ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ
MASTER DEGREE COURSES’CONTENTS OF THE MAIN BRANCH OF
CLASSICAL TURKISH LITERATURE
ZORUNLU DERSLER
COMPULASORY COURSES
Güz Yarıyılı
Fall Semester
TED 523
Metin Neşri I
(3
0
3)
TED 523
Text Publishing I
(3
0
3)
Klasik Türk Edebiyatı Araştırma sahalarının en önemli kollarından biri hiç şüphesiz
metin neşridir. İşte bu derste, Klasik Türk Edebiyatı sahasıyla ilgili yapılan neşirlerde nelere
dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmakta ve bu konuda yazılmış yayınlar okunarak
değerlendirilmektedir.
It is certain that text publishing is one of the most important fields of the research in
Classical Turkish Literature. In this course which factors should be paid attention for research
of text publishing in the field of Classical Turkish Literature, and the essays are studied in this
subject.
TED 525
Metin Şerhi I
(3
TED 525
Text Publishing I
(3
0
3)
0
3)
Bu derste öncelikle Klasik Türk Edebiyatına ait manzum ve mensur metinlerin izahı
sırasında göz önünde bulundurulması gereken belli başlı hususlar hakkında teorik bilgi
verildikten sonra, bu alanda yapılan çalışmalar gözden geçirilmektedir.
In this course first theoretical base is given about the certain points necessary while
analyzing the prose and verse belonging to the Classical Turkish Literature period then the
researches in this field are revised.
TED 521
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I
(3
0
TED 521
The Sources of the Classical Turkish Literature I
(3
0
3)
3)
XIII-XVI. Yüzyıl şairlerinin divan ve mesnevilerinden, Divan şiirine kaynaklık eden
unsurlarla ilgili incelemeler yapılmaktadır. (İncelenen şairler: Ahmedi, Ahmed-i Dai, Şeyhi,
Necati, Ahmet Paşa, Fuzuli, Baki, Hayali… v.b)
It investigates the elements that form a base for the divans and masnavis of the poets
of XIII-XVI century. (poets investigated:: Ahmedi, Ahmed-i Dai, Şeyhi, Necati, Ahmet Paşa,
Fuzuli, Baki,Hayali… so on)
Bahar Yarıyılı
Spring Semester
TED 524
Metin Neşri II
(3
0
3)
TED 524
Text Publishing II
(3
0
3)
Bu derste ise bir önceki dönemde metin neşri ile ilgili verilen teorik bilgilerin ışığında
uygulamalı çalışmalar yapılmakta; Klasik Türk Edebiyatı sahasında Metin Tenkidi (Edision
Critic)’nin nasıl yapılması gerektiği hakkında çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.
In this course in the light of the theoretical base given in the previous course, the texts
are studied and in the field of Classical Turkish Literature how Edition Critic should be
applied to the classical text is practised.
TED 526
Metin Şerhi II
(3
0
3)
TED 526
Text Publishing II
(3
0
3)
Bu derste ise bir önceki dönemde metin şerhi ile ilgili verilen teorik bilgilerin ışığında
uygulama yapılmakta ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli sanatkârlardan seçilen eserler
incelenip açıklanmaya çalışılmaktadır.
In this course in the light of the theoretical base given in the previous course, the
information is practiced on the works chosen from the different artists belonging to the
Ottoman Periods are investigated.
TED 522
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II
(3
0
3)
TED 522
The Sources of Classical Turkish Literature II
(3
0
3)
XVII-XIX. yüzyıl şairlerinin divan ve mesnevilerinden, Divan şiirine kaynaklık eden
unsurlarla ilgili araştırma ve incelemeler yapılmaktadır. (İşlenen şairler: Nef’i, Naili, Ş.
Yahya, Neşati, Nabi,Nedim, Ş. Galib, Enderunlu Fazıl, Enderunlu Vasıf…….v.b)
It investigates the elements that form a base for the divans and masnavis of the poets
of XVII-XIX century. (poets investigated: Nef’i, Naili, Ş. Yahya, Neşati, Nabi,Nedim, Ş.
Galib, Enderunlu Fazıl, Enderunlu Vasıf……. so on).
SEÇMELİ DERSLER
OPTIONAL COURSES
Güz Yarıyılı
Fall Semester
TED 529
Eski Türk Edebiyatında Araştırma Metodları I
(3
0
3)
TED 529
The Research Methods in the Classical Turkish Literature I
(3
0
3)
Eski Türk edebiyatını kaynakları, kütüphane araştırması, yazma inceleme metodları,
türler ve özellikler, eleştiri metodları, metin kurma yöntemleri ve bu yöntemlerin incelenmesi.
It investigates the sources of Classical Turkish Literature, library investigation,
manuscript analysis methods, and their types and characteristics, the methods of building a
text.
TED 527
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi I
(3
0
3)
TED 527
Masnavis in Classical Turkish Literature I
(3
0
3)
Bu derste klasik Türk edebiyatında yazılmış olan manzum ve mensur hikâyelerin Türk
edebiyatına geliş kaynakları hakkında yüzyıllara göre bilgi verildikten sonra; siyaset-name,
nasihat-name, pend-name, menakıb-name, klasik çerçeve hikâye v.b türdeki hikâyeler
hakkında teorik bilgi verilmektedir.
After giving information about the sources of the stories in prose or in verse of
Classical Turkish Literature considering the centuries, theoretical base is given about the
classical stories like siyaset-name, nasihat-name, pend-name,menakıb-name.
Bahar Yarıyılı
Spring Semester
TED 530
Eski Türk Edebiyatında Araştırma Metodları I I
(3
0
3)
TED 530
The Research Methods in the Classical Turkish Literature II (3 0 3)
Başlangıçtan günümüze kadar yapılan tenkitli metinler, divan ve mesnevi incelemeleri
gözden geçirilip eleştirilmesi (Şeyhi Divanı’nı Tetkik, Fuzuli Divanı’nın tenkitli metni Ahmet
Ateş, İsmail Ünver, Günay Kut ve diğer bilim adamlarının konu ile ilgili eserlerinin
incelenmesi.)
The criticized texts from the beginning to the present day, and divans, masnavis are
studied (the investigation of Şeyhi’s Divan, the criticized texts of Fuzuli’s Divanı’ Ahmet
Ateş, İsmail Ünver, Günay Kut other scholar’s essays are studied.)
TED 526
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi II
(3
0
3)
TED 526
Masnavis in Classical Turkish Literature II
(3
0
3)
Birinci dönemde, hakkında bilgi verilen hikâye türlerinden seçilen eserlerin yapısı,
kahramanları zaman ve mekânları ile hikâyelerin dönemlere göre gelişim evreleri uygulamalı
olarak incelenmeye çalışılmaktadır.
The instructions given in the first semester are applied to the structure, heroes, time
and place of the stories and the developments according to the periods and they are
investigated.
Download

Classical Turkish Literature