K A M IJ H A S T A N E L E R İ B İ R L İ K L E R İ N İ N B İ R B İ R L E R İ N D E N Y A P A C A K L A R I M A L V E
H İZ M E T A L I M/S A T IM IN A İ L İ Ş K İ N P R O T O K O L
Amaç
Madde 1- İş bu protokolün amacı; hizmet sunumunda ihtiyaç duyulduğunda İsparta Kamu
Hastaneleri Birliği i l e .........................Kam u Hastaneleri Birliği arasında karşılıklı olarak mal vc hizmet
alım/saiımına ve bunların bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlemesidir.
Kapsam
Madde 2- (1) İş bu protokol ; aşağıda belirtilen mal ve hizmetleri kapsar.
a) Teşhis ve tedaviye yönelik sunulan hizmetler;
b) Teşhis ve tedaviye yönelik olmayan hizmetler;
e) Tüketime yönelik mallar;
d) Demirbaş niteliğinde olan mallar;
H ıık ıık i Dayanak
M adde 3- İş bu protokol ;
a) 663 sayılı Sağlık Hakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat vc Görevleri Hakkında Kanun
I lükmüııde Kararnameye,
b) 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlı Kurumlan ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek
Döner Sermaye I bıkkında Kanunun 3üneü maddesine,
e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (h)bendine,
d) Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanıımı Kapsamındaki İdarelerin Teşhis vc
Tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal vc hizmet alımlarına ilişkin yönetmelike dayanılarak
hazırlanmıştır.
T an ım lar
Madde 4- Bu protokolde geçen;
a) Tedarikçi Birlik : Protokolde belirtilen taraflar
b) Alan Birlik : Protokolde belirlilen taraflar
c) Her iki birlikle hem alan birlik hem de tedarikçi birlik olarak işlem tesis edebileceklerdir.
d) Fiyat Tarifesi: S G K tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde veya Maliye
Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirlenen fiyatları ya da bu
kapsamda hazırlanan diğer fiyatları ifade eder.
T a ra fla r
Madde 5- İş bu protokolün tarafları ;
a) İsparta Kaınu Hastaneleri Birliği Genci Sekreterliği vc bağlı sağlık tesisleri
b ) .................. Kam u Hastaneleri B irliğ i Genel Sekreterliği vc bağlı sağlık tesisleri
Teşhis vc Tedaviye Yönelik Hizmetlerin Sunumuna İlişkin Esaslar
M adde 6- Tedarikçi kurum tarafından sunulacak hizmetler; ilgili mevzuatlara ve varsa tedarikçi
kurumun hizmet alım protokollerine uygun olarak yapılacaktır. Tedarikçi kurumun hizmet alım protokolü
mevcut olııp protokolde hizmet süresi ile ilgili herhangi bir hüküm olmaması halinde, hizmet sunumu acil
durumlarda 24 saat, diğer hallerde en geç 72 saat içinde gcrçekleştirilmclidir.
Tüketim e Yönelik Olan M allar ile Demirbaş Niteliğinde Olan M alla rın Alını ve Satım ına
İlişkin Esaslar
M adde 7- Malzeme devirlerinde; devreden kurum, dcvralacak kurumun varsa anlaşmalı olduğu
kargo ile yoksa herhangi bir kargo ile malzemeleri gönderir. Devreden kurumun sorumluluğu, malzemelerin
vc ilgili evrakların eksiksiz ve sağlam olarak kargoya teslim edilmesiyle sona erer. Bu teslimattan herhangi
bir kırılma, kaybolma vb. durumlardan devreden kurum sorumlu tutulamaz. Devir taşınır nakliye giderleri,
devralan kurum tarafından karşılanacaktır.
M al A lanlarınd a Fiyatlandırm a Esasları
M adde 8- (1) İhtivac fazlası mallar bedelsiz olarak devredilecektir.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
(2)Malların flyatlaııdırılınası;
a) Fiyat tarifeleri ile fıyalları belirlenmiş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen Uyalı
geçmemek ve maliyetin altında kalmamak kavdıyla. maliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave
edilerek bclirlcnccektir.
b) Fiyat tarifelerinde fiyatı olamayan ve amortismana tabi olmayana malların fiyatı; maliyetinin
üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlcncccktir.
c) Fiyat tarifelerinde fiyatı olamayan vc amortismana tabi olan malların fiyatı; amortisman tutarları
da dikkate alınarak satışı yapacak olan Birlik tarafından Taşınır Mal Yönetmeliğine göre belirlenecektir.
Hizmet Alım larına Yönelik Fiyatlandırm a Esasları
M adde 9- (1) Hizmetlerin Fiyatlandırılması;
a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
geçmemek vc maliyetin altında kalmamak kavdıyla. maliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave
edilerek belirlenecektir.
b) Fiyat tarifelerinde fiyatı olamayan ve hizmet alımı yolu ile üçüncü şahıslardan temin edilen
hizmetlerin fiyatı; ihale bedelinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
el Fiyat tarifelerinde fiyatı olamayan vc idarelerce üretilen hizmetlerin fiyatı; maliyet bedelinin
üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
Faturalaııdırına ve Ödeme Süreleri
Madde 10- ( I ) İş bu protokol kapsamındaki mal ve hizmetlerin bedeli bu protokolde belirlenecek
fiyatlar üzerinden Tedarikçi Birlik tarafından aylık düzenlenecek fatura karşılığında Alan Birlikçe en geç 90
Gün içinde ödenecektir.
(2) Ödemeler tarafların döner sermaye işletmelerine ait bütçe ve hesaplarından/hesaplarına yapılacak.
(3) Bu protokol kapsamındaki mal vc hizmetlerin bedelleri ilgili mevzuat dahlindc gcıi ödeme
kuruımına Alan Birlikçe fatuıalandırılacaktır.
Genel Hüküm ler
M adde 11- (1) Protokol maddelerinin uygulanmasında ve protokolde hüküm bulunmayan konularda
ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından çözülecektir.
(2) İş bu protokol ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler ve değişen şartlar dikkate alınarak her
zaman karşılıklı imza altına alınmak şartıyla değiştirilebilir.
(3) Protokol tek taraflı fesih edilemez.
Diğer Hususlar
M adde 12- İş bu protokolle taraflar arasında yapılan mal ve hizmet alımlanna ait bedellerin, süresi
içerisinde ödenmemesi halinde, gerekli işlemler ilgili mevzuatlar doğrultusunda Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu tarafından yürütülecektir.
Y ü rü rlü k
Madde 13- (1) 13 Maddeden oluşan bu protokol İsparta Kamu Hastaneleri B irliğ i Geııel
Sekreteri vc .................Kam u Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından imzalandığı tarihte
yürürlüğe girer.
(2) îş bu protokol .../.../2015 tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmış olup. I(bir)
nüshası Tedarikçi Birlik’e ve l(bir) nüshası da Alan Biriik’e verilmiştir. Her iki nüshada asıl niteliğindedir.
(3) Bu protokolün süresi imzalandığı tarihten itibaren l(bir) yıldır. Protokolün bilmesine 1(bir) ay
kala tarafların yazılı bir talebi olmadığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar ıızar.
(4)....Bu protokol hükümleri İsparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri vc
....................Kam u Hastaneleri Birliği Genci Sekreteri tarafından yürütülür.
Uzm. DİN Osman AYDINİ
İsparta IjCaımı Hastaneleri Birliği
^--Jüenel Sekreteri
j
/ \/..\/2015
/
......—
N
-'V"
(\
p —t
Kamu Hastaneleri B^rj/iğı
Genel Sekreteri
.../.../20I5
Download

ısparta ili kamu hastaneleri birliği