Fuzûlî
Köprülü, M. F. (1924). Fuzuli, hayatı ve eserleri. İstanbul: .
Fuzulî (1986). Fuzuli ve Türkçe Divanı'ndan seçmeler. Ankara: Başbakanlık
Basımevi.
Mermer, A. (1994). "Fuzuli'de Ben ve Ötesi". Selçuk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, (3), 163-180,
Çelebıoğlu, A. (1987). "Fuzulinin Şiirlerinde Ney.". Milli Mevlana Kongresi,
71-83. Konya: .
Açıkgöz, N. (1990). "Fuzûlî'nin Bir Beyti Etrafında Düşünceler". Azerbaycan
Türkleri Dergisi, (3), 38-40,
Kızıltunç, R. (2004). "Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Menevisi'nde Gündelik
Hayat". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 11 (25),
27-52,
Ergül, M. (1984). Fuzuli :Hayatı, Sanatı ve Eserleri. İstanbul: Gökşin Yayınları.
Yener, C. (1951). "Fuzuli'de İnsan ve Hoşgörü". Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi, 26-33 (296), ,
Çelik, B. (1998). Fuzuli'ni Leyla vü Mecnun'u ile Hamdullah Hamdi'nin Yusuf u
Züleyha Mesnevilerinde İnsan Psikolojisi.
Yener, C. (1977). Fuzuli. İstanbul: .
(1996). Fuzulî Kitabı. İstanbul: .
Açıl, B. (2007). "Yapısalcılık, Divan Şiiri ve Fuzuli Divanı Üzerine Notlar Cem
Dilçin, Studies on Fuzuli's Divan,Cambridge: Harvard University Press, 2001".
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (9), 617-622,
Açıkgöz, N. (). "Fuzuli'nin Leyla vü Mecnun Mesnevisindeki Gazel ve
Murabbalar". I. Milletlerarası Büyük Azerbaycan Kongresi, Kayseri, 25 Mayıs-3
Haziran 1990, . : .
Şahin, E. (2007). "Klasik Türk Edebiyatında Fuzuli Biyografileri". Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, (9), 507-534,
Deniz, R. (1992). "Halk Sairi Fuzulî". Millî Folklor, 2 (13), 46-47,
Ayan, H. (). "Fuzuli Divanı'nın Mardin Yazması".
Karahan, A. (1996). Fuzûlî-Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti. : .
Demirel, H. (1991). The Poet Fuzûli. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Kalkışım, M. M. (1998). Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnûn Hikâyesi -Tahkiye
Unsurları. : .
Yorulmaz, B. (2000). "Kerbelâ ve Fuzûli'ye Dair". I. Uluslararası Hacı Bektaş
Veli Sempozyumu Bildirileri, 371-401. Ankara: Hacı Bektaş Anadolu Kültür
Vakfı.
Açıkgöz, N. (1998). Fuzuli. İstanbul: Timaş Yayınları.
Azlal, E. (2008). "Fuzuli'de Var ve Yok Olma Sorunu". Ay Vakti, (92), ,
Karahan, A. (1948). Fuzûlî'nin Mektupları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Mezunları Cemiyeti.
Ayvazoğlu, B. (1996). Fuzuli Kitabı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
(1996). Fuzuli. Ankara: Türk İşbirliği Ve Kalkınma Ajansı Yay..
Açıkgöz, N. (1998). Fuzûlî. İstanbul: .
Mirze, A. (1961). Fuzuli, hayatının 13 sahneli hikayesi. Zonguldak: Uğur
Matbaası.
Kalkışım, M. M. (1998). Fuzulînin Leyla Vü Mecnûn Hikayesi. Adana: Derya
Kitabevi.
(2004). 2. Uluslararası Fuzûli Şiir Yarışması ve Türk Dünyası Şiir Şöleni.
Ankara: İLESAM.
Odellı, H. (). A study of the poet Fuzuli (c.1480-1556), with special reference to
his Turkish, Persian and Arabic Divans.
Demirez, A. (1998). "Fuzulî ile İlgili Yeni Bir Eser". Millî Folklor, 5 (38), 140-143
,
(1990). Fuzuli Divanı. Ankara: Akçağ Yay..
Doğan, M. N. (1997). Fuzuli'nin Poetikası. İstanbul: Kitapevi Yayınları.
Eren, A. (2010). "Fuzûlî, Bâkî, Hayâlî ve Yahyâ Bey Divanı'ndan Hareketle
Sevgili Eşiği". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (10), 272-285,
Tuzcuoğulları, C. (). "Fuzulî". Diyanet Çocuk, (290), 35,
Edip, K. (1947). "Fuzuli'nin Bilinmiyen Birkaç Şiiri". Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 5 (3), 315-321,
Çalışkan, A. (1992). Fuzulî'nin Su Kasidesi ve Şerhi. Ankara: Diyanet İşleri
Başkanlığı.
Tanç, N. (2009). "Fuzûlî,Rind ile Zâhid". Atatürk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 15 (39), 119-122,
Dakuki, İ. (1975). "Fuzuli'nin Eserlerinde Irak Folkloründen Örnekler". I.
Uluslararası Türk Folklor Kongresi, 97-108. İstanbul: .
Gölpınarlı, A. (1940). Fuzuli- Sıhhat ve Maraz. İstanbul: Milli Mecmua Basımevi.
Yöntem, A. C. (1926). "XVI. Asra Ait İki Büyük Şair, Fuzuli-Baki". Hayat
Mecmuası, (2), 24-25,
Tanç, N. (2009). "Fuzûlî:Leylâ Vü Mecnûn". Atatürk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 15 (39), 95-99,
Karahan, A. (1999). Fuzulî Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti. Ankara: Kültür Bakanlığı
Yay..
Karahan, A. (1949). Fuzuli, muhiti, hayatı ve şahsiyeti. İstanbul: İbrahim Horoz
Basımevi.
Kurbanov, B. O. (1996). "Şarkiyatçıların Gözünde Fuzûli". Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (6), 83-90,
Tuncar, F. R. (1952). Fuzuli, Makyavell (Machiavelli) Barbaros, Eflatun,
(Platon). Ankara: Öğretmen Dergisi Genliş Yayınları.
Karahan, A. (1986). Fuzûlî-Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti. Ankara: Kültür Bakanlığı
Yayınları.
(1965). Fuzuli. İstanbul: Maarif Yayınları.
Aşki, İ. (1338). Fuzuli Hakkında Bir İki Söz. İstanbul: Şükrü Matbaası.
Gürses, R. (1994). "Fuzuli Üzerine Makaleler". Bilge Dergisi, (11), 44,
Korkmaz, Z. (1956). Fuzulî'nin Dili Hakkında Notlar. Ankara: Ankara
Üniversitesi DTCF.
Tevetoğlu, F. (1938). Fuzulî'nin Bahçesi. : .
(1987). Hadikatü''s-Sü''eda Fuzulî. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Mermer, A. (1994). "Fuzûlî'de Ben ve Ötesi". Selçuk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, (3), 163-180,
Mazıoğlu, H. (1997). Fuzûlî Üzerine Makaleler. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Gölpınarlı, A. (1985). fuzuli divanı. istanbul: İnkılap Kitabevi.
Karahan, A. (1995). Fuzuli. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı.
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası