ULUKARTAL
KAPİTAL MENKUL
DEĞERLER ANONİM
ŞİRKETİ
01.01.2014 – 31.03.2014
DÖNEMİ FAALİYET
RAPORU
I – GENEL BİLGİLER :
Raporun Dönemi
Bu rapor 1 Ocak 2014 - 31 Mart 2014 çalışma dönemini kapsamaktadır.
Şirketin Ticaret Unvanı
Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası
686734
Şirketin İletişim Bilgileri
Adres : Büyükdere Cad. Meydan Sok. Spring Giz Plaza K:19 D:58 Maslak / İSTANBUL
Telefon : 444 3 862
İnternet Adresi : www.ulukartalkapital.com.tr
Dönem İçinde Görevli Kurullar
Yönetim Kurulu
Dönem içinde şirketimizin Yönetim Kurullarında görev alan başkan ve üyeler aşağıda gösterilmiştir.
Adı Soyadı
Kamile Oya ULUKARTAL
Kadir Cenk ULUKARTAL
Mustafa KOÇ
Görevi
Başkan
Başkan Yardımcısı
Üye
Yönetim Kurulu Üyeleri, 7 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında iki yıl için seçilmiş
olup, Türk Ticaret Kanunu ile ana sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.
Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu, 31 Mart 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında, yapılan oylama neticesinde
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ’nin bir yıl için bağımsız
denetim firması olarak onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
Şirketimizin Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. olan ünvanı, Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile 7 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen olağan
genel kurul toplantısında ana sözleşme tadili ile, Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş. olarak
değişmiştir.
Yeni ünvanımız, 24 Mayıs 2013 tarih ve 8327 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil
olunarak ilan edilmiştir.
Şirketimizin ödenmiş sermayesi, 3.700.000 TL’ dir. (Üçmilyonyediyüzbin Türk Lirası)
2
Şirketimizin 31.03.2014 tarihi itibariyle Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir;
Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş.
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kamile Oya Ulukartal
Osman Önder Ulukartal
Ulukartal Holding A.Ş.
Aslı Usul Sever
Kıvanç Memişoğlu
İsmet Kemal Çelik
TOPLAM
Pay Tutarı (TL)
1.687.498,00
1.687.498,00
325.001,00
1,00
1,00
1,00
3.700.000,00
Pay Oranı (%)
45,61
45,61
8,78
0,00
0,00
0,00
100,00
İdari Faaliyetler
Şirketimizdeki personel sayısı, 31.03.2014 tarihi itibariyle (1) kişidir.
Personelimize aylık net ücret ödenmekte, aylık 400 TL’lik yemek ve aylık 200 TL yol parası
verilmektedir.
II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN
MALİ HAKLAR :
Şirketimizin mevcut üst yönetiminin görevleri aşağıda özetlenmiştir.
Ad Soyad
Kamile Oya Ulukartal
Kadir Cenk Ulukartal
Mustafa Koç
Görevi
Y.K. Başkanı
Y.K. Başkan Yardımcısı
Y.K. Üyesi
Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemektedir.
III – ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI :
Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışmaları Yönetim Kurulu ve idari yönetim tarafından sevk ve
idare edilmektedir.
IV – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) izniyle 05.01.2009 tarihinde kurulmuştur.
Şirketimizin kuruluşu, 9 Ocak 2009 tarih ve 7224 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil
olunarak ilan edilmiştir.
3
Şirketimiz 2010 yılı Ocak ayında, Vadeli ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi ‘nin (VOBAŞ) izniyle
Yurtiçi Vadeli ve Opsiyon Borsasında aracılık faaliyetlerine başlamıştır.
13.03.2012 tarih ve 12 sayı numarasıyla SPK’ na, Seri V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım
İşlemleri ve bu işlemleri gerçekleştirebilecek kurumlara ilişkin esaslar hakkında tebliğ’in 2 nci
maddesinin ( c ) bendi kapsamında işlem yapmak üzere başvuruda bulunulmuş ve SPK ‘nın onayıyla
25.06.2012 tarih ve VİAŞ/KAS-TA-1 numaralı “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri” (Tanıtım
Aracılığı) Yetki Belgesi alınmıştır.
Şirketimiz, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri tanıtım faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri pazarlamasını yapabileceği, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (Piyasa
Yapıcı) Yetki Belgesi sahibi olan, grup şirketlerimizden İntegral Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşarak
sözleşme yapılmıştır.
SPK ‘nun 25.06.2012 tarih ve VİAŞ/KAS-TA-1 numaralı, “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri” Yetki
Belgesini, Şirketimize vermesiyle bu tarihten itibaren Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri tanıtım
faaliyetlerine başlamıştır.
Şirketimiz 04.09.2012 tarihinde, Grup şirketlerimizden Optimal Menkul Değerler A.Ş.’nin sahip
olduğu yetki ve izin belgelerinin, Şirketimiz lehine iptal edilmesi suretiyle, Şirketimizin aracı kurum
olarak faaliyet göstermesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına ve gerekli
anasözleşme değişikliklerinin yapılması hakkında 2012/21 no.lu yönetim kurulu kararı almıştır.
Ayrıca, 04.09.2012 tarihli dilekçeyle Sermaye Piyasası Kuruluna konuyla ilgili olarak başvuruda
bulunulmuştur. SPK ‘lu 14.02.2013 tarih ve 32992422-205.01.01-197 1340 sayılı cevap yazısıyla
Optimal Menkul Değerler A.Ş. ‘ne hitaben, yaptığımız başvurumuzu onaylamıştır.
Konuyla ilgili olarak Şirketimizin Aracı Kuruma dönüşebilmesi için; ana sözleşmemizin tadil
edilmesi ve unvanımızın “Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş.” olabilmesi için Spk ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile 7 Mayıs 2013 tarihinde olağan genel kurulumuz
gerçekleştirilmiştir.
Kurul bunun üzerine, SPK ‘lunun 02.08.2013 tarih ve 32992422-205.03.06-1224 8312 sayılı
Şirketimize hitaben “Faaliyete geçiş başvurunuz hk.” Konulu yazısında; Şirketimiz lehine yeni
ünvanımızla düzenlenmiş, ”Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi” ile “Türev Araçların Alım
Satımına Aracılık Yetki Belgesi” ni tarafımıza göndermiştir.
Şirketimizin sahip olduğu Yetki Belgeleri;
Şirketimizin Aracı Kurum olarak, yeni unvanıyla sahip olduğu Yetki Belgeleri;
- Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi
01.08.2013
ARK/ASA-414
- Türev Araçların Alım Satımına Aracılık
Yetki Belgesi (BİAŞ Bünyesinde)
01.08.2013
ARK/TAASA-224
Şirketimiz aldığı yönetim kurulu karıyla, 21.11.2013 tarihinde 514 referans numaralı başvuru
dilekçesi ile, Şirketimizin İntegral Menkul Değerler A.Ş. tarafından devralınması suretiyle birleşmesi
hususunu Kurul’un onayına sunmuştur.
4
Şirketin İç Kontrol Çalışmaları
Şirketimizin İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 6 Haziran 2013 tarihinden itibaren
Mustafa KOÇ tur. Kendisi 06.06.2013 tarih ve 2013/17 sayılı yönetim kurulu kararı ile görevine
atanmıştır. Ayrıca Mustafa KOÇ, 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul ile de 2014 yılında İç
Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5 Mart 2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Müfettişi Haluk Öztecim dir. Müfettişimiz 05.03.2012
tarih ve 2012/7 sayılı yönetim kurulu kararı ile görevine atanmıştır. Şirketimizde rutin denetim ve
kontrol çalışmalarının yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tebliğlerine uygun
kontroller de yapılmaktadır.
Faaliyet Raporu itibariyle Şirket aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.
Yine Faaliyet Raporu itibariyle Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve
yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
Şirketin Uyum Görevlisi Çalışmaları
Şirketimizin 08.10.2013 tarihli ve 2013/35 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Müfettişi olan
Haluk Öztecim aynı zamanda Uyum Görevlisi olarak ta atanmış ve belgeleri Mali Suçları Araştırma
Kurulu ‘na (MASAK) iletilmiştir.
Şirketimizde müşteri hesap açılışlarında ve müşteri işlemlerinde MASAK tebliğlerine uygun
kontroller yapılmaktadır.
Ayrıca Şirket personelimize, Uyum Görevlisinin belirlediği tarihlerde “Suç Gelirlerinin Aklanması
ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle” ilgili eğitim verilmektedir.
Ücret Politikaları
Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. Ücretlendirme politikaları SPK’nın 14/04/2011 tarih,
12 sayılı toplantısın da alınan karar çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri, ücretlendirme ilke ve
esaslar çerçevesinde “Parasal ve Sosyal Haklarının” temel esaslarını oluşturmak amacıyla Ücret
Prosedürü düzenlenme çalışmalarına başlanmıştır.
Şirketimizin, 17.04.2013 tarih ve 2013/9 sayılı aldığı Yönetim Kurulu Kararı ile “Ücretlendirme
Politikası” kabul edilmiş ve Aslı USUL SEVER ‘in ücretlendirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi
olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Ancak 7 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında Aslı USUL SEVER
yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığından, 22.07.2013 tarih ve 2013/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
ile, Şirketimizin “aracı kurum” olarak yeni unvanıyla “Ücretlendirme Politikası” kabul edilmiş ve
Kadir Cenk ULUKARTAL ‘ın ücretlendirmeden sorumlu yeni yönetim kurulu üyesi olarak
atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
5
Dönem İçindeki Genel Kurullar
31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul ile, 2013 yılı Mali Tabloları, 7 Nisan 2014 tarih ve 8544
sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Yine aynı, 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurulu ile;
-
-
-
-
-
Toplantı Başkanlığı’na Kamile Oya ULUKARTAL’ın, Tutanak Yazmanlığına Mustafa
KOÇ’un seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağını ve Hazır
Bulunanlar Listesi’ni imza yetkisinin verilmesine,
Okunan 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu
tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilerek, yapılan oylama
sonucunda onaylanarak kabul edilmesine,
Okunan 2013 yılına ait Bilanço ve kar/zarar hesaplarının, yapılan oylama sonucunda tasdik
olunarak kabul edilmesine,
Şirketimiz 2013 yılını zararla kapattığından kar dağıtımı yapılmayacağına ve zararın geçmiş
yıl zararlarında takip edilmesine,
Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmelerine,
2014 yılına ilişkin İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Mustafa KOÇ’un
seçilmesine,
2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetimin yapılması hususunda, Güreli Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ‘nin bağımsız denetim firması olarak
onaylanmasına,
Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulundurun pay sahiplerinin, üst
düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve
Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmesi için
yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine,
Dilek ve temennilerin dinlenerek son verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 24 Nisan 2014 tarih ve 8556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde 31.03.2014 tarihli olağan genel kurul kararları tescil olunarak ilan edilmiştir.
6
V – FİNANSAL DURUM :
Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanarak bağımsız
denetimden geçirilmemiş 01.01.2014 – 31.03.2014 dönemine ait tablolarına göre;
VARLIKLAR
31.03.2014
31.12.2013
Dönen Varlıklar
579.608
1.335.591
Duran Varlıklar
334.109
390.802
TOPLAM VARLIKLAR
913.717
KAYNAKLAR
31.03.2014
1.726.393
31.12.2013
Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.745
654.299
Uzun vadeli Yükümlülükler
10.881
16.575
Özkaynaklar
887.091
1.055.519
Ödenmiş Sermaye
3.700.000
3.700.000
-2.642.467
-1.744.458
Net Dönem Kar/Zararı
-170.442
-890,745
TOPLAM KAYNAKLAR
913.717
1.726.393
Geçmiş Yıl Zararları
VI – RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ :
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetim, risk yönetimi politika ve stratejilerinin oluşturulmasından
sorumludur. Bu politikalar Risk Yönetim Komitesi toplantılarında periyodik olarak gözden
geçirilerek değerlendirilmektedir. Risk kültürünü kurumsal yönetim anlayışının ayrılmaz bir parçası
olarak özümseyen ve tüm iş süreçlerine aktarılan bir politika izlenmektedir. Risk yönetimi
faaliyetleri muhasebe değerleriyle uyumlu, finansal risklerin tüm yönleriyle günlük olarak ölçüldüğü,
sistematik risk raporlamalarının gerçekleştiği bir yapı içinde sürdürülmektedir. Şirket’in taşıdığı
potansiyel riskler tüm yönleriyle ilgili kesimlerle düzenli olarak paylaşılmaktadır. Şirket genelinde
günlük olarak gerçekleştirilen finansal risk profili ölçümü, kurum risk iştahının yönetimine ve risk
kültürünün yerleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.
7
VII – DİĞER HUSUSLAR :
21.11.2013 tarihinde 514 referans numaralı başvuru dilekçemiz ile, Şirketimizin İntegral Menkul
Değerler A.Ş. tarafından devralınması suretiyle birleşmesi Sermaye Piyasası Kurul’unun onayına
sunulmuştur.
Rapor tarihi itibarı ile şirketimizde; ortaklar, alacaklılar ve diğer kişi ve kuruluşların haklarını
etkileyebilecek nitelikte önem taşıyan herhangi bir gelişme ve olay meydana gelmemiştir.
Bu Rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari içeriğinin belirlenmesi
hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin
yönetim kurulu üyeleri tarafından oybirliği ile imzalanıp onaylanmıştır.
Şirketimiz ULUKARTAL Topluluğuna Bağlı Bir Şirkettir.
VIII – SONUÇ :
Sayın Ortaklarımız,
İncelemelerinize sunduğumuz, uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan ekteki
01.01.2014-31.03.2014 dönemindeki mali tablolar ve faaliyet raporunu kararlarınıza sunarız.
Yönetim Kurulu Adına
Kamile Oya ULUKARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı
Kadir Cenk ULUKARTAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Ek: Bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolar ve dipnotları
8
Download

Faaliyet Raporu - ulukartalkapital.com.tr