CURRICULUM VITAE
1.
Name Familyname: Gülşah Sinem AYDIN
2.
Date of Birth: 29.09.1988
3.
Academic Position: Research and Teaching Assistant
4.
Education:
Degree
Department /
University / Institution
Date
Programme
L.L.B.
Law
Marmara University
2007 - 2011
L.L.M.
Private Law
Marmara University
2011 - 2013
Ph.D.
Private Law
Marmara University
2013 - …
5.
Academic Titles:
Academic Titles
University / Faculty
Department
Date
Research &
Maltepe University
Civil Law
2012 - …
Teaching
Law Faculty
Assistant
6.
Prizes:
- Graduated at the top of the class with GPA: 81.93 / 100
1
7.
Publication List:
7.1 Book:
1. AYDIN, Gülşah Sinem: “Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi
(TBK m. 327-333)”, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2013. (Kitap haline
dönüştürülmüş yüksek lisans tezi).
7. 2 Publications in national peer-reviewed / refereed journals:
1. “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Hasılat (Ürün)
Kirasının Sona Ermesi”, T.C Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk
Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2012, Cilt: 18, Sayı: 1, s. 431-465.
2. “Türk Medeni Kanunu m. 187 (Anayasa Mahkemesinin 187.Maddenin İptal İstemini
Red Kararı Ve Gerekli Görülen Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme), Prof.
Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul, 2013, s. 246-275.
3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 292 Uyarınca Kişilerden Soybağı Tespiti Amacıyla
Zor Kullanılarak Kan veya Doku Alınmasının Kişilik Hakkını İhlâl Edip Etmediği
Sorunu”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 13, Cilt: 13,
Sayı: 1, Ocak 2014 (Doç. Dr. Cem Akbıyık ile birlikte ortak yayın).
4. “Motorlu Taşıt Aracı ve Taşınmaz Satımında ‘Bedelin Nakden ve Peşin’ Alındığına
Dair Kayıtların Yarattığı Sancılar Üzerine Düşünceler”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt:
12/ Sayı: 140, Yıl: 2014, (Prof. Dr. Sabâ Özmen ile birlikte ortak yayın).
5. “Türk
Borçlar
Kanunu’nun
345.
Maddesi
ile
Getirilen
Düzenlemelerin
Değerlendirilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014,
Eylül - Ekim, Cilt: 9, Sayı: 121-122.
7.3 Other selected publications:
1. “Kira Sözleşmesinin Önemli Sebebe Dayalı Olarak Fesih Bildirimi İle Sona
Erdirilmesi (TBK m. 331)”, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2014/ 36.
2. “Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma ile Açılan Davalar (Tescili İsteme
Davası/ Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası)”, İstanbul Barosu Dergisi, Yıl: 2014,
Kasım – Aralık, Cilt: 88 Sayı: 2014/ 6 (Prof. Dr. Sabâ Özmen ile birlikte ortak yayın).
Yayım aşamasında
2
8.
Administrative Functions:
- Member of Editorial Committee of Maltepe University Law Review.
9. Lectures given in the last two years:
Academic
Period
Hours
Semester
Number
Course
of
Theory Practice
Civil Law II (Assisted lecture
under Prof. Dr. Hamdi
1
YILMAZ’s supervision.)
Law of Obligations General
20132014
Spring
Provisions II (Assisted lecture
under Prof. Dr. Saba
1
ÖZMEN’s supervision.)
Property Law II (Assisted
lecture under Assit. Prof. Dr.
1
Saba ÖZMEN’s supervision.)
Property Law I (Assisted
lecture under Assit. Prof. Dr.
Saba ÖZMEN’s supervision.)
20142015
Fall
Law of Obligations General
Provisions I (Assisted lecture
under Prof. Dr. Saba
ÖZMEN’s supervision.)
3
1
students
Download

CURRICULUM VITAE - Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi