PERSONEL ATAMALARI
(Valilikçe yapılır)
Atama için Gerekli Evraklar:
• Sözleşme
• Teklif formu
• Dilekçe
• Diploma
• İkametgah
• Savcılık Belgesi
• Sağlık Raporu
Not: idareci dışındaki personel atamalarında ilçeler evraklar tamam olunca göreve
başlatır. Onay için Valiliğe sunar, çalışma izni verilenler göreve devam eder.
Verilmeyenlerin tebliğ tarihinde görevleri sona erer. Personel evrakları tek klasörde
toplanır.
Yabancı Uyruklu Görevlilerin Atamaları
(Bakanlıkça yapılır) (Madde 41)
a) Branşı ile ilgili yüksek okul diploma veya belgesinin aslı ve tercümesinin tasdikli
sureti
b) Ülkesinde öğretmenlik hakkı kazandığını gösterir belge (belgenin Türkçe tercümesi
noterce tasdikli olmalı)
c) Pasaportunun tasdikli sureti ile birlikte izin belgesi
d) Denklik belgesi
e) Benzeri kurumda 2 yıl çalıştığını gösterir belge Okul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından yabancı uyruklu öğretmen çalıştırılabilir izni alır
Daha sonra:
1) Ön izin belgesi
2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan belge
3) Stajyer öğretmen için gerekli tüm evraklarla birlikte bakanlığa teklifi yapılır. Onay
alındıktan sonra oturma izni için kendi ülkesindeki büyükelçiliğimizden pasaportuna
onay yapılır. Bu sayfanın fotokopisi emniyete verilir ve oturma izni alınır.
Stajyerlik İşlemleri:
a) Stajyerlik işlemleri valiliklerce yapılır.
b) Öğretmen, Uzman ve usta öğreticilerin tümünün stajyerlik işlemleri aynı tarzda
yapılır.
c) Stajyer öğretmen 1 tam yılını doldurmadan o kurumdan ayrılmamalıdır. Ayrılması
halinde o güne kadar yaptığı stajyerlik iptal olur. Sıfırdan başlatılır.
d) Stajyerlik süresi içinde askere alınanlar askerlik bitiminde aynı kurumda görev
alırlarsa stajyerlik işlemleri kaldıkları yerden devam ettirilir.
e) Üst üste iki yıl stajyerlikleri kalkmayanlar bir daha özel öğretim kurumlarında
çalışamazlar.
f) Ön izin belgesi alıp ilk defa göreve başlayan öğretmenler stajyer kabul edilir.
Stajyerlikleri şu yolla kaldırılır:
(Öz. Öğ. Kur. Gör. Per. Aday. Sicil ve Dis. Amir. Hak. Yön.)
Stajyer öğretmen çalışma izni onayı aldıktan sonra stajyerlik işlemleri üç aşamada
gerçekleştirilir.
I.Temel Eğitim: Kurum Müdürü, stajyerlik yönetmeliğini inceleyerek stajyerler için
temel eğitim programı hazırlar. Dersleri başlatır ve programı Milli Eğitim
Müdürlüğüne bildirir. Program sonunda temel eğitim sınav sorularını Milli Eğitim
Müdürlüğünden alır, uygular ve değerlendirir. Sonuçları Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirir
ve 2. Program başlatılır. (Temel Eğitim süresi 50 saattir, bu süre 10 günden az bir
aydan çok zamana yayılamaz.)
II.Hazırlayıcı Eğitim: Kurum Müdürü stajyerlik yönetmeliğinde belirtilen dersleri
içeren programı hazırlar, başlatır ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirir. Program sonunda
hazırlayıcı eğitim sorularını Milli Eğitim Müdürlüğünden alır, uygular değerlendirir ve
sonuçlarını bildirir. (Hazırlayıcı eğitim süresi 110 saattir. Bir aydan az iki aydan çok
süreye yayılamaz.) 3. aşamaya geçilir.
III.Uygulamalı Eğitim: Resmi veya özel okullarda yapılabilir. Diğer özel öğretim
kurumlarında yapılamaz. Kurumlar, öğretmenlerinin hangi okullarda stajyerlik
yapacaklarsa Milli Eğitimden o okullara görevlendirilmesini isterler. Milli Eğitim
Müdürlükleri bir yazı ile belirtilen okulda görevlendirir. Tebligat öğretmene imzalatılır.
Milli eğitim müdürlüğüne ve okula bildirilir. Öğretmen okulda stajyerliğe başlar.
Çalışma izni, onay tarihinden itibaren 1 yılını dolduranların stajyerlik teklif yazısını
kendi kurumu yazar; uygulamalı eğitim yaptığı kuruma onaylattıktan sonra milli eğitim
müdürlüğüne bildirir. Stajyerliği kalkan öğretmenin asil görevli olarak
yeniden ataması yapılır.
Genel Esaslar
a) 65 yaşını dolduranlara görev verilemez. (Öz. Öğ. Kur. Yön. Madde 39)
b) Resmi ve özel okulda çalışan yönetici ve öğretmenlere özel dershanede görev
verilmez. (Öz. Öğ. Kur. Yön. Madde 39)
c) Resmi kurumlarda görevli öğretim elemanlarına haftalık ders saati sayısının yarısı
kadar ücretli ders verilebilir. (Öz. Öğ. Kur. Yön. Madde 39)
d) En az üç adet öğretmeni bulunan branşlarda müstakil, diğerlerinden yakın
derslerden zümre başkanı görevlendirilir. Zümre başkanı haftada on saat derse girer.
(Öz. Öğ. Kur. Yön. Madde 42)
e) Sözleşmelerde mevzuata aykırı hüküm bulunmaz. (Öz. Öğ. Kur. Yön. Madde 54)
f) Haftalık ders saati, dershanelerde
20+20
(Öz. Öğ. Kur. Yön. Madde 54-b)
Stajyerlik döneminde
20 saat
(Öz. Öğ. Kur. Yön. Madde 47)
İdareciler
6+6
(Ders. Tip Yön. Madde 13-k)
Ders saat ücretlilere en çok
20 saattir.
Özel okullarda resmi dengi okul öğretmenlerinin ders saati kadar,
Özel kurslarda ve etüd eğitim merkezlerinde 20+20 saati geçmez. (Öz. Öğ. Kur. Yön.
Madde 54)
g) Stajyerliği kalkmadan görevden ayrılanlar yeni göreve yeniden stajyer olarak
başlarlar.
h) Dershane öğretmenleri ferdi veya özel gruplar halinde özel ders veremez. (Ders.
Tip. Yön. Madde 58)
Kaynak:
Özel Öğretim Kurumları Mevzuat Kılavuzu, 2004
Download

PERSONEL ATAMALARI (Valilikçe yapılır) Atama için Gerekli