T.C.
MANiSA VA]-iLİĞi
iı ıvıtirtıiııigti
Sayı : 890257 3 5 -9a?-03 l3]?3
Konu : Sınav İlanı.
MANisA
19
iı
l12l20l4
uÜprÜrüĞÜw»EN İLAN
İlimiz ve İiçe Müftüliiklerinde nıünhal bulunan aşağıcia unvanl, sınıfi. derecesi ve saylsı yazı|ı
kadrolara Diyanet İşleri Başkan[ığı Atanra ve Yer Değiştirme ile Snav Yönetmeliği'nin ilgili
ınaddeI eri gereğince y azılı slnav ve mülakatla personel alınacaktır.
Sınava katıimak isteyen adaylar için;
1- Halen 657 sa1,"ıh Kanuna tabi olarak çalışıyor olmak,
2- Askerlik hizmetini yapmlş oimak.
3- Halen Diyanet İşleri Başkanlığıııda çahşıyoı,olmak,
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği için aranan şartlar;
1-En az İmam-Hatip Lisesi Mezunu olmak.
2-Başkanlık teşkilatında en azlki yıl uörev yapmış olmak,
3-Milli Eğitiın Bakanhğı onayiı biigisayar işletmenlik sertifikasına sahip olmak,
Aşçı için aranan şartlar;
l-F,naz Lise veya deııgi oktıl mezunu olmak,
2-Milti Eğitim Bakanlığından ona1,lı aşçılık sertifikası sahibi olmak.
Yardrmcr Hizmetli için aranan şartlar;
1-En az Lise veya dengi okul nrezunu olmak. .
2-YapıIacak sözlü ve rıygulamalı sınavda başarılı olnrak
Müracaat şekli ve süresi;
1-İsteklileriıı 05.01.2015 Pazartesi güııü nresai bitimine kadar usulüıre uygtın dilekçe ile
üğümüze nrüracaat etnre l eri gerek m el<tedi r.
2-Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınnrayacaktır.
3-Diiekçesini ı,e ek belgeleri faks ile göndereır]eriır mtiracaatı, dilekçenin aslını sınava gelindiğinde
tesliın etmeleri halinde işleme koırulacaktır.
4-Sınavı kazananlarııı ilgili nrevzuatta beliıtilen şaıtları taşımadıkları sonradan tespit edilmesi
halinde sınaviarı ve atamaları iptal edileçektir.
S-Sınava katılıııak isteyenlerin 08.01.2015 Perşembe giiııü saat 08.00 da Mütliilüğtimüzde hazır
buluıımaları gereknıektedir.
N{
üft ül
S.N. A(]LK KADROI.AR
l Maııisa İl vııRıılugı;
2 Maıisa İl lı,lılftlıltigu
J Soma Ilçe Müfllültiğü
LINVAhII
V.H.K.İ.
Hiilatii
Aşçı
SAYISl
SINIl,,1
DERHC.ESl
G.i H.S
7
i
Y.H.s.
)
ltj
-i
İ.H.s.
1
Müftüsü
Download

MasterRoc® BSG 11