Sn. Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Başbakanı
T.C. BAŞBAKANLIK MAKAMI
Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573
ANKARA
Sn. Başbakanım,
Ülkemizdeki Üniversiteler bünyesinde yer alan ve Amerika Birleşik Devletleri eğitim modelinden
örnek alınarak kurulan, Meslek Yüksek Okullarının teknik programlarından günümüze kadar 411 farklı
branşta, bu gün ise alan adı düzenlemesiyle 160 farklı teknik branşta teknikerlik eğitimi verilmektedir.
Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar mezunu olup, Teknikerim. Aşağıda kimliğim ve açık adresim
yer almaktadır.
Biz teknikerler;
Kamu, özel sektör ve serbest çalışma hayatında, istihdam, unvan, görev-yetki- sorumluluk, özlük ve
sosyal haklar, emeklilik, iş yeri açma, başta olmak üzere onlarca sıkıntı yaşamakta, adaletsiz
uygulamalara tabii tutulmaktayız.
Teknikerlerin yapacağı işler muhtelif zamanlarda çıkarılan Kanun ve Tüzük ve yönetmeliklerle;
Mühendislere ve çırak, kalfa ve ustalara pay edilmiştir. Türk Mimar Ve Mühendis Odaları Birliği
mühendisleri, Esnaf Ve Sanatkar Odaları’da çırak, kalfa ve ustaları bünyesinde yasal olarak barındırmakta
üyelerinin hak ve menfaatlerini geliştirme ve savunma konusunda söz sahibidirler.
Teknikerler Üniversiteler bünyesinde yer alan meslek yüksek okullarından diploma almalarına
karşın, almış oldukları eğitimin karşılığında bir meslek odasına sahip olamadıkları gibi, Esnaf ve Sanatkar
Odalarına üye olmaya zorlanarak çırak, kalfa ve ustalar ile aynı kulvarda yer verilerek adil olmayan bir
uygulamaya terk edilmişlerdir.
4702 Sayılı Kanun ile; Meslek Liselerinden mezun teknisyenler, Belediye Meslek Edindirme
(BELMEK) Kurs mezunları, 3308 S. Kanun kapsamındaki usta, kalfa ve çıraklar, Üniversite mezunu
teknikerler ile aynı kefede tartılmakta, çıkarılan yeni kanun ve yönetmelikler ile de, var olan mesleki
haklarımızı birer birer kaybetmekteyiz. Örneğin 5996 S.Kanun, 6331 S.Kanun Şantiye Şefliği Yönetmeliği,
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği vs..
Yaklaşık 2.000.000. tekniker mezunu bulunan, MYO’ları adeta, yap-boz tahtasına dönüştürülmüştür.
Meslek Yüksek Okullarının varlığı sorgulanmalı, mezun teknikerlerin durumu ivedilikle incelenmeli ve
Ülkemizde sürekli sorun üreten MYO tekniker eğitimine son verilerek, teknik bölümler bina, teçhizat ve
personeli ile Teknoloji Mühendislik fakültelerine dönüştürülmelidir.
28 Nisan 1983 tarihinden önce Meslek Yüksek Okullarından mezun olan teknikerler için, Y.Ö.K.
tarafından çok özel şartlarda, bir çok ilde üniversitelerde lisans tamamlama çalışmaları yapılmış,
mezunların tamamına yakını lisans tamamlamış, bu uygulama Y.Ö.K. Genel Kurul Kararı Oturum Tarihi:
8.4.1992 Karar: 92.2.9 gereği 1996-1997 öğretim yılına kadar devam ettirilmiştir, böylesi bir çok karar
vardır.
Kamu Kurumları ile, Y.Ö.K’ün yapmış olduğu muhtelif zamanlardaki protokoller çerçevesinde bir
kısım meslek grupları (Hemşire,Ebe,Öğretmen,İlahiyat,Polis,Erkek Teknik Öğretmen Ön Lisans Mezunları
vs..) için örgün, 2. öğretim ve uzaktan eğitim yöntemi ile lisans tamamlama programları açılmış,halen
benzeri uygulamalar teknik alanlar dışında devam ettirilmektedir. Maddi imkanı iyi olan teknikerler
yurtdışında lisans tamamlama eğitimine devam etmektedir.
Açık Öğretim Fakültesi’nin iktisadi ve idari programlarında lisans tamamlama eğitimi yürütülmekte,
bu uygulama teknikerlere de açık olmakla birlikte, A.Ö.F. lisans tamamlama programlarındaki bölümler,
teknikerlerin ihtisaslarının devamı niteliğinde bölümler olmadığı için bu kapsamdaki lisans tamamlama
uygulaması teknikerler için, yeterli anlam ifade etmemektedir.
Teknikerlerin sorunlarının köklü çözümü, ihtisasının devamı niteliğinde teknik alanlarda lisans
tamamlama eğitiminden geçmektedir. 2547 Sayılı Kanun’un 45/e bendinde ve MYO Mezunlarının Lisans
Tamamlama Yönetmeliğinde yer alan DGS Sınav kontenjanları yeterli olmadığı gibi, Dikey Geçiş Sınavı
kaldırılmalı, T.C. Üniversiteleri tarafından teknikerlere yönelik sınavsız lisans tamamlama eğitimi
uygulanmalıdır.
Sn. Başbakanım,
Görünen odur ki; Mezun düzeyde bulunan yaklaşık 2.000.000. teknikerin meselelerinin
çözümlenmesi için iki yol vardır. Bunlardan birincisi “TEKNİKER ODALARI VE BİRLİĞİ”nin kurulması, İkinci
yolda teknikerlere alanlarında lisans tamamlama imkanı sağlanmasıdır.
Meslek Liselerinden, Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş uygulaması devam ettirilmektedir.
Meslek lisesi mezunlarına uygulandığı üzere aynı tarzda; T.C. Anayasası 10/13/14/42/49 Madde hükümleri
başta olmak üzere, AB Müktesebatı, Bologna Süreci, Lizbon Protokolü ve Dublin Kriterleri çerçevesinde,
“YAŞAM BOYU ÖĞRENİM” ilkesi gereğince, ön lisans mezunlarına yönelik, Ülkemizdeki Teknoloji
Mühendisliği Fakülteleri, Açık Öğretim Fakültesi ve uygun durumda bulunan Üniversiteler bünyesinde;
Örgün Öğrenim, 2. Öğretim, Açık Öğretim, Gece Okulu, Yaz Okulu, Uzaktan Eğitim yöntemlerinden
takdir edilen metot / metotlar ile,“İADE-İ İTİBAR VE ADALETİN TECELLİSİ KAPSAMINDA, TEKNİK
BRANŞLARDA TEKNİKERLERE SINAVSIZ OLARAK MEZUNİYET BRANŞLARININ DEVAMI NİTELİĞİNDE LİSANS
TAMAMLAMA PROGRAMLARI AÇILMASI” için, gereğinin yapılmasını ve tarafıma yazılı bilgi verilmesini arz
ederim. Saygılarımla, ….. /...../ 2014
(İmza)
: ………………………………………………………………
Adı ve Soyadı
: ………………………………………………………………
ADRES BİLGİLERİ
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
MEZUN OLUNAN MYO ADI
MEZUNİYET BRANŞI
ÇALIŞTIĞIM KURUM
RESMİ KURUM
ÖZEL SEKTÖR
SERBEST
:……………………..…………………………………..
:……………………..…………………………………..
Download

başbakanlık makamına dilekçe