2
Anglicko-slovenský slovníček
Slovak Ventures
Výhradný distribútor vydavateľstva Pearson
pre Slovenskú republiku
OBSAH
Module 1 – OUR WORLD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Module 2 – NEIGHBOURS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Module 3 – LIFE STORIES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Module 4 – MYSTERIES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Module 5 – PERFORMERS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Module 6 – LOOKS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Module 7 – TECHNOLOGY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
Module 8 – HOLIDAYS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34
VÝSLOVNOSŤ
Hlavný prízvuk sa označuje horným apostrofom pred prízvučnou slabikou vtedy, ak sa nejedná
o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:ŋ] a seven [ˈseven] ale sun [san], alebo ak má slovo dva a viac
prízvukov: teddy bear [ˈtedi,beə]. Vedľajší prízvuk sa označuje dolným apostrofom. Zvláštne znaky
použité v prepise výslovnosti:
b
block
[blɒk]
ʒ
casualty
[ˈkæʒuәlti]
d
end
[end]
dʒ
sledge
[sledʒ]
f
friend
[frend]
ʌ
sunny
[ˈsʌni]
g
grey
[greɪ]
ɑ:
disaster
[dɪˈzɑ:stә]
h
hat
[hæt]
æ
planet, sad
[ˈplænәt], [sæd]
j
music
[ˈmju:zɪk]
e
end
[end]
k
camel
[ˈkæmәl]
ə
photography
[fәˈtɒgrәfi]
l
camel
[ˈkæmәl]
з:
work
[ˈwз:k]
m
camel
[ˈkæmәl]
ɪ
living
[ˈlɪvɪŋ]
n
end
[end]
i:
team
[ti:m],
ŋ
penguin
[ˈpeŋgwɪn]
ɒ
rock
[rɒk]
p
trip
[trɪp]
ɔ:
fall
[ˈfɔ:l]
r
friend
[frend]
ʊ
put
[pʊt]
s
sunny
[ˈsʌni]
u:
loop
[lu:p]
ʃ
shock
[ʃɒk]
aɪ
tribe
[traɪb]
t
trek
[trek]
aʊ
round
[raʊnd]
tʃ
adventure,
[әdˈventʃә],
eɪ
brave, fail
[breɪv], [feɪl]
θ
death
[deθ]
oʊ
go
[goʊ]
ð
rather
[ˈrɑ:ðә]
ɔɪ
coin
[kɔɪn]
v
love
[lʌv]
eə
despair
[dɪˈspeә]
w
widow
[ˈwɪdәʊ]
ɪə
here
[hɪə]
z
zoo
[zu:]
ʊə
pure
[pʊə]
Použité skratky:
adv.
adverb
príslovka
conj.
conjunction
spojka
n.
noun
podstatné meno
pl.
plural
množné číslo
v.
verb
sloveso
NEW CHALLENGES – 2
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
A – My skills
Moje zručnosti
backwards
[ˈbækwədz]
dozadu, späť, vzad, spiatočky, od konca
v obrátenom slede
alphabet
[ˈælfəbet]
abeceda
beginning
[bɪˈɡɪnɪŋ]
začiatok
capital letter
[ˈkæpɪtəl ˈletə]
veľké písmeno
elbow
[ˈelbəʊ]
lakeť
make a paper aeroplane
zložiť papierové lietadlo
make an omelette
urobiť omeletu
meal
[miːl]
musical instrument
[ˈmjuːzɪkl ̩ ˈɪnstrʊmənt] hudobný nástroj
play the piano
[pleɪ ðə pɪˈænəʊ]
hrať na klavír
questionnaire
[ˌkwestʃəˈneə]
dotazník
ride a bike
[raɪd ə baɪk]
jazdiť na bycikli
talented
[ˈtæləntɪd]
talentovaný
tongue
[tʌŋ]
jazyk orgán, jazyk, slovník, čo niekto
hovorí
underwater
[ˈʌndəwɔːtə]
pod vodou, pod hladinou, podvodný
prieskum apod.
Key Words: Verbs
jedlo
Slovesá
cook
[kʊk]
variť
count
[kaʊnt]
počítať
draw
[drɔː]
kresliť
kiss
[kɪs]
bozkávať
play
[pleɪ]
hrať
run
[rʌn]
bežať
sing
[sɪŋ]
spievať
swim
[swɪm]
plávať
touch
[tʌtʃ]
dotknúť sa koho/čoho, siahnúť (si)
na koho/čo
write
[ˈraɪt]
písať
B -Street Survey
Pouličná anketa
black
[blæk]
čierny
blue
[bluː]
modrý
boyfriend
[ˈbɔɪfrend]
priateľ (v zmysle partner)
brown eyes
[braʊn aɪz]
hnedé oči
| 1
2 |
NEW CHALLENGES – 2
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
garden
[ˈɡɑːdn ]̩
záhrada
girlfriend
[ˈɡɜːlfrend]
priateľka (v zmysle partnerka)
interviewer
[ˈɪntəvjuːə]
ten kto robí rozhovor
loud
[laʊd]
hlasito, hlasitý
mum
[mʌm]
mama
parents
[ˈpeərənts]
rodičia
possession
[pəˈzeʃn ]̩
majetok, vlastníctvo
Key Words: Objects
Predmety
digital camera
[ˈdɪdʒɪtl ̩ ˈkæmərə]
digitálny fotoaparát
drums
[drʌmz]
bicie, bubny
guitar
[ɡɪˈtɑː]
gytara
laptop
[ˈlæptɒp]
laptop, notebook
mobile phone
[ˈməʊbaɪl fəʊn]
mobilný telefón
MP3 player
[<mp3> ˈpleɪə]
MP3 prehrávač
skateboard
[ˈskeɪtbɔːd]
skateboard
C – Quiz time
Čas na kvíz
question mark
[ˈkwestʃən mɑːk]
otáznik
when
[wen]
kedy
what
[ˈwɒt]
čo
how
[ˈhaʊ]
jak
where
[weə]
kde
who
[huː]
kdo
birthday
[ˈbɜːθdeɪ]
narodeniny
colour
[ˈkʌlə]
farba
pentagon
[ˈpentəɡən]
päťuholník
D – My Area
Moje okolie
area
[ˈeəriə]
oblasť, územie, mestská časť, región
across the street
[əˈkrɒs ðə striːt]
cez ulicu, na druhej strane ulice
usual
[ˈjuːʒʊəl]
obvyklý, normálny, bežný
funny
[ˈfʌni]
vtipný
bank
[bæŋk]
banka
bowling alley
[ˈbəʊlɪŋ ˈæli]
bowlingová/kolkárska herňa/dráha
Key Words: Places
Miesta
NEW CHALLENGES – 2
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
cinema
[ˈsɪnəmə]
kino
clothes shop
[kləʊðz ʃɒp]
obchod s oblečením/konfekciou
gym
[dʒɪm]
posilovňa/tělocvičňa
hospital
[ˈhɒspɪtl ]̩
nemocnica
hotel
[ˌhəʊˈtel]
hotel
ice rink
[aɪs rɪŋk]
umelé ihrisko, zimný štadión
newsagent's
[ˈnjuːzeɪdʒəntɪz]
trafika, novinový stánok
park
[pɑːk]
park
post office
[pəʊst ˈɒfɪs]
pošta
school
[skuːl]
škola
shopping centre
[ˈʃɒpɪŋ ˈsentə]
nákupné centrum
snack bar
[snæk bɑː]
snack-bar
sports centre
[spɔːts ˈsentə]
športové centrum
supermarket
[ˈsuːpəmɑːkɪt]
supermarket
swimming pool
[ˈswɪmɪŋ puːl]
kúpalisko, bazén
E – My home
Môj domov
below
[bɪˈləʊ]
pod
boring
[ˈbɔːrɪŋ]
nudný, fádny
comfortable
[ˈkʌmftəbl ]̩
pohodlný
different
[ˈdɪfrənt]
rozdielny, odlišný
downstairs
[ˌdaʊnˈsteəz]
dole po schodoch; dole; v prízemí,
o poschodie nižšie
expensive
[ɪkˈspensɪv]
nákladný, drahý
footballers
[ˈfʊtbɔːləz]
fotbalista, hráč futbalu
cheap
[tʃiːp]
lacný
irregular
[ɪˈreɡjʊlə]
nepravidelný
nice/nicer
[naɪs ˈnaɪsə]
pekný/krajší
noisy
[ˈnɔɪzi]
hlučný
small
[smɔːl]
malý
syllables
[ˈsɪləbl z̩ ]
slabiky
dining room
[ˈdaɪnɪŋ ruːm]
jedáleň v byte, hoteli
separate
[ˈseprət]
oddelený, samostatný, odlúčený od čoho
Key Words: Rooms and
Furniture
Izby a nábytok
rooms
[ruːmz]
izby, obytné miestnosti
bathroom
[ˈbɑːθruːm]
kúpeľňa
| 3
4 |
NEW CHALLENGES – 2
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
bedroom
[ˈbedruːm]
spálňa
kitchen
[ˈkɪtʃɪn]
kuchyňa
living room
[ˈlɪvɪŋ ruːm]
obývačka
furniture
[ˈfɜːnɪtʃə]
nábytok
armchair
[ˈɑːmtʃeə]
kreslo, leňoška, (polstrovaná) stolička
s opierkami na ruky
bed
[bed]
posteľ
bookcase
[ˈbʊk keɪs]
knižnica
chair
[tʃeə]
stolička
cupboard
[ˈkʌbəd]
skriňa (s policami)
desk
[desk]
stôl (písací)
sofa
[ˈsəʊfə]
pohovka, gauč s operadlom a opierkami
po stranách
table
[ˈteɪbl ]̩
stôl, stolík kuchynský, operačný atď.
