PEHLİVANOĞLU MARKETÇİLİK GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
30/06/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Pehlivanoğlu Marketçilik Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2013 yılına ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/06/2014 tarihinde , saat 14.00'de Kazım Karabekir Mah.6910 Sokak
No.4 Pancar-Torbalı / İZMİR adresinde İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/06/2014 tarih ve 1999
sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Serdar TÜRKÖZÜ'nün gözetiminde
yapılmıştır.
Şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defterinin toplantı yerinde olduğunu tesbit edilmiştir.
Toplantı mahallinde 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Anonim
Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in 15.maddesinde yazılan defter ve belgelerin hazır
bulunduğu tesbit edilmiştir.
Toplantı T.T.K'nın 416. maddesi hükümlerine göre ilansız yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 48.300.000.-TL toplam itibari
değerinin;Toplam itibari değerinin 48.300.000.-TL olan 2.415.000 adet payın tamamının toplantıda
asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı
nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali
PEHLİVANOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-Yoklama ve Açılış
2-Toplantı Başkanlığına Ali PEHLİVANOĞLU ,Tutanak Yazmanlığına Hanif PEHLİVANOĞLU,Oy
Toplama Memurluğuna Muharrem PEHLİVANOĞLU oybirliğiyle şeçilmişlerdir.Divana tutanaklara
imza yetkisi oybirliğiyle verildi.
3- Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ,Bağımsız Denetçi raporları okundu. müzakere edildi.
4-Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu.okunan raporlar müzakereye açıldı.söz alan olmadığından
okunan raporların oylamasına geçildi.Yönetim Kurulu faaliyet raporu Bağımsız Denetçi Raporu ve
Bağımsız Denetimden geçmiş 2013 yılı Finansal Tabloları ayrı ayrı ayrı oylandı.oybirliğiyle kabul
edildiler..
5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı.Diğer ortakların
oybirliğiyle ibra edildiler.Bağımsız Denetçiler oylandı.Oybirliğiyle ibra edildiler..
6- Şirket karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktar ayrıldıktan ve varsa
avans kar payının mahsubundan sonra kalan kısmın dağıtılmasına,dağıtımın 31/12/2014 tarihine kadar
yapılması için Yönetim Kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.
7-Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 100.000.- TL aylık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar
verildi..
8-Yapılan oylamada Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetçi ile ilgili almış olduğu 23/05/2014 Tarih ve
2014/63 Sayılı Kararı görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
9-6102 sayılı Türk ticaret kanunu 399.md.uyarınca 2014 yılı için Bağımsız Denetçiliğe GÜRELİ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin seçilmesine
oybirliğiyle karar verildi.
10-Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri
çerçevesinde izin ve yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11-Dilek ve Temennilere geçildi.Söz alan olmadı.
12-Başkaca söz olmadığı için oturum Toplantı Başkanı Ali PEHLİVANOĞLU tarafından kapatıldı.
Download

PEHLİVANOĞLU MARKETÇİLİK GIDA PAZARLAMA SAN