TEKLİF M E K T U B U
06/11/2014
Aşağıda cins ve miktarı ile özellikleri belirtilen mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın
alınacaktır. îdari ve Teknik Şartname incelenerek kalite ve evsaf belirtmek suretiyle K D V hariç tiyat
teklifinizi en geç İÜ. I I/2Üİ4 tarihi saat 14:00 'a kadar belirtmenizi rica ederim.
NO
1
2
3
MALZ1..ME
Prefabrik Beion Parke Malzeme Alımı (6 cm
kalınlıkta) %50 Renkli
Prefabrik Beton Parke Malzeme Alımı (8 cm
kalınlıkta) %50 Renkli
50x30x15 cm Ebadında Normal Çimentolu Buhar
Kürlü Renkli Beton Bordur Alımı
Portlan Çimento (Torbalı)
TS EN 197-1 C E M İ 42,5 N
Birimi
M2
Miktarı
B.Fiyatı
' TUTARİ
600
M2
300
MT
350
TON
15
T O P L A M KDV HARİÇ
N O T : Teklif Birim Fiyata (Fen İşleri Müdürlüğü Kızılay Şantiyesine Teslim Edilecek) Nakliye Dahil
Fiyat Verilecektir.
EK: 1 Adet Teknik Şartname
1 .Tet;lifımize damga vergisi, reisimi h a r ç . pul ve ulaştırma giderleri dâhildir.
2.Teklifimiz
./.../
Tarihine kadar geçerlidir.
3.ihale konusu iş için sermayesinin %50sinden fazlasına sahip o l d u ğ u m u z başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir t e k l i f
v e r m e d i ğ i n i beyan ediyoruz.
4 . a l d ı ğ m ı z herhangi bir i c k l i t l veya en d ü ş ü k teklifi s e ç m e k zorunda o l m a d ı ğ ı n ı z ı kabul cdi>orıız.
5.ihale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce y a p ı l a c a k / y a p t ı r ı l a c a k diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı d ü ş e c e k hiç
bir eylem ve o l u ş u m içerisinde o l m a y a c a ğ ı m ı z ı taahhüt ediyoruz.
6.4734 sayılı kamu ihale kanununun 4. m a d d e s i n d e k i " Y e r l i l s t e k l i " t a n ı m ı g e r e ğ i n c e \ e r l i istekli d u r u m u n d a y ı z .
7.ihale konusu işin t a n ı a ı ı i ı u ı t e k l i f mektubumuzun ekinde Birim f i \ a l l e k l i f Cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için t e k l i f
ettiğimiz birim fıyalları u/crinden K D V H A R İ Ç toplam (rakamla)
fLişazı
ile)
I L bedel karşılığında kabul \e lauhhül ederiz.
Tarih-lmza:
Kaşe :
Standart Form ~
KİKOOl.l'Y
İhale Onay Belgesi
D O Ğ R U D A N
T L M I N
U S U L Ü
İ L E
T E M I N
E D I L E C E K
İ H T I Y A Ç L A R A
A I T
İ D A R İ
Ş A R T N A M E
I. iş sahibi idareye ilişkin bilgiler
Madde 1- Elazığ BeU^dıye Başkanlığı,Fen
İşleri Müd. Tel: O 424 2484701
Madde 2- İhtiyaç; ihale yetkilisinin yetki verdiği doğrudan alım yetkililerince temin edilecektir.
I I . Doğrudan temin konusu işe ilişkin bilgiler
Madde 3- a) İhtiyacın adı: Malzeme Alımı
b) İhtiyacın tesliın edileceği yer: Elazığ Merkez Fen İşleri M ü d ü r l ü ğ ü Kızılay Şantiyesi
I I I . Diğer hususlar
.Madde 4- Doğrudan temin d o k ü m a n ı ; İhtiyaç listesi, Teknik Şartname, İdari Ş a r t n a m e ve
Sözleşme
Tasarısından oluşmaktadır.
Madde 5- Piyasadan fiyat araştırması yapılırken 4734 sayılı Kanunun 11.maddesi k a p s a m ı n d a olan firmalardan
t'ıyat teklifi alınmayacaktır. Bu kapsamda olan firmalardan alınan teklifler iptal edilecektir.
Madde 6- Pazarlıkta ve ö d e m e l e r d e geçerli para birimi Türk Lirasıdır ( T L ) .
.Madde 7- Pazarlık sunucunda verilen fiyatlar sonradan herhangi bir sebeple geri a l ı n a m a z ve değiştirilemez.
Yetkililer uygun fiyat teklifini belirleyene kadar alınan bütün fiyat teklifleri gizli tutulacaktır.
Madde 8- Sözleşme konusu işin bedelinin ö d e n m e s i a ş a m a s ı n d a d o ğ a c a k Katma D e ğ e r Vergisi ( K D V ) ilgili
mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir,
Madde 9- İhtiyaç; ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firmadan temin edilecektir.
.Madde 10- Fiyatların eşit olması halinde mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğin
58 inci maddesinde
belinilen tiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı t e k l i f belirlenerek satın
alınacaktır.
Madde 11- Ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firma ile notere o n a y l a t t ı r ı l m a m a k ve tescil ettirilmemek
üzere sözleşme yapılacaktır. Firma sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Madde 12- Yüklenici; 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde yazılı mücbir sebep halleri dışında usulüne göre
sözleşme yapmayarak ihtiyacı temin etmediği taktirde ihtiyacın temin edilememesinden dolayı d o ğ a c a k zararı
karşılamak zorundadır.
.Madde 13- Ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firmanın sözleşme i m z a l a m a m a s ı veya ihtiyacı verilen sürede
temin etmemesi durumunda; doğrudan teinin görevlileri, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci fiyatı veren firma
ile sözleşme imzalayarak bu firmadan ihtiyacı temin edecektir.
Madde 14- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer giderler y ü k l e n i c i y e aittir.
Madde 15- Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 16- İhtiyacın temin süresi ... 10 (On)... takvim günüdür.
Madde 17- Süre uzatımı ancak 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesi hallerinde verilebilir.
Madde 18- Firma malı süresinde teslim etmediği/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için
sözleşme bedelinin %003 ( O n b i n d e ü ç ) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır.
Madde 19- Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları; yapım işleri muayene ve kabul
yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Madde 20- İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin K o r u n m a s ı H a k k ı n d a Kanunda öngörülen
asgari garanti süresi, b a k ı m - o n a r ı m ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin h ü k ü m l e r saklı kalmak kaydı ile
teknik şartnamede istenilen garanti ile ilgili hususlar aynen kabul edilecektir, teknik ş a r t n a m e d e bu hususlarda bir
istek yoksa, malzemelerin fabrika garanti süresi geçerlidir.
Madde 21- Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte bu ş a r t n a m e n i n u y g u l a n m a s ı n d a n
doğacak ihtilaflar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme
talebinde b u l u n u l m a s ı n a ilişkin kurallar saklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.
Madde 22- S ö z l e ş m e yapılmaması durumunda. Kamu İhale kurumu tarafından 25,02.2003 tarih ve 25021 sayılı
Resmi Gazetede ya\ ınlanan 2003/4 nolu Kamu İhale tebliği ne göre 4734 sayılı K,İ,K, 22-d maddesi k a p s a m ı n d a
}apiiacak alımlarda Vergi Usul Kanunu'na göre fatura veya fatura yerine geçen belgeler 4734 ve 4735 sayılı
Kanunların u y g u l a n m a s ı bakımından sözleşme yerine geçecektir,
.Madde 23- Sözleşmenin u y g u l a n m a s ı n d a n doğacak ihtilaflarda ise sözleşme tasarısında yer alan bu konuya
iHşk!.n hükü;nler u \ s u l a n a c a k t ı r .
Madde 24-
ı üklcn.cı,
ta) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,
(bj işyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini s a ğ l a m a y ı ,
ic)
İ ş y e r i n i n ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü e k i p m a n , m a l z e m e , a r a ç g e r e ç ile bilgi
\e belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,
(d) -Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal
güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri a l m a y ı , kabul eder.
Madde 25- Ö d e m e İş yerinde Kabul Komisyonu Tarafmdan yapılacak Kabul i ş l e m i n d e n sonra
yapılacak sa\ ım neticesinde olacaktır.
Standart Form —
KİKOOl.l/Y
İhale Onay Belgesi
A L I N A C A K M A L Z E M E Y E AİT
TEKNİK ŞARTNEME
1- Prefabrik Beton Parke Alımı (6 cm kalınlıkta): 500 dozlu betondan preslenerek imal edilmiş, 6
cm. kahnlıkta, idarenin istediği boyut ve şekilde, idarece istenen renkte, buhar kürlü beton parke
taşının yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat
giderleri, müteahhit karı ve genel gider masrafları dahil, 1 ITI2 fiyatı.
2- Prefabrik Beton Parke Alımı (8 cm kalınlıkta): 500 dozlu betondan preslenerek imal edilmiş, 8
cm. kalınlıkta, her boyutta ve şekilde, İdarece istenen renkte, buhar kürlü beton parke taşının yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri,
müteahhit karı ve genel gider masrafları dahil, 1 m2 fiyatıdır.
3- 50x30x15 cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Renkli Beton Bordur Alımı :
Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü renkli beton
bordürlerin
her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
4- Teslim edüecelc parkeler TSE Standartlarında olacak ve Yülclenici teslim aşamasında
Icullandığı parlcelerin TSE 2824 EN 1338 belgesini Î D A R E Y E ibraz etmek mecburiyetindedir.
TSE 2824 EN 1338 belgesini ve faturalarını ibraz etmediği taiitirde parkeler kabul
edilmeyecek ve ödemesi yapılmayacaktır.
5- Teklif Birim Fiyata (Fen İşleri M ü d ü r l ü ğ ü Kızılay Şantiyesine Paletli olarak teslim edilecek
paletler daha sonra idare tarafından iade edilecektir) Nakliye Dahil Fiyat Verilecektir.
Download

İlan dosyasını indirmek için tıklayınız