EK:7
6WDM\HUg÷UHQFL6|]OHúPHVL
T.&.,5./$5(/úh1ú9(56ú7(6ú
%$%$(6.ú0(6/(.<h.6(.OKULU
20.. / 20.. gø5(7ú0 <,/,67$-<(5gø5(1&ú6g=/(û0(6ú
67$-<(5gø5(1&ú1ú1.ú0/úøú
$GÖ6R\DGÖ
T.C. Kimlik No
'RùXP<HUL
'RùXP7DULKL
%DED$GÖ
8\UXùX
6WDMD%DüODPD7DULKL
úNDPHWJkK Adresi
6g=/(û0(</(%$ø/$1',ø,úû9(5(1
úü\HULQLQ$GÖ
úü\HUL$GUHVL
*(1(/+h.h0/(5
1.%X V|]OHüPH %DEDHVNL 0HVOHN <NVHN 2NXOX LOH 6WDMÖQÖ \DSDFDN |ùUHQFL DUDVÖQGD VD\ÖOÖ <NVHN
gùUHWLP.DQXQXQDVD\ÖOÖúü.DQXQXQDYHVD\ÖOÖ.DQXQDX\JXQRODUDNVWDM\HU|ùUHQFLQLQNHQGLVLLOH
%DEDHVNL0HVOHN<NVHNRNXOX2NXO0GUOùWDUDIÖQGDQLP]DODQPÖüWÖU
2.6|]OHüPH\H\D]ÖODQELOJLOHULQGRùUXOXùXQGDQV|]OHüPHGHLP]DVÖEXOXQDQNLüLOHUVRUXPOXGXU
3.úNLVXUHWRODUDNG]HQOHQHQVWDM\HU|ùUHQFLV|]OHüPHVLQLQELUHUVXUHWLLOJLOLWDUDIODUDUDVÖQGDEXOXQXU
4.7DUDIODUFD LP]DODQDQ EX V|]OHüPH VWDM EDüODPD VUHVLQLQ EDüODQJÖFÖQGD \UUOùH JLUHFHNWLU
7DUDIODU\UUOùHJLUGLùLWDULKWHQLWLEDUHQEXV|]OHüPHQLQKNPOHULQHX\PD\ÖNDEXOHGHUOHU
56WDM GHYDPÖ VÖUDVÖQGD KDVWDOÖN YH Lü ND]DVÖ KDOLQGH VWDM\HU |ùUHQFL YH YDULVOHUL WDUDIÖQGDQ %DEDHVNL
0HVOHN <NVHN 2NXOX 0GUOùQH KHU KDQJL ELU KXNXN GDYDVÖ DoÖODPD] YH VD\ÖOÖ .DQXQ JHUHùL
|GHQHFHN VDùOÖN KDUFDPDODUÖ EDùODQDFDN D\OÖNODU YH Lü J|UHPH]OLN EHGHOOHUL KLoELU üHNLOGH %DEDHVNL 0HVOHN
<NVHN 2NXOX 0GUOùQH UFX HGLOHPH] HHU KDQJL ELU KXNXN GDYDVÖ DoÖOGÖùÖQGD WP VRUXPOXOXNODU VWDM\HU
|ùUHQFL\HDLWWLU
6. VD\ÖOÖ úü .DQXQXQ VWDM\HU |ùUHQFLOHUOH LOJLOL PDGGH JHUHùL %DEDHVNL 0HVOHN <NVHNRNXOX
WDUDIÖQGDQúü*YHQOLùLHùLWLPLYHULOPLüWLU
76WDM\HU |ùUHQFL VWDM \DSWÖùÖ VUH ER\XQFD VWDM \DSWÖùÖ Lü\HULQLQ NXUDOODUÖQD X\PDNOD \NPOGU
úü\HULQH YHUHFHùL KHU WUO ]DUDUGDQ VWDM\HU |ùUHQFL VRUXPOXGXU 6WDM\HU gùUHQFL 6WDM \DSWÖùÖ G|QHP LoLQ
%DEDHVNL0HVOHN<NVHNRNXOX0GUOùQGHQKHUKDQJLELUFUHWWDOHELQGHEXOXQDPD]
8.gùUHQFLOHU VWDM \DSWÖNODUÖ NXUXOXüXQ EDùOÖ ROGXùX Lü\HUL \|QHWPHOLNOHULQH NXUXOXüXQ Lo G]HQLQH
GLVLSOLQYHLüJYHQOLùLLOHLOJLOLNXUDOODUDX\PDN YHoHYUH\H L\L|UQHNROPDN]RUXQGDGÖU6WDMoDOÖüPDSURJUDPÖ
NDSVDPÖQGD YHULOHQ J|UHYOHUL \DSPD\DQ YH NXUDOODUD X\PD\DQ |ùUHQFLOHULQ GXUXPX VWDM \DSÖODQ NXUXP DPLUL
WDUDIÖQGDQ<NVHNRNXO0GUOùQHELU\D]ÖLOHELOGLULOLU
9.gùUHQFLOHU oDOÖüWÖNODUÖ Lü\HULQLQ RODQDNODUÖ |OoVQGH NXUXOXüWDNL VRV\DO LPNkQODUGDQ \DVDO RODUDN ELU
KDNNDVDKLSROPDNVÖ]ÖQFUHWOL\DGDFUHWVL]RODUDN\DUDUODQGÖUÖODELOPHVLVWDM\DSDFDùÖNXUXOXüL]QLQHEDùOÖGÖU
10.gùUHQFLOHU VWDM \DSWÖNODUÖ Lü\HUOHULQGH NXOODQGÖNODUÖ PDNLQH YH WHoKL]DWÖ PDO]HPH YH WHVLVOHUL L\L
NXOODQPDN ]RUXQGDGÖUODU úü\HUL \|QHWLFLOHUL DNVLQH GDYUDQDQODU KDNNÖQGD \DVDO \ROODUD EDüYXUX KDNNÖQD
sahiptirler.
11.6WDMD J|QGHULOHQ |ùUHQFLOHULQ oDOÖüPD GXUXPODUÖ LOH WXWXP YH GDYUDQÖüODUÖ JHUHNWLùLQGH <Nsekokul
<|QHWLP .XUXOX WDUDIÖQGDQ VHoLOHQ ELU |ùUHWLP HOHPDQÖQD YH\D |ùUHWLP HOHPDQODUÖQGDQ ROXüDQ ELU NRPLV\RQD
YH\D|ùUHQFLQLQVWDM\DSWÖùÖ\HUGHEXOXQDQELU<NVHN|ùUHWLP.XUXPXQFDGHQHWOHQPHVLVDùODQDUDNKD]ÖUODQDQ
UDSRU<NVHNRNXO0GUOù·QHELOGLULlir.
%XV|]OHüPHVWDM|ùUHQFLLOH%DEDHVNL0HVOHN<NVHN2NXOX0GUOùDUDVÖQGD\DSÖOPÖüWÖU
67$-<(5gø5(1&ú1ú1
>$GÖ6R\DGÖúP]D@
%DEDHVNL0HVOHN<NVHNRNXOX
««««««««««««««
«««
>úP]D0KU@
Download

Ek-7 Stajyer Öğrenci Sözleşmesi