AVIVA SİGORTA AŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere ortaklarımız genel
kurulunun olağan olarak 2 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 11:00’de Küçük Çamlıca
Mahallesi, Gülhan Sokak, No: 1/1 – 1/2 Üsküdar, İstanbul adresindeki genel
müdürlüğümüzde
toplantıya
çağrılması
Şirketimiz
yönetim
kurulunca
kararlaştırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, hazır bulunanlar listesi,
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kurulu AŞ (MKK)’dan sağlanan
pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulacak olup, sadece listede adı yer alan
pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz
olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılabileceklerdir.
Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek ve tüzel kişi
ortaklarımızın, örneği aşağıda sunulan veya Şirketimiz genel müdürlüğü ya da
www.avivasigorta.com.tr adresindeki internet sitemizden temin edilebilecek
vekaletnameyi düzenleyip, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı
Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) esasları çerçevesinde notere
onaylattıktan sonra genel müdürlüğümüze tevdi etmeleri gerekmektedir.
Yıllık faaliyet raporu, mali tablo ve raporlar ile genel kurul gündem maddeleri
bilgilendirme amaçlı olarak genel kurul toplantı tarihinden önceki üç hafta süresince
Şirketimiz genel müdürlüğünde ve www.avivasigorta.com.tr adresindeki internet
sitemizde ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.
Saygılarımızla arz ederiz.
AVIVA SİGORTA AŞ’NİN 2 NİSAN 2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
SAAT: 11.00
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi raporlarının okunması.
4. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal
tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve
tasdiki; kâr ile ilgili olarak, Şirket esas sözleşmesinin 36 ncı maddesine göre
müzakere yapılıp karar verilmesi; ve Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinin
birinci fıkrası gereğince, hazırlanacak iyileştirici önlemlerin genel kurula
sunulması.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların
belirlenmesi.
7. Faaliyet yılı içinde eksilme meydana gelen yönetim kurulu üyeliklerine yönetim
kurulunca yapılan atamaların onaylanması.
8. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılıp yapılmaması hususunun
görüşülüp karara bağlanması.
9. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve 2014 yılı için bağımsız denetim
kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
10. Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin yönetim
kurulu üyelerine verilmesi.
11. Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının görüşülüp onaylanması ve faaliyet
yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili genel kurula bilgi verilmesi.
12. Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME
AVIVA SİGORTA AŞ
Aviva Sigorta AŞ’nin 2 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 11:00’de Küçük Çamlıca
Mahallesi, Gülhan Sokak, No: 1/1 – 1/2 Üsküdar, İstanbul adresinde yapılacak
olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni
temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak
üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ......................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri
seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi
özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen
seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi
durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini
belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun
okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi raporlarının okunması.
4. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye
değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin
dipnotlardan oluşan finansal tabloların okunması,
müzakeresi ve tasdiki; kâr ile ilgili olarak, Şirket esas
sözleşmesinin 36 ncı maddesine göre müzakere
yapılıp karar verilmesi; ve Türk Ticaret Kanununun
376 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince,
hazırlanacak iyileştirici önlemlerin genel kurula
sunulması.
5. Yönetim
kurulu
üyelerinin
2013
yılındaki
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı,
ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
Kabul Red Muhalefet
Şerhi
7. Faaliyet yılı içinde eksilme meydana gelen yönetim
kurulu üyeliklerine yönetim kurulunca yapılan
atamaların onaylanması.
8. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılıp
yapılmaması
hususunun
görüşülüp
karara
bağlanması.
9. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve 2014 yılı
için bağımsız denetim kuruluşuna ücret ödenmesi
konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
10. Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı
maddelerinde sayılan izinlerin yönetim kurulu
üyelerine verilmesi.
11. Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının
görüşülüp onaylanması ve faaliyet yılı içerisinde
yapılan bağışlarla ilgili genel kurula bilgi verilmesi.
12. Dilekler ve kapanış.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar
taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık
haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar
burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini
istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil
tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
zorunludur.
İMZASI
Download

02.04.2014 Olağan Genel Kurul Çağrı, Gündem