TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİ DENEYİM HARİTASI
i
i.
ii.
*
ii
Metin Uçucu ve Süleyman Pekmez
İnovasist A.Ş., YK Bşk., İstanbul, Türkiye, E-posta: [email protected]
İnovasist A.Ş., YK Bşk. Yrd., İstanbul, Türkiye, E-posta: [email protected]
İNOVASİST A.Ş.
İNOVASİST A.Ş.;
yenilikçi düşüncelerin en kısa sürede pazara çıkması için gerek duyulan kaynaklara erişimi ve yenilikçilik eko-sistemi aktörleri arasında eşleştirme ve işbirliğini sağlayacak ürünleri küresel düzeyde geliştirmek üzere
kurulmuş bilgi tabanlı bir firmadır.
PROBLEM-ÇÖZÜM-VİZYON İLİŞKİSİ
Problemin Tanımı:
Vizyon
Küresel düzeyde; rekabet gücünü arttırmada belirleyici rolü olan yenilikçi ürünlerle küresel pazarda yer
alabilmek.
Yerel düzeyde; yeni fikirlerin, yenilikçi ürünlere dönüştürülerek pazara çıkartılması sürecinde girişimcilerin gerek duyduğu bütün kaynaklara, hizmetlere ve ağyapılara erişimini sağlayacak bütünsel bir sistemin kurulması.
Küresel bakış açısı ile yenilikçiliğin rekabetteki rolünü bilerek; «İnovasyon Eko-Sistemi»mizin etkinliğini arttıracak ve fikirden pazara uzanan Yeni Ürün Geliştirme sürecinde girişimcilere kaynaklara,
“Erişim-Eşleştirme-İşbirliği” olanakları sunacak ürünler geliştirmek ve işletmek.
ÜRÜN GELİŞTİRME
Düşünsel Yaklaşımı: Açık İnovasyon
İş Modeli Yaklaşımı: Business Model Canvas
Kurumların kendi fikirlerini olduğu kadar başka kurumların inovasyonlarını da ticarileştirebilmek ve
fikirlerini firma sınırları dışındaki alanlara taşıyabilme yollarını oluşturmaları ve firma ile çevresini
oluşturan sınırların geçirgenliğine olanak sağlayarak, yeniliklerin içerden dışarıya ve dışarıdan içeriye
geçişine imkan vermeleri.
Ürünün, değeri nasıl yaratacağı, aktaracağı ve yakalayacağı ile ilgili mantıksal çerçevenin tanımlanmasında kullanılan Canvas İş Modeli, işin dört ana alanını (müşteriler, değer, altyapı ve finansal uygunluk) dokuz bileşenle açıklamaktadır.
Canvas İş Modeli’nde, bütün bileşenlerinin uyumluluğunun yanısıra, gelirlerinin maliyetlerden fazla
olmasını sağlayacak biçimde tasarlanması durumunda iş modeli “uygun” bulunmaktadır.
Ürün Geliştirme Yaklaşımı: Minimum Viable Product (MVP)
(Asgari Ürün Konfigürasyonu)
Öncü kullanıcıları (early adopters) tatmin edecek yeterli özelliklerde yeni ürün veya web sitesi
geliştirme tekniği olan MVP yaklaşımı ile ürünün taşıyacağı bütün özellikler, ilk kullanıcılarından elde
edilecek geribildirimlerden sonra tekrar tasarlanarak geliştirilir.
ÖRNEK ÜRÜN MODÜLLERİ






56 Kamu Fon Kuruluşu ve
600’ü aşkın kamu destek programı
123’ü lisanslı toplam 259 Melek Yatırımcı
14 Risk Sermayesi Grubu
28 Kuluçka Merkezi
Onlarca Vakıf ve Banka kredi destek programı
Binlerce Özel Sektör İşbirliği fonu
14 ana filtre ve yüzü aşkın alt filtreyle sonuçları
filtreleme
«Destek Arama Kriterleri» veya «Başvuruya Uygunluk Kriterleri» ile başlama esnekliği; sonuçlara anlık ulaşma imkanı
Arama sonuçlarını 9 farklı sıralama kategorisine
göre yeniden sıralama imkanı
Arama sonuçlarını karşılaştırma ve aralarından
en uygununu seçme imkanı
Destek programları için seçime esas «olmazsa
olmaz» tüm detayları görüntüleme imkanı
Yeni Fon Fırsatları, Mevzuat Güncellemeleri
Deneyim Haritası (*): Ürün/hizmetler/süreçler arasındaki iterasyonların son kullanıcı bakış açısından daha yalın olarak anlaşılabilmesi için geliştirilen yeni bir haritalama metodudur. Deneyim haritası; kullanıcılar/müşteriler arasındaki çeşitli temas noktalarının hedef güdümlü olarak ve akış halinde görselleştirilmesidir. Deneyim haritası literatürde, müşteri deneyim haritası (customer experience map), yolculuk haritası (journey map), temas haritası (touch point map) gibi isimlerle de yer almaktadır.
Download

teknoloji girişimcileri deneyim haritası