YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI AÇMA KRİTERLERİ
(TASLAK ÇALIŞMA)
1. Yüksek lisans programı açılabilmesi için;
Her bir program ayrı olmak üzere; üniversite kadrosunda görev yapmakta olan
doktorası veya doçentliği program açılması istenen alandan veya açılması istenen
program disiplinlerarası ise o alanla doğrudan ilişkili olmak üzere en az ikisi doçent,
toplam üç öğretim üyesinin bulunması,
2. Doktora programının açılabilmesi için;
a) İlgili üniversitenin lisans mezunu vermiş, -disiplinlerarası programlar ile
özellikli bazı alanlar hariç olmak üzere- yüksek lisans programının mevcut ve
mezun vermiş olması,
b) Her bir program ayrı olmak üzere üniversite kadrosunda görev yapmakta olan
doktorası veya doçentliği program açılması istenen alandan ya da açılması
istenen program disiplinlerarası ise o alanla doğrudan ilişkili olmak üzere en az
biri profesör, ikisi doçent toplam beş öğretim üyesinin veya en az ikisinin
profesör olması durumunda toplam 5 öğretim üyesinin bulunması,
3. Doktora programında danışman öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanına
sahip olması, tezli yüksek lisans programında ise doktora mezuniyetinden itibaren
en az iki yıl çalışıp, programın açıldığı dönemde öğretim üyesi olması,
4. Üniversitenin yetkili kurulları tarafından her bir yüksek lisans ve doktora programı
için söz konusu programın kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla çekirdek
müfredatın belirlenmesi, çekirdek müfredatın dışındaki derslerde seçmeli, seminer,
uygulamalı derslere ağırlık verilmiş olması,
5. Lisansüstü programa öğrenci kaydı yapılırken daha sonra değiştirilebilme imkânı
tanınmakla birlikte öğrencilerin çalışacakları danışman öğretim üyelerinin de eş
zamanlı belirlenmesi,
6. Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırının
12’yi aşmaması kaydıyla, bu sayının üniversite yetkili kurullarınca belirlenmesi,
7. Üniversite yetkili kurullarınca her yarıyıl yüksek lisans ve doktora programları
gözden geçirilerek, asgari öğretim üyesi yeterliliğinden düşen programlara öğrenci
alınmaması,
gerekmektedir.
Not:
Lisansüstü program açılmasında aranılan alt yapıya ilişkin hususlar Kurulumuz
internet sayfasında eğitim-öğretim daire başkanlığı altında yer almaktadır.
http://www.yok.gov.tr/web/guest/egitim-ogretim-dairesi-baskanligi
Download

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI AÇMA KRİTERLERİ