Kur’an Kursu Öğrencilerinin Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
-Van ÖrneğiIV. Din Şurası Tebliğ Özeti
M. Mustafa BAYRAKTAR1
Araştırmanın Amacı:
Kur’an Kursu öğrencilerinin, beklenti ve tutumlarının
anlaşılması, tanınması, ayrıntılı olarak özelliklerinin saptanması, hangi ilişkiler içinde olduğunun
belirlenmesidir.
Araştırmanın Önemi: Araştırma ile toplanacak olan verilerin, özellikle:
a)
b)
c)
d)
e)
Kur’an Kursu öğrencilerinin, Kur’an Kursuna geliş amaçlarının ortaya
konulması,
Kur’an Kursu öğrencilerinin, Kur’an Kursuna gelişlerini etkileyen faktörlerin
tespit edilmesi,
Kur’an Kursu öğrencilerinin, Kur’an Kursunda eğitim alabileceği en uygun saat
ve günlerin belirlenmesi,
Kur’an Kurs Öğrencilerinin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ve
Kur’an Kurslarında var olan din eğitimi hakkında gerçekçi değerlendirmeler
yapılması bakımından önemli görülmektedir.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Evren: Araştırmanın evreni, Van Merkez ve Đlçelerinde, Diyanet Đşleri Başkanlığı Van Đl
Müftülüğüne bağlı bulunan Kur’an Kurslarında, 2008-2009 öğretim yılında öğrenim gören
toplam 1618 öğrenciden oluşmaktadır.
Örneklem: Araştırmanın evrenini oluşturan, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında, Van
Merkez ve Kasabalarındaki Diyanet Đşleri Başkanlığı Van Đl Müftülüğüne bağlı Kur’an
Kurslarına devam eden, Sekiz Ay Süreli Eğitim Alan ve Yüzüne Okuyan 832 bayan öğrenci
araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir.
Araştırmanın Sınırlılıkları
2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında Van Đli, Merkez ve Đlçelerinde
Açık ve Faal Kur’an Kursu sayısı
Van Merkezde Bulunan Kur’an Kursu sayısı
Van Merkezde Bulunan Erkek Kur’an Kursu sayısı
Van Merkezde Bulunan Kız Kur’an Kursu sayısı (Hafızlık Yaptıran)
Van Merkezde Bulunan Kız Kur’an Kursu sayısı (Yüzüne)
1
Süleyman Demirel Ünv. Din Eğitimi Doktora Öğrencisi.
64
34
1
1
32
Merkezdeki Kur’an Kursu öğrenci sayısı: 925
1) Yüzüne Okuyan Öğrenci Sayısı: 849
a) Yüzüne Okuyan Kız Öğrenci Sayısı: 832
b) Yüzüne Okuyan Erkek Öğrenci Sayısı: 17 !!!
2) Merkezde Hafızlık Yapan Öğrenci Sayısı: 76
a) Hafızlık Yapan Kız Öğrenci Sayısı: 46
b) Hafızlık Yapan Erkek Öğrenci Sayısı: 30!!!
Van Merkezde bulunan Kur’an Kurslarında, Yüzüne Okuyan ve Hafızlık Yapan Erkek
Öğrenci Sayılarının ayrıca hafızlık yapan kız öğrenci sayılarının bilimsel olarak, üzerinde
istatistik yapılabilecek sayıda olmadığı görülmektedir.
Đstatistiksel analize imkan vermeyen sayı azlığından dolayı; Yüzüne Okutan ve Hafızlık
Yaptıran Erkek Kur’an Kurslarının öğrencileri, Hafızlık yaptıran Kız Kur’an Kurslarının
öğrencileri çalışmamızın dışarında kalmaktadır.
VERĐ TOPLAMA ARACININ HAZIRLANMASI
Anket formu iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde, örneklem grubunun şahsi
özelliklerini tespit etmek amacıyla Kişisel Bilgi Anketi hazırlanacaktır. Anket formunun ikinci
bölümünde örneklem grubunun beklenti, ilgi ve ihtiyaç düzeylerini belirlemek üzere Beklenti
ölçeği kullanılacaktır.
ARAŞTIRMANIN MODELĐ
Đlişkisel tarama modeli yöntemi uygulanacak ve böylece araştırmada belirlenen bağımlı
ve bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon türü ilişki ile karşılaştırma yolu ile elde edilen
ilişkiler değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada sosyal bilimlerde sıkça kullanılan tarama modellerinden Genel Tarama
Modeli kullanılacaktır.
Download

IV. Din Şurası Tebliğ Özeti M. Mustafa