
discover
v, T
[dɪ'skʌvə]
objevit
Christopher Columbus discovered
America in 1492.
16
n, UC
15
architecture
14
UNIT 9A FAVOURITE PLACES – MUCH/MANY, A LOT OF/LOTS OF
13
n, C
12
nose
11
Cover your mouth if you have a cold.
10
pusa
9
[maʊθ]
8
n, C
7
mouth
6
metro
5
[metrəʊ]
4
n, UC
3
metro
I take the metro to work, it's faster
than by car.
2
[draɪvɪŋ
laɪsənts]
1
n, C
UNIT
driving licence
24 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
eat out
v
[iːt aʊt]
jíst v restauraci
Would you like to eat out or shall
we stay in?
food
n, UC
[fuːd]
jídlo
You must try this Mexican food,
it's delicious.
heart
n, C
[hɑːt]
srdce
The Czech Republic lies in the heart
of Europe.
history
n, C or
UC
[hɪstərɪ]
historie
Do you know much about the history
of your town?
lively
adj
[laɪvlɪ]
živý
This is a very lively part of the city
at night.
local
adj
[ləʊkəl]
místní
We had some local food, too.
nightlife
n, UC
[naɪtlaɪf]
noční život
Is nightlife important to you when
you choose a holiday?
recommend
v, T
[rekə'mend]
doporučit
I recommend going to New Zealand,
you'll love it.
sunshine
n, UC
[sʌnʃaɪn]
sluneční světlo
Don't stay in the sunshine all day,
you'll get burned.
in my opinion
[ɪn maɪ
ə'pɪnjən]
podle mě
In my opinion, we will have a lot
of problems if we don't implement
the new system.
[θæŋk jə ɪn
ədvɑːnts]
Předem děkuji.
Thank you in advance for
your information.
[trævəl gaɪd]
cestovní
průvodce
Can you recommend a good travel
guide to Brazil?
6
7
travel guide
8
Unit 9B Favourite places – Have got, need/need to
armchair
n, C
[ɑːmtʃeə]
křeslo
We have these lovely green
armchairs. – I'm not sure about
the colour.
bed
n, C
[bed]
postel
Please, make your bed, it looks
terrible.
bedroom
n, C
[bedrʊm]
ložnice
Do you spend any time in your
bedroom during the day?
cooker
n, C
[kʊkə]
vařič
Which is better – an electric or a gas
cooker?
cupboard
n, C
[kʌbəd]
kredenc, skříň
Can you pass me the plates, please?
They're in the cupboard.
curtains
n, pl.
[kɜːtənz]
záclony
I don't need curtains, I live on the
10th floor.
dishwasher
n, C
[dɪʃwɒʃə]
myčka nádobí
I'd like to buy a dishwasher,
I hate washing the dishes.
favourite
adj
[feɪvərɪt]
oblíbený
What's your favourite film?
flat
n, C
[flæt]
byt
I like living in a flat, it's not so much
work as in a house.
garage
n, C
[gærɑːʒ] [-ɪdʒ]
garáž
My husband spends all weekends
in his garage.
16
15
14
13
12
11
10
Thank you in
advance.
9
5
4
3
2
1
UNIT
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 25
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
kitchen
n, C
[kɪtʃən]
kuchyně
My family usually gets together
in the kitchen, it's the biggest room
in the house.
living room
n, C
[lɪvɪŋ ruːm]
obývací pokoj
Your living room looks very nice, I like
the colours.
microwave
n, C
[maɪkrəʊweɪv]
mikrovlnná
trouba
I use the microwave every day
to prepare lunch.
mirror
n, C
[mɪrə]
zrcadlo
Look into a mirror, there's something
on your nose.
room
n, C
[ruːm]
pokoj
My teenage son hardly ever leaves
his room.
rug
n, C
[rʌg]
kobereček
I'm looking for a nice bathroom rug.
shelf, pl. shelves n, C
[ʃelf]
police
John's got lots of books
on the shelves.
sprcha
I'll have a shower and go to bed.
sofa
n, C
[səʊfə]
pohovka
We need a bigger sofa because
we have a big family.
terrace
n, C
[terəs]
terasa
In summer I have breakfast
on the terrace.
wardrobe
n, C
[wɔːdrəʊb]
šatní skříň
Clean your wardrobe, I can't believe
you've got dirty clothes in it!
news
n, UC
[njuːz]
novinky, zprávy
I've got some good news and I've got
some bad news.
river
n, C
[rɪvə]
řeka
I have a beatiful view of the river from
my terrace.
topic
n, C
[tɒpɪk]
téma
Let's change the topic. This is too
depressing.
wonderful
adj
[wʌndəfəl]
úžasný
How was your holiday? – Wonderful!
Lying on the beach, coctails,
sunshine, ...
[ðæts ə'ʃeɪm]
To je škoda.
I wanted to go away for the weekend,
but I have to go to work. – That's
a shame.
That's a shame.
[kəm'pleɪn]
stěžovat si
I'd like to complain about your service.
distance
n, C or
UC
[dɪstənts]
vzdálenost
What's the distance from Venice
to Rome?
location
n, C
[ləʊ'keɪʃən]
umístění
What's the exact location
of your office?
16
v, I
15
complain
14
Unit 9D Favourite places – On the move
13
Guess what! I'm going to Australia this
autumn. – That's cool!
12
skvělý
11
[kuːl]
10
adj
9
cool
8
Unit 9C Favourite places – Reacting to news
7
[ʃaʊə]
6
n, C
5
shower
4
We've just bought a lovely house
in the country.
3
dům
2
[haʊs]
1
n, C
UNIT
house
26 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n, pl.
[sʌbɜːbz]
předměstí
All my family lives in the suburbs.
general public
[dʒenərəl
'pʌblɪk]
veřejnost
We open classes for general public.
parking place
[pɑːkɪŋ pleɪs]
parkovací místo
It's difficult to find a parking place
in the morning.
UNIT 10A FINDING SOLUTIONS – PAST SIMPLE BE
advertisement
n, C
[əd'vɜːtɪsmənt]
reklama
We're preparing a new advertisement
for a shopping mall.
breakfast
n, C or
UC
[brekfəst]
snídaně
I never have breakfast in the morning.
I'm not hungry.
clever
adj
[klevə]
chytrý
Tim is a clever guy, he'll understand.
key
n, C
[kiː]
klíč
Here's your key, madam. Your room
number's 312.
review
n, C
[rɪ'vjuː]
recenze
The review said the restaurant was
excellent, but I wasn't very happy
about the service.
taxi driver
n, C
[tæksɪ draɪvə]
řidič taxi
The taxi driver took me somewhere
else and wanted more money!
wrong
adj
[rɒŋ]
špatný
What's wrong with the new design?
check-in desk
[tʃekɪn desk]
přepážka
k přihlášení
do hotelu
Please, register at the check-in desk
when you arrive.
How was your
stay?
[haʊ wəz jə'steɪ] Jaký byl pobyt? How was your stay? – Can't complain.
Internet
connection
[ɪntənet
kənekʃən]
internetové
připojení
room service
[ruːm sɜːvɪs]
pokojová služba If you need room service, dial 4.
tennis court
[tenɪs kɔːt]
tenisový kurt
Why is my Internet connection always
so slow?
Let's meet at the tennis court in half
an hour.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
UNIT
suburbs
adj
[brəʊkən]
rozbitý
I ordered a vase but I got it broken.
delayed
adj
[dɪ'leɪd]
zpožděný
Our plane was delayed so we went
for a coffee.
digital camera
n, C
[dɪdʒɪtəl
'kæmrə]
digitální
fotoaparát
Can you recommend a good and
cheap digital camera?
13
disappointed
adj
[dɪsə'pɔɪntɪd]
zklamaný
We were really disappointed with the
beach. The water was dirty, there was
no sand and it was crowded.
14
enough
adv
[ɪ'nʌf]
dost
Are the carrots cooked enough?
jeans
n, pl.
[dʒiːnz]
džíny
Have you got a pair of jeans in XXL?
light
n, UC
[laɪt]
světlo
I can't read here, there's not enough
light.
miss
v, I
[mɪs]
chybět
One figure in the report is missing.
noise
n, C or
UC
[nɔɪz]
hluk
Why is the car making such a strange
noise?
16
12
11
broken
15
Unit 10B Finding solutions – Too small/not big enough
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 27
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n, C
[peɪdʒ]
strana
You'll find the information at page 4.
price
n, C
[praɪs]
cena
What's the price of the shirt?
printer
n, C
[prɪntə]
tiskárna
I really need to buy a new printer,
this one is broken again.
return
v, T
[rɪ'tɜːn]
vrátit
I want to return the skirt. It's too big
for me.
work
v, I
[wɜːk]
fungovat
My computer isn't working. Again!
[spiːkɪŋ]
To jsem já.
I'd like to speak to Ms Gomez. –
Speaking.
Speaking.
2
page
objednat
1
v, I or T [ɔːdə]
UNIT
I'd like to order a pair of shoes and
a coat.
order
3
Unit 10C Finding solutions – Telephoning
I'd like to apologize for my mistake.
pozdravit
She greeted me at the door.
introduce
v, T
[ɪntrə'djuːs]
představit
Let me introduce our new colleague
Peter Berkez.
solution
n, C
[sə'luːʃən]
řešení
Do you know another solution
to the problem?
specialist
n, C
[speʃəlɪst]
specialista
I'll send a specialist to look at it.
suggest
v, T
[sə'dʒest]
navrhnout
Can you suggest another alternative,
then?
8
Unit 10D Finding solutions – Customers' expectations
7
omluvit se
[griːt]
6
[ə'pɒlədʒaɪz]
v, T
5
v, I
greet
4
apologize
n, C or
UC
[kəm'pleɪnt]
stížnost
We got a few complaints about the
new teacher last week.
deal with
v
[dɪəl wɪð]
řešit
We need to deal with the problem
urgently.
9
expect
v, T
[ɪk'spekt]
očekávat
When do you expect to talk
to Mr Salzmann?
10
flexible
adj
[fleksɪbl ]̩
flexibilní
I prefer flexible arrangement.
instructor
n, C
[ɪn'strʌktə]
instruktor
I've got a personal tennis instructor.
11
machine
n, C
[mə'ʃiːn]
stroj
I'm not very good with modern
technology. In fact, I dislike
all machines.
12
membership
n, UC
[membəʃɪp]
členství
How much is monthly membership?
sauna
n, C
[sɔːnə]
sauna
I have a sauna once a week.
do exercise
[də 'eksəsaɪz]
cvičit
Do you do any exercise or are you
too lazy?
have a bath
[həv ə'bɑːθ]
vykoupat se
I have a shower in the morning and
then I have a bath in the evening.
13
complaint
14
15
16
28 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
change
n, C or
UC
[tʃeɪndʒ]
změna
There's a little change of the
programme.
change
v, I or T [tʃeɪndʒ]
změnit
In my opinion, we need to change
our advertisements.
decide
v, I or T [dɪ'saɪd]
rozhodnout se
We decided to spend our holiday
at home this year.
decision
n, C
[dɪ'sɪʒən]
rozhodnutí
Going to Rome in July wasn't the right
decision.
education
n, UC
[edjʊ'keɪʃən]
vzdělání
Where did you receive your
education?
funny
adj
[fʌnɪ]
vtipný
Did you see the comedy last night?
It was really funny.
hard
adv
[hɑːd]
těžce
If you work hard, you'll get a better
job, I'm sure.
maths
n, UC
[mæθs]
matematika
Maths was never my favourite subject
at school, I'm not very good with
numbers.
science
n, UC
[saɪənts]
věda
Petra decided to study science
at university.
shout
v, I
[ʃaʊt]
křičet
Don't shout at me! I'm not one
of your children.
subject
n, C
[sʌbdʒekt]
předmět
ve škole
This school teaches several subjects
in English.
teach
v, I or T [tiːtʃ]
učit
Can you teach me how to use the
programme?
want
v, T
chtít
Today I want to show you how to find
new customers.
write
v, I or T [raɪt]
psát
Can you repeat your e-mail address,
please? I need to write it down.
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
UNIT
UNIT 11A TURNING POINTS – PAST SIMPLE 1
[wɒnt]
be in charge of
sth.
[bɪ ɪn'tʃɑːdʒ əv]
něco řídit, vést
Mary is in charge of our customer
care department.
turning point
[tɜːnɪŋ pɔɪnt]
zlomový
moment
Moving to London was a turning point
in my life.
Unit 11B Turning points – Past simple 2
bag
n, C
[bæg]
taška
We can take just one bag
on the plane.
chimpanzee
n, C
[tʃɪmpæn'ziː]
šimpanz
Did you know chimpanzees can learn
sign language?
diary
n, C
[daɪərɪ]
diář
Just a moment, I will write it
in my diary.
face
n, C
[feɪs]
tvář
I'm very bad at remembering faces.
glad
adj
[glæd]
rád
I'm glad we finally get to know each
other in person.
memory
n, C or
UC
[memərɪ]
paměť
Let's test your memory.
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 29
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
fotografie
Could you take a photograph
of us with the castle?
picture
n, C
[pɪktʃə]
obrázek
I have a picture of the mountains
in my living room, it helps me relax.
remember
v, I or T [rɪ'membə]
pamatovat si
Do you remember when's
the appointment at the dentist's?
repeat
v, T
[rɪ'piːt]
opakovat
Could you repeat it, please? I didn't
understand.
rest
n, UC
[rest]
zbytek
I think I'll finish the rest of the report
tomorrow.
scientist
n, C
[saɪəntɪst]
věděc, -kyně
Our neighbour is a nuclear scientist.
překvapit
wallet
n, C
[wɒlɪt]
pánská
peněženka
Oh no, I think I've lost my wallet!
word
n, C
[wɜːd]
slovo
What does this word mean?
writer
n, C
[raɪtə]
spisovatel, -ka
Sarah dreams of a career
as a professional writer.
6
Unit 11C Turning points – Asking questions
5
[sə'praɪz]
4
v, T
3
surprise
Does it surprise you that Jeff is
the new head of department?
2
[fəʊtəgrɑːf]
1
n, C
UNIT
photograph
When is a good date to meet?
titul, diplom
I got my degree at Oxford University.
explanation
n, C or
UC
[eksplə'neɪʃən]
vysvětlení
I asked for a quick explanation but he
didn't tell me anything.
figure
n, C
[fɪgə]
číslo
Can we check the sales figures
together?
job interview
n, C
[dʒɒb ɪntəvjuː]
pracovní
pohovor
How should I prepare for the job
interview?
opinion
n, C
[ə'pɪnjən]
názor
What's your opinion on the situation?
kariéra
I'm looking for a career in logistics.
10
datum
[dɪ'griː]
9
[deɪt]
n, C
8
n, C
degree
7
date
Unit 11D Turning points – Completing a CV
design
v, I or T [dɪ'zaɪn]
navrhnout
Can you design a computer
programme?
diploma
n, C
[dɪ'pləʊmə]
vysvědčení,
diplom
I've got a diploma in economics.
employer
n, C
[ɪm'plɔɪə]
zaměstnavatel
What companies are the best
employers in the world?
interest
n, C
[ɪntərest]
koníček
You should include a few interests
in your CV, like sport.
painting
n, UC
[peɪntɪŋ]
malování
I loved painting when I was a child.
regularly
adv
[regjʊləlɪ]
pravidelně
Check your e-mail regularly and let
me know if there are any messages
from Mr Silke.
skiing
n, UC
[skiːɪŋ]
lyžování
Where do you go skiing in winter?
16
[kə'rɪə]
12
n, C
15
11
career
13
14
30 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
UNIT
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
personal details
[pɜːsənəl
diːteɪlz]
osobní
informace
What personal details have you got
in your CV?
work experience
[wɜːk
ɪkspɪərɪənts]
pracovní
zkušenosti
I can see you've got a lot of work
experience in IT.
darling
n, C
[dɑːlɪŋ]
miláček
Good morning, darling. Did you have
a good night?
delay
n, C or
UC
[dɪ'leɪ]
zpoždění
There's a five-hour delay so I'm trying
to find a hotel.
flight
n, C
[flaɪt]
let
When's the next flight to Barcelona?
guy
n, C
[gaɪ]
chlap
Who's the guy in the red shirt
over there?
kid
n, C
[kɪd]
dítě
The kids are upstairs, I'll call them.
lounge
n, C
[laʊndʒ]
hala
I'm waiting in the departure lounge.
sleep
v, I
[sliːp]
spát
I'm sorry, I'm afraid Tanya is
sleeping at the moment. Can I take
a message?
sleepy
adj
[sliːpɪ]
ospalý
Go to bed if you're feeling sleepy.
connecting flight
[kə'nektɪŋ flaɪt]
spojovací let
The connecting flight will arrive
any minute, sir.
have lunch
[həv 'lʌntʃ]
obědvat
I have lunch at my desk, it's quicker.
take a seat
[teɪk ə'si:t]
posadit se
Welcome to our company.
Take a seat, please.
n, C
[eəfeə]
letištní poplatek
The airfares are getting higher and
higher.
aisle
n, C
[aɪl]
ulička
Do you want a window or an aisle
seat?
check in
v
[tʃekɪn]
odbavit
How much luggage would you like
to check in?
currency
n, C or
UC
[kʌrəntsɪ]
měna
What's the currency in your country?
decrease
v, I or T [dɪ'kriːs]
snížit se
Our sales are decreasing, we must
take action.
enquire
v, I or T [ɪn'kwaɪə]
zeptat se
I'm writing to enquire about your
new price list.
fall
v, I
[fɔːl]
spadnout
Their prices are falling slowly
but surely.
go down
v
[gəʊ daʊn]
jít dolů, klesat
Last month the number of complaints
went down.
go up
v
[gəʊ ʌp]
jít nahoru,
stoupat
The number of our customers is
going up.
gradually
adv
[grædjʊlɪ]
postupně
We gradually got more and more
customers.
16
15
14
13
10
9
airfare
11
Unit 12B Getting away – Present continuous or present simple?
12
8
7
6
5
4
3
2
1
UNIT 12A GETTING AWAY – PRESENT CONTINUOUS
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 31
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
v, I or T [ɪn'kriːs]
zvýšit se
The quality of their services increased
sharply last year.
invest
v, I or T [ɪn'vest]
investovat
I'm thinking about investing in shares
of an online company.
opportunity
n, C or
UC
[ɒpə'tjuːnətɪ]
příležitost
This is a great opportunity to get
to know other cultures.
part
n, UC
[pɑːt]
část
Part of my family live abroad.
reason
n, C or
UC
[riːzən]
důvod
What's the reason so many
of our clients are leaving?
ring
v, I
[rɪŋ]
zvonit
Whose mobile is ringing?
rise
v, I
[raɪz]
stoupat
My salary slightly rose last year.
sharply
adv
[ʃɑːplɪ]
strmě
The number of projects is rising
sharply, we must hire new staff.
sky
n, UC
[skaɪ]
obloha
Look at the sky, it's so blue.
slightly
adv
[slaɪtlɪ]
lehce
The graph shows that last year
our sales went down slighly.
trend
n, C
[trend]
trend
What are the recent trends in fashion?
urgent
adj
[ɜːdʒənt]
urgentní
Can you take the phone? They say
it's urgent.
book online
[bʊk 'ɒnlaɪn]
zarezervovat
přes internet
We booked our holiday online
this year.
communication
technology
[kəmjuːnɪ'keɪʃən komunikační
teknɒlədʒɪ]
technologie
economy class
[ɪ'kɒnəmɪ klɑːs]
exchange rate
[ɪks'tʃeɪndʒ reɪt] směnný kurz
long weekend
[lɒŋ wiːk'end]
prodloužený
víkend
We'd like to have a long weekend
somewhere in France.
pay extra
[peɪ 'ekstrə]
platit navíc
Do I have to pay extra for another
bag?
travel by air
[trævəl baɪ eə]
cestovat
vzduchem
When did you first travel by air?
11
travel first class
[trævəl fɜːst
klɑːs]
cestovat první
třídou
I've never travelled first class.
Have you?
12
I can't believe it! My luggage is not
on the carousel!
2
3
4
5
6
Our company decided to invest
a lot of money in new communication
technology.
7
My company pays only for economy
class tickets.
8
adj
[dʒetlægd]
trpící pásmovou Were you jet-lagged when you arrived
nemocí
in China?
mean
v, T
[miːn]
myslet, mínit
Do you know what I mean?
stopover
n, C
[stɒpəʊvə]
mezipřistání
We had a two-hour stopover in Dubai.
[bægɪdʒ
rɪkleɪm]
Excuse me, where's the baggage
výdej zavazadel reclaim for the flight BF236 from
Berlin?
16
jet-lagged
15
pás se
zavazadly
14
[kærʊ'sel]
13
n, C
10
carousel
9
What's the exchange rate with
the euro?
Unit 12C Getting away – What do you call it?
baggage reclaim
1
ekonomická
třída
UNIT
increase
32 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
baggage trolley
[bægɪdʒ trɒlɪ]
vozík
na zavazadla
Can you get a baggage trolley?
The luggage is too heavy.
boarding pass
[bɔːdɪŋ pɑːs]
palubní lístek
Can I see your boarding pass, sir?
cash machine
[kæʃ məʃiːn]
bankomat
Excuse me, I'm looking for a cash
machine.
check-in desk
[tʃekɪn desk]
odbavovací
přepážka
You have to check in your luggage
at the check-in desk.
departures board
[dɪ'pɑːtʃəz bɔːd] tabule s odlety
What gate do we need? – I don't
know, look at the departures board.
direct flight
[daɪ'rekt flaɪt]
přímý let
Is this a direct flight to Spain?
excess luggage
[ek'ses lʌgɪdʒ]
nadměrné
zavazadlo
I'm afraid you'll have to pay for excess
luggage, it's one more kilo.
flight attendant
[flaɪt ətendənt]
letuška, steward
Where's the flight attendant?
I'm hungry!
have
a conversation
[həv ə
kɒnvə'seɪʃən]
povídat si
When did you last have
a conversation in English?
seat belt
[siːt belt]
bezpečnostní
pás
Ladies and gentlemen, please fasten
your seat belts.
What do you
call...?
[wɒt də jə 'kɔːl]
Jak se řekne...? What do you call this machine?
6
5
4
3
2
1
UNIT
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n, C or
UC
[əd'ventʃə]
dobrodružství
My favourite adventure movie
is definitely Indiana Jones.
attract
v, T
[ə'trækt]
přitáhnout
How does your company attract new
customers?
branch
n, C
[brɑːntʃ]
pobočka
We've got six branches around
the Czech Republic and two abroad.
competitive
adj
[kəm'petɪtɪv]
konkurenceschopný
We offer services at competitive
prices.
countryside
n, UC
[kʌntrɪsaɪd]
venkov
We have a small weekend house
in the countryside.
11
cruise
n, C
[kruːz]
okružní plavba
We're going on a cruise to Iceland
this spring.
destination
n, C
[destɪ'neɪʃən]
destinace
What are your most popular European
destinations?
dish
n, C
[dɪʃ]
pokrm
I'll show you how to make this dish,
it's easy.
employ
v, T
[ɪm'plɔɪ]
zaměstnat
Currently we're employing 45 people
but we're planning to hire five more.
environment
n, UC
[ɪn'vaɪərənmənt] životní prostředí
Going on holiday by train is better
for the environment than flying.
experience
n, C
[ɪk'spɪərɪənts]
zážitek
Going to the jungle at night was
a frightening experience!
free
adj
[friː]
zdarma
We offer free sauna and swimming
pool for our visitors.
jungle
n, C or
UC
[dʒʌŋgl ]̩
džungle
Paul worked as a jungle guide when
he was living in South America.
16
15
14
13
10
9
8
adventure
12
7
Unit 12D Getting away – Company presentation
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 33
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n, UC
[neɪtʃə]
příroda
Are you a nature lover or do you
prefer sightseeing in a city?
provide
v, T
[prə'vaɪd]
poskytovat
We provide our customers
with exceptional service.
rainforest
n, C or
UC
[reɪnfɒrɪst]
deštný prales
I'd like to see the tropical rainforest
before I leave for home.
sand
n, UC
[sænd]
písek
Look at the sand! It's the nicest beach
I've ever been to.
sea
n, C or
UC
[siː]
moře
Is it safe to swim in the sea? It doesn't
look very clean.
sun
n, UC
[sʌn]
slunce
Don't stay in the sun for too long.
tourism
n, UC
[tʊərɪzəm]
turismus
Is tourism an important industry
in your country?
3
business
executive
[bɪznɪs
ɪg'zekjʊtɪv]
vedoucí
pracovník
We offer management courses
for business executives.
[teɪk 'pɑːt ɪn]
zúčastnit se
něčeho
Sam would like to take part
in the seminar, too.
4
take part in sth.
UNIT
nature
1
2
5
UNIT 13A MONEY MATTERS – WILL FOR PREDICTIONS
n, C
[tʃek]
šek
Do you ever use cheques when
you pay?
coin
n, C
[kɔɪn]
mince
Look at this Norwegian coin. It has
a hole in it.
earnings
n, pl.
[ɜːnɪŋz]
výdělky
I believe earnings will increase
next year.
future
n, UC
[fjuːtʃə]
budoucnost
Where do you want to live
in the future?
8
investment
n, C or
UC
[ɪn'vestmənt]
investice
This isn't a very clever investment.
9
investor
n, C
[ɪn'vestə]
investor
Who's the investor of the building?
lend
v, T
[lend]
půjčit
Can you lend me ten dollars, please?
lender
n, C
[lendə]
věřitel
It's not a very good idea to be
a lender.
news
n, UC
[njuːz]
zprávy
Do you read news in the papers
or do you watch TV?
payee
n, C
[peɪ'iː]
příjemce platby
Whose name should I write in the
payee column?
payment
n, C or
UC
[peɪmənt]
platba
I'm afraid we haven't received
your payment yet.
petrol
n, UC
[petrəl]
benzín
How much is a litre of petrol
at the moment?
prediction
n, C
[prɪ'dɪkʃən]
předpověď
I don't want to make any predictions
about the job interview.
save
v, T
[seɪv]
šetřit
I'm trying to save some money to buy
a holiday.
savings
n, pl.
[seɪvɪŋz]
úspory
It's better to have your savings
in the bank.
6
cheque
7
10
11
12
13
14
15
16
34 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
[bæŋk əkaʊnt]
bankovní účet
I've got two bank accounts – a current
account and a savings account.
cost of living
[kɒst əv'lɪvɪŋ]
životní náklady
Is the cost of living in London
the same as five years ago?
electricity bill
[ɪlek'trɪsɪtɪ bɪl]
účet za elektřinu
That's impossible! The electricity bill
can't be that high!
1
Internet banking
[ɪntənet
'bæŋkɪŋ]
internetové
bankovnictví
I don't pay anything for Internet
banking in my bank.
market
researcher
[mɑːkɪt rɪ'sɜːtʃə] dotazovatel
I hate market researchers who stop
me in the street.
pay by card
[peɪ baɪ'kɑːd]
platit kartou
Can I pay by credit card?
pay cash
[peɪ 'kæʃ]
platit v hotovosti I'm afraid you can only pay cash here.
that sort of thing
[ðæt 'sɔːt əv
θɪŋ]
něco takového
I don't really like Woody Allen films
and that sort of thing.
4
3
UNIT
bank account
2
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n, C
[kɒmpə'tɪʃən]
soutěž
I decided to enter a writing
competition.
criminal
n, C
[krɪmɪnəl]
zločinec
We're looking for two dangerous
criminals.
interest
n, UC
[ɪntərest]
úrok
The bank offered a very low interest
rate with my loan.
password
n, C
[pɑːswɜːd]
heslo
You shouldn't use the same password
everywhere.
secret
adj
[siːkrət]
tajný
But don't tell anyone! This is secret
information.
silly
adj
[sɪlɪ]
hloupý
Don't be silly, this is just a little dog,
you don't have to be afraid.
tip
n, C
[tɪp]
rada
Here are some tips for how to get fit
quickly.
debit card
[debɪt kɑːd]
debetní karta
Would you like to have a credit card
or a debit card?
11
get rich
[get 'rɪtʃ]
zbohatnout
He got rich on the oil rig but then lost
it all.
make money
[meɪk 'mʌnɪ]
vydělat peníze
I need to make money quickly and
easily.
open an account
[əʊpən
ənə'kaʊnt]
založit si účet
I'd like to open an account.
16
15
14
13
10
9
8
7
6
5
competition
12
Unit 13B Money matters – First conditional
Unit 13C Money matters – Responding
become
v, I
[bɪ'kʌm]
stát se
Peter's just become a father!
bookshop
n, C
[bʊkʃɒp]
knihkupectví
Do you buy books in a bookshop
or online?
e-reader
n, C
[iːriːdə]
elektronická
čtečka knih
An e-reader's helped me start reading
again.
millionaire
n, C
[mɪljə'neə]
milionář
If you want this house, you must
marry a millionaire first.
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 35
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
We need to attract younger customers
to our store.
I'm not sure.
[aɪm nɒt 'ʃɔː]
Tím si nejsem
jistý.
We should expand abroad. – I'm not
sure.
That's right.
[ðæts 'raɪt]
To je pravda.
Our latest product was extremely
popular. – That's right.
You're right.
[jər 'raɪt]
Máš pravdu.
I think there's a mistake in the report.
– You're right.
2
Unit 13D Money matters – Investing money
adj
[beɪst]
sídlící
Our company is based in Warsaw.
CEO
n, C
[siːiː'əʊ]
generální ředitel
When did Steve Jobs become the
CEO of Apple?
chef
n, C
[ʃef]
šéfkuchař
We employ the best chef in the city.
gold
n, UC
[gəʊld]
zlato
Is that gold jewellery?
less
adv
[les]
méně
Liam earns less now but he looks
more satisfied.
luxury
n, UC
[lʌkʃərɪ]
luxus
He lived a life in luxury until his father
died.
more
adv
[mɔː]
více
You'll earn more if you take the job.
profit
n, C or
UC
[prɒfɪt]
zisk
Our plan is to make a profit
in five years.
waiter
n, C
[weɪtə]
číšník
Waiter! Can I have the bill, please?
[ɔɪl praɪs]
cena ropy
I'm sure oil prices will go up next year.
9
UNIT 14A TEAMWORK – FUTURE PLANS: GOING TO
8
based
7
Art is one of my biggest hobbies.
6
umění
5
[ɑːt]
4
n, UC
3
art
oil price
1
obchod
n, C
UNIT
[stɔː]
store
v, I or T [ə'tend]
zúčastnit se
I'm going to attend two conferences
next month.
babysit
v, I or T [beɪbɪsɪt]
hlídat děti
Could you babysit for us on Friday
night?
10
communicate
v, I or T [kə'mjuːnɪkeɪt]
komunikovat
I prefer to communicate with my
clients over the phone.
11
cook
v, I or T [kʊk]
vařit
I'll cook the dinner if you clean
the bathroom.
cooperate
v, I
[kəʊ'ɒpəreɪt]
spolupracovat
You have to cooperate with the other
team members.
creature
n, C
[kriːtʃə]
stvoření
How could such a small creature
be so dangerous?
desert
n, C or
UC
[dezət]
poušť
At night, it can get extremely cold
in the desert.
14
exam
n, C
[ɪg'zæm]
zkouška
I'm going to take two exams next
week so I need to study hard!
n, C
[ekspɜːt]
odborník
She's a well-known expert
at meerkats.
15
expert
hole
n, C
[həʊl]
díra
I think there's a hole in your skirt.
12
attend
13
16
36 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
n, C
[mɪəkæt]
surikata
Meerkats are the funniest animals
in the world.
quality
n, C
[kwɒlɪtɪ]
vlastnost
For my job you need only two
qualities: being reliable and
cooperative.
relationship
n, C
[rɪ'leɪʃənʃɪp]
vztah
Have you got a good relationship
with your boss?
reliable
adj
[rɪ'laɪəbl ]̩
spolehlivý
He's the most reliable person I know,
he always keeps his promises.
scorpion
n, C
[skɔːpɪən]
štír
Don't touch the scorpion,
it's dangerous!
share
v, I or T [ʃeə]
sdílet
We share information in our regular
meetings.
sunbathe
v, I
[sʌnbeɪð]
opalovat se
Let's spend at least two days
sunbathing.
team
n, C
[tiːm]
tým
I love working in a team and talking
with other people.
5
tunnel
n, C
[tʌnəl]
tunel
Go through the tunnel and then turn
right.
6
give
a presentation
[gɪv ə
prezən'teɪʃən]
prezentovat
I'm going to give a really important
presentation tomorrow and I haven't
got a slide.
7
give a signal
[gɪv ə'sɪgnəl]
dát signál
When you give a signal, I'll switch
it on.
shoot a film
[ʃuːt ə'fɪlm]
natočit film
The film was shot in South Africa.
8
team player
[tiːm pleɪə]
týmový hráč
My boss said I wasn't a good team
player and I think he was right.
team spirit
[tiːm spɪrɪt]
týmový duch
Team-building activities can help
team spirit, but they have to be well
prepared.
16
15
14
13
12
11
10
4
3
2
1
UNIT
meerkat
9
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Unit 14B Teamwork – To or -ing?
athletics
n, UC
[æθ'letɪks]
atletika
I joined an athletics club when I was
younger.
basketball
n, UC
[bɑːskɪtbɔːl]
basketbal
What about some basketball later
today?
cricket
n, UC
[krɪkɪt]
kriket
Do you know cricket rules?
draw
n, C
[drɔː]
remíza
They need at least a draw, 1–1 or so.
football
n, UC
[fʊtbɔːl]
fotbal
Would you like to go to a football
match on Sunday?
game
n, C
[geɪm]
hra
Let's play a game of basketball.
hockey
n, UC
[hɒkɪ]
hokej
Are you Czech? I know some of
your hockey players!
jogging
n, UC
[dʒɒgɪŋ]
jogging
Martin goes jogging every morning
before work.
running
n, UC
[rʌnɪŋ]
běhání
I go running for half an hour
three times a week.
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 37
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
What's the score? –
3–2 at the moment.
tennis
n, UC
[tenɪs]
tenis
I'd like to start playing tennis.
Do I need a lot of equipment?
volleyball
n, UC
[vɒlɪbɔːl]
volejbal
We sometimes go to play volleyball
after work.
win
v, I or T [wɪn]
vyhrát
Mum! We've won! 5–1!
yoga
n, UC
[jəʊgə]
jóga
Yvette went to India to do yoga
for a month.
Here you are.
[hɪə jə ɑ:]
Tady to je.
Cappuccino and mineral water,
please. – Here you are.
martial arts
[mɑːʃəl ɑːts]
bojová umění
What martial arts do you know?
[ʌp'set]
znepokojený
Lawrence got really upset when
he got the news about Miles.
Don't worry.
[dəʊnt 'wʌrɪ]
Nedělej si
starosti.
I didn't get the job I wanted. –
Don't worry, it'll be OK.
go wrong
[gəʊ 'rɒŋ]
pokazit se
This isn't my day. Everything goes
wrong.
pass an exam
[pɑːs ən
ɪg'zæm]
složit zkoušku
So? Have you passed the exam?
3
skóre
2
[skɔː]
1
n, C
UNIT
score
Unit 14C Teamwork – Making it better
adj
4
upset
5
6
7
Unit 14D Teamwork – Cooperating and competing
v, I or T [dɪg]
kopat
I'm digging a hole in my garden.
