Meme koruyucu cerrahi
sonrası daima RT
gereklidir
Dr. Ferah Yıldız
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi A.D.
Meme kanseri
Halsted teorisi, 1907
• Lokal hst
• Bölgesel yayılım
Fisher teorisi,1977
• Hst : met yapma
yeteneği olan,
olmayan
• Uzak met
• tanı anında sistemik
hastalık
AGGRESİF LOKAL
TEDAVİ gerekli
• Lokal kontrolun
sağkalımda etkisi yok
Samuel Hellman-Spektrum hipotezi
Karnofsky Memorial Lecture,Natural History of
small breast cancers, JCO 1994
• Meme kanseri heterojen
bir hastalıktır:
– Met pot. olmayan tm
– Met pot var ancak tanıda
met yok
– Tanıda mikromet
– Tanıda gross met
Spektrum teorisi
Met pot. olmayan tm
……Etkin lokal kontrol
……Sistemik tedavi gereksinimi?
Met pot var ancak tanıda met yok
………Etkin lokal kontrol
………Etkin sistemik kontrol
Tanıda mikromet
………Etkin sistemik kontrol
Tanıda gross met
……….Etkin sistemik tedavi
Erken evre meme kanserinde RT
EBCTCG, Lancet 2011
• IPD metaanaliz: MKC vs MKC+RT
• 17 faz III çalışma, 10801 hasta
• Medyan izlem: 9.5 yıl
EBCTCG, 2011
• MKC sonrası RT ile;
– Herhangi nüks: %35 →→ %19
– MK den ölüm: %25.3 →→ %21.4
– Herhangi ölüm: %37.6 →→%34.6
• İlk rek. Yeri
– RT (-): %25 lokal-bölgesel
– RT (+): %8 lokal-bölgesel
<0.00001
0.00005
0.03
EBCTCG, 2011
• pN0 7287 hasta
ilk nüks
RT(-) %31
RT(+) %15.6
p
<0.0001
MK ölüm
%20.5
%17.2
0.005
Yaş, grad, T, ER, risk
grubundan bağımsız etki
N0 hastalık
EBCTCG 2011
EBCTCG, 2011
• pN0, düşük risk
hasta
Herhangi nüks/yıl
MKC:
%2/yıl
MKC+TMI: %0.6/yıl
p<0.00001
EBCTCG, 2011
• ‘……….the overall findings from the trials
show that RT after BCS not only
substantially reduces the risk of
recurrence but also moderately reduces
the risk of death from BC. These results
suggest that the killing microscobic
tumor foci in the conserved breast with
RT reduces the potential for both LR
and DM. There appears to be little
adverse effect on non BC mortality‘
Holland ne diyordu?
• 282 MKC aday DCIS, T1, T2 olgusu
• Large format histologic section.
– %37: ek odak yok
– %20:≤2 cm mesafede ek odak
– %43: > 2cm mesafede ek odak
– T1 vs T2 arasında ek odak farkı yok
Holland R ve ark, Cancer 1985
Large format histologic
section(LFHS)
• 574 olguda LFHS
Unifokal
Invaziv tm
%62
İnv+DCIS
%48
•
multifokal
%24
%25
Diffüz
%5
%20
Tot T ve ark, Human Pathol, 2011
Memede lokal rekürrens
• Gerçek rekürrens: tümör yatağı
çevresinde
• Yeni primer: farklı lokalizasyon ve/veya
farklı histoloji, moleküler subtip
Gerçek rek vs yeni primer?
• British Colombia Cancer Agency,
• 6020 hasta, pT1-2, N0-1,M0
• MKC+TMI
• İzlem:11.4yıl
• IBTR: %4.8
MEDYAN SÜRE
Gerçek
4.8 yıl
Yeni primer
6.3 yıl
Panet-Raymond V ve ark,
Red J, 2011
• 1410 hasta, MKC+TMI
• İzlem 10.1 ay
• 15yıl IBTR :
– Gerçek: %11.8
– Yeni primer: %3.5
• 15y Kontrlat Meme Kanseri: %7.9
EBCTCG 2011
Benim gördüğüm ne?
• En düşük risk grubu
–
–
–
–
–
İleri yaş
HR (+)
T<2 cm
pN0
Düşük grad
Herhangi nüks riskini
%19.9 %6.3
Net kazanç: %13.6
Sagkalım katkısı:
Net % 3.3
MKC sonrası RT’nin gereksiz olduğu bir grup var mı?
•Sadece MKC’nin yeterli lokal kontrol sağlayacağı grup?
•Tanı anında mikromet olan grup?
MKC yeterli lokal kontrol sağlar mı?
Çalışma
Hasta Seçim Kriterleri
CALGB 9343: , ≥70y,T1N0M0, ER(+), cNo
PRIME:
≥65y, T≤3 cm, HR(+), pN0, gr1-2
KANADA:
≥50y, T1-T2, cN0
BASO II:
<70y, T1, pN0, grad 1
ABCCSG 8A:
postmen,T<3 cm, gr1-2,ER (+),pN0
•
•
•
•
•
•
636 hasta, ≥70y,T1N0M0, ER (+)
Faz III: TMI+TMX vs TMX
İzlem : 12.6 yıl
10y LRFS: %98 vs %90 p<0.001
10y GS: fark yok
Mastektomiye kadar geçen süre: fark yok
LR sonrası kurtarma tedavisi
SadeceTMX
LR: 27/319
• Kurtarma tedavisi:
– Lumpektomi + RT: 8
– Lumpektomi+ RT?: 1
– Lumpektomi:
4
– Mastektomi:
10
– Kalan 4 hasta ne
oldu??????
TMX+RT
6/317
• Kurtarma tedavisi
– Lumpektomi: 1
– Mastektomi:5
– 6. hasta ne oldu????
PRIME 2: 98 merkez, 6 ülke
≥65y
T≤3 cm, pN0, grad 1-2
C.sınır ≥1 mm
LVSI yok
HR +
Primer hedef: Lokal Kontrol
Lokal kontrol
ER-lokal kontrol
Çok değişkenli analiz
• 769 hasta,
– ≥50y, T1-T2, N0
• MKC+TMX vs
MKC+TMX+TMI
TMX(%)
5y LRR
7.7
8yLRR
17.6
5y DFS
84
TMX+RT(%)
0.6
3.5
91
•
•
•
•
<70y, T1, pN0, grad 1
1135 hasta: TMX vs TMX+RT vs RT vs İzlem
İzlem: 167 ay
Yıllık LRR
– MKC
%1.9
– MKC+RT:
%0.7
– MKC+TMX
%0.8
– MKC+TMX+RT %0
• 831 hasta, postmenapozal, pN0,gr 1-2, ER (+)
• %70 hasta >60y, en genç: 46y
• MKC sonrası 2yTA vs HT+RT
ABCCSG, Poetter ve ark 2007
İzlem: 53.8 ay
Ben ne öğrendim?
• MKC sonrası hormonal tedavi RT’nin yerini
alamaz
Komplikasyonlar
Sol meme: Kardiyak
kompl
Diğer memede kanser
riski
Neden kardiyovaskuler ölüm?
SEER, 2005
• Mutlak artış:
– Sol meme RT vs Sağ meme RT
• Akut MI:
%0.4
• Anjina:
%0.3
• Akut perikardit: %0.1
• Kapak hst:
%0.2
• Mortalite
– Gözlenen/beklenen: 0.90
Kontrlateral meme kanser,
BASO-II, Blamey ve ark, EJC, 2013
• İzlem: 167 ay
• Kontrlat meme Ca
– TMX (+): %1.5/yıl
– TMX (-): %4.5/yıl
• RT uygulanması kontrl meme Ca riskini
arttırmıyor
CALGB 9343 raporu
• Yaşlı hastalarda RT iyi tolere ediliyor
• Modern teknoloji ile ciddi komplikasyon
yok
Smith BD, Buchholz TA: Radiation treatments after
BCT for elderly patients. JCO, Vol 31, 2013
TAMOKSİFEN SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK MI?
Aromataz
Inhibitörleri
Yeni ne önerebiliriz?
• Yeni teknoloji ile RT
– Komplikasyonu az
– Etkin
• Özellikle >70y hastalarda
– Komorbid hastalıkları iyi
değerlendirmeli
– Tek başına RT iyi bir seçenek olabilir
Download

Sunumu indirmek için tıklayınız