YENİ TEDAVİ STRATEJİLERİ
METASTATİK KOLOREKTAL
KANSERLERDE R0 REZEKSİYON
ORANLARINI ARTTIRDI MI?
Doç. Dr. Saadettin KILIÇKAP
Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü
14 MART
TIP BAYRAMINIZ KUTLU
OLSUN
Metastatik hastalıkta rezeksiyon
neden önemli?
Tedavi rejimlerinde rezeksiyon
oranları nasıl?
R0 rezeksiyon sağkalıma katkı
sağlıyor mu?
Karaciğer metastazlarının
rezeksiyonu neden
önemlidir?
KRK karaciğer metastazları tedavi edilmedikleri
takdirde olumsuz prognoz öngörücüdür.
• KRK'lı hastaların ~
%50'sinde karaciğer metastazı gelişmektedir.2
– Karaciğer metastazları KRK'da hasta ölümlerinin 2/3'sinden
sorumludur.1
• Tedavi edilmeyen KRK karaciğer metastazları için
• 5 yıllık sağkalım %0 - 6'dır.2
1.
2.
Van den Eynde M, and Hendlisz A. Rev Recent Clin Trials. 2009;4(1):56-62;
Simmonds PC et al. Br J Cancer. 2006;94(7):982-99.
Karaciğer metastazlarının rezeksiyonu sağkalımı
iyileştirmektedir.
Medyan 5 yıllık sağkalım,
%
70
60
50
40
30
%30
%32
20
10
%7
%0
0
R0 rezekte
(16 çalışma)
Rezekte,
R0/R1 belirsiz
(19 çalışma)
Radikal olmayan
rezeksiyon
Rezekte
edilmemiş
(11 çalışma)
(6 çalışma)
1980 yılından sonra yayınlanan cerrahi serileri
Simmonds PC et al. Br J Cancer. 2006;94(7):982-99
Hata çubukları aralığı göstermektedir.
ESMO Klinik Grupları
Grup 0 (başlangıçta rezekte edilebilen) hastalar
Başlangıçta R0
rezekte
edilebilen
Grup 0
Klinik tabloda rezekte edilemeyen
Grup 1
Grup 2
Grup 3
• Metastazlar:
– Karaciğer ve/veya akciğer ile sınırlıdır.
– Preoperatif kemoterapi uygulanmasa bile açıkça R0-rezekte edilebilen
metastazlar
• Tedavi amacı küratif olup, relaps riskinin azaltılmasıdır.
Schmoll HJ, et al. Ann Oncol 2012; 23:2479-516.
R0, mikroskobik olarak negatif sınırlarla rezeksiyon.
Preoperatif KT'ye yanıt rezekte edilen hastalarda
sağkalım ile bağlantılıdır.
Tam yanıt (TY)
Değişiklik yok (SH)
Kısmi yanıt (KY)
Hastalık
progresyonu (PH)
Sağkalım (%)
100
Log derece P değerleri
kar
ş.
KY
SH
PH
TY
0,002
0,0001
< 0,0001
0,045
< 0,0001
90
KY
80
SH
Global log derece P ≤ 0,001
5 yıllık sağkalım
70
< 0,0001
60
10 yıllık sağkalım
50
40
30
20
10
0
0
1
2
Adam R, et al. Oncologist 2012; 17:1225-39.
3
4
5
6
Zaman (yıl)
7
8
9
10
KT, kemoterapi; KLM, kolorektal karaciğer metastazları;
Bulgular LiverMetSurvey'deki 4.851 hastaya dayalıdır.
Kemoterapiye yanıt karaciğer rezektabilitesi ile
koreledir.
KT'nin ardından karaciğer rezeksiyonu oranı
0,6
Rezeksiyon oranı
0,5
Seçilmiş hastalar, r = 0,96 P = 0,002
0,4
Seçilmemiş hastalar, r = 0,74 P < 0,0001
0,3
Faz III çalışma verileri, r = 0,67 P = 0,024
0,2
0,1
0,0
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Yanıt oranı
• Hasta seçimi ve preoperatif KT etkinliği karaciğer metastazlarının
rezektabilitesi için güçlü öngörücüler olarak tanımlanmıştır.
Folprecht G, et al. Ann Oncol 2005;16:1311-9.
KT, kemoterapi
ESMO kılavuzu birinci basamak tedavi
tabakalandırma grupları arasındaki mKRK hasta
dağılımı
Metastatik kolorektal kanser
~%151,2
~%851,2
Başlangıçta R0
rezekte
edilebilen
Klinik tabloda rezekte edilemeyen
%70-902
%10-302
Potansiyel olarak
rezekte edilebilen
Grup 0
Grup 1
Hiçbir zaman rezekte edilemeyen
Grup 2*
Schmoll HJ et al. Ann Oncol. 2012;23(10):2479-516; 1. Van den Eynde M, and Hendlisz A. Rev
Recent Clin Trials. 2009;4(1):56-62; 2. Nordlinger B et al. Eur J Cancer. 2007;43(14):2037-45.
Grup 3
*Bazı hastalar tedaviye istisnai yanıtın ardından
rezekte edilebilir hale gelebilir. KT, kemoterapi;
R0, mikroskobik olarak negatif sınırlarla rezeksiyon.
İyi bir cerrahi başlangıçta rezekte edilebilir olmayan
hasta alt grubuna iyileşme şansı sunmaktadır.
Sağkalım olasılığı
1,0
GS
(n = 184)
DFS
(n = 184)
0,8
0,6
5 yıllık sağkalım
0,4
10 yıllık sağkalım
%33
%27
0,2
%19
%15
0
0
1
2
3
4
5
6
Zaman (yıl)
7
8
9
10
• Konversiyon kemoterapisine yanıttan sonra ameliyat için uygun hale
gelen karaciğer metastazları olan KRK hastalarının %16'sında iyileşme
sağlanmıştır.
Adam R, et al. J Clin Oncol 2009; 27:1829-35.
İyileşme = son hepatektomiden/son ekstrahepatik metastaz rezeksiyonundan sonra ≥ 5 yıl hastalık
olmaması; KRK, kolorektal kanser; DFS, hastalıksız sağkalım; GS, genel sağkalım.
TANIMLAR
• Neoadjuvan Tedavi – Rezektabl hepatik metastazı
olan olgularda Preoperatif sistemik tedavi ve
takiben post rezeksiyon tedavi.
• Adjuvan Tedavi - Hepatik rezeksiyon sonrası
sistemik/rejyonel tedavi.
• Konversiyon Tedavi – Unrezektabl hepatik
metastazları olan olgularda metastazları rezektabl
hale getirmek için kullanılan sistemik/rejyonel
tedavi.
Konversiyon KT'si ile tümörü küçültme hedefleri ve
potansiyeli
• Tam R0 rezeksiyon sağlamak1-4
• Ameliyat sonrası rekürrens riskini azaltmak1
• Görülmeyen mikrometastazların erken yönetimi1
• Tam yanıttan ziyade rezektabiliteye ulaşmak için2
– ameliyat geciktirilmeden2,3
– tümörde maksimum düzeyde küçülme...1,3,4
1. Van den Eynde M, and Hendlisz A. Rev Recent Clin Trials. 2009;4(1):56-62; 2. Adam R, et al. Oncologist 2012;17:1225–39;
3. Adam R, et al. Ann Oncol 2010;21:1579-84; 4. Schmoll HJ et al. Ann Oncol. 2012;23(10):2479-516.
KT, kemoterapi.
Rezekte edilemeyen karaciğer metastazları bulunan
mKRK tedavisi için konversiyon KT + ameliyat
Ardışık hastalar üzerinde yapılan tek merkezli çalışma
Rezekte
edilemeyen
karaciğer
metastazları
bulunan mKRK
(n = 184)
Konversiyon
kemoterapisi*
Ameliyat
T
A
K
İ
P
2 ayda bir
değerlendirilen yanıt
Minimum
takip 5 yıl
• Çalışma amaçları: iyileşme olasılığının değerlendirilmesi, hastalığın
iyileşmesiyle ilgili prediktif faktörlerin belirlenmesi
Adam R, et al. J Clin Oncol 2009; 27:1829-35.
*Son preoperatif rejim, FL (%18), FOLFOX (%62),
FOLFIRI (%6), FOLFOXIRI (%9), Diğer (%5)
Başlangıçta rezekte edilemeyen metastazların
küçültülmesi başlangıçta rezekte edilebilen hastalar
ile benzer 5 yıllık sağkalım sunmaktadır.
KRK karaciğer metastazları
Başlangıçta
rezekte edilebilen
Başlangıçta rezekte edilemeyen
Konversiyon KT'si
Rezeksiyon
5 yıllık sağkalım* %38
(aralık)
(%30 - 68)2
Rezeksiyon
37
%
(%8 - 79)2
1. Van den Eynde M, and Hendlisz A. Rev Recent Clin Trials. 2009;4(1):56-62; 2. Kanas GP, et
al. Clin Epidemiol 2012;4:283–301; 3. Simmonds PC et al. Br J Cancer. 2006;94(7):982-99.
Tedavi
uygulanmamış
0
%
(% 0 - 6)3
*medyan; KRK, kolorektal kanser; KT, kemoterapi.
EORTC gruplar arası çalışma 40983 [EPOC]
Kolorektal kanser kökenli rezekte edilebilen
karaciğer metastazları için ameliyat ± FOLFOX4
Açık etiketli, faz 3 çalışma
Başlangıçta
rezekte
edilebilen
KSH'li
mKRK
(n = 364)
•
FOLFOX4
6 döngü
R
1:1
Yok
A
M
E
L
İ
Y
A
T
FOLFOX4
6 döngü
Yok
Çalışma sonlanım noktaları: PFS (1°), GS, rezektabilite, tümör yanıtı,
güvenlilik
ClinicalTrials.gov tanımlayıcı: NCT00006479
Nordlinger B, et al. Lancet 2008; 371:1007-16; Nordlinger B, et al. Lancet 2013; 14:1208-14.
mKRK metastatik kolorektal kanser; KSH, karaciğer sınırlı
hastalık; GS, genel sağkalım; PFS, progresyonsuz sağkalım.
EORTC gruplar arası çalışma 40983 [EPOC]
Progresyonsuz sağkalım
Tüm uygun hastalar
100
HR (%96 GA) = 0,77 (0,60 - 1,00)
P = 0,041
80
60
40
20
0
Olaysızlık oranı (%)
Olaysızlık oranı (%)
100
Tüm rezekte edilmiş
hastalar
HR (%96 GA) = 0,73 (0,55 - 0,97)
P = 0,025
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
Yıl
Yıl
3 yıllık PFS, %
•
4
5
6
3 yıllık PFS, %
Ameliyat + FOLFOX4
(n = 171)
36,2
Ameliyat + FOLFOX4
(n = 151)
42,4
Ameliyat (n = 171)
28,1
Ameliyat (n = 152)
33,2
Perioperatif FOLFOX4 PFS olay riskini yaklaşık %25 oranında azaltmıştır.
Nordlinger B, et al. Lancet 2008; 371:1007-16.
PFS, progresyonsuz sağkalım
20100086 EORTC BOS-2 çalışması
Rezekte edilebilen karaciğer metastazları olan
hastalar
Açık etiketli, faz 2 çalışma
mFOLFOX6
Rezekte
edilebilir
KSH ile
KRAS WT
mKRK
(n = 360)
R
mFOLFOX6 +
bevacizumab
mFOLFOX6 +
panitumumab
6 döngü
•
mFOLFOX6
A
M
E
L
İ
Y
A
T
mFOLFOX6 +
bevacizumab
T
A
K
İ
P
mFOLFOX6 +
panitumumab
6 döngü
Çalışma sonlanım noktaları: PFS (1°), patolojik yanıt oranı,
rezeksiyon oranı, GS, güvenlilik
ClinicalTrials.gov tanımlayıcı: NCT01508000.
BOS, biyolojikler, oksalipatin ve ameliyat, GS, genel sağkalım.
SADECE KEMOTERAPİ REJİMLERİNİ KARŞILAŞTIRAN
ÇALIŞMALAR
KEMOTERAPİ VS KEMOTERAPİ+CETUXİMAB REJİMLERİNİ
KARŞILAŞTIRAN ÇALIŞMALAR
YANIT ORANLARI VE REZEKSİYON
ORANLARI
YANIT ORANLARI VE REZEKSİYON
ORANLARI
Cetuximab: CELIM & RR & R0 resection (LLD)
Folprecht et al. Lancet Oncology 2010
PRIME çalışması RAS analizi
Etkililik verilerinin özeti
(LLD'li hastalar, güncel analiz)
WT RAS LLD'li hastalar (n=89)
Panitumumab
+ FOLFOX4
(n=48)
FOLFOX4
(n=41)
P değeric
8. haftada tümörde en az %30 küçülme, n
(%)
34 (79)a
18 (51)b
0,015
Metastasektemi, n (%)
15 (31)
9 (22)
0,349
Tam rezeksiyon, n (%)
14 (29)
7 (17)
0,216
40,7
33,4
Medyan GS, ay
Tehlike oranı
0,71
3 yıllık GS oranı, %
Peeters M, et al. EJC 2013; 49 (suppl 4):abstract MC13-0022 (and poster).
0,1737
(0,43-1,16)
(%95 GA)
55
44
*Başlangıçta ve 8. haftada değerlendirilen hastalar: an = 43; bn = 35;
ctanımlayıcı p değeri; LLD, karaciğerle sınırlı hastalık
PRIME çalışması RAS analizi
Metastasektomi ve tam rezeksiyoın oranları
(RAS WT, KSH'li hastalar, güncel analiz)
Metastazektomi (tüm rezeksiyonlar)
P = 0,349
FOLFOX4 Panitumumab
(n = 41)
+ FOLFOX4
(n = 48)
Peeters M, et al. EJC 2013; 49 (suppl 4):abstract MC13-0022 (and poster).
Tam rezeksiyon*
P = 0,216
FOLFOX4
(n = 41)
Panitumumab
+ FOLFOX4
(n = 48)
*Metastazektomi geçirmiş hasta alt grubu; KSH, karaciğerle sınırlı hastalık;
RAS, KRAS ve NRAS ekson 2/3/4; P değerleri tanımlayıcıdır.
KRAS WT tümörlerin panitumumab + FOLFIRI
tedavisine yanıt vermesi daha olası bulunmuştur.
Objektif yanıt oranı
KRAS MT
KRAS WT
R0 rezeksiyon oranı, KSH'li hastalar
KRAS MT
KRAS WT
• KRAS MT'ye göre KRAS WT'li hastaların daha büyük bir kısmında
objektif yanıt ve R0 rezeksiyon gözlenmiştir.
Köhne C-H, et al. J Cancer Res Clin Oncol 2012; 138:65-72.
KT, kemoterapi; R0, mikroskobik olarak negatif sınırlarla rezeksiyon.
PRIME çalışması RAS analizi
PFS, GS
(RAS WT, KSH'li hastalar, güncel analiz)
PFS
GS
100
100
HR (%95 GA) = 0,75 (0,48 - 1,19)
P = 0,2223
80
70
60
50
40
30
20
90
Kaplan-Meier tahmini
Kaplan-Meier tahmini
90
80
HR (%95 GA) = 0,71 (0,43 - 1,16)
P = 0,1737
70
60
50
40
30
20
10
10
0
0
0
4
8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52
Ay
Olay
n (%)
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64
Ay
Medyan GS,
ay
Panitumumab +
FOLFOX4 (n=48)
38 (79)
11,3
Panitumumab +
FOLFOX4 (n=48)
FOLFOX4 (n=41)
37 (90)
9,9
FOLFOX4 (n=41)
Peeters M, et al. EJC 2013; 49 (suppl 4):abstract MC13-0022 (and poster).
Olay
n (%)
Medyan GS,
ay
32 (67)
40,7
31 (76)
33,4
KSH, karaciğerle sınırlı hastalık; PFS, progresyonsuz sağkalım; GS, genel
sağkalım; RAS, KRAS ve NRAS ekson 2/3/4; P değerleri tanımlayıcıdır.
Anti-EGFR mAb tedavisi ile rezektabilite ve
sonuçlara ilişkin bir META-ANALİZ (KRAS ekson 2
WT, KSH)
• Birinci basamak KT +/- setuksimab veya panitumumab
karşılaştırması
– KRAS WT başlangıçta rezekte edilemeyen karaciğerle sınırlı mKRK
• Meta analiz:
– Primer sonuç: R0 rezeksiyon oranı
– Sekonder sonuçlar: PFS, GS ve ORR
• KRAS WT bulunan 484 hastanın yer aldığı dört RKA çalışmaya dahil
edilmiştir:
– PRIME, Douillard 2010
– COIN, Maughan 2011
– CRYSTAL, Van Cutsem 2011
– OPUS, Van Cutsem 2011
Petrelli F, Barni S. Int J Colorectal Dis 2012;27:997-1004.
KT, kemoterapi; mKRK, metastatik kolorektal kanser; KSH,
karaciğerle sınırlı hastalık; mAb, monoklonal antikor; ORR, genel yanıt
oranı; GS, genel sağkalım; PFS, progresyonsuz sağkalım.
Anti-EGFR mAb tedavisinin sonuçlar üzerine etkisi
(KRAS ekson 2 WT, KSH)
Yanıt oranı
R0 rezeksiyon oranı
P = 0,001
Tek başına KT KT+ EGFR mAb
•
P = 0,04
Tek başına KT
KT + EGFR mAb
Meta-analiz rezekte edilemeyen karaciğerle sınırlı hastalığı olan mKRK
hastalarında EGFR inhibitörlerinin R0 rezeksiyon oranını %60 oranında
artırdığını göstermektedir.
Petrelli F, Barni S. Int J Colorectal Dis 2012;27:997-1004.
KT, kemoterapi; mAb, monoklonal antikor
R0, mikroskobik olarak negatif sınırlarla rezeksiyon.
TRIP çalışması
RAS WT / BRAF WT mKRK'nın 1. basamak
tedavisinde FOLFOXIRI + panitumumab
Açık etiketli, faz 2 çalışma
RAS* WT / BRAF WT
başlangıçta rezekte
edilemeyen mKRK (n = 37)
*RAS, KRAS, NRAS ve HRAS (kodon 12, 13 ve
61)
FOLFOXIRI# (Q2W) +
panitumumab 6 mg/kg (Q2W)
#Düzeltme:
Kaydedilen ilk 3 hastanın 2'sinde
derece 3/4 toksisiteye bağlı olarak azaltılan 5FU dozu
Metastazların rezektabilitesi:
- 2 ayda bir değerlendirme
- Mümkün olduğunda önerilir.
•
Çalışma sonlanım noktaları: ORR (1°), GS, PFS, metastazların R0
rezeksiyonu, güvenlilik, potansiyel prediktif faktörlerin analizleri
Fornaro L, et al. Ann Oncol 2013; 24:2062-7.
FOLFOXIRI, folinat, 5-florourasil (5-FU), oksaliplatin ve irinotekan; mKRK, metastatik kolorektal kanser;
ORR, objektif yanıt oranı; GS, genel sağkalım, PFS, progresyonsuz sağkalım; Q2W, 2 haftada bir.
TRIP çalışması
Etkililik ve R0 rezeksiyon verileri
Panitumumab + FOLFOXIRI
Tüm Hastalar
(n = 37)
KSH'li hastalar
(n = 12)
89
100
GS, ay
NR*
-
Medyan PFS, ay
11,3
14,2
R0 rezeksiyon, %
35
75
ORR, %
Tüm hastaların KRAS, HRAS ve NRAS kodon 12, 13 ve 61 ve BRAF kodon 600 açısından normal tipte olduğu belirlenmiştir.
• Başlangıçta rezekte edilemeyen KSH'li mKRK bulunan 12 hastanın
9'unda panitumumab + FOLFOXIRI ile R0 rezeksiyon sağlanmıştır.
Fornaro L, et al. Ann Oncol 2013; 24:2062-7.
*Medyan GS'ye henüz ulaşılmamıştır; 9 hasta (%24) ölmüştür; NR, ulaşılmamış; ORR,
objektif yanıt oranı; GS, genel sağkalım; PFS, progresyonsuz sağkalım.
CALGB-80405:Çalışma Tasarımı
Altuzan +
FOLFOX/FOLFIRI*
Daha önce tedavi
edilmemiş
KRAS-WT mCRC
(n=1.137)
Cetuksimab+
FOLFOX/FOLFIRI*
R
Cetuximab + Altuzan +
FOLFOX/FOLFIRI*
FOLFOX & FOLFIRI
seçimi hekimin
kararına bırakılmıştır
Çalışma sırasında protokolde
düzeltme yapılarak biyolojik
ajanların kombine kullanıldığı
üçüncü kol hasta alımına
kapatılmıştır.
• Primer Sonlanım Noktası: Biyolojik ajanlardan birinin OS üstünlüğü (KRAS-WT [exon 2])
• Sekonder Sonlanım Noktaları: ORR, PFS, TTF, DoR, güvenlik ve QoL
Lenz, et al. ESMO 2014. Abstract 501O; Monday 29 September. Oral presentation: 12:45 PM–1:45 PM Room: Madrid
CALGB 80405: RAS alt gruplarda etkinlik
Alt Grup
Kemoterapi + Kemoterapi+
Altuzan
CET
Yanıt Oranı
%*
Altuzan vs
CET
p-değeri
PFS
Hazard ratio
95% CI
p-değeri
OS
Hazard ratio
95% CI
p-değeri
N
N
KRAS kodon
12/13 wild tip
559
578
57.2 vs. 65.6 10.8 vs. 10.4† 29.0 vs. 29.9†
1.04
0.92
p=0.02
0.91–1.17
0.78–1.09
p=0.55
p=0.34
RAS WT
256
270
53.8 vs. 68.6
p<0.01
Lenz, et al. ESMO 2014. Abstract 501O
11.3 vs. 11.4‡ 31.2 vs. 32.0‡
1.1
0.9
0.9–1.3
0.7–1.1
p=0.31
p=0.40
CALGB 80405: Hasta Özellikleri–
Rezeke Edilen Hastalar
KRAS WT kodon 12/13 WT
n=1137
Rezeke Edilen Hastalar
n=180
Kemoterapi +
Altuzan
n=559
59 (21–85)
Kemoterapi +
cetux
n=578
59 (20–89)
Kemoterapi +
Altuzan
n=75
55 (24–82)
Kemoterapi+
cetux
n=105
55 (21–79)
Erkek, %
62.3
60.4
64.0
60.0
Beyaz ırktan olmayan, %
14.6
16.5
9.3
20.0
73
74
77
81
Daha önce radyasyon, %
14.5
13.7
8.0
6.7
Daha önce adjuvan kemoterapi, %
8.9
9.0
6.7
9.5
Palyatif girişim, %
86.4
82.5
62.7
60.0
Yalnızca karaciğer metastazları, %
29.3
39.8
53.3
50.0
Özellik
Medyan yaş, (aralık)
FOLFOX, %
Rezeksiyon yapılan 180 hastanın 130’unda NED (no evidence of disease) mevcuttu.
Venook, et al. ESMO 2014. Abstract LBA10
CALGB 80405: Genel Sağkalım
KRAS WT, NED Cerrahisi Yapılan, n=132
100
Kol
N
(Olay)
Medyan
(95% CI)
Kemoterapi +
Altuzan
50
(15)
67.4
(50.6-NA)
Kemoterapi +
cetux
82
(30)
64.1
(51.1-78.9)
% Olaylar
80
HR
(95% CI)
1.2
(0.6-2.2)
60
40
20
0
0
12
24
36
48
60
72
Çalışma Başlangıcından İtibaren Geçen Süre (ay)
