İŞ ETİĞİ KURALLARI
İstihdam Uygulamaları:
•
Çalışma Saatleri:
Menderes çalışanları, 4857 sayılı iş kanunu ile uyumlu olarak haftada 45 saat çalışır.
Çalışanlar günde 3 saatten fazla ve yılda 90 günden fazla çalışamaz. Menderes, her yedi
günlük dönem için çalışanlara en az bir gün hafta tatil izni verir.
•
Zorla Çalıştırma/Mahkûm İşçiliği
İstihdam, tamamen yasa ve yönetmeliklere dayanmaktadır. Menderes Tekstil'in tüm
tesislerinde zorla çalıştırma veya hapis işçiliği kullanılamaz..
•
Çocuk İşçiliği:
Menderes Tekstil, tüm tesislerde çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması yasaktır.
Çalışanlar 19 yaşından gün almak zorundadır. Ayrıca, ilgili okul onayı olmadan, stajyer
çalıştırılamaz.
•
Ödemeler:
Ücretler, yıllık veya 6 aylık açıklanan yasal asgari ücret standartları ile uyumlu
ayarlanır. Çalışanlara, normal ücret, fazla mesai ücreti, ikramiye ve tüm yasal
gerekliliklere göre ödeme yapılır. Ayrıca, çalışanlara, performans ve verimliliklerine
göre prim ile ödüllendirilir.
•
Sağlık ve Güvenlik:
Tüm tesisler ve çalışma koşulları, yasa, tüzük ve yönetmelikler ile uyumlu, temiz ve
güvenli olacaktır. Menderes yeterli sağlık birimi, yangın çıkışları, rahat ve iyi
ışıklandırılmış çalışma koşulları sağlar ve çalışanlarına gerekli her türlü kişisel
koruyucu ekipmanları ücretsiz olarak verir. Çalışanların iş kazasına uğramaması için,
risk analizleri ile birlikte çalışma ortamını, yeterli sayıda İŞ Güvenliği Uzmanı ile
sürekli denetler.
,
Ayrımcılık:
Işe alma, işten çıkarma, maaş, terfi, ve disiplin ile ilgili her türlü ayrımcılık Menderes
de yasaktır. Çalışanların değerlendirmesi; din, dil, ırk, cinsiyet veya kişisel özellikleri
vb göre değil, yapılan işte ki bireysel yetenek ve performansları göz önüne alınarak
yapılır.
•
Çevre Uyumu:
Menderes, yasal çerçeve içerisinde, çevreyi korumayı taahhüt eder. Menderes, yerel çevre
şirketler veya kuruluşlar ile çalışarak geri dönüşüm sağlar ve atığı azaltmak veya en aza
indirmek için çalışır. Tüm prosedürler, asgari yasal gereklilikleri fazlasıyla karşılamalıdır.
Etik Standartlar:
Çalışanlar için haksız kişisel avantaj sağlayan her türlü davranış Menderes de tolere edilmez.
Rüşvet olarak kabul edilebilecek her türlü materyal almak ve vermek kesinlikle yasaktır.
1
Download

iş etiği kuralları - Menderes Tekstil AS