I want to build a swimming pool.
earth
n, UC
[ɜːθ]
země
What are you going to do with
all the earth?
9
be over
[bɪ 'əʊvə]
skončit
When the course is over, you will
speak English you need for work
and travel.
10
because of
[bɪ'kəz əv]
kvůli
I lost all my files and documents
because of the virus.
11
8
dig
v, I
[ə'pɪə]
objevit se
She's appeared on TV several times
and she thinks she's a star!
catch
v, T
[kætʃ]
chytit
Catch the dog and close him
in the house.
chicken
n, C
[tʃɪkɪn]
kuře
At the moment, we've got 50 chickens
at the farm.
14
director
n, C
[daɪ'rektə]
ředitel, -ka
Have you heard? We've got
a new director of studies.
disappear
v, I
[dɪsə'pɪə]
zmizet
Have you seen my diary?
It's disappeared.
escape
v, I
[ɪ'skeɪp]
utéct
I closed the cat but he's escaped
somehow.
15
appear
13
12
UNIT 15A WHAT AN EXPERIENCE! – PRESENT PERFECT
16
38 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
hurt
v, I or T [hɜːt]
bolet
Does it hurt when I do this?
panic
v, I or T [pænɪk]
panikařit
Don't panic, just stay calm and
go back slowly.
past
n, UC
[pɑːst]
minulost
I've worked in many different lines
of business in the past.
queen
n, C
[kwiːn]
královna
I'm going to Britain in autumn so
I'm hoping to see the Queen.
zoo
n, C
[zuː]
zoo
What about going to the zoo
at the weekend?
business trip
[bɪznɪs trɪp]
pracovní cesta
I'm going on a business trip
to Amsterdam next Monday. Can you
recommend a good hotel?
cross the road
[krɒs ðə'rəʊd]
přejít ulici
Don't forget to look left and right
before you cross the road.
farm animal
[fɑːm ænɪməl]
užitkové zvíře
How many farm animals
have you got?
wild animal
[waɪld ænɪməl] divoké zvíře
I'm frightened of wild animals,
they could hurt me!
adj
[ə'meɪzɪŋ]
úžasný
You should try the new restaurant.
It's amazing.
awful
adj
[ɔːfəl]
hrozný
Please, don't leave your socks
on the bathroom floor, it's awful.
dolphin
n, C
[dɒlfɪn]
delfín
I bought an experience holiday where
I'll swim with dolphins.
elephant
n, C
[elɪfənt]
slon
I'd like to see wild elephants one day.
9
fantastic
adj
[fæn'tæstɪk]
fantastický
How was your holiday? – Fantastic,
thanks for asking.
10
forest
n, C or
UC
[fɒrɪst]
les
What about going for a walk
in the forest?
glider
n, C
[glaɪdə]
kluzák
I flew in a glider a few years ago.
I was scared and I'll never do it again!
horrible
adj
[hɒrɪbl ]̩
strašný
This car is horrible, it's broken
down again.
prize
n, C
[praɪz]
cena, výhra
I won a prize in a sports competition
when I was at high school but nothing
else since then.
ride
v, I or T [raɪd]
jet
Have you ever ridden a horse?
seafood
n, UC
[siːfuːd]
mořské plody
I'm afraid I'm allergic to seafood.
smell
v, I
[smel]
smrdět, vonět
What is it?! It smells horrible!
taste
v, T
[teɪst]
chutnat
Have some seafood, it tastes great.
unpleasant
adj
[ʌn'plezənt]
nepříjemný
It was quite an unpleasant experience
at the police station when I lost my
passport in Peru.
unusual
adj
[ʌn'juːʒʊəl]
neobvyklý
I don't like eating unusual meals,
you never know what it will taste like.
14
13
12
11
8
7
amazing
15
Unit 15B What an experience! – Have you ever...?
16
6
5
4
3
2
1
UNIT
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
LIFESTYLE – ELEMENTARY
| 39
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[breɪk jə leg]
zlomit si nohu
musical
instrument
[mjuːzɪkəl
ɪnstrəmənt]
hudební nástroj Do you play a musical instrument?
play the piano
[pleɪ ðə
pɪ'ænəʊ]
hrát na piano
I can play the piano a little bit,
I learnt for two years.
UNIT
I broke my leg on the first day and
spent all the holiday in my hotel room.
break your leg
1
Unit 15C What an experience! – Checking information
n, C
[ə'pɑːtmənt]
byt
I've moved to a new apartment.
You must come and see me some
time.
2
emergency
n, C or
UC
[ɪ'mɜːdʒəntsɪ]
krize,
pohotovost
Can I call back later? We've got
an emergency here.
3
[bæd laɪn]
špatné spojení
Sorry, it's a bad line, I can't hear you.
[teɪk keə]
Měj se. Opatruj
se.
I have to go now. See you tomorrow.
– OK, take care.
bad line
Take care.
5
Unit 15D What an experience! – Life experiences
adj
flip a coin
[pɜːpl ]̩
purpurový
What do you think of the purple skirt?
– It's awful, please don't buy it.
[flɪp ə'kɔɪn]
hodit si mincí
If you can't decide, flip a coin.
6
purple
4
apartment
7
UNIT 16A TAKE A BREAK – FUTURE ARRANGEMENTS
v, I or T [entə'teɪn]
bavit
We're having some guests in the
company and I have to entertain them.
Where should I take them?
helicopter
n, C
[helɪkɒptə]
vrtulník
I've never flown in a helicopter before.
opera
n, C or
UC
[ɒpərə]
opera
James and his wife often go
to the opera when they go out.
pack
v, I or T [pæk]
zabalit
I'm terrible at packing bags. I always
carry a lot of luggage.
race
n, C
[reɪs]
závod
Let's go to Brno to see motorcycle
races this year.
I can't wait.
[aɪ 'kɑːnt weɪt]
Nemůžu se
dočkat.
We're going on a long weekend
to Lisbon. I can't wait!
jet ski
[dʒet skiː]
vodní skútr
I've booked jet ski lessons for my next
holiday.
take a tour
[teɪk ə'tʊə]
jít na prohlídku
We're taking a tour around London
in the afternoon.
14
[bæleɪ]
10
Nina is training to be a professional
ballet dancer.
13
entertain
balet
9
n, C or
UC
8
ballet
11
12
15
Unit 16B Take a break – Who and which
n, UC
[eɪʒə]
Asie
I'd like to visit Asia, but I hate flying.
bird
n, C
[bɜːd]
pták
What a lovely bird, does it have
a name?
16
Asia
40 |
LIFESTYLE – ELEMENTARY
n, C
[bɪldə]
kulisák
I don't know what we would do
without the builders. We could never
finish the film.
composer
n, C
[kəm'pəʊzə]
skladatel, -ka
Mozart was a famous composer even
as a child.
credits
n, pl.
[kredɪts]
titulky
Can you see who played the role
of Mary in the credits?
electrician
n, C
[ɪlek'trɪʃən]
elektrikář, -ka
I trained to be an electrician,
but I never did the job.
2
Europe
n, UC
[jʊərəp]
Evropa
You in Europe are very lucky to have
so many beautiful historical cities
nearby.
3
feed
v, T
[fiːd]
nakrmit
Can you feed the cat while I'm
on holiday, please?
fiction
n, C
[fɪkʃən]
beletrie
I read only fiction, usually detective
stories.
imagine
v, T
[ɪ'mædʒɪn]
představit si
Can you imagine your life without
the Internet?
musical
n, C
[mjuːzɪkəl]
muzikál
I love going to see musicals. The last
one I've seen was The Cats.
non-fiction
n, UC
[nɒn'fɪkʃən]
literatura faktu
I don't read much and when I read,
it's always non-fiction.
North America
n, UC
[nɔːθ ə'merɪkə]
Severní
Amerika
I've never been outside North
America, but I'd love to go to Europe.
paperwork
n, UC
[peɪpəwɜːk]
papírování
I hate doing paperwork. Can you fill
in this form for me, please?
producer
n, C
[prə'djuːsə]
producent
The producer fired all actors
and chose new stars.
9
romance
n, C
[rəʊ'mænts]
romantický film
Are you watching another romance?
It's so boring.
set
n, C
[set]
scéna
When we finally prepared the set,
it started to rain.
South America
n, UC
[saʊθ ə'merɪkə] Jižní Amerika
Our holiday in South America
was a real adventure.
action film
[ækʃən fɪlm]
akční film
There's no better action film than
a James Bond.
classical music
[klæsɪkəl
mjuːzɪk]
klasická hudba
I can only relax when classical music
is playing.
film crew
[fɪlm kruː]
filmový štáb
I'd like to thank all the film crew.
You've been fantastic!
film director
[fɪlm daɪrektə]
filmový režisér
What's the name of the film director
who made Pulp Fiction?
folk music
[fəʊk mjuːzɪk]
lidová hudba
I bought a CD with some traditional
folk music.
historical film
[hɪ'stɒrɪkəl fɪlm] historický film
There were so many mistakes
in the historical film that I switched
the TV off.
make a film
[meɪk ə'fɪlm]
Have you heard? Oliver Stone's
making a new film.
16
15
14
13
12
11
8
7
6
5
4
1
UNIT
builder
10
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
natočit film
LIFESTYLE – ELEMENTARY
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Unit 16C Take a break – Explaining needs
movement
n, C or
UC
negotiation
[dɑːk]
It's dark here. Can I turn on the lights?
[muːvmənt]
pohyb
If you want to play golf well, you have
to learn to make this movement.
n, C or
UC
[nəgəʊʃi'eɪʃən]
vyjednávání
Did the negotiation at Axenin go well?
note
n, C
[nəʊt]
poznámka
Can you speak more slowly, please?
I'm taking notes.
powerful
adj
[paʊəfəl]
mocný
Can you see the man over there?
He's very powerful in our town.
research
n, UC
[rɪ'sɜːtʃ]
výzkum
Research shows that more and more
people are buying food online.
smart
adj
[smɑːt]
elegantní
We have to wear smart clothes
at work, except Fridays.
warm
adj
[wɔːm]
vřelý
She offered me coffee and cake,
she was a very warm woman.
body language
[bɒdɪ
læŋgwɪdʒ]
řeč těla
It's interesting to know how important
body language is.
language school
[læŋgwɪdʒ
skuːl]
jazyková škola
Which language school teaches
in your company?
take time off
work
[teɪk 'taɪm əf
wɜːk]
vzít si volno
I'd like to take some time off work
to travel around the world.
UNIT
tmavý
3
adj
2
dark
1
4
5
6
7
Unit 16D Take a break – Planning a trip
román
Have you read the novel about
the Swedish hacker?
sail
v, I
[seɪl]
plachtit
This summer I'm going to Croatia and
I'm learning to sail.
have a party
[həv ə'pɑːtɪ]
mít večírek
We're having a party on Saturday,
I hope you can come.
run a marathon
[rʌn ə'mærəθən] běžet maraton
11
I'm training to run a marathon,
but I don't know if I'm strong enough.
10
[nɒvəl]
9
n, C
8
novel
12
13
14
15
16
NÁVAZNOST UČEBNIC NAKLADATELSTVÍ PEARSON
My Grammar Lab / Unikátní materiál
pro výuku gramatiky – spojení knihy,
on-line cvičení a mobilní aplikace
Gold First / Kurz, který poskytuje studentům vše, co potřebují pro přípravu na Cambridge English exams
Speakout / Učebnice pro výuku dospělých, která využívá autentických materiálů z BBC
Market Leader / Oblíbený business kurz
využívající texty k četbě z The Financial Times
V našem portfoliu naleznete kompletní nabídku materiálů pro výuku
angličtiny nejen z vydavatelství Pearson ale i od ostatních velkých světových
ELT vydavatelství, a to současně se zjednodušenou četbou Penguin Readers.
www.venturesbooks.cz
www.bookmall.cz
Kontakty:
e-mail: [email protected]
tel.: 266 712 414, fax: 220 801 498
Download

lifestyle – elementary