ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ‐AGED) İLKELERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1-(1) Bu program, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan öğretim
elemanlarının uluslararası düzeyde yayın ve sunum yapmaya özendirilmesi ve bilimsel
etkinliklerin desteklenmesi amacına ilişkin esasları belirler.
Tanımlar
MADDE 2-(1) Bu ilkelerde geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
b) Rektörlük: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünü,
c) Yönetim Kurulu: OMÜ Yönetim Kurulunu,
ç) Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek
yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerini,
d) PYO: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisini,
e) OMÜ‐AGED: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Gelişimi Destekleme Programını,
f) AGED Kurulu: Akademik Gelişimi Destekleme Programı Kurulunu,
g) TÜBİTAK UBYT: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uluslararası
Bilimsel Yayınları Teşvik Programını,
ğ) Uluslararası kitap: Uluslararası yayınevlerince basılmış ve uluslararası niteliği AGED
Kurulu tarafından kabul edilmiş kitap,
h) SCI‐exp: Science Citation Index‐expanded’ı,
ı) SSCI: Social Science Citation Index’i,
i) AHCI: Art and Humanity Citation Index’i,
j) Atıf indeksleri: SCI, SCI‐exp, SSCI ve AHCI’yı,
k) Bütçe: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisi bütçesini,
l) Bilimsel etkinlik: Bilimsel amaçlı gerçekleştirilen kongre, konferans, seminer, sempozyum,
çalıştay, platform, kurs, konser, sergi, gösteri, bienal ve atölye çalışmalarını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Destekleme Programına Başvuru, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi
AGED kurulu
MADDE 3-(1) AGED Kurulu, bu programda belirtilen kapsamda yayınları olan ve
yayınlarına bu kapsamdaki dergilerde atıflar yapılmış olan öğretim üyeleri arasından Sağlık,
Fen, Mühendislik, Sosyal Bilimler ve Sanat alanları dikkate alınarak Rektör tarafından
görevlendirilen en az üç ve en fazla yedi öğretim üyesinden oluşur. AGED Kurulu kendi
içinden bir başkan ve raportör seçer. AGED Kurulu Proje Yönetim Ofisine bağlı olarak
çalışan bir kuruldur. AGED Kurulu üyeleri 3 yıllığına seçilir. Görev süresi biten üye aynı usul
ile yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme
yapılır.
Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 4-(1) AGED Kurulu yürütülmekte olan hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda ve
başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için üye tam
sayısının yarısından bir fazlasının olması gerekir. Kurul toplantılarında kararlar oy çokluğu ile
alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
AGED kurulunun görevleri
MADDE 5-(1) AGED Kurulu başvuruların kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, iptali ve
sonuçlandırılması, başvuru takviminin belirlenmesi, değiştirilmesi görevlerine ve ilgili
formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve
sorumluluklara sahiptir. AGED Kurulu gerektiğinde danışman(lar) görüşüne başvurabilir.
Destek türleri
MADDE 6-(1) Bu program kapsamında yapılacak destekler sekiz grupta ele alınır ve
değerlendirilir. Bunlar;
a) Uluslararası yayın teşvik programı (1924 ‐ Yayın Programı),
b) Uluslararası yayınlara yapılan atıfları teşvik programı (1925 ‐ Atıf Programı),
c) Doktora tez ödülü programı (1926 ‐ Doktora Ödülü Programı),
ç) Proje ödül programı (1928 ‐ Proje Ödül Programı)
d) Uluslararası yayınlanmış araştırma ödül programı (1929 ‐ Uluslararası Yayınlanmış
Araştırma Ödül Programı),
e) Uluslararası etkinlik ödül programı (1930 ‐ Uluslararası Etkinlik Ödül Programı),
f) Uluslararası dergi editörlüğü ödül programı (1931 ‐ Uluslararası Dergi Editörlüğü Ödül
Programı)
g) Ondokuz Mayıs Üniversitesi dergileri yayın teşvik programı (1932 ‐ Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Dergileri Yayın Teşvik Programı)’dır.
Destek ve ödül başvurusu
MADDE 7-(1) Destek ve ödül başvurusunda aşağıdaki ilkelere uyulur.
a) Yayın Programı, Atıf Programı, Proje Ödül Programı, Uluslararası Yayın Ödül Programı,
Uluslararası Etkinlik Ödül Programı, Uluslararası Dergi Editörlüğü Ödül Programına
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları, Doktora Ödülü Programına
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri başvuruda bulunabilir.
MADDE 8-(1) Başvuru sahipleri bu kapsamdaki programlar için hazırlanan ilgili “Akademik
Gelişimi Destekleme Başvuru Formunu” doldurarak, doğrudan Proje Yönetimi Ofisine yapar.
Tüm başvurularda ilgili formlar usulüne uygun doldurulmalıdır, usulüne uygun olmayan
başvurular değerlendirilmez.
Başvuru zamanı
MADDE 9-(1) Doktora Tez Ödülü Programı için başvurular her yıl 01–31 Temmuz tarihleri
arasında kabul edilir. Diğer tüm programlar için başvurular her yıl 01‐30 Nisan tarihleri
arasında yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular için hak iddia edilmez.
Başvuru özellikleri
1924 ‐ Yayın Programı
MADDE 10-(1) Yayın Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Yayınlara yapılan teşvikler için dergiler TÜBİTAK UBYT dergi listesine göre A, B, C
olmak üzere üç kategoride değerlendirilir. (A:61-100, B:31-60, C:≤30)
b) Türüne göre yayınlar iki grupta değerlendirilir. Yurt içi veya yurt dışından alınan patent,
çeşit tescili, TÜBİTAK UBYT dergi listesinde yer alan bilimsel dergilerde yayınlanmış
derleme (review), özgün araştırma makalesi niteliğindeki yayınlar, editör veya editörler
grubunda yer almak ve uluslararası kitap veya kitap bölümü 1. grupta yer alır (A1, B1, C1).
Olgu raporu, kısa not, teknik not tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu vb. yayınlar
2. grupta yer alır (A2, B2, C2).
c) Editöre mektup türü yayınlar bu destek programı kapsamı dışındadır.
ç) Ondokuz Mayıs Üniversitesi adresi taşımayan yayınlar destek kapsamı dışında tutulur.
d) Yayın Programından sağlanan teşvik sadece yayınlardaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi
öğretim elemanlarına uygulanır.
f) Bir yayına verilen teşvik miktarı, yayındaki yazar sayısına bölünerek yalnız, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarına verilir.
g) Bir öğretim elemanına aynı yıl içinde C grubunda en fazla üç yayın ve iki çeşit tescili için
teşvik verilir.
ğ) Bir öğretim elemanına aynı yıl içinde en fazla 10 yayın için teşvik verilir.
h) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı içinde yayınlanmış yayınlar
değerlendirmeye alınır, daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz.
ı) Yayının yapıldığı yıla ait TÜBİTAK UBYT dergi listesi esas alınır ve aynı yıla ait ödül
miktarı ile ödüllendirilir.
i) Başvuru dosyasına teşvik talep edilen yayının elektronik kopyası eklenir.
j) Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının bir yayınla ilgili olarak tek bir başvuru
formu ile başvurmaları zorunludur.
1925 ‐ Atıf Programı
MADDE 11-(1) Atıf Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı içinde, atıf indeksleri
kapsamındaki dergiler ve uluslararası kitaplarda ki atıflar değerlendirmeye alınır.
b) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki yedi takvim yılı (sosyal bilimler alanında 14
takvim yılı) içinde dergilerde yayınlanmış yayınlara ve kitaplara yapılan atıflar için başvuruda
bulunulabilir, daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz.
c) Yapılan atıfların atıf indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış tam metin (kongre
özetleri hariç) yayınlarda ve uluslararası kitaplarda, başkaları tarafından yapılması zorunludur.
Kendi kendine yapılan atıflar kapsam dışıdır.
ç) Atıf Programından sağlanan teşvik sadece yayınlardaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi
öğretim elemanlarına uygulanır.
d) Alınan atıflar ile atıf yapılan yayınların künyesini içeren liste başvuru dosyasına ilave
edilir.
e) Destek A, B ve C grubu olmak üzere üç grupta değerlendirilir.
f) Sosyal Bilimler alanında en az 7 ve üzeri, diğer alanlarda en az 30 atıf alan öğretim
elemanlarına verilecek destek A grubunda yer alır.
g) Sosyal Bilimler alanında 5-6, diğer alanlarda 20-29 arasında atıf alan öğretim elemanlarına
verilecek destek B grubunda yer alır.
ğ) Sosyal Bilimler alanında 3-4, diğer alanlarda 10-19 arasında atıf alan öğretim elemanlarına
verilecek destek C grubunda yer alır.
h) Başvuruda bulunan öğretim elemanlarından, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal
Bilimler ve Güzel Sanatlar olmak üzere dört alandan, her birinde A grubunda en fazla atıfa
sahip üç öğretim elemanına ödül sertifikası verilir.
ı) Süre kısıtlaması olmaksızın 100’ün üzerinde atıfa sahip yayınların ilk yazarına ödül
sertifikası verilir. Bu ödül kapsamında her bir yayın için yalnız bir defa başvuruda
bulunulabilir.
i) Atıf indekslerinde yer alan yayınlara, aynı dergiler kapsamında yapılan atıflar
değerlendirilerek h indeksi hesaplanır. H indeksi 17 ve üzeri A grubu, 12-16 B grubu olarak
ödüllendirilir. Her bir kategoride sadece bir kez ödül verilir.
1926 ‐ Doktora Ödülü Programı
MADDE 12-(1) Doktora Ödülü Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Araştırma etkinliklerini özendirmek ve başarılı araştırmacıları ödüllendirmek üzere her yıl
Fen, Sağlık, Sosyal ve Güzel Sanatlar alanlarında birer doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta
yeterlilik sahibine tez ödülü verilir.
b) Doktora Tez Ödülü bilimsel niteliği üstün, bilimsel literatüre özgün katkıda bulunan tezlere
verilir. Sağlık ve Fen Bilimleri alanlarında, tezden üretilen makalelerin, TÜBİTAK A
grubunda yer alan uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmiş veya
yayınlanmış olması koşulu aranır. Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar alanlarında ise, tezden
üretilen makalelerin, ulusal dergi veya kitaplarda yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması
veya yayınlanmış olması koşulu aranır.
c) Başvurular gerekçeleriyle birlikte, tez danışmanı öğretim üyesi tarafından, Proje Yönetimi
Ofisine yapılır. Tezin kabul edildiğine dair ilgili birim Yönetim Kurulu kararının birlikte
gönderilmesi gerekmektedir.
ç) Başvurunun yapıldığı takvim yılı ve önceki iki takvim yılı içinde sonuçlanmış tezler için
başvuruda bulunulabilir, daha eski tezler değerlendirmeye alınmaz.
d) Ödül sertifikası tez sahibine ve tez danışmanına verilir.
1928‐ Proje Ödül Programı
MADDE 13-(1) Proje Ödül Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Avrupa Birliği Programları, TÜBİTAK, diğer dış destekler ve hibe programlarına proje
hazırlamayı özendirme programıdır.
b) Başvurunun yapıldığı takvim yılı ve önceki takvim yılı içindeki proje başvuruları
değerlendirmeye alınır.
c) Avrupa Birliği Horizon 2020 programına proje koordinatörü, proje ortağı olarak proje
teklifi sunan öğretim elemanları Proje Ödül Programına başvurabilir.
ç) Ödül ayrı ayrı kategorilerde değerlendirilir.
d) Avrupa Araştırma Konseyi tarafından fonlanmasına karar verilmiş projeleri sunanlara
verilecek ödül A(*) grubunda yer alır.
e) Avrupa Araştırma Konseyi tarafından yapılan değerlendirmede eşik üstü bulunan, ancak
fon yetersizliği nedeniyle desteklenemeyen projeleri sunanlara verilecek ödül B(*) grubunda
yer alır.
f) Avrupa Araştırma Konseyi tarafından panel değerlendirmesinde eşik altı puan almışsa,
projeleri sunanlara verilecek ödül C grubunda yer alır.
g) Öğretim elemanının projedeki görevine göre ödül iki gruba ayrılır. Başvuru sahibi proje
koordinatörü ise 1 grupta (A1, B1, C1)(*), proje ortağı ise 2. grupta (A2, B2, C2)(*) yer alır.
ğ) Başvuru sahibi her bir proje başvurusu için, belirtilen destek kategorilerinden sadece biri
ile ödüllendirilir.
h) Başvuruda bulunan proje koordinatörü veya proje ortağının projesine ilişkin tüm formlar
ile komisyon tarafından iletilen değerlendirme raporunu başvuru dosyasına eklemelidir.
ı) TÜBİTAK vb. araştırma proje desteği almış projelerin yürütücüleri Proje Ödül Programına
başvurabilir. Projenin desteklendiğine dair belge başvuru dosyasına eklenmelidir.
i) (150.000 TL ve üzeri) destek almış araştırma projelerinin yürütücüleri A kategorisinde
ödüllendirilir.
j) Hızlı destek dışında (30.000 - <150.000 TL) araştırma proje desteği almış projelerin
yürütücüleri B kategorisinde ödüllendirilir.
k) Araştırma proje desteği veya hızlı destek proje destek miktarı (15.000 - <30.000 TL) olan
projelerin yürütücüleri C kategorisinde ödüllendirilir. C kategorisinde en fazla iki ödül
verilebilir.
l) Katılım Öncesi Yardım Programı (IPA), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Ortak Karadeniz
Kalkınma Ajansı (OKA), İŞKUR v.b. kuruluşlardan proje desteği almış projelerin
yürütücüleri ve ortakları Proje Ödül Programı’na başvurabilir. Bu projelerden fonlanmasına
karar verilen projeleri sunanlara verilecek ödül tipine, projenin özellikleri ve destek miktarı
göz önüne alınarak AGED Kurulunca karar verilir.
m) Eğitim amaçlı bir projeye yurt içi veya yurt dışı destek almış yürütücüler Proje Ödül
Programı’na başvurabilir. Bu projelerden fonlanmasına karar verilen projeleri sunanlara
verilecek ödül tipine, projenin özellikleri ve destek miktarı göz önüne alınarak AGED
Kurulunca karar verilir.
1929‐ Uluslararası Yayınlanmış Araştırma Ödül Programı
MADDE 14-(1) Uluslararası Yayınlanmış Araştırma Ödül Programının uygulanmasında
aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) OMÜ öğretim elemanlarını uluslararası düzeyde araştırma makalesi yayınlamayı
özendirme programıdır.
b) Bu programda yalnız TÜBİTAK UBYT dergi listesinde A ve B grubunda yer alan
dergilerde, tam metin olarak yayınlanmış özgün araştırma makaleleri değerlendirmeye alınır.
c) Derleme, olgu raporu, kısa not, teknik not, tartışma, araştırma sonuçlarının ön duyurusu ve
editöre mektup türü yayınlar bu program kapsamı dışındadır.
ç) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı içinde yayınlanmış yayınlar
değerlendirmeye alınır, daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz.
d) Başvurunun değerlendirilmesinde yayının yapıldığı yıla ait TÜBİTAK UBYT dergi listesi
esas alınır.
e) Ondokuz Mayıs Üniversitesi adresi taşımayan yayınlar destek kapsamı dışında tutulur.
f) Ödül programına sadece yayınlardaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanları
başvuruda bulunabilir.
g) Başvuruda bulunan öğretim elemanlarından en fazla A ve B grubunda yer alan dergilerde
tam metin olarak yayınlanmış, başvuru sahibinin ilk isim olduğu ve en az üç özgün araştırma
makalesine sahip öğretim elemanlarından yayın sayısına göre ilk üç öğretim elemanına ödül
sertifikası verilir.
1930‐ Uluslararası Etkinlik Ödül Programı
MADDE 15-(1) Uluslararası Etkinlik Ödül Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere
uyulur:
a) Uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinlerde davetli olarak konuşma, sunum yapan,
bildirileri veya sunumları bilimsel ve sanatsal etkinlik düzenleme komitesi tarafından
ödüllendirilen öğretim elemanlarını özendirme programıdır.
b) Uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinlikler; uluslararası düzeyde yurt dışında
gerçekleştirilen kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, platform, kurs, konser, sergi, bienal
ve atölye çalışmaları ile yurt içinde uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kongre ve bienaldir.
c) Uluslararası etkinlik, düzenleme komitesinde görev alanların, katılımcı ve konuşmacı
olarak katılanların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve özel durumlar dışında
her seferinde farklı bir ülkede düzenlenen etkinliktir.
ç) Son bir yılda birden fazla uluslararası bilimsel etkinliğe çağrılı konuşmacı olarak katılan
öğretim elemanları bu programa başvurabilir.
d) Son bir yılda, çağrılı olarak uluslararası düzeyde kişi veya grup olarak birden fazla
etkinlikte (Festival, konser, gösteri, dinleti, sergi, bienal, atölye çalışması, proje uygulama,
vb) yer alan özgün sanat eserleri, tasarımlar veya yorum çalışmaları olan öğretim elemanları
etkinlik ödül programına başvurabilir. Sanatsal etkinliklerin, uluslararası bilimsel/sanatsal
kurulu veya hakemler tarafından kabul görmesi veya böyle bir kurul adına davet edilmiş
olması gereklidir.
e) Başvuruda bulunan öğretim elemanlarından en fazla konuşma veya sanatsal sunuma sahip
üç öğretim elemanına ödül sertifikası verilir.
f) Son bir yılda, uluslararası jürili yarışmalarda, kişisel sanat/tasarım etkinlikleri ile ödül alan
öğretim elemanlarına ödül sertifikası verilir.
g) Son bir yılda uluslararası kongrelerde bildirileri ile ödül alan öğretim elemanlarına ödül
sertifikası verilir.
ğ) Son bir yılda üniversitemizde uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, kurs,
konser, sergi, düzenleyen öğretim elemanlarına ödül sertifikası verilir.
1931‐ Dergi Editörlüğü Ödül Programı
MADDE 16‐(1) Dergi Editörlüğü Ödül Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere
uyulur:
a) OMÜ öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde yayınlanan dergilerde editör veya
editörler kurulunda görev yapmalarını özendirme programıdır.
b) TÜBİTAK UBYT dergi listesinde yer alan dergilerde editör veya editörler kurulunda yer
alan öğretim elemanlarına ödül sertifikası verilir.
c) Başvurunun değerlendirilmesinde derginin yayınlandığı yıla ait TÜBİTAK UBYT dergi
listesi esas alınır.
ç) Başvurunun yapıldığı takvim yılından, önceki takvim yılı içinde yayınlanmış dergiler
değerlendirmeye alınır, daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz.
d) Bu program kapsamında her bir dergi için bir defa başvuruda bulunulabilir.
1932‐ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dergileri Yayın Teşvik Programı
MADDE 17‐(1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dergileri Yayın Teşvik Programının
uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Bu programda yalnız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dergilerinde tam metin olarak
yayınlanmış özgün araştırma makaleleri değerlendirmeye alınır.
b) Derleme, olgu raporu, kısa not, teknik not, tartışma, araştırma sonuçlarının ön duyurusu ve
editöre mektup türü yayınlar bu program kapsamı dışındadır.
c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi adresi taşımayan yayınlar destek kapsamı dışında tutulur.
ç) Teşvik Programından sağlanan teşvik sadece yayınlardaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi
öğretim elemanlarına uygulanır.
d) Bir yayına verilen teşvik miktarı, yayındaki yazar sayısına bölünerek yalnız, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarına verilir.
e) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı içinde yayınlanmış yayınlar
değerlendirmeye alınır, daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz.
f) Başvuru dosyasına teşvik talep edilen yayının elektronik kopyası eklenir.
g) Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının bir yayınla ilgili olarak tek bir başvuru
formu ile başvurmaları zorunludur.
ğ) Başvuruda bulunulan yayınlardan her bir dergi için AGED kurulunca seçilen üç araştırma
makalesi yazarlarına ödül sertifikası verilir.
Değerlendirme
MADDE 18‐(1) Başvurular, AGED Kurulu tarafından değerlendirilir. Akademik Gelişimi
Destekleme Programlarında başvurulan eserlerin veya etkinliklerin yeterli düzeyde
bulunmaması halinde ödül ve teşvik verilmeyebilir. AGED Kurulu kararları Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Rektörünün onayı ile yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 19‐(1) Bu ilkelerde öngörülmeyen hususlarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü,
AGED Kurulunun görüşünü alarak karar verir.
Yürürlük
MADDE 20‐(1) Bu ilkeler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun onayı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21‐(1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
Tarihi
Sayısı
26.09.2008
2008/179
Yönergede değişiklik yapılan Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
27.11.2008
2008/202
14.05.2009
2009/82
30.06.2009
2009/143
11.02.2010
2010/46
18.01.2011
2011/27
07.06.2011
2011/123
22.12.2011
2011/395
27.12.2012
2012/269
27.03.2014
2014/98
Download

OMÜ-AGED İlkeleri Yönergesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi