YÖNETİM KURULU
BAŞKANI MESAJI
2
\ÖOÖQGD NUHVHO SL\DVDODUGD \DûDQDQ HNRQRPLN
NUL] ùVWDQEXO·XQ ELU ÀQDQV PHUNH]L KDOLQH JHWLULOPH
VL KHGHÀQL HWNLOHPHPLû DNVLQH KHU JHoHQ \ÖO 7UN
VHUPD\H SL\DVDODUÖ \DEDQFÖ \DWÖUÖPFÖODUÖQ LOJLVLQL GDKD ID]OD
oHNPH\H GHYDP HWPLûWLU *HULGH EÖUDNWÖøÖPÖ] \ÖOGD VHUPD
\H SL\DVDODUÖPÖ]Ö HWNLOH\HQ XOXVODUDUDVÖ JHOLûPHOHUGHQ EHO
NL GH HQ |QHPOLVL ONH NUHGL QRWXPX]XQ XOXVODUDUDVÖ NUHGL
GHUHFHOHQGLUPH NXUXOXûODUÖ WDUDIÖQGDQ \DWÖUÖP \DSÖODELOLU
VHYL\H\H \NVHOWLOPHVL ROPXûWXU hONH HNRQRPLVLQLQ YH VHU
PD\H SL\DVDODUÖPÖ]ÖQ E|OJHVHO YH XOXVODUDUDVÖ SR]LV\RQX YH
JHOLûPLûOLN G]H\L GLNNDWH DOÖQGÖøÖQGD JHo DOÖQPÖû ELU NDUDU
ROGXøXQX GûQGøP] EX JHOLûPH\OH ELUOLNWH \ÖO LoHULVLQ
GH %RUVD ùVWDQEXO HQGHNVL WDULKLQGHNL HQ \NVHN VHYL\HVL
QH XODûPÖûWÖU
0HUNH]L .D\ÖW .XUXOXûX·QXQ PHUNH]L VDNODPD NXUXOXûX Lû
OHYOHULQLQ |WHVLQGH VXQGXøX WHNQRORMLN G]H\ YH NDSVDP
EDNÖPÖQGDQ GQ\DGDNL X\JXODPDODUGDQ GDKD LOHUL KL]PHW
OHUOH ùVWDQEXO )LQDQV 0HUNH]L 3URMHVL YH YL]\RQX
oHUoHYHVLQGH VHUPD\H SL\DVDODUÖPÖ]ÖQ E\PHVLQH GDKD
HWNLQ JYHQOL YH GQ\D\OD HQWHJUH KDOH JHOPHVLQH |QHPOL
NDWNÖODUGD EXOXQXOPXûWXU úSKHVL] NL JHUoHNOHûWLULOHQ WP
EX oDOÖûPDODU 7UN HNRQRPLVLQLQ VUGUOHELOLU E\PHVL
QL ROXPOX HWNLOH\HFHN GRøUXGDQ YH GROD\OÖ |QHPOL NDWNÖODU
VDøOD\DFDNWÖU
8 I MKK
\ÖOÖ 0HUNH]L .D\ÖW .XUXOXûX·QXQ GQ\DGDNL GLøHU
PHUNH]L VDNODPD NXUXOXûODUÖQD |UQHN ROXûWXUDQ WHNQRORML
\RøXQ KL]PHWOHULQLQ XOXVODUDUDVÖ NDEXO J|UPH\H EDûODGÖøÖ
ELU \ÖO ROPXûWXU (NLP WDULKLQGHQ LWLEDUHQ KDOND
DoÖN ûLUNHWOHULQ YH SD\ VDKLSOHULQLQ NXOODQÖPÖQD VXQXODQ
(OHNWURQLN *HQHO .XUXO 6LVWHPL JHoWLøLPL] \ÖOÖQ EDûÖQGD
XOXVODUDUDVÖ ELU \DUÖûPDGD NUHVHO |OoHNWH WDQÖQÖUOÖøÖ RODQ
ÀQDQV NXUXPODUÖQÖQ KL]PHWOHUL DUDVÖQGDQ VÖ\UÖODUDN ELULQFL
OLN |GOQ ND]DQPÖûWÖU 0HUNH]L .D\ÖW .XUXOXûX JHOLûWLUGLøL
YH JHULGH EÖUDNWÖøÖPÖ] \ÖO KL]PHWH DOGÖøÖ 6HUPD\H 3L\DVD
ODUÖ 9HUL %DQNDVÖ YH úLUNHWOHU %LOJL 3RUWDOÖ JLEL SURMHOHUOH À
QDQVDO ELOJL KL]PHWOHUL DODQÖQGD XOXVODUDUDVÖ VWDQGDUWODUGD
VXQGXøX KL]PHWOHULQ NDSVDPÖQÖ JHQLûOHWPLûWLU 0HUNH]L
.D\ÖW .XUXOXûX·QXQ \ÖOÖQGD %LOLP 6DQD\L YH 7HNQRORML
%DNDQOÖøÖ WDUDIÖQGDQ $U*H 0HUNH]L \HWNLVL DOPDVÖ |QP]
GHNL G|QHPGH JHOLûWLULOHFHN SURMHOHUH |QHPOL NDWNÖ VDøOD
\DFDNWÖU
6HUPD\H SL\DVDODUÖPÖ]ÖQ \HQL NDQXQ YH LNLQFLO G]HQOHPH
OHU \ROX\OD JHoLUGLøL GHøLûLP LOH \HQL VHUPD\H SL\DVDVÖ DUDo
ODUÖ YH IDUNOÖ ÀQDQVDO KL]PHWOHUL EHUDEHULQGH JHWLUPHNWHGLU
0HUNH]L .D\ÖW .XUXOXûX·QXQ LOJLOL NDQXQ YH G]HQOHPHOHU
oHUoHYHVLQGH HOHNWURQLN UQ VHQHWOHULQH LOLûNLQ ND\ÖWODUÖQ
WXWXODFDøÖ ´(OHNWURQLN .D\ÖW .XUXOXûXµ OLVDQVÖQÖ DOPDVÖ\OD
ELUOLNWH WDUÖP GQ\DVÖ YH ÀQDQVDO SL\DVDODUÖQ HQWHJUDV\RQX
MKK
NRQXVXQGD oRN |QHPOL ELU DGÖP DWÖOPÖûWÖU %X DGÖPÖ WDNL
EHQ JHoWLøLPL] \ÖO LoHULVLQGH SDPXN ]HULQH LON HOHNWURQLN
UQ VHQHGL LKUDo HGLOLS 0HUNH]L .D\ÖW .XUXOXûX·QGDNL \D
WÖUÖPFÖ KHVDSODUÖQGD VDNODQPD\D EDûODQPÖûWÖU (OHNWURQLN
UQ VHQHWOHULQLQ 0HUNH]L .D\ÖW .XUXOXûX·QGD ND\GL RODUDN
YH \DWÖUÖPFÖ ED]ÖQGD WDNLS HGLOPHVL WDUÖP UQOHULQLQ DOÖP
VDWÖPÖQÖ YH WHPLQDW LûOHPOHULQL NROD\ODûWÖUDFDN YH EX HOHNW
URQLN UQ VHQHWOHUL ]HULQGHQ oÖNDUÖODFDN ÀQDQVDO DUDoODU
OD VHUPD\H SL\DVDVÖ NDWÖOÖPFÖODUÖ \HQL \DWÖUÖP LPNkQODUÖ\OD
WDQÖûDFDNWÖU
)$$/ù<(7 5$3258
0HUNH]L .D\ÖW .XUXOXûX oDOÖûDQODUÖQD YH 6HUPD\H 3L\DVDVÖ
.XUXOX %RUVD ùVWDQEXO 7DNDVEDQN 7UNL\H 6HUPD\H 3L\D
VDODUÖ $UDFÖ .XUXOXûODU %LUOLøL YH WP SD\GDûODUÖPÖ]D <|QH
WLP .XUXOXPX] DGÖQD WHûHNNU HGL\RUXP
6D\JÖODUÖPOD
0XUDW 8OXV
<|QHWLP .XUXOX %DûNDQÖ
<DVDO G]HQOHPHOHU YH WHNQRORMLN JHOLûPHOHU KHP NUHVHO
DQODPGD KHP GH ONHPL]GH VHUPD\H SL\DVDODUÖQÖ KÖ]OD
G|QûWUPHNWHGLU gQP]GHNL G|QHPGH GDKD GLQDPLN
ELU \DSÖ\D NDYXûPDVÖ EHNOHQHQ NUHVHO VHUPD\H SL\DVDOD
UÖQGD ONHPL]LQ UHNDEHW JFQ DUWÖUDELOPHN LoLQ XOXVODUD
UDVÖ VWDQGDUWODUGD \HQL ÀQDQVDO KL]PHWOHULQ JHOLûWLULOPHVL
JHUHNPHNWHGLU 0HUNH]L .D\ÖW .XUXOXûX JHUoHNOHûWLUGLøL YH
\UWPHNWH ROGXøX \HQL SURMHOHUOH EX \|QGH |QHPOL ELU J|
UHY VWOHQPHNWHGLU
0HUNH]L .D\ÖW .XUXOXûX·QXQ ONHPL] VHUPD\H SL\DVDODUÖ
QÖQ PHUNH]L VDNODPD NXUXOXûX RODUDN |QP]GHNL G|QHP
GH GH EDûDUÖODUÖQÖ GHYDP HWWLUHFHøLQH \UHNWHQ LQDQÖ\RUX]
*HUoHNOHûWLULOHQ SURMH YH oDOÖûPDODUGD HPHøL JHoHQ WP
MKK I 9
Download

Yönetim KuruluBaşkanıMesajı