wardrobe
[ˈwɔːdrəʊb]
šatník, šatňa, skriňa na šaty
things
[ˈθɪŋz]
veci, predmety
bath
[bɑːθ]
vaňa
computer
[kəmˈpjuːtə]
počítač
cooker
[ˈkʊkə]
varič, šporák
fridge
[frɪdʒ]
chladnička
lamp
[læmp]
lampa, svetlo, svietidlo
shower
[ˈʃaʊə]
sprcha
sink
[sɪŋk]
drez, výlevka, umývadlo
television
[ˈtelɪˌvɪʒn ]̩
televízia
toilet
[ˈtɔɪlɪt]
toaleta, klozet, záchod miestnosť
washing machine
[ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːn]
práčka
MODULE 1 – OUR WORLD
MODUL 1 – NÁŠ SVET
Roman
[ˈrəʊmən]
rímsky
underground railway
[ˈʌndəɡraʊnd ˈreɪlweɪ] podzemná železnica
tube
[tjuːb]
metro v Londýne
east
[iːst]
východ
west
[uest]
západ
fruit
[fruːt]
ovocie
vegetables
[ˈvedʒɪtəbl z̩ ]
zelenina
Irish
[ˈaɪrɪʃ]
irský, Ír
Turkish
[ˈtɜːkɪʃ]
turecký, turečtina (jazyk)
NEW CHALLENGES – 2
| 5
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
[tekˈnɒlədʒi]
technológie
parents
[ˈpeərənts]
rodičia
grandparents
[ˈɡrænpeərənts]
prarodičia
Key Words: Hobbies and
Interests
Koníčky a zájmy
chess
[tʃes]
šachy
computers
[kəmˈpjuːtəz]
počítače
dancing
[ˈdɑːnsɪŋ]
tanec
fashion
[ˈfæʃn ]̩
móda
music
[ˈmjuːzɪk]
hudba
photography
[fəˈtɒɡrəfi]
fotografie
reading
[ˈriːdɪŋ]
čítanie
science
[ˈsaɪəns]
veda
skateboarding
[ˈskeɪtbɔːdɪŋ]
skateboarding
sport
[spɔːt]
šport
1 – In touch
3
umenie
2
[ɑːt]
1
art
MODULE
technology
1 – V kontakte/v spojení
rozhnevaný, naštvaný, nahnevaný na koho
birthday cards
[ˈbɜːθdeɪ kɑːdz]
narodeninové prianie (pohľadnica)
cinema
[ˈsɪnəmə]
kino
correct forms
[kəˈrekt ˈfɔːmz]
správné formy (napr. slovné v gramatike)
dangerous
[ˈdeɪndʒərəs]
nebezpečný
e-cards
[e-ka:dz]
internetové karty (priania, pohľadnice
zaslané elektronicky)
email
[ˈiːmeɪl]
e-mail, el. pošta
fun
[fʌn]
zábava, švanda
great
[ˈɡreɪt]
ohromný, veľký, veľký priestorovo, fyzicky,
parádny, bezchybný, úžasný s obdivom
happen
[ˈhæpən]
stať sa, prihodiť sa, udiať sa komu
hardly ever
[ˈhɑːdli ˈevə]
takmer nikdy, sotva kedy
chat
[tʃæt]
rozprávať sa, klábosiť,rozprávať sa s kým
neformálne, rozhovor, pokec
in general
[ɪn ˈdʒenr ̩əl]
(vše)obecne, celkovo
laptop
[ˈlæptɒp]
laptop, notebook
meet up
[miːt ʌp]
stretnúť sa
8
[ˈæŋɡri]
7
angry
6
vždy, stále
5
[ˈɔːlweɪz]
4
always
6 |
NEW CHALLENGES – 2
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
meetings
[ˈmiːtɪŋz]
stretnutie, porada, schôdza – udalosť
never
[ˈnevə]
nikdy
often
[ˈɒfn ]̩
často
phone
[fəʊn]
telefon/telefonovať; volať
present simple
[prɪˈzent ˈsɪmpl ]̩
jednoduchý prítomný čas (v gramatike)
regularly
[ˈreɡjʊləli]
pravidelne
social network
[ˈsəʊʃl ̩ ˈnetwɜːk]
sociálna sieť
survey
[səˈveɪ]
priezkum, anketa
texts
[teksts]
textovky, SMS
usually
[ˈjuːʒəli]
obvykle
watch news
[wɒtʃ njuːz]
pozerať zprávy
websites
[ˈwebˌsaɪtz]
internetové/webové stránky
go out with friends
vyraziť si s priateľmi
chat on the Internet
chatovať na Internete
read a newspaper
čítať noviny
send a birthday cards
poslať prianie k narodeninám
send music/photos to friends
poslať hudbu/fotky priateľom
stay in at weekends
zostať na víkend
text friends
poslať textovku/SMS priateľom
use a pay phone
používať telefonny automat (tj. tel. budku)
write emails/letters
napísať maily/dopisy
Key Words: Communication
Komunikácia
send
[send]
poslať
cards
[kɑːdz]
pohľadnice
e-cards
[e-ka:dz]
elektronická pohľadnica/pozdrav
emails
[ˈiːmeɪlz]
maily
letters
[ˈletəz]
dopisy
use
[ˈjuːs]
používať
texts
[teksts]
textovky, SMS
a landline
[ə ˈlændlaɪn]
pevnú linku
mobile
[ˈməʊbaɪl]
mobilný telefón
Skype
[skaip]
Skype
a social networking site
(Facebook, MySpace, Twitter)
[ə ˈsəʊʃl ̩ ˈnetwɜːkɪŋ
saɪt]
stránka sociálnych sietí
(Facebook, MySpace, Twitter)
NEW CHALLENGES – 2
| 7
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
2 – Friends
2 – priatelia
be good/bad at
[bi ɡʊd bæd æt]
býť dobrý v niečom/zlý v čom,
ktorému to nejde
be into
[bi ˈɪntə]
zaujímať sa o čo, zaujatý čím
cycling
[ˈsaɪkl ɪ̩ ŋ]
jazda na bycikli
get on with
[ˈɡet ɒn wɪð]
vycházať s kým
get to know
[ˈɡet tə nəʊ]
poznat koho/čo, zoznámiť sa s kým/čím
get up
[ˈɡet ʌp]
vstávať
go out with
[ɡəʊ ˈaʊt wɪð]
chodiť s kým
history
[ˈhɪstr i̩ ]
dejepis, dejiny
chess
[tʃes]
šachy
interested in
[ˈɪntrəstɪd ɪn]
zajímať sa o čo, zaujatý čím
look after
[lʊk ˈɑːftə]
starať sa o koho/čo, starať sa o koho/čo
mad
[mæd]
šialený
marks
[mɑːks]
známky v škole
math
[ˌmæθ]
matematika
painting
[ˈpeɪntɪŋ]
malovanie
playing an instrument
[ˈpleɪɪŋ ən ˈɪnstrʊmənt] hrať na hudebný nástroj
scientist
[ˈsaɪəntɪst]
vedec
skiing
[ˈskiːɪŋ]
lyžovanie
swimming
[ˈswɪmɪŋ]
plávanie
wait for
[weɪt fɔː]
čakať na koho/čo
Key Words: Personality
Adjectives
5
umenie
4
[ɑːt]
3
art
2
naštvaný
1
[ˈæŋɡri]
MODULE
angry
Prídavné mená popisujúce vlastnosti,
charakter
fun
[fʌn]
zábavný
funny
[ˈfʌni]
komický, smiešny
hard-working
[ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ]
pracovitý
helpful
[ˈhelpfəl]
nápomocný, ochotný
honest
[ˈɒnɪst]
uprimný, čestný
kind
[kaɪnd]
milý, láskavý, prívetivý
lazy
[ˈleɪzi]
lenivý
moody
[ˈmuːdi]
náladový, namrzený
organised
[ˈɔːɡənaɪzd]
organizovaný, usporiadaný
outgoing
[ˈaʊtɡəʊɪŋ]
spoločenský, priateľský
8
priateľský
7
[ˈfrendli]
6
friendly
8 |
NEW CHALLENGES – 2
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
patient
[ˈpeɪʃnt]
trpezlivý
shy
[ʃaɪ]
hanblivý, nesmelý
untidy
[ʌnˈtaɪdi]
neporiadny
3 – The competition
3 – Súťaž
classical music
[ˈkl æ
̩ sɪkl ˈmjuːzɪk]
vážna hudba
exchange
[ɪkˈstʃeɪndʒ]
výmena, zmena
famous
[ˈfeɪməs]
slávny, známy
choose
[tʃuːz]
vybrať si, zvoliť si
list
[lɪst]
zoznam
mind
[maɪnd]
vadiť komu čo
outdoor café
[ˈaʊtdɔː ˈkæfeɪ]
vonkajšia kaviareň
personal details
[ˈpɜːsənl ̩ ˈdiːteɪlz]
osobné údaje
prize
[praɪz]
cena, výhra
sights
[saɪts]
pamiatky, turistické zaujímavosti
stand
[stænd]
strpeť, vystáť koho/čo, vydržať, snášať čo
street musician
[striːt mjuːˈzɪʃn ]̩
pouličný hudobník, muzikant
ticket
[ˈtɪkɪt]
vstupenka, lístok
transport
[trænsˈpɔːt]
doprava
win
[wɪn]
vyhrať
8
7
6
5
Across Cultures 1
Naprieč kultúrami 1
banknotes
[ˈbæŋknəʊts]
bankovky
be proud of
[bi praʊd ɒv]
byť hrdý na (čo, koho)
brown bear
[braʊn beə]
medveď hnedý
can't stand
[kɑːnt stænd]
nemôcť vystáť (veľmi nemať rád
až neznášať)
celebration
[ˌselɪˈbreɪʃn ]̩
oslava, slávnosť narodenín, výročia a pod.
common
[ˈkɒmən]
bežný, obvyklý, častý jav a pod.;
spoločný jazyk, rebríček hodnôt a pod.
countryside
[ˈkʌntrisaɪd]
vidiek,(vidiecka) krajina,
príroda ako opak mesta
extinct
[ɪkˈstɪŋt]
vyhynutý, vymretý, vymiznutý druh apod.
golden eagle
[ˈɡəʊldən ˈiːɡl ]̩
orol zlatý
guess
[ɡes]
hádať, odhadovať, tipovať, domnievať sa,
myslieť;uhádnuť, odhadnúť
island
[ˈaɪlənd]
ostrov
light bulb
[laɪt bʌlb]
žiarovka (elektrická)
NEW CHALLENGES – 2
| 9
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
love
[lʌv]
milovať, zbožňovať
lucky
[ˈlʌki]
mať šťastie
national dress
[ˈnæʃnəl dres]
národné oblečenie, (stejno)kroj
national hero
[ˈnæʃnəl ˈhɪərəʊ]
národný hrdina (významná postava dejín)
nightlife
[ˈnaɪtlaɪf]
nočný život
not mind
[nɒt maɪnd]
nevadiť
poet
[ˈpəʊɪt]
básnik
population
[ˌpɒpjʊˈleɪʃn ]̩
populácia
rare
[reə]
vzácný (vták apod.)
zriedkavý, výnimočný, nezvyklý
scientist
[ˈsaɪəntɪst]
vedec
Scottish
[ˈskɒtɪʃ]
škót, škótsky
wildlife
[ˈwaɪldlaɪf]
divoká príroda/zver, život/zvieraťa vo
volnej prírode
wolf
[wʊlf]
vlk
2
mať rád, páčiť sa/nemať rád, nepáčiť sa
1
[ˈlaɪk nɒt ˈlaɪk]
MODULE
like/not like
3
Key Words: Adjectives
Prídavné mená
krásny, nádherný
excellent
[ˈeksələnt]
vynikajúcí, skvelý, výborný
famous
[ˈfeɪməs]
slávny
great
[ˈɡreɪt]
parádny, bechybný, úžasný s obdivom
historic
[hɪˈstɒrɪk]
historický
lovely
[ˈlʌvli]
krásný, rozkošný, pôvabný
MODULE 2 – NEIGHBOURS
5
[ˈbjuːtəfl ]̩
4
beautiful
MODUL 2 – SUSEDIA
friendly
[ˈfrendli]
priateľský
funny
[ˈfʌni]
vtipný, veselý
gardening
[ˈɡɑːdn ɪ̩ ŋ]
zahradničení
honest
[ˈɒnɪst]
čestný
interest
[ˈɪntrəst]
záujem, záľuba
job
[dʒɒb]
práca, zamestnanie
noisy
[ˈnɔɪzi]
hlučný
patient
[ˈpeɪʃnt]
trpezlivý
personality
[ˌpɜːsəˈnælɪti]
osobnosť
pet
[pet]
domáce zviera, domácí miláčik
quiet
[ˈkwaɪət]
(po)kľudný, tichý
8
vek
7
[eɪdʒ]
6
age
10 |
NEW CHALLENGES – 2
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
shy
[ʃaɪ]
plachý, hanblivý
unfriendly
[ˌʌnˈfrendli]
nepriateľský (nepriateľsky naladený,
nechovajúcí sa priateľsky)
Key Words: Jobs
Práca, zamestnanie
dentist
[ˈdentɪst]
zubár, dentista
doctor
[ˈdɒktə]
doktor, lékár
electrician
[ɪˌlekˈtrɪʃn ]̩
elektrikár
hairdresser
[ˈheədresə]
holič, kaderník
lorry driver
[ˈlɒri ˈdraɪvə]
vdič nákladného vozidla
mechanic
[mɪˈkænɪk]
mechanik
office worker
[ˈɒfɪs ˈwɜːkə]
pracovník v kancelárii/administratívny
pracovník
plumber
[ˈplʌmə]
inštalatér
secretary
[ˈsekrətəri]
sekretár(ka), asistent(ka)
shop assistant
[ʃɒp əˈsɪstənt]
predavač(ka)
taxi driver
[ˈtæksi ˈdraɪvə]
vodič taxi
teacher
[ˈtiːtʃə]
učiteľ (ka)
vet
[vet]
veterinár, zvelolekár
4 – Londoners
4 – Londýnčania (obyvatelia Londýna)
bilingual
[baɪˈlɪŋɡwəl]
dvojjazyčný (i hovoriaci viacerými jazykmi)
curry
[ˈkʌri]
kari (korenie i druh jedla)
exam
[ɪɡˈzæm]
skúška
have a party
[həv ə ˈpɑːti]
mať párty, oslavu, slávnosť
homework
[ˈhəʊmwɜːk]
domáce úlohy
interview
[ˈɪntəvjuː]
rozhovor, interview článok i samotný
rozhovor
quarter
[ˈkwɔːtə]
štvrtina z čoho (taktiež mestská štvrť)
rice
[raɪs]
ryža
rose(s)
[rəʊz ˈes]
ruža
schoolwork
[ˈskuːˌlwərk]
práca do školy
smell great
[smel ˈɡreɪt]
voňať výborne/úžasne/skvelo (napr. jedlo)
8
5 – Virtual Neighbours
5 – Virtuálni susedia
alone
[əˈləʊn]
sám
argue
[ˈɑːɡjuː]
hádať sa, dohadovať
bad decision
[bæd dɪˈsɪʒn ]̩
zlé rozhodnutie
boardgame
[bɔːd ɡeɪm]
stolová hra
NEW CHALLENGES – 2
| 11
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
[frɪdʒ]
chladnička
get dirty
[ˈɡet ˈdɜːti]
ušpinit sa
great fun
[ˈɡreɪt fʌn]
veľká zábava (významom)
grow up
[ɡrəʊ ʌp]
(vy)rásť
have a lunch
[həv ə lʌntʃ]
dať si/ísť na obed
have a shower
[həv ə ˈʃaʊə]
dáť si sprchu/(o)sprchovať sa
husband
[ˈhʌzbənd]
manžel
character
[ˈkærəktə]
postava, osoba románová, filmová;
osobnosť, človek
imaginary people
[ɪˈmædʒɪnəri ˈpiːpl ]̩
imaginárni/neexistujúci ľudia
personality
[ˌpɜːsəˈnælɪti]
osobnosť
to be happening/to happen
[tə bi ˈhæpənɪŋ tə
ˈhæpən]
diať sa/stať sa
sound
[ˈsaʊnd]
znieť
think
[ˈθɪŋk]
mysleť (si)
unhappy
[ʌnˈhæpi]
nešťastný
3
fridge
2
umrieť na čo
1
[daɪ frɒm]
MODULE
die from
Word Builder
Sprchuje sa. (ona)
They have lunch at 1 o'clock
Obedujú o 13.00.
4
She is having a shower
Sentence Builder
(hra)Sims je zábavná, pretože je
realistická.
The Sims is realistic, so it's fun.
(hra)Sims je realistická, a preto je zábavná.
6 – Saturday Afternoon
6 – V sobotu dopoludnia
hungry
[ˈhʌŋɡri]
hladný
tuna sandwich
[ˈtjuːnə ˈsænwɪdʒ]
tuniakový sendvič
wave
[weɪv]
mávať
wrong
[rɒŋ]
zlý, nesprávny
dishonest
[dɪsˈɒnɪst]
nečestný
extras
[ˈekstrəz]
nezahrnuté v cene, zvlášť, extra
(napr. prílohy v reštaurácii, fast-foodu)
abbreviation
[əˌbriːviˈeɪʃn ]̩
skratka (vo význame skráteného
slovného tvaru)
phone number
[fəʊn ˈnʌmbə]
telefónne číslo
8
hladovať, trpieť hladom
7
[stɑːv]
6
starve
5
The Sims is fun because it is
realistic.
12 |
NEW CHALLENGES – 2
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Jedlo a pitie
burger
[ˈbɜːɡə]
burger
cheese
[tʃiːz]
syr
chips
[tʃɪps]
hranolky
cola
[ˈkəʊlə]
kola
fish
[fɪʃ]
ryba
fruit
[fruːt]
ovocie
hot dog
[hɒt dɒɡ]
hot dog (párok v rohlíku)
ice cream
[aɪs kriːm]
zmrzlina
kebab
[kəˈbæb]
kebab
meat
[miːt]
mäso
milk
[mɪlk]
mlieko
orange juice
[ˈɒrɪndʒ dʒuːs]
pomarančový džús
pizza
[ˈpiːtsə]
pizza
salad
[ˈsæləd]
šalát
sandwich
[ˈsænwɪdʒ]
sendvič
vegetables
[ˈvedʒɪtəbl z̩ ]
zelenina
water
[ˈwɔːtə]
voda
yogurt
[ˈjɒɡət]
jogurt
4
3
2
1
MODULE
Key Words: Food and Drink
8
7
6
5
Key Expressions
Can I help you?
Jak Vám môžem pomôcť? Čo si dáte?
Yes, please. Can I have a tuna
sandwich, please?
Ano, prosím. Dal(a) by som si tuniakový
sendvič prosím.
What would you like to eat?
Čo by ste si dal/i na jedenie?
I'd like a pizza, please.
Dal by som si pizzu prosím.
The same for me please.
Pre mňa to isté prosím.
What would you like to drink?
Čo by ste si dal/i na pitie?
Orange juice for me, please.
Já by som si dal pomarančový džús.
A bottle of water, please.
Flašu vody prosím.
Your Challenge
Tvoja výzva
personal email
[ˈpɜːsənl ̩ ˈiːmeɪl]
súkromý e-mail (el. pošta)
attached
[əˈtætʃt]
priložený, pripojený (k mailu, dokumentu)
neighbourhood
[ˈneɪbəhʊd]
štvrť, (obytná) časť mesta, susedstvo,
(blízke) okolie
to be into
[tə bi ˈɪntə]
byť na čo, venovať sa čomu
NEW CHALLENGES – 2
| 13
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
[saɪts]
pamiatky, pamätihodnosti
(napr. historické, kultúrne atď.)
coast
[kəʊst]
pobrežie
MODULE 3 – LIFE STORIES
MODUL 3 – ŽIVOTNÉ PRÍBEHY
biography
[baɪˈɒɡrəfi]
životopis, životný príbeh, biografia
describe
[dɪˈskraɪb]
popísať, opísať
Záverečný test prebehol v….
Key Words: Dates
Dáta
1st July 1998
1. júl 1998
23rd February 1988
23. februára 1988
2nd April 1989
2. Apríla 1989
5th August 2002
5. Augusta 2002
1
The final was on….
MODULE
sights
2
7 – Early Days
[ˈɜːli laɪf]
hodiny herectva
famous
[ˈfeɪməs]
včasný život (život predtým než,
napr. na začiatku kariéry)
good grades
[ɡʊd ɡreɪdz]
slávny/a
hard-working
[ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ]
dobré známky
childhood
[ˈtʃaɪldhʊd]
pracovitý, usilovný, tvrdo pracujúci
move
[muːv]
detstvo
prefer
[prɪˈfɜː]
presťahovať sa
teenager
[ˈtiːneɪdʒə]
preferovať, uprednostňovať
to daydream
[tə ˈdeɪdriːm]
dospievajúci chlapec/dievča,
násťročný vo veku 13-19 rokov
to score
[tə skɔː]
snívať (s otvorenými očami), oddávať sa
sneniu (za bieleho dňa) o čom, príjemné
predstavy, snenie za bieleho dňa
TV presenter
[ˌtiːˈviː prɪˈzentə]
zabodovať (napr. dať gól)
vegetarian
[ˌvedʒɪˈteərɪən]
konferenciér, moderátor, hlásatel
7
vegetarián
6
early life
5
7 – Začiatok/v začiatkoch/na začiatku
4
[ˈæktɪŋ ˈklɑːsɪz]
3
acting classes
8 – Benjamin Button
[bi ʃɒkt]
byť šokovaný, zaskočený (vetšinou
nepríjemne)
baby food
[ˈbeɪbi fuːd]
detské jedlo (pre kojencov, batoľatá)
be born
[bi bɔːn]
narodiť sa (kde, kedy, komu)
be called
[bi kɔːld]
nazývať sa, byť nazvaný
8
(be) shocked
14 |
NEW CHALLENGES – 2
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
clothes
[kləʊðz]
odevy, oblečenie, šaty
get older
[ˈɡet ˈəʊldə]
stárnuť
get younger
[ˈɡet ˈjʌŋɡə]
mladnúť
grow younger
[ɡrəʊ ˈjʌŋɡə]
mladnúť
return
[rɪˈtɜːn]
vrátiť sa naspäť (odniekiaľ)
sad
[sæd]
smutný/á
die
[daɪ]
zomrieť
look after
[ lʊk ˈɑːftə]
starať sa o (niekoho, niečo)
marry someone
[ˈmæri ˈsʌmwʌn]
vziať si niekoho (oženiť sa, vydať sa)
worry about
[ˈwʌri əˈbaʊt]
robiť si starosti
Key Words: Common Verbs
Všeobecné slovesá
get
[get]
dostať, získať, zohnať to po čom túžim,
dostávať, obdržať, dostať peniaze, dary
a pod.
go
[gəʊ]
ísť, chodiť, ísť(preč), odísť, viesť, smerovať,
tiahnuť sa (cesta) a pod.; bežať, ubiehať
(o čase)
[hæv]
mať vec, vlastnosť, vlastniť; mať
povinnosť, prácu; musieť urobiť niečo;
nechať/dať si čo urobiť; prijať, prinútiť,
presvedčiť koho k čomu
[li:v]
odísť, odísť odkiaľ kam z mesta apod.;
opustiť čo; odísť od čoho organizácie ap.;
(za)nechať čo kde/jak položené, v stave
apod.; nechať (si) na neskôr, neurobiť
apod.
[ri:d]
(pre)čítať čo; predčítať čo komu; poznať
noty; byť napísané, stáť čo kde na ceduli
apod.; byť napísaný ako o štýle písania
apod.
see
[si:]
(u)vidieť, uvidieť koho/čo, vnímať zrakom,
navštíviť, stretnúť koho; prísť ku komu
na návštevu ap.; vidieť, pozrieť si čo film
apod.; chápať, rozumieť, vedieť čo sa
povedalo apod.
wear
[weə]
nosiť čo; chodiť v čom; vzať si na seba
odev, okuliare apod.
write
[raɪt]
písať, napísať, zapísať čo na čo, do čoho
na papier, do zošitu apod.; vypísať čo šek,
recept apod.
4
have
5
leave
8
7
6
read
Word Builder
He had a friend.
Mal priateľa/priateľku (v sm. kamarátku).
He wrote letters.
Napísal listy.
NEW CHALLENGES – 2
| 15
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Sentence Builder
Chcel (urobiť čo...)
She tried to
Pokúsila sa urobiť čo
He started to
Začal (robiť čo...)
He decided to
Rozhodol sa (urobiť čo...)
9 – Family Photos
MODULE
He wanted to
9 – Rodinné fotografie
bitka
become
[bɪˈkʌm]
stať sa s kým/čím
below
[bɪˈləʊ]
pod čím/ úrovňou či hodnotou; dole, nižšie;
nižšie na stránke, v texte
column
[ˈkɒləm]
stĺpec
cousin
[ˈkʌzn ]̩
bratranec, sesternica
dark hair
[dɑːk heə]
tmavé vlasy
glasses
[ˈɡlɑːsɪz]
okuliare
independent
[ˌɪndɪˈpendənt]
nezávislý/á
law
[lɔː]
právo, zákon
long hair
[ˈlɒŋ heə]
dlhé vlasy
middle
[ˈmɪdl ]̩
stredné, v prostriedku
mirror
[ˈmɪrə]
zrkadlo
pink T-shirt
[pɪŋk ˈtiː ʃɜːt]
ružové tričko
practise
[ˈpræktɪs]
praktikovať, cvičiť, trénovať
princess
[prɪnˈses]
princezná
referee
[ˌrefəˈriː]
rozhodca, rozhodca vo futbale, boxe apod.
romantic
[rəˈmæntɪk]
romantický
At the back/front …
Vzadu/vpredu je …
In the middle …
Uprostred …
On the left/right …
Naľavo/napravo je …
This is …
Toto je …
7
Čo je na fotografiách
6
Key Expressions: Describing
photos
5
[ˈbætl ]̩
4
battle
3
oproti
2
[əˈgeɪnst]
1
against
Sentence Builder
Dievča v ružovom tope (vrchná časť
dámského odevu) je moja sesternica
Who is the man with the
glasses?
Kdo je ten muž v okuliaroch?
8
The girl in the pink top is my
cousin.
16 |
NEW CHALLENGES – 2
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
2
1
MODULE
Across Cultures 2
Naprieč kultúrami 2
borrow
[ˈbɒrəʊ]
(vy)požičať si od niekoho niečo
colour television
[ˈkʌlə telɪˌvɪʒn ]̩
farebná televízia
driving test
[ˈdraɪvɪŋ ˈtest]
vodičské skúšky (které vedú k vodičskému
oprávneniu)
get up
[ˈɡet ʌp]
vstať, postaviť sa zo stoličky, postele apod.
go to bed
[ɡəʊ tə bed]
ísť do postele, uložiť sa na spanie
jacket
[ˈdʒækɪt]
sako, bunda, krátky kabát
own
[əʊn]
vlastný
part-time job
[ˈpɑːt taɪm dʒɒb]
práca na čiastočný úväzok
petrol
[ˈpetrəl]
palivo/benzín
secondary school
[ˈsekəndri skuːl]
stredná škola
trousers
[ˈtraʊzəz]
nohavice
village
[ˈvɪlɪdʒ]
dedina, obec
I had a Saturday job to pay
for gas.
Mal som víkendovú/sobotnú prácu,
aby som mal na benzín.
Word Builder
British English/American English
Britská/americká angličtina
chips/fries
[tʃɪps/ fraɪz]
hranolky
cinema/movie theater
[ˈsɪnəmə/ ˈmuːvi
ˈθiːətə]
kino
colour/color
[ˈkʌlə /ˈkʌlər]
farba
favourite/favorite
[ˈfeɪvərɪt /ˈfeɪvərət]
obľúbený
film/movie
[fɪlm /ˈmuːvi]
film
mum/mom
[mʌm /mɒm]
mama, mamka
petrol/gas
[ˈpetrəl/ ɡæs]
benzín, palivo
programme/program
[ˈprəʊɡræm/
ˈprəʊɡræm]
program
secondary school/high school
[ˈsekəndri skuːl /ˈhaɪ
skuːl]
stredná škola
shopping centre/shopping mall
[ˈʃɒpɪŋ ˈsentə/ ˈʃɒpɪŋ
mɔːl]
nákupné centrum
trousers/pants
[ˈtraʊzəz/ pænts]
nohavice
8
7
6
5
4
3
Sentence Builder
NEW CHALLENGES – 2
| 17
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 4 – MYSTERIES
MODUL 4 – MYSTÉRIA/ZÁHADY
[ˈkriːtʃəz]
stvorenie, tvor
ghost story
[ɡəʊst ˈstɔːri]
príbeh o duchoch
strange
[streɪndʒ]
podivný, divný, prapodivný
Key Words: Creatures
MODULE
creatures
Stvorenia, tvorovia
[ˈfeəri]
víla, malá rozprávková bytosť, škriatok
rozprávkový, čarovný
ghost
[ɡəʊst]
duch, zjavenie, prízrak, tieň čoho
hobbit
[hobit]
hobit
mermaid
[ˈmɜːmeɪd]
morská panna
sea monster
[siː ˈmɒnstə]
morská príšera
vampire
[ˈvæmpaɪə]
vampýr, upír
werewolf
[ˈwɪəwʊlf]
vlkodlak
witch
[wɪtʃ]
čarodejnica
yeti
[ˈjeti]
yetti
zombie
[ˈzɒmbi]
živá mŕtvola, mátoha, malátný, apatický
človek, zombie v karibskom kulte voodoo –
živá mŕtvola
10 – Special Powers
4
fairy
3
cudzí, odlišný hl. vyvolávajúcí averziu či
strach mimozemšťan, votrelec z vesmíru
2
[ˈeɪliən]
1
alien
10 – Zvláštne sily
[brɪŋ]
priviesť (si) koho, priviesť (si) čo
carry
[ˈkæri]
(za)niesť, doniesť, priniesť koho/čo kam;
nosiť (u seba), nosiť so sebou čo zbraň,
mobil ap.; (za)viesť, (pre)viesť pasažierov
apod.; (pre)niesť apod.
destroy
[dɪˈstroɪ]
zničiť, rozbiť, znehodnotiť čo dom, mesto,
apod.; zabiť, utratiť zviera
disappear
[ˌdɪsəˈpɪə]
zmiznúť, ztratiť sa
dive
[daɪv]
skočiť hlavičku / strmhlav / šípku do čoho
do vody; potápať sa v mori apod.
loud
[laʊd]
hlasitý, hlasný, silný hlas ap.; krikľavý,
nápadný oblečenie apod.; nahlas, hlasito;
nahlas vysloviť, prečítať
noise
[nɔɪz]
hluk, rámus, lomoz; zvuk vydávaný
činnosťou apod.
perfume
[pəˈfjuːm]
parfém, voňavka; aróma, vôňa, zložka
niektorých výrobkov
8
bring
7
suterén hl. obytný
6
[ˈbeɪsmənt]
5
basement
18 |
NEW CHALLENGES – 2
ride
[raɪd]
jazdiť, jazdiť na čom na koni ap.; jazdiť,
cestovať čím autom, busom apod.
sail
[seɪl]
plavba; plaviť sa; plachtiť (plachetnica)
apod.
Second World War
[ˈsekənd wɜːld wɔː]
druhá svetová vojna
sink
[sɪŋk]
potopiť (sa) čo; ísť/poslať ku dnu loď apod.
telepathy
[tɪˈlepəθi]
telepatia, prenos myšlienok
thought
[ˈθɔːt]
myšlienka, nápad, idea; myšlienky, myseľ
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
5
4
3
2
11 – True Stories?
11 – Pravdivé príbehy?
abandon
[əˈbændən]
opustiť koho/čo človeka, miesto apod.;
(za)nechať čoho; prestať, skončiť s čím
(o činnosti)
angry
[ˈæŋɡri]
nahnevaný, naštvaný, rozhnevaný na koho
giant squid
[ˈdʒaɪənt skwɪd]
obrovitá/gigantická oliheň
horrible
[ˈhɒrəbl ]̩
hrozný, strašný, príšerný; strašlivý, (hrôzo)
strašný vzbudzujúci hrôzu
huge
[hjuːdʒ]
obrovský, ohromný, masivne rozmery
apod.
look after
[lʊk ˈɑːftə]
starať sa o (niekoho, niečo)
monster
[ˈmɒnstə]
monšrum, príšera
nervous
[ˈnɜːvəs]
nervózny; nervný, napjatý, majúcí slabé
nervy
scared
[skeəd]
majúci strach z koho/čoho; bojaci sa
koho/čoho; vydesený, ľaknutý, vyplašený;
vydesený k smrti kým/čím; hrozne sa
bojaci čoho
wolf
[wʊlf]
vlk
dark
[dɑːk]
tmavý, temný
dirty
[ˈdɜːti]
špinavý, ušpinený, zamazaný; špinavý,
nemorálny, nečestný čin
enormous
[ɪˈnɔːməs]
obrovský, ohromný, enormný o veľkosti
horrible
[ˈhɒrəbl ]̩
hrozný, strašný, príšerný; strašlivý, (hrôzo)
strašný, vzbudzujúci hrôzu
huge
[hjuːdʒ]
obrovský, ohromný rozmermi apod.
long
[ˈlɒŋ]
dlho, dlhú dobu; dlhý o čase; dlhá
vzdialenosť;
round
[ˈraʊnd]
okolo, dokola čoho; za čo/čím (rohom) ap.
scary
[ˈskeəri]
desivý, strašidelný, hrozivý; ustrašený
strange
[streɪndʒ]
podivný, divný, prapodivný
Prídvné mená
8
7
6
Key Words: Adjectives
NEW CHALLENGES – 2
| 19
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Word Builder
[ˈɡet]
dostať, stať sa (zmena stavu)
angry
[ˈæŋɡri]
nahnevať sa
hungry
[ˈhʌŋɡri]
vyhládnouť
tired
[ˈtaɪəd]
unaviť sa
MODULE
get
Sentence Builder
This is your camera.
Toto je tvoj/váš fotoaparát.
These are his photos.
Toto sú jeho fotografie.
These aren't her photos.
Toto nie sú ich fotografie.
This is our farm.
Toto je naša farma.
Those are their guns.
To sú ich zbrane.
Possessive pronouns
Privlasťňovacie zámená (samostatne
stojace)
That camera is mine.
Ten fotoaparát je môj.
This camera is yours.
Tento fotoaparát je tvoj.
These photos are his.
Tieto fotografie jsou jeho.
These photos aren't hers.
Tieto fotografie nie sú ich.
This farm is ours.
Tato farma je naša.
Those guns are theirs.
Tie zbrane sú ich.
12 – Ghost Tour
12 – Cesta za duchmi
prenasledovanie duchom
secretly
[ˈsiːkrɪtli]
tajne
get married
[ˈɡet ˈmærɪd]
oženiť, vdať sa; vziať si za ženu, muža
wedding
[ˈwedɪŋ]
svadba
escape
[ɪˈskeɪp]
utiecť, uniknúť, uniknúť odnieklaľ;
vyviaznuť z nebezpečnej situácie
prisoner
[ˈprɪznə]
vezeň
Rozprávanie príbehov
[ˈɑːftə]
po čom časovo
honestly
[ˈɒnɪstli]
naozaj, namôjveru; čestne, poctivo
in the end
[ɪn ði end]
nakoniec
like this
[ˈlaɪk ðɪs]
takto, týmto spôsobom
one day
[wʌn deɪ]
jedného dňa
8
after
7
Key Expressions: Telling stories
6
[ɡəʊst hɔːnt]
5
ghost haunt
4
To je môj fotoaparát.
3
That is my camera.
2
Privlasťnovacie zámená
1
Possessive adjectives
20 |
NEW CHALLENGES – 2
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
suddenly
[sʌdn l̩ i]
náhle, znenazdania
then
[ðen]
potom
when
[wen]
kedy v otázkach; keď; až nastane; kedy
Your Challenge
Tvoja výzva
arrested
[əˈrestɪd]
zatknúť, zaistiť koho podozrilého
biscuit
[ˈbɪskɪt]
sušienka, keks, biskvit, koláčik, buchta
carry
[ˈkæri]
(za)niesť, doniesť, priniesť koho/čo kam;
nosiť (u seba), nosiť so sebou čo zbraň,
mobil ap.; (za)viesť, (pre)viesť pasažierov
ap.
castle
[ˈkɑːsl ]̩
zámok
damage
[ˈdæmɪdʒ]
poškodiť čo, spôsobiť škodu / ujmu na čom
na majetku apod., škoda, ujma na čom,
poškodenie čoho
difference
[ˈdɪfrəns]
rozdiel
fishing boat
[ˈfɪʃɪŋ bəʊt]
rybársky čln
guard
[ɡɑːd]
strážiť, strážit koho/čo stráž(ny), dozorca;
stráž, hliadka skupina vojakov apod.
logbook
[ˈlɒɡbʊk]
palubný denník, lodný denník, kniha jázd
missing
[ˈmɪsɪŋ]
chýbajúci
mystery
[ˈmɪstəri]
záhada
navigation
[ˌnævɪˈɡeɪʃn ]̩
navigácia, navigovanie
outside
[ˌaʊtˈsaɪd]
vonkajšok, vonkajšia strana čoho, vonkajší
svet; vonkajšia stena apod.; krajný, rychlý
pruh blížšie k protismeru; von(ku)
peanuts
[ˈpiːnʌts]
oriešky (burské)
possessions
[pəˈzeʃn z̩ ]
majetok
rainwater
[ˈreɪnwɔːtə]
dažďová voda
receptionist
[rɪˈsepʃənɪst]
recepčná
sailor
[ˈseɪlə]
námorník
solar powered TV
[ˈsəʊlə ˈpaʊəd ˌtiːˈviː]
televízia na solárne napájanie
suddenly
[sʌdn l̩ i]
náhle, znenazdania
sweets
[swiːts]
sladkosti, bonbóny, pamlsky
together
[təˈɡeðə]
spolu, spoločne
turn
[tɜːn]
otočiť (sa), obrátiť (sa) čo; točiť sa, otáčať
(sa) okolo ap.; zahnúť, zabočiť
NEW CHALLENGES – 2
| 21
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 5 – PERFORMERS
[ˈækrəbæt]
akrobat
actor
[ˈæktə]
herec
actress
[ˈæktrəs]
herečka
clown
[klaʊn]
klaun
comedian
[kəˈmiːdɪən]
komik, bavič;
dancer
[ˈdɑːnsə]
tanečník
gymnast
[ˈdʒɪmnæst]
gymnasta
human statue
[ˈhjuːmən ˈstætʃuː]
ľudská socha
ice skater
[aɪs ˈskeɪtə]
krasokorčuliar
juggler
[ˈdʒʌɡlə]
žonglér
magician
[məˈdʒɪʃn ]̩
kúzelník
musician
[mjuːˈzɪʃn ]̩
hudobník
singer
[ˈsɪŋə]
spevák
storyteller
[ˈstɔːrɪtelə]
rozprávač
trapeze artist
[trəˈpiːz ˈɑːtɪst]
povrazolezec
Účinkujúci, interpreti
3
acrobat
Key Words: Performers
2
návrh
1
[səˈdʒestʃən]
MODULE
suggestion
MODUL 5 – ÚČINKUJÍCÍ, INTERPRETI
4
13- Child Stars
13 – Detské hviezdy
[ˈɔːdiəns]
diváci, publikum, obecenstvo divadla, kina
apod., poslucháči rádia
bank account
[bæŋk əkaʊnt]
bankový účet
can
[kæn]
môcť, vedieť, doviesť, dokázať
can't
[kɑːnt]
choroby, nebyť schopný kvôli okolnostiam;
určite nie, nemôže byť
earn
[ɜːn]
zarábať
famous
[ˈfeɪməs]
slávný, preslavený čím, prvotriedny,
fantastický, vynikajúcí
fashionable clothes
[ˈfæʃnəbl ̩ kləʊðz]
módne oblečenie
funny faces
[ˈfʌni ˈfeɪsɪz]
smiešne grimasy
have to
[həv tuː]
musieť
hoover
[ˈhuːvə]
vysávač, lux, vysávať, (vy)luxovať
child actor
[tʃaɪld ˈæktə]
detský herec/herečka
instead
[ɪnˈsted]
(na)miesto koho/čoho, (na)miesto toho,
radšej
8
audience
7
dospelí herci
6
[ˈædʌlt ˈæktəz]
5
adult actors
22 |
NEW CHALLENGES – 2
listen to
[ˈlɪsn ̩ tuː]
poslúchať
long hours
[ˈlɒŋ ˈaʊəz]
neskoršie hodiny
magicians
[məˈdʒɪʃn z̩ ]
kúzelníci
make the bed
[ˈmeɪk ðə bed]
ustlať posteľ
necessary
[ˈnesəsəri]
nutný
not have to
[nɒt həv tuː]
nemusieť, nebyť nutné
performance
[pəˈfɔːməns]
predstavenie, vystúpenia, výkon,
výkonnosť osoby či veci, apod.
possible
[ˈpɒsəbl ]̩
možný
practise
[ˈpræktɪs]
precvičovať, cvičiť čo, trénovať
private
[ˈpraɪvɪt]
súkromný, neštátny, osobný, vlastné, apod.
trick
[trɪk]
kúzlo, finta, fígeľ
wear uniform
[weə ˈjuːnɪfɔːm]
nosiť uniformu
wash up
[wɒʃ ʌp]
umý(va)ť riad
14 – Circus Oz
14 – Cirkus Oz
bike
[baɪk]
bicykel, motorka, jazdiť na bycikli kam
ceiling
[ˈsiːlɪŋ]
strop miestnosti apod.,
climb
[klaɪm]
(vy)liesť, (vy)stúpať, (vy)šplhat na čo apod.
contortionist
[kənˈtɔːʃənɪst]
hadia žena / muž
costume
[ˈkɒstjuːm]
kostým, úbor herca apod., kroj tradičný,
oblečenie, kostým dobový
desert
[dɪˈzɜːt]
púšť
enjoy
[ɪnˈdʒoɪ]
těšiť / radovať sa z čoho, užívať / užíť si
čo/čoho, mať radosť / pôžitok z čoho
exciting
[ɪkˈsaɪtɪŋ]
vzrušujúci, strhující
rainforest
[ˈreɪnfɒrɪst]
dažďový prales
refugee camp
[ˌrefjʊˈdʒiː kæmp]
utečenecký tábor
swing
[swɪŋ]
hojdať (se), kývať (sa), kymácať (sa),
prehoupnúť (sa), prehodiť čo obllúkom, (s)
točiť (sa), zabočiť náhle zmeniť smer
the same
[ðə seɪm]
rovnaký
traditional
[trəˈdɪʃn ̩əl]
(ten) rovnaký, zhodný ako iný, to rovnaké
ako skôr spomenuté
vertical pole
[ˈvɜːtɪkl ̩ pəʊl]
svislá tyč
stranger
[ˈstreɪndʒə]
cudzinec, cudzí človek
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
NEW CHALLENGES – 2
| 23
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Sentence Builder
Prečo sa ľudia dívajú hore?
They are looking up at the clown.
Pozerajú sa na klauna.
What are you waiting for?
Na čo čakáš?
We are waiting for a ticket.
Čakáme na vstupenku.
MODULE
Why are people looking up?
Word Builder
stretnúť sa, zhromaždiť sa, dať
dohromady, zhromaždiť čo členov, prvky
apod.
get on
[ˈɡet ɒn]
vychádzať (dobre), rozumieť si s kým,
pokračovať s čím, v čom, dariť sa, viesť sa
komu v čom
get into
[ˈɡet ˈɪntə]
dostať sa do čoho, angažovať sa v čom
apod.
get down
[ˈɡet daʊn]
ubíjať, ničiť, deprimovať koho, ísť k zemi,
sadnúť, ľahnúť (si) na zem
15 – Pouličný život
careful
[ˈkeəfʊl]
opatrný, obozretný
cool
[kuːl]
bezva, skvele
exchange students
[ɪkˈstʃeɪndʒ ˈstjuːdnts]
študenti na výmennom pobyte
expression
[ɪkˈspreʃn ]̩
prejav, vyjadrenie, výraz myšlienok,
pocitov apod.
go out
[ɡəʊ ˈaʊt]
ísť von
guitar player
[ɡɪˈtɑː ˈpleɪə]
gytarista
pound
[paʊnd]
libra
scary
[ˈskeəri]
desivý, strašidelný, hrozivý, ustrašený
suggestion
[səˈdʒestʃən]
návrh, náznak, názor, tvrdenie apod.
suit
[suːt]
oblek spoločenský, kostým dámsky,
oblečenie, úbor podľa účelu
(Ne)zahrnieme Covent Garden do plánu
našej cesty?
Good idea!
To je dobrý nápad!
Let's bring the exchange
students here for lunch!
Pojďme sem s výmennými študentami
na obed!
8
Návrhy
Shall we put Covent Garden in
our tour plan?
7
Key Expressions: Suggestions
6
zariadiť, dojednať (si) akciu, schôdzku,
dohodnúť (sa), ujednať (si) s kým, zaistiť,
pripraviť čo pre koho
5
[əˈreɪndʒ]
4
arrange
3
15 – Street life
2
[ˈɡet təˈɡeðə]
1
get together
24 |
NEW CHALLENGES – 2
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Well,….
No …
What about lunch in the café we
found last weekend?
Čo tak dať si obed v kaviarni, ktorú sme
objavili minulý týždeň?
Great!
[greɪt]
Výborne!, Skvele! (i ironicky)
Would you like to go out next
Saturday?
Chcel by si ísť budúcu sobotu von?
Okay, cool.
Ok, skvele.
Why don't we go to the cinema?
Nezájdeme do kina?
All right.
Tak dobre.
Across Cultures 3
Naprieč kultúrami 3
band
[bænd]
skupina (hudobná)
concert
[kənˈsɜːt]
koncert
disaster
[dɪˈzɑːstə]
nešťastie, katastrofa
donate
[dəʊˈneɪt]
darovať, venovať darom
earthquake
[ˈɜːθkweɪk]
zemetrasenie
everyone
[ˈevrɪwʌn]
každý
famine
[ˈfæmɪn]
hladomor
fund-rising
[ˈfʌndˌreɪzɪŋ]
získavanie financií na charitu apod.
huge
[hjuːdʒ]
obrovský
charity
[ˈtʃærɪti]
charita, dobročinnosť
medicine
[ˈmedsn ]̩
liek, medikament
news
[njuːz]
správy, novinky o čom
poster
[ˈpəʊstə]
plagát
school orchestra
[skuːl ˈɔːkɪstrə]
školský orchester
stage
[steɪdʒ]
javisko, scéna, pódium
star
[stɑː]
hviezda v showbusiness, hlavný
predstaviteľ, hrdina
terrible
[ˈterəbl ]̩
hrozný, desivý
unhappy
[ʌnˈhæpi]
nešťastný, smutný osoba, detstvo apod.
victim
[ˈvɪktɪm]
obeť
why
[waɪ]
prečo, načo (v otázkách)
wish
[wɪʃ]
prianie, priať (komu, si)
NEW CHALLENGES – 2
| 25
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 6 – LOOKS
MODUL 6 – VZHĽAD/ZJAV
Vzhľad
good looking
[ɡʊd ˈlʊkɪŋ]
dobre vypadajúcí
plump
[plʌmp]
buclatý, baculatý o veci i osobe
pretty
[ˈprɪti]
pekný, pôvabný hl. dievča, žena
short
[ʃɔːt]
malý postavou, veľkosťou apod.
slim
[slɪm]
chudý
tall
[tɔːl]
dlhý
thin
[θɪn]
chudý, štíhly, vyziabnutý
eyes:
[aɪz:]
oči:
blue
[bluː]
modré
brown
[braʊn]
hnedé
green
[ɡriːn]
zelené
grey
[ɡreɪ]
šedé
hair colour:
[heə ˈkʌlə:]
barva vlasov:
black
[blæk]
čierna
blond
[blɒnd]
blond, svetlá
brown
[braʊn]
hnedá
dark
[dɑːk]
tmavá
fair
[feə]
svetlá
grey
[ɡreɪ]
šedá
red
[red]
ryšavá
white
[waɪt]
biela
hair style:
[heə staɪl:]
účes:
curly
[ˈkɜːli]
kučeravý, vlnitý
long
[ˈlɒŋ]
dlhý
short
[ʃɔːt]
krátky
shoulder-length
6
tlstý, obézny
5
[fæt]
4
fat
3
všeobecný:
2
[ˈdʒenr ̩əl:]
1
general:
MODULE
Key Words: Appearance
po ramená
rovný
age:
[eɪdʒ]
vek:
middle-aged
[ˌmɪdl ̩ ˈeɪdʒd]
stredného veku
old
[əʊld]
starý
teenager
[ˈtiːneɪdʒə]
teenager, násťročný
young
[jʌŋ]
mladý
other:
[ˈʌðə]
ostatné:
8
[streɪt]
7
straight
26 |
NEW CHALLENGES – 2
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
braces
[ˈbreɪsɪz]
strojček na zuby
earrings
[ˈɪərɪŋz]
náušnice
glasses
[ˈɡlɑːsɪz]
okuliare
16 – Changes
16 – Zmeny
highlights
[ˈhaɪlaɪts]
melír
cut
[kʌt]
strihať(vlasy), zostrih, účes
fantastic
[fænˈtæstɪk]
úžasný, ohromujúcí, ohromný
nearly
[ˈnɪəli]
takmer
memory stick
[ˈmeməri stɪk]
pamäťová karta
keyboard
[ˈkiːbɔːd]
klávesnica
shaved head
[ʃeɪvd hed]
vyholená hlava
present
[prɪˈzent]
súčasnosť
past
[pɑːst]
minulosť
dye
[daɪ]
zafarbiť, prefarbiť, nabarviť látku, vlasty
apod.
paint
[peɪnt]
malovať, farbiť
sad film
[sæd fɪlm]
smutný film
hear a joke
[hɪər ə dʒəʊk]
vypočuť si vtip
Key Words: Appearance 2
Vzhľad, výzor 2
cut/dye/grow your hair
[kʌt/daɪ /ɡrəʊ jə heə]
ostrihať/nafarbiť/nechať si narásť vlasy
grow a beard
[ɡrəʊ ə bɪəd]
pestovať/nechať si narásť fúzy
change your hairstyle
[tʃeɪndʒ jə ˈheəstaɪl]
zmeniť účes
lose weight
[luːz weɪt]
schudnúť, zhodiť (kilá)
paint your nails
[peɪnt jə neɪlz]
nafarbiť si/nalakovať si nehty
put highlights in your hair
[ˈpʊt ˈhaɪlaɪts ɪn jə
heə]
dať si melír do vlasov
put on weight
[ˈpʊt ɒn weɪt]
pribrať, stlstnúť
shave your hair/legs
[ʃeɪv jə heə leɡz]
oholiť si vlasy/nohy
wear make-up
[weə ˈmeɪkʌp]
dať si make-up
17 – Street style
17 – Street style
holiday photos
[ˈhɒlədeɪ ˈfəʊtəʊz]
fotografie z prázdnin/dovolenky
mix styles
[mɪks staɪlz]
zmes štílov
school uniform
[skuːl ˈjuːnɪfɔːm]
školská uniforma
silly
[ˈsɪli]
hlúpi, pošetilý, bláznivý, hlupák
unfashionable
[ʌnˈfæʃnəbl ]̩
nemoderný
NEW CHALLENGES – 2
| 27
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
vrecové, volné džíny
baseball cap
[ˈbeɪsbɔːl kæp]
basebalová čapica
shoelaces
[ˈʃuːleɪsɪz]
šnúrky do topánok
trainers
[ˈtreɪnəz]
športové topánky, tenisky
woollen hat
[ˈwʊlən hæt]
vlnená čapica
townies
[taʊniːz]
mestské deti
gold jewellery
[ɡəʊld ˈdʒuːəlri]
zlaté šperky, náramky, ozdoby
hoodies
[huːdiːz]
mikiny s kapucňou
tracksuit
[ˈtræksuːt]
(športová) tepláková súprava, tepláky
goths
[ɡɒθs]
gotici
black eye make-up
[blæk aɪ ˈmeɪkʌp]
čierny make-up na oči
face piercing
[feɪs ˈpɪəsɪŋ]
piercing na tvári
pale skin
[peɪl skɪn]
bledá pokožka
techies
[ˈtekiz]
počítačoví/technickí nadšenci, vyznávači
technológie
indie kids
[indiː kɪdz]
nezávisláci (vyznávajúcí alternativnú
gytarovú hudbu)
guitar bands
[ɡɪˈtɑː bændz]
gytarová skupina
tight jeans
[taɪt dʒiːnz]
obtažené, úzké, elastické džíny
clothes:
[kləʊðz]
šaty, oblečenie
baseball cap
[ˈbeɪsbɔːl kæp]
basebalová čapica
boots
[buːts]
topánky vysoké, kanady, (členkové)
športovné topánky
hoodies
[huːdiːz]
mikiny s kapucňou
jacket
[ˈdʒækɪt]
sako, bunda, krátky kabát
jeans
[dʒiːnz]
džíny, rifle
jumper
[ˈdʒʌmpə]
(voľná) halena, bunda
skirt
[skɜːt]
sukňa
top
[tɒp]
tričko, blúzka, halenka
tracksuit
[ˈtræksuːt]
(športovná) tepláková súprava
trainers
[ˈtreɪnəz]
športové topánky, tenisky
T-shirt
[ˈtiː ʃɜːt]
tričko (krátky rukáv)
baggy/tight
[ˈbæɡi taɪt]
volné/tesné, obopnuté
dark/light
[dɑːk laɪt]
tmavý/svetlý
long/short
[ˈlɒŋ ʃɔːt]
dlhý/krátky
Key Words: Clothes
4
[ˈbæɡi dʒiːnz]
3
baggy jeans
2
skejťáci
1
[ˈskeɪtəz]
MODULE
skaters
Šaty, oblečenie
5
6
7
8
28 |
NEW CHALLENGES – 2
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
MODULE
Word Builder
Don't put on a lot of…
Nedávaj si príliš mnoho … (make-upu)
Billy can't do up….
Billy si nevie zaviazať... (.. šnúrky)
You can try on…
Môžeš si vyskúšať… (kabát)
Did you find out who…?
Zistil si kdo …? (si požičal skateboard)
7
6
5
4
3
2
1
Sentence Builder
My boyfriend gave the jewellery
to me.
Šperky dal môj priateľ mne.
My boyfriend gave me the
jewellery.
Môj priateľ mi dal šperky.
Yesterday I sent about fifty files
to my friends.
Včera som poslal okolo 50 súborov svojim
priateľom.
Yesterday I sent my friends about
fifty files.
Včera som poslal svojim priateľom okolo
50 súborov.
18 – Shopping
17 – Nakupovanie
amazing
[əˈmeɪzɪŋ]
úžasný, ohromujúcí, ohromný
attractive
[əˈtræktɪv]
atraktívny, príťažlivý, pekný pre koho
century
[ˈsentʃəri]
storočie
colourful
[ˈkʌləfəl]
farebný
comfortable
[ˈkʌmftəbl ]̩
pohodlný, komfortný
enormous
[ɪˈnɔːməs]
obrovský, ohromný, enormný o veľkosti
enough
[ɪˈnʌf]
dostatočný, dostatok, postačujúci
expensive
[ɪkˈspensɪv]
nákladný, drahý
changing room
[ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːm]
šatňa, kabínka
character
[ˈkærəktə]
povaha, charakter, osobnosť, postava
(napr. vo filme)
newsagent
[ˈnjuːzeɪdʒənt]
trafika, novinový stánok, trafikant, predavač
tlačovín
ponytail
[ˈpəʊnɪteɪl]
cop
relaxing
[rɪˈlæksɪŋ]
uvolňujúcí, relaxačný, pohodový,
odpočinková činnosť apod.
size
[saɪz]
číslo, veľkosť, rozmer
to suit
[tə suːt]
vyhovovať, hodiť sa, pasovať komu
trilogy
[ˈtrɪlədʒi]
trilógia románová, filmová apod.
8
Sentence Builder
It is too small.
Je to príliš malé.
They are not long enough.
Nie sú dosť dlhé.
NEW CHALLENGES – 2
| 29
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
I. Can I help you?
I. Prajete si?
II. What size are you?
II. Akú máte veľkosť?
III. What about this one?
III. A čo tento?
IV. Sure. The changing room is
over there.
IV. Iste. Tam je kabínka.
V. It is ok, it really suits you.
V. Je pekný, skutočne ti/Vám svedčí.
VI. Fifty pounds.
VI. Pedesiat libier
Customer
Zákazník
I. Yes, I am looking for jeans.
I. Ano, chcela by som džínsy.
II. Forty four.
II. 44.
III. No it's not long enough.
III. Nie, nie je dosť dlhý.
IV. Can I try this one, please?
IV. Mohl/a by som si vyzkúšať tento/toto,
prosím?
V. Is it ok? I' d like this one,
please.
V. Sedí mi? Vzal/a by som si tento, prosím.
VI. How much is it?
VI. Koľko stojí?
Your Challenge
Tvoja výzva
[ˈæŋɡri]
nahnevaný, naštvaný, rozhnevaný na koho
before
[bɪˈfɔː]
pred (čím)
blog
[ˈblɒɡ]
blog
call
[kɔːl]
hovor
cell phone
[sel fəʊn]
mobilný telefón
diary
[ˈdaɪəri]
denník
during
[ˈdjʊərɪŋ]
behom, v priebehu, počas
impossible
[ɪmˈpɒsəbl ]̩
nemožný
later
[ˈleɪtə]
neskôr
pleased
[pliːzd]
potešený čím, rád, s potešením urobiť čo
research
[rɪˈsɜːtʃ]
výzkum, bádánie, skúmanie čoho
tease
[tiːz]
popichovať koho
when
[ʊen]
keď, až nastane, kedy
allergy test
[ˈælədʒi ˈtest]
test na alergie
burnt
[bɜːnt]
spálený, pripálený (jedlo), zhorený
7
angry
6
potom (čo)
5
[ˈɑːftə]
4
after
3
Predavač(ka)/Kamarát(ka)
2
Shop Assistant/Friend
1
Nákupy
MODULE
Key Expressions: Shopping
Understanding Grammar
8
30 |
NEW CHALLENGES – 2
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
danger
[ˈdeɪndʒə]
nebezpečie
hairdresser
[ˈheədresə]
holič, kaderník
helmet
[ˈhelmɪt]
prilba
check age
[tʃek eɪdʒ]
preveriť vek
chemicals
[ˈkemɪkl z̩ ]
chemický, syntetický zlúčenina apod.,
chemikálie, chemická látka
infection
[ɪnˈfekʃn ]̩
infekcie, zápal
ingredients
[ɪnˈɡriːdɪənts]
zložka, prísada, ingrediencia,
surovina pri varení apod.
instructions
[ɪnˈstrʌkʃn z̩ ]
instrukcie, pokyny
itch
[ɪtʃ]
svrbieť, škriabať
muscular arms
[ˈmʌskjʊlər ɑːmz]
svalnaté ruky/paže
pierce (what)
[pɪəs ]
prepichnúť za účelom piercingu
reactions
[rɪˈækʃn z̩ ]
reakcie, odozvy
scratch
[skrætʃ]
(po)škrábat se, (po)drbat se, (po)škrábat,
škrábnout zranit apod.
sunbed
[ˈsʌnbed]
solárium lôžko s ultrafialovým zářením,
solární lôžko v soláriu, opalovací lehátko
suntan
[ˈsʌntæn]
opálení sluncem, opalovací, na opalování
přípravek apod.
warning
[ˈwɔːnɪŋ]
varování, upozornění
5
MODULE 7 – TECHNOLOGY
MODUL 7 – TECHNOLOGIE
gadget
[ˈɡædʒɪt]
zariadenie, mechanismus, (dômyselný
prístroj)
machine
[məˈʃiːn]
stroj, prístroj
offer
[ˈɒfə]
ponuka
8
7
6
Key Words:
Blue-ray Disc (BD)
blue-ray disk
Blue-ray player
[…ˈpleɪə…]
prehrávač blue-ray diskov
digital camera
[ˈdɪdʒɪtl ̩ ˈkæmərə]
digitálny fotoaparát
flat screen TV
[flæt skriːn ˌtiːˈviː]
televízia s plochou obrazovkou
GPS
GPS (globálny družicový polohový systém)
handheld / palm computer
[ˈhændˈheld / pɑːm
kəmˈpjuːtə]
počítač do ruky (mobilný terminál)
home cinema system
[həʊm ˈsɪnəmə
ˈsɪstəm]
domáce kino
interactive touch table
[ˌɪntəˈræktɪv tʌtʃ ˈteɪbl ]̩ interaktívna dotyková tabuľa
NEW CHALLENGES – 2
| 31
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
laptop (prenosný počítač)
memory stick
[ˈmeməri stɪk]
pamäťová karta
mobile charger
[ˈməʊbaɪl ˈtʃɑːdʒə]
nabíjačka na mobilný telefón
mobile with video camera
[ˈməʊbaɪl wɪð ˈvɪdɪəʊ
ˈkæmərə]
mobil s videokamerou
pen drive
[pen draɪv]
prenosná čítačka pamäťových kariet
tablet computer
[ˈtæblɪt kəmˈpjuːtə]
tablet
watch phone
[wɒtʃ fəʊn]
hodinky s mobilným telefónom
wi-fi
[ˈwaɪˌfaɪ]
Wi-Fi, bezdrôtové pripojenie k internetu
wireless headset
[ˈwaɪəlɪs ˈhedset]
bezdrôtové slúchatká
Svet budúcnosti
[ˌɑːtɪˈfɪʃl ]̩
umelý
brain
[breɪn]
mozok
clue
[kluː]
signál, podnet, narážka
emotion
[ɪˈməʊʃn ]̩
emócie, cit
exact
[ɪɡˈzækt]
presný
futurist
[ˈfjuːtʃərɪst]
odborník na budúcnosť, predpovedá
budúce udalosti
get hot / cold
[ˈɡet hɒt / kəʊld]
rozpáliť sa/ ochladiť se, byť teplo / zima
niekomu
get ill
[ˈɡet ɪl]
ochorieť
get tired
[ˈɡet ˈtaɪəd]
unaviť sa
to guess
[tə ɡes]
hádať, tipnúť si
ID chips
[ɪd tʃɪps]
identifikačné tipy
independently
[ˌɪndɪˈpendəntli]
nezávisle, samostatne
to make decision
[tə ˈmeɪk dɪˈsɪʒn ]̩
urobiť rozhodnutie, rozhodnúť sa
prediction
[prɪˈdɪkʃn ]̩
predpověď
presenter
[prɪˈzentə]
moderátor, hlásateľ
uncomfortable
[ʌnˈkʌmftəbl ]̩
nepohodlný, nepríjemný, necítiť sa dobre
unhappy
[ʌnˈhæpi]
nešťastný, smutný, nespokojný s niečím
unknown
[ˌʌnˈnəʊn]
neznámy
unpleasant
[ʌnˈpleznt]
nepríjemný, protivný
unusual
[ʌnˈjuːʒʊəl]
neobvyklý, nezvyklý, mimoriadny
6
artificial
5
hnev, zloba, zlosť
4
[ˈæŋɡə]
3
anger
2
19 Tomorrow´s world
1
[ˈlæptɒp]
MODULE
laptop
Word Builder
7
8
32 |
NEW CHALLENGES – 2
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Cestovatelia v čase
ancient
[ˈeɪnʃənt]
staroveký, starý, antický
coast
[kəʊst]
pobrežie
confused
[kənˈfjuːzd]
zmätený, popletený
dial
[ˈdaɪəl]
číselník, ciferník
Earth
[ɜːθ]
Zem (planéta), zemguľa
frightening
[ˈfraɪtn ɪ̩ ŋ]
desivý, hrozivý, strašidelný
to hit
[tə hɪt]
naraziť, zasiahnuť
ignore
[ ɪɡˈnɔː]
nevšímať si, ignorovať
journey
[ˈdʒɜːni]
cesta (vzdialenosť prekonaná za určitý čas)
land
[lænd]
pristáť
noisy
[ˈnɔɪzi]
hlučný, hlasitý
pick up
[pɪk ʌp]
vyzdvihnúť
pyramid
[ˈpɪrəmɪd]
pyramída
rough
[rʌf]
rozbúrený, drsný, hrubý, nebezpečný
space
[speɪs]
priestor
take off
[ teɪk ɒf]
vzlietnuť, odštartovať, vzniesť sa
time machine
[ˈtaɪm məˈʃiːn]
stroj času
wave
[weɪv]
vlna
4
3
2
1
MODULE
20 The Time Travellers
8
7
6
5
21 Come to London
Prídite do Londýna
amazing
[əˈmeɪzɪŋ]
úžasný, ohromujúci
arrival
[əˈraɪvl ]̩
príjazd
departure
[dɪˈpɑːtʃə]
odchod
ferry
[ˈferi]
trajekt, prevozná loď
get on / off
[ ˈɡet ɒn / ɒf]
nastúpiť / vystúpiť (z dopravného
prostriedku)
information board
[ˌɪnfəˈmeɪʃn ̩ bɔːd]
informačná tabuľa
pay-as-you-go
[ˈpeɪəzjʊˈɡəʊ]
priebežne platený
pier
[pɪə]
molo, pilier (prístavný)
platform
[ˈplætfɔːm]
nástupište
Royal Observatory
[ˈrɔɪəl əbˈzɜːvətr i̩ ]
Královská hvezdáreň
split up
[ splɪt ʌp]
rozdeliť sa
tourist office
[ˈtʊərɪst ˈɒfɪs]
turistické/informačné centrum
train announcement
[treɪn əˈnaʊnsmənt]
hlásenie o príjazdoch/odjazdoch vlakov
NEW CHALLENGES – 2
| 33
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Key Expressions:
nastúpiť na (dopravný prostriedok)
discount
[ˈdɪskaʊnt]
zľava
fare
[feə]
cena dopravného
guide
[ɡaɪd]
sprievodca
Oyster card
[ˈɔɪstə kɑːd]
bezdotyková elektronická karta na dopravu
po Londýne
take (e.g. the river boat)
[ teɪk iː. dʒiː. ðə ˈrɪvə
bəʊt]
ísť (napr. loďou alebo iným dopravným
prostriedkom)
ticket
[ˈtɪkɪt]
lístok, vstupenka
tube
[tjuːb]
londýnske metro
view
[vjuː]
pohľad, výhľad
1
[ kætʃ]
MODULE
catch
2
Across Cultures 4
Naprieč kultúrami 4
calculator
[ˈkælkjʊleɪtə]
kalkulačka
counting
[ˈkaʊntɪŋ]
počítanie
cure (for)
[kjʊə ]
liek (na), liečba
desert island
[dɪˈzɜːt ˈaɪlənd]
opustený ostrov
disappear
[ˌdɪsəˈpɪə]
zmiznúť
emergency
[ɪˈmɜːdʒənsi]
mimoriadna situácia, stav núdze,
naliehavý prípad
experiment
[ɪkˈsperɪmənt]
skúšať, experimentovať
First World War
[ˈfɜːst wɜːld wɔː]
prvá svetová vojna
metal shield
[ˈmetl ̩ ʃiːld]
kovový štít
mirror
[ˈmɪrə]
zrkadlo
occasion
[əˈkeɪʒn ]̩
príležitosť, udalosť
pinhole camera
[ˈpɪnhəʊl ˈkæmərə]
dierkový fotoaparát
pocket watch
[ˈpɒkɪt wɒtʃ]
vreckové hodinky
rewrite
[ˌriːˈraɪt]
prepísať
to save
[tə seɪv]
uložiť, uchovať
shadow
[ˈʃædəʊ]
tieň
sit still
[sɪt stɪl]
sedieť v kľude
smart card
[smɑːt kɑːd]
čipová karta
sun clock
[sʌn ˈklɒk]
slnečné hodiny
to switch on
[tə swɪtʃ ɒn]
zapnúť
tell the time
[ tel ðə ˈtaɪm]
určiť čas
8
korálka
7
[biːd]
6
bead
5
počítadlo
4
[ˈæbəkəs]
3
abacus
34 |
NEW CHALLENGES – 2
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
text
[tekst]
SMS správa
texting
[tekstɪŋ]
písanie SMS správ
track sb.
[træk]
sledovať koho
wireless internet connection
[ˈwaɪəlɪs ˈɪntənet
kəˈnekʃn ]̩
bezdrôtové pripojenie k internetu
wrist watch
[rɪst wɒtʃ]
náramkové hodinky
Key Words: Materials and
Technology (2)
Materiály a technológie (2)
battery
[ˈbætri]
batérie
metal
[ˈmetəl]
kov
signal
[ˈsɪɡnəl]
signál, znamenie
solar power
[ˈsəʊlə ˈpaʊə]
solárna/slnečná energia
wood
[wʊd]
drevo
4
3
MODULE 8 – HOLIDAYS
intention
[ɪnˈtenʃn ]̩
zámer, úmysel
arrangement
[əˈreɪndʒmənt]
príprava, opatrenia pre uskutočnenie
accommodation
[əˌkɒməˈdeɪʃn ]̩
ubytovanie
Key Words: Holiday activities
6
5
GO
7
Prázdninové činnosti
[ɡəʊ]
JET
camping
[ˈkæmpɪŋ]
stanovať
cycling
[ˈsaɪkl ɪ̩ ŋ]
na bycikel
fishing
[ˈfɪʃɪŋ]
rybárčiť
sailing
[ˈseɪlɪŋ]
na plachetnici, plachtiť
sightseeing
[ˈsaɪtsiːɪŋ]
prezrieť si pamiatky
snorkelling
[ˈsnɔːkəlɪŋ]
šnorchlovat, potápat sa šnorchlom
swimming
[ˈswɪmɪŋ]
plávať
[ɡəʊ tuː]
ÍSŤ DO/NA
GO TO
8
MODUL 8 – DOVOLENÁ, PRÁZDNINY
an amusement park
[ən əˈmjuːzmənt pɑːk]
zábavného parku
the mountains
[ðə ˈmaʊntɪnz]
hory
a water park
[ə ˈwɔːtə pɑːk]
akvaparku
PLAY
[pleɪ]
HRAŤ
STAY AT
[steɪ æt]
BÝVAŤ V
NEW CHALLENGES – 2
| 35
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
22 Europe by Train
22 Vlakom po Európe
loose
[ luːs]
ztratiť
write a list
[ˈraɪt ə lɪst]
napísať zoznam
rucksack
[ˈrʌksæk]
batoh
I can´t wait.
[ˈaɪ kɑːnt weɪt.]
Nemôžem sa dočkať.
to give a lift
[tə ɡɪv ə lɪft]
odviesť niekoho, zviesť
passport
[ˈpɑːspɔːt]
pas
meet up
[miːt ʌp]
stretnúť sa s kým
get sb. hair cut
[ˈɡet heə kʌt]
nechať sa ostrihať
driving lesson
[ˈdraɪvɪŋ ˈlesn ]̩
lekcia autoškoly, jazda v autoškole
collect (money) from bank
[kəˈlekt ˈmʌni frəm
bæŋk]
vybrať (peniaze) z banky
23 Winter Breaks
2
zabaliť si
1
[ pæk]
MODULE
pack
23 Zimné prázdniny
[ˈdeɪlaɪt]
denné svetlo
dog sledge
[dɒɡ sledʒ]
psí záprah/sane
excursion
[ɪkˈskɜːʃn ]̩
exkurzia/výprava
heli-skiing
[heli ˈskiːɪŋ]
lyžovanie za využitia vrtuľníku
ice sculpture festival
[aɪs ˈskʌlptʃə ˈfestɪvl ]̩
prehliadka/výstava ľadových sôch
igloo camping
[ˈɪɡluː ˈkæmpɪŋ]
kempovanie v iglú
mountains
[ˈmaʊntɪnz]
hory
polar bear
[ˈpəʊlə beə]
polárny medveď
seal
[siːl]
tuleň
snowmen
[ˈsnəʊmen]
snehuliak
snowmobile
[ˈsnomoˌbil]
snežný skúter
snowshoes
[ˈsnəʊʃuːz]
snežnice
winter
[ˈwɪntə]
zima
6
daylight
5
polárna líška
4
[ˈɑːktɪk fɒks]
3
arctic fox
Sentence Builder
There are hundreds of polar
bears.
Sú tam stovky polárnych medveďov.
How much snow is there?
Koľko je tam snehu?
There is always a lot of good
snow.
Je tam vždy veľa dobrého snehu
(na lyžovanie).
8
Koľko je tam polárnych medveďov?
7
How many polar bears are there?
36 |
NEW CHALLENGES – 2
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
3
2
1
MODULE
Word Builder
noun/verb / adjective
[naʊn vɜːb / ˈædʒɪktɪv] podstatné meno/sloveso / prídavné meno
danger / dangerous
[ˈdeɪndʒə /
ˈdeɪndʒərəs]
nebezpečenstvo / nebezpečný
adventure / adventurous
[ ədˈventʃə /
ədˈventʃərəs]
dobrodružstvo / dobrodružný
fame / famous
[feɪm / ˈfeɪməs]
sláva / slávny
wonder / wonderful
[ˈwʌndə / ˈwʌndəfəl]
diviť sa / skvelý
beauty / beautiful
[ˈbjuːti / ˈbjuːtəfl ]̩
krása / krásny
ice / icy
[aɪs / ˈaɪsi]
ľad / ľadový/zmrznutý
health / healthy
[helθ / ˈhelθi]
zdravie / zdravý
north / northern
[nɔːθ / ˈnɔːðən]
sever / severný
west / western
[west / ˈwestən]
západ / západný
comfort / comfortable
[ˈkʌmfət / ˈkʌmftəbl ]̩
pohodlie / pohodlný
enjoy / enjoyable
[ɪnˈdʒoɪ / ɪnˈdʒoɪəbl ]̩
tešiť sa / radostný
expense / expensive
[ɪkˈspens / ɪkˈspensɪv] náklad/výdaj(cena) / nákladný/drahý
act / active
[ækt / ˈæktɪv]
24 Divadlo Globe
arrange
[əˈreɪndʒ]
zariadiť
campsite
[ˈkæmpsaɪt]
kemp(ink), táborisko; miesto na kempovanie
dictionary
[ˈdɪkʃənri]
slovník
fall off
[fɔːl ɒf]
spadnúť
forgive
[fəˈɡɪv]
odpustiť
joke
[dʒəʊk]
vtip
joking
[ˈdʒəʊkɪŋ]
žartovať
repair
[rɪˈpeə]
opraviť
surfing
[ˈsɜːfɪŋ]
surfovanie
wetsuit
[ˈwetsuːt]
neoprenová kombinéza potápačská;
neoprén
6
5
4
24 The Globe Theatre
Your Challenge
Tvoja výzva
apostrophe
[əˈpɒstrəfi]
apostrof
comma
[ˈkɒmə]
čiarka
dash
[ˈdæʃ]
pomlčka
dislike
[dɪsˈlaɪk]
nemať rád, nemať v láske koho/čo; odpor,
averzia ku komu/čomu
exclamation mark
[ˌekskləˈmeɪʃn ̩ mɑːk]
výkričník
8
7
jednať / aktívny
NEW CHALLENGES – 2
| 37
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
[fʊl stɒp]
bodka
mining museum
[ˈmaɪnɪŋ mjuːˈzɪəm]
banícke múzeum
postcard
[ˈpəʊstkɑːd]
pohľadnica
question mark
[ˈkwestʃən mɑːk]
otáznik
sailing
[ˈseɪlɪŋ]
plachtenie, jazda na plachetnici; plavba,
plavenie sa
sun cream
[sʌn kriːm]
krém na opaľovanie
careful
[ˈkeəfʊl]
opatrný
worried
[ˈwʌrɪd]
ustaraný, obávajúci sa, majúci obavy
o koho/čo
separate rooms
[ˈseprət ruːmz]
oddelené miestnosti
to text
[tə tekst]
písať textovky, SMS
throw
[ˈθrəʊ]
hodiť, vrhnúť čo/čím; mrštiť
annoy
[əˈnɔɪ]
naštvať, hnevať, (na)hnevať, rozčúliť koho;
obťažovať, trápiť koho
camper
[ˈkæmpə]
táborník, kempujúci rekreant; karavan,
obytné auto kempovacie
sleeping bag
[ˈsliːpɪŋ bæɡ]
spacák
walking shoes
[ˈwɔːkɪŋ ʃuːz]
vychádzková obuv
shower
[ˈʃaʊə]
sprcha
hesitation
[ˌhezɪˈteɪʃn ]̩
váhanie, neistota
knife
[naɪf]
nôž
triangle
[ˈtraɪæŋɡl ]̩
trojuholník
violin
[ˌvaɪəˈlɪn]
husle
cross a road
[krɒs ə rəʊd]
prejsť cez cestu
discount
[ˈdɪskaʊnt]
zľava
fisherman
[ˈfɪʃəmən]
rybár
motorbike
[ˈməʊtəbaɪk]
motocykel
neck
[nek]
krk
playing cards
[ˈpleɪɪŋ kɑːdz]
hracie karty
to appear
[tu əˈpɪə]
zdať sa, objaviť sa, pripadať komu aký
torch
[tɔːtʃ]
pochodeň
travelcard
[ˈtrævl ̩ kɑːd]
preukážka na dopravu
MODULE
full stop
Understanding Grammar
1
2
3
4
Study Corner 8
5
6
Student A
7
8
38 |
NEW CHALLENGES – 2
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
MODULE
Student B
frightened
[ˈfraɪtn d̩ ]
vystrašený, vydesený, vyľakaný
huge body
[hjuːdʒ ˈbɒdi]
veľké/masívne telo
recognise
[ˈrekəɡnaɪz]
rozoznať, rozpoznať
8
7
6
5
4
3
2
1
Theseus and the Minotaur
Théseus a Minotaurus
alive
[əˈlaɪv]
nažive
fall asleep
[fɔːl əˈsliːp]
zaspať
fall in love
[fɔːl ɪn lʌv]
zamilovať sa
half-man/bull
[ˈhæf mən bʊl]
na polovicu človek/býk
Mediterranean cities
[ˌmedɪtəˈreɪnɪən ˈsɪtɪz] stredomorské mestá
string
[strɪŋ]
povraz, povrázok, motúz
sword
[sɔːd]
meč
marry
[ ˈmæri]
oženiť sa, vzdať sa, vziať si
to thank
[ θæŋk]
poďakovať
Twenty Thousand Leagues under
the sea
Dvadsať tisíc míľ pod morom
attack
[əˈtæk]
(za)útočiť
away
[əˈweɪ]
preč (odkiaľ)
bottom
[ˈbɒtəm]
spodok, dno, spodná strana
commander
[kəˈmɑːndə]
veliteľ, vojvodca, kapitán
coral
[ˈkɒrəl]
korál
destroy
[dɪˈstroɪ]
zničiť
dining room
[ˈdaɪnɪŋ ruːm]
jedáleň
electricity
[ɪˌlekˈtrɪsɪti]
elektrina, elektrický prúd
engine
[ˈendʒɪn]
motor
enormous
[ɪˈnɔːməs]
obrovský, ohromný, enormný o veľkosti
familiar voice
[fəˈmɪlɪə vɔɪs]
známy hlas
handsome
[ˈhænsəm]
pohľadný
hunter
[ˈhʌntə]
lovec
iceberg
[ˈaɪsbɜːɡ]
ľadovec
light
[laɪt]
svetlo
luckily
[ˈlʌkɪli]
našťastie
mad
[mæd]
šialený, bláznivý, potrhlý
metal
[ˈmetl ]̩
kov
mistake
[mɪˈsteɪk]
chyba, pochybenie
NEW CHALLENGES – 2
| 39
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
[pɜːl]
perla
scientist
[ˈsaɪəntɪst]
vedec
scream
[skriːm]
(za)kričať, kričať, vykríknuť strachom,
bolesťou
shoot
[ʃuːt]
(za)streliť, postreliť koho; strielať, (vy)streliť
zo zbrane
squid
[skwɪd]
oliheň
story
[ˈstɔːri]
príbeh
strange
[streɪndʒ]
podivný, divný, zvláštny, cudzí
submarine
[ˌsʌbməˈriːn]
ponorka
explore
[ ɪkˈsplɔː]
(pre)skúmať, (pre)bádať, poznávať čo
oblasť apod.
survive
[səˈvaɪv]
prežiť čo, zostať na žive, prečkať, prestáť
tažké podmienky apod.
underwater
[ˈʌndəwɔːtə]
pod vodou, pod hladinou, podvodný
prieskum apod.
warship
[ˈwɔːʃɪp]
vojnová loď
whale
[weɪl]
veľryba
whirlpool
[ˈwɜːlpuːl]
vír vodný apod.
3
pearl
2
domorodec, pôvodný obyvateľ hl. nebielej
rasy
1
[ˈneɪtɪv]
MODULE
native
4
5
6
7
8
NADVÄZNOSŤ UČEBNÍC VYDAVATEĽSTVA PEARSON
New Challenges / Učebnica pre nižšie
ročníky viacročných gymnázií a základné školy
zamerané na výučbu cudzích jazykov
Choices / Kurz pre stredné školy
a gymnáziá, vhodná pre triedy so
zmiešanou úrovňou jazykovej znalosti
New Success / Kurz pre akademicky založené gymnáziá
Longman – Maturita Activator,
Exam Accelerator / Ročný intenzívny
kurz prípravy na Maturitu
MyGrammarLab / Unikátny materiál
pre výučbu gramatiky, spojenie knihy,
on-line cvičení a mobilnej aplikácie
V našom portfóliu nájdete kompletnú ponuku materiálov pre výučbu
angličtiny nielen vydavateľstva Pearson ale aj od ostaných veľkých svetových
ELT vydavateľstiev, a to súčasne so zjednodušeným čítaním Pinguin Readers.
www.venturesbooks.sk
www.bookmall.sk
Kontakty:
e-mail: [email protected]
tel.: + 421 37 6520 261, fax: + 421 37 7720 190
Download

New Challenges 2 - Venturesbooks.sk