Education / Eğitim
Eurasian J Pulmonol 2014; 16: 137-8
Elli İki Yaşında, Kasaplık Yapan, Erkek Hastada, Tanı
ve Tedavisi Gecikmiş Cilt Lezyonları: Tanınız Nedir?
Skin lesions of 52 years old, male butcher with delayed
diagnosis and treatment: What is your diagnosis?
Gülcan Saylam Kurtipek1, Ercan Kurtipek2
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Konya
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Konya
1
2
a
b
Resim 1. a, b. Sağ dorsal yüzde yaklaşık 15x20 cm çapında sınırları belirgin deri renginde, üzeri skuamlı
hiperkeratotik, verrüköz görünümlü plak lezyon(a). Sağ el volar yüzde verrüköz görünümlü plak lezyon (b).
Received Date / Alındığı Tarih: 06.05.2014
Accepted Date / Kabul Tarihi: 07.05.2014
Address for correspondence / Yazışma Adresi
Gülcan Saylam Kurtipek, Konya Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Konya, Türkiye
E-mail / E-posta: [email protected]
© Copyright 2014 Turkish Respiratory Society (TRS)
Eurasian J Pulmonol 2014
DOI: 10.5152/ejp.2014.91300
• Available online at www.eurasianjpulmonol.com
Elli iki yaşında, uzun süre kasaplık yapmış, erkek
hasta. Yaklaşık 25-30 yıl önce sağ elde parmaklarda
başlayıp, yıllar içerisinde genişleyen lezyonu nedeniyle deri ve zührevi hastalıklar polikliniğine başvurdu.
Hastanın öyküsü alındığında geçen süre zarfında
kullandığı topikal ajanlardan fayda görmemişti.
Dermatolojik muayenede sağ el volar ve dorsal
yüzde yaklaşık 15x20 cm çapında sınırları belirgin
deri renginde, üzeri skuamlı hiperkeratotik, verrüköz
görünümlü plak lezyonu mevcuttu (Resim 1a,b). Rutin kan değerleri, akciğer grafisi normal olarak değerlendirilen hastadan tanı amaçlı deri biyopsisi alındı.
Lezyonun histopatolojik incelemesinde, epidermiste
hiperkeratoz, akantoz, papillomatoz, epitelin hemen
altında mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu, orta
dermiste nekroz ile beraber granülomatöz iltihap ve
dev hücreler görüldü (Resim 2).
Hastanın öyküsü ve alınan biyopsiye ait bulgular
değerlendirildiğinde olası tanınız nedir?
a) Sarkoidoz cilt tutulumu
b) Tüberkülozis verrükoza
c)Lenfoma
d) Derin mantar enfeksiyonu
e) Hipertrofik liken planus
Resim 2. Lezyonun histopatolojik incelemesinde;
epidermiste hiperkeratoz, akantoz, papillamatoz,
epitelin hemen altında mononükleer iltihabı
hücre infiltrasyonu, orta dermiste nekroz ile
beraber granülamatöz iltihap ve langhans tipi
dev hücreler görüldü.
137
Saylam Kurtipek ve Kurtipek.Tanınız Nedir?
Eurasian J Pulmonol 2014; 16: 137-8
Bu Hastada Tanınız Nedir?
a
b
Resim 3. a, b. Tedavi sonrası el dorsalindeki lezyon postinflamatuvar hipopigmentasyon bırakarak tamamen geriledi (a). Sağ el volar
yüzde tedavi sonrası postinflamatuar hiperpigmentasyon izlenmekte (b).
Doğru yanıt b: Tüberkülozis Verrükoza.
Tüberkülozis Verrukosa Kutis (TBVK), daha önce duyarlanmış kişilerde
enfeksiyonun eksojen yolla tekrar alınması ile oluşan bir pausi-basiller
deri tüberküloz formudur. Warty tüberkülozis, anatomist siğili, kasapçı siğili, verrüka nekrotika ve lupus verrükosus gibi sinonimleri vardır.
Orta veya yüksek immünitesi olan bireylerde basilin deriye inokülasyon şeklinde bulaşmaktadır. İnokülasyon, minör yara veya abrazyon
yerinden ve nadiren hastanın balgamından meydana gelir. Çoğunlukla
sorumlu ajan mikobakterium tuberkülosis hominis, daha az sıklıkla da
Mycobacterium bovis ve avium suşlarıdır. Batı ülkelerinde TBVK kutanöz
tüberkülozun nadir bir formu iken, Asya kıtasında oldukça yaygın görülebilmektedir. Etkilenen bölgeler Avrupa’da daha çok el yerleşimi iken,
Doğu ülkelerinde ise daha çok diz, ayak bileği ve kalça gibi travmaya
maruz kalan bölgelerdir (1, 2). Klinikte küçük endüre bir nodül olarak
başlar, yavaş yavaş etrafa yayılarak düzensiz kırmızı-kahverengi siğilimsi plak oluşur. Bazı alanlarda atrofik soluk bir skar bırakarak iyileşme
gözlenir. Klinik olarak blastomikozis, kromomikozis gibi derin mantar
enfeksiyonları ve liken simpleks kronikus, hipertrofik liken planus ile
ayırıcı tanısının yapılması gerekmektedir (3, 4).
Histopatolojisinde akantozis, belirgin hiperkeratoz gözlenen papillomatozis, derin dermiste nötrofil ve lenfositlerden oluşan granülomatöz infiltrat ile kazeifikasyon nekrozu gözlenir (5, 6). Bizim olgumuzdan alınan biyopsi örneğinde, epidermiste hiperkeratoz, akantoz,
papillomatoz, epitelin hemen altında mononükleer iltihabi hücre
infiltrasyonu, orta dermiste kazeifikasyon nekrozu ile beraber granülamatöz iltihap ve langhans tipi dev hücreler görüldü.
Literatürde kutanöz tüberkülozda Mycobacterium tuberculosis’in saptanmasında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)’nun kullanışsız olduğunu gösteren sil pek çok vaka vardır. Polimeraz zincir reaksiyonu,
kutanöz tüberkülozun pausibasiller formunda sıklıkla negatiftir. Laboratuvar testleri negatif olmasına rağmen, kuvvetle M.tuberculosis
düşünülüyorsa antitüberküloz tedavi başlanabilir. Tedavide standart
rejim verilir ve 4-5 ay içinde iyileşme beklenir (7, 8).
Bizim hastamıza klinik ve histopatolojik olarak TBVK tanısı konulup ilk
2 ay dörtlü (İzoniazid 300 mg/gün, rifampisin 600 mg/gün, pirazinamid 1500 mg/gün, etambutol 1500 mg/gün) antitüberküloz tedavi,
takip eden 4 ay 2’li idame tedavisi (İzoniazid 300 mg/gün, rifampisin
138
600 mg/gün) uygulandı. Tedavi bitiminde sağ eldeki lezyon postinflamatuvar hipopigmentasyon bırakarak tamamen geriledi (Resim 3).
Tüberkülozis verrükoza kutis yavaş progresyon gösterir. Tedavi edilmez ise kronikleşebilir. Literatürde lezyonları 20 yıldan fazla devam
eden sadece birkaç vak’a vardır. Bizim olgumuzda lezyonlar 25-30
yıldır devam ediyordu ve antitüberküloz tedavi ile 2 ay gibi kısa bir
sürede geriledi (Resim 3 a, b) Resim 3a
Etik Komite Onayı: N/A.
Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı bu çalışmaya katılan hastadan alınmıştır.
Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.
Yazar Katkıları: Çalışmanın hazırlanmasında tüm yazarlar eşit katkıda bulunmuştur.
Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.
Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan
etmişlerdir.
KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tappeiner G, Wolff K. Tuberculosisandothermycobacterialinfections. In:
Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K et al. Eds. Fitzpatrick’sDermatology in
General Medicine, 6th edn. New York: McGraw-Hill, 2003: 1936-7.
Wong KO, Lee KP, Chui SF. Tuberculosis of the skin in Hong Kong (a review
of 160 cases). Br J Dermatol 1986: 424-9.
Foo CCI, Tan HH. A case of tuberculosisverrucosacutis-undiagnosedfor
44 yearsandresulting in fixed-flexiondeformity of thearm. Clinical Exp
Dermatology 2005; 30: 149-51. [CrossRef]
Gruber PC, Whittam LR, Du Vivier A. Tuberculosis verrucosa cutis which remained on the sole and foot. Clin Exp Dermatol 2002; 27: 188-91. [CrossRef]
Pereira MB, Gomes MK, Pereira F. Tuberculosis verrucosa cutis associated
with tuberculous lymphadenitis. Int J Dermatol 2000; 39: 856-8. [CrossRef]
Masellis P, Gasparini G, Caputo R, Alessi E. Tuberculosis verrucosa cutis which remained undiagnosed for forty-threeyears. Dermatology
1995;192: 145-8. [CrossRef]
Tan Sh, Tan BH, Goh CL, Tan KC, Tan MF, Nq WC, et al. Detection of Mycobacterium tuberculosis DNA usinpolymerase chain reaction in cutaneous tuberculosis
and tuberculids. Int J Dermatol 1999; 38: 122-7. [CrossRef]
Utaş, Güler E, Postgil Yılmaz S. A Case of Tuberculosis Verrucosa Cutis,
Misdiagnosed and Treated as a Wart. Türkiye Klinikleri J MedSci 2012; 32:
822-6. [CrossRef]
Download

Elli İki Yaşında, Kasaplık Yapan, Erkek Hastada, Tanı