YENİCE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
1
2
3
4
5
6
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ
SÜRE)
DOĞUM
Sağlık Kuruluşlarınca düzenlenen doğum belgesine göre, doğum belgesi yok sa; anne veya babanın beyanına göre
5 dk.
ÖLÜM
Sağlık kuruluşları, Köy Muhtarları ve Cumhuriyet Savcılıklarınca gönderilen ölüm tutanağına göre
3 dk.
EVLENME
Belediye evlendirme memurları ve köy muhtarlarınca düzenlenen mernis evlenme bildirimine göre
3 dk.
BOŞANMA
Mahkemece gönderilen boşanma kararlarına göre
4 dk.
KAYIT DÜZELTME
Mahkemece gönderilen düzeltme kararlarına göre
4 dk.
Boşanamama Kararı
Cumhuriyet savcılıklarınca gönderilen boşanamama kararına göre
4 dk.
Boşanmanın İptali
Mahkemece gönderilen boşanmanın iptal edildiğine dair kararına göre
4 dk.
Evlat Edinme
Mahkemece gönderilen evlat edinme kararına göre
4 dk.
Evliliğin Feshi
Mahkemece gönderilen evliliğin feshi kararına göre
4 dk.
Evliliğin İptali
Mahkemece gönderilen evliliğin iptali kararına göre
4 dk.
Gaiplik
Mahkemece gönderilen gaiplik kararına göre
3 dk.
İdarece Kayıt Düzeltme
Nüfus Kaydındaki maddi bir hatanın tescile esas dayanak belgesine göre idarece alınan karara göre düzeltilmesi
3 dk.
Kayıt Silme
Mahkemece gönderilen kayıt silme kararına göre
3 dk.
Kayıt Taşıma
Nüfus kaydının bir yerden başka bir yere taşınması, idarece alınan karar ile veya mahkeme kararına göre
4 dk.
Mükerrer Kayıt Silme
Bir kişinin birden çok nüfus kaydının olması durumunda idarece ve mahkemece gerçek kaydının tespit edilerek
gerçek olmayan kaydın silinmesi
4 dk.
Soybağı
Soybağı çocuk ile anne baba arasındaki bağdır. İdarece yapılan soybağı işlemlerine göre veya Mahkemece
gönderilen soybağı kararına göre
4 dk.
Tanıma
Evlilik dışı olan bir çocuğun baba tarafından tanınması; nüfus müdürlüğüne beyan yoluyla, noterden tanıma
senedi ile veya mahkeme kararına göre
5 dk.
Vatandaşlık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce gönderilen vatandaşlık kararlarına göre
5 dk.
Yazım Dışı Kalanlar
Nüfus yazımlarında kayıt dışı kalanların Nüfus Müdürlüklerine müracaatına göre
5 dk.
Velayet
Mahkemece gönderilen velayet değişikliği kararına göre
3 dk.
İdarece Geri Alma
İdarece yapılan hatalı bir işlemin geri alınması idarece alınacak onaya göre
3 dk.
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
DİĞER OLAYLAR
SIRA
NO
NÜFUS CÜZDANI
7
Doğumdan
Yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında dış temsilciliklerimize yapılan doğum bildiriminin doğum
tutanağına geçirilmesi ve bildirimin nüfus aile kütüklerine tescil edilmesi sonucunda çocuk adına nüfus cüzdanı
düzenlenir. Doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine yapılmış ise; doğum tutanağı nüfus aile kütüklerine tescil edilir
ve nüfus cüzdanı düzenlenir. Doğum bildirimi yurt dışında dış temsilciliklerimize yapılmış ise; düzenlenen doğum
tutanağı nüfus aile kütüklerine tescil edilmek üzere nüfusta kayıtlı olunan nüfus müdürlüğüne gönderilir. Tescil
işleminden sonra nüfus cüzdanı düzenlenir.
3 dk.
Yeniden
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına yeniden alınma durumunda; kişinin çalıştığı kurumca veya muhtarlık
tarafından düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi, başvurunun dış temsilciliklerimize yapılması halinde ise
yabancı kimlik kartı ve pasaportu esas alınarak işlem yapılır. Türk Vatandaşlığı’nı kazananların aile kütüklerine
tescil edilmesinden sonra yabancılara mahsus ikamet tezkeresine ya da dış temsilciliklerimizce yabancı ülke kartı
veya pasaportu esas alınarak işlem yapılır. İkamet tezkeresi ibraz edilemiyorsa, yerleşim yeri veya diğer adres
muhtarlığınca düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.
3 dk.
Değiştirme
Yenileme veya değiştirme nedeniyle mevcut nüfus cüzdanı ibraz edileceğinden kurum yetkelisince veya
muhtarlıkça düzenlenen talep belgesi aranmaz. Ancak sistemde seri ve numarasının görülmemesi veya bu
bilgilerde tutarsızlık olması halinde ilgiliden aşağıda belirtilen belgelerden biri istenir. Herhangi bir belge ibraz
edilmemesi halinde ise yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurum yetkilisi tarafından
düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.
3 dk.
Yenileme
Yenileme veya değiştirme nedeniyle mevcut nüfus cüzdanı ibraz edileceğinden kurum yetkelisince veya
muhtarlıkça düzenlenen talep belgesi aranmaz. Ancak sistemde seri ve numarasının görülmemesi veya bu
bilgilerde tutarsızlık olması halinde ilgiliden aşağıda belirtilen belgelerden biri istenir. Herhangi bir belge ibraz
edilmemesi halinde ise yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurum yetkilisi tarafından
düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.
3 dk.
Kayıp
Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması durumunda; çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim yeri ya da
diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenerek onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi istenir. Cüzdanını
kaybeden kişinin belge ve bilgi ibraz edememesi veya ibraz edilen belgeden şüpheye düşülmesi durumunda
ilgilinin ibraz edeceği fotoğraf ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile ilgili yurt dışında ise Türkiye’de kendisini
tanıyanların adı soyadı ve adres bilgileri ile nüfus müdürlüklerince yapılan tahkikatın olumlu sonuçlanması
halinde; yurt içinde başvurunun yapıldığı nüfus müdürlüğünce yurt dışında dış temsilciliğimizce nüfus cüzdanı
talep belgesi düzenlenir.
3 dk.
9
5 dk.
Yerleşim Yeri ve Diğer
Adres Belgesi
Nüfus cüzdanı veya kimliği ispat edici fotoğraflı kimlik belgesi ( uluslararası aile cüzdanı, ehliyet, pasaport,
memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, basın kartı, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, yabancı ülke kimlik kartı
veya pasaportu)na göre
1 dk.
ADRES
8
Adres Beyanı
İkamet edilen eve ait elektrik, su, telefon ve doğalgaz abone sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira
sözleşmesi veya tapu kaydı gibi belgelerden biri, hiçbirinin ibraz edilememesi durumunda apartman site
yöneticisinden ya da mahalle muhtarından oturduğuna dair belge; bununda olmaması durumunda kişinin beyanına
göre
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
10
VASİYET
Bizzat kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, üst soyları ve alt soyları ya da bu kişilere ait vekillik
belgesini ibraz edenler tarafından doğrudan alınabilir. Nüfus cüzdanı veya kimliği ispat edici fotoğraflı kimlik
belgesi ( uluslararası aile cüzdanı, ehliyet, pasaport, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, basın kartı, yabancılara
mahsus ikamet tezkeresi, yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu)na göre
Noterler tarafından gönderilen vasiyet kararlarına göre
1 dk.
3 dk.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
: İlçe Nüfus Müdürlüğü
: Tamer ÖNER
: Nüfus Müdürü
: Ek Hükümet Konağı Yenice/Çanakkale
: (286) 474 31 20
: (286) 474 31 20
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
: Kaymakamlık Makamı
: Nevzat KARKACI
: Kaymakam
: Hükümet Konağı Yenice/Çanakkale
: (286) 474 42 66
: (286) 474 42 66
Download

YENİCE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI