ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.
maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1-Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca
Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca
Araştırma Eserini belirtmelidir.) , tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve
belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.
2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu
içerisinde teslim edilmesi gerekir.
3-Yardımcı Doçent adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet
belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı
Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.)
Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.
NOT:
1-Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar
kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak
başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.
2-Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin” de belirlenen koşulları
yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların
Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak ( 1’er takım) tüm
dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp,
ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)
MÜRACAAT YERİ : Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.
MÜRACAAT TARİHİ : Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazetede ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son
yayınlanan ilan dikkate alınacaktır), Yardımcı Doçent adayları ise Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaatlarını yapmalıdır.
Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav tarihini ve yerini ilgili birimlerden öğrenebileceklerdir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
BİRİMİ
BÖLÜM/ANABİLİM/ANASANAT
DALI
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
PROF
AÇIKLAMA
DOÇENT
AÇIKLAMA
1
“
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
1
İngilizce Tıp programında
çalıştırılmak üzere
İngilizce Tıp programında
çalıştırılmak üzere
“
Çocuk Cerrahisi
1
“
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
1
“
Histoloji-Embriyoloji
1
“
Radyoloji
1
İngilizce Tıp programında
çalıştırılmak üzere
İngilizce Tıp programında
çalıştırılmak üzere
Stereolojik
çalışmalar
yapmış olmak. İngilizce Tıp
programında
çalıştırılmak
üzere
İngilizce Tıp programında
çalıştırılmak üzere
“
“
Tıp Fakültesi
YRD.
DOÇ
AÇIKLAMA
İç Hastalıkları
2
İç Hastalıkları
1
Hematoloji yandal uzmanı olup
kronik myeloid lösemi ve multiple
myetom hastalarında Lom.2 ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İngilizce
Tıp
programında
çalıştırılmak üzere
Obez kişilerde ortalama trombosit
hacmi ve metabolik sendrom
ilişkisi konusunda çalışma yapmış
olmak. İngilizce Tıp programında
çalıştırılmak üzere
Veteriner
Fakültesi
“
Hayvan Besleme ve Hastalıkları
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
1
Laboratuar Hayvanları
1
1
Türkiye’de çok partili
hayata geçiş süreci ve
tarih
yazıcılığı
konularında çalışmaları
olmak
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Moleküler Biyoloji
1
“
“
Felsefe
Botanik
1
1
“
Nükleer Fizik
1
“
Yakınçağ Tarihi
1
“
Türk Halk Edebiyatı
1
“
Yeni Türk Edebiyatı
1
Diş Hekimliği
Fakültesi
“
Mimarlık
Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
Bitkilerde
besin
ekonomisi ve vejetasyon
konusunda çalışmaları
olmak
Mimarlık Bölümü
“
Şehir ve Bölge Planlama
Fen Bilgisi Eğitimi
Osmanlı
döneminde
Balkanlar
konusunda
çalışmaları olmak
Halk
kültüründe
değişim
konusunda çalışma yapmış olmak
Konusunu Türk tarihinden alan
romanlar üzerine çalışmış olmak
1
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
Mimarlık Bölümü
“
Eğitim Fakültesi
Moleküler biyoloji ve
mikrobiyal
filogeni
konusunda çalışmaları
olmak
1
1
Bina
bilgisi
alanında
doktorasını yapmış olmak
1
1
1
1
Eğitim Fakültesi Kimya
Öğretmenliği
lisans
mezunu olmak
Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü lisans mezunu olup
doktorasını
bu
alanda
yapmış olmak
1
Mimarlık bölümü lisans mezunu
olup yapı bilgisi alanında doktora
yapmış olmak
Mimarlık bölümü lisans mezunu
olup mimarlık tarihi alanında
doktora yapmış olmak
Şehir ve Bölge Planlama bölümü
lisans mezunu olup doktorasını bu
alanda yapmış olmak
Eğitim Fakültesi
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
1
“
Eğt.Yön.Tef.Plan ve Ekonomisi
1
“
“
Sınıf Öğretmenliği
Müzik Eğitimi
1
1
“
“
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
1
1
“
“
Zihin Engelliler Eğitimi
Alman Dili Eğitimi
Duyuların açılması, özerklik,
bireysel
farklılıklar
konularında çalışma yapmış
olmak
Doçentliği beşeri coğrafya
alanında almış olmak
1
1
İlahiyat
Fakültesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğitimi
1
Mühendislik
Fakültesi
“
Fotogrometri
1
Mekanik (İnşaat)
1
“
Malzeme Bil.ve Mühendisliği
1
“
Ulaştırma
1
Ziraat Fakültesi
Enzim ve Mikrobiyel Biy.
1
19
Mayıs
Samsun Devlet
Konservatuarı
Geleneksel Türk Müzikleri
1
Almanca
okuma
becerileri
konusunda çalışmaları olmak
Dinamik stabilite konusunda
çalışma yapmış olmak
Türk
müziği
ile
çalışmaları olmak
ilgili
Şehiriçi yollarda üstyapı yönetim
sistemi konusunda çalışma yapmış
olmak
Genetiği değiştirilmiş bitkilerde
transposonlarla ilgili çalışma
yapmış olmak
19
Mayıs
Samsun Devlet
Konservatuarı
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Havacılık
ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak ve Uzay Mühendisliği
“
İktisadi ve İdari
Bilimler Fak
Sağlık
Yüksekokulu
1
Uçak ve Uzay Mühendisliği
İktisat Teorisi
İç Hastalıkları Hemşireliği
1
1
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Kompozisyon bölümü mezunu
olmak
1
Uçak veya Havacılık ve Uzay
Mühendisliği lisans mezunu olup
bu alanların birinde doktorasını
yapmış olup İngilizce ders verecek
düzeyde yabancı dil bilgisine sahip
olmak.
1
Uçak, Havacılık ve Uzay, Uzay
veya Makina Mühendisliği lisans
mezunu olup lisansüstü eğitimini
bu alanların birinde yapmış ve
İngilizce ders verecek düzeyde
yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Mikrofinans konusunda
çalışma yapmış olmak
1
Download

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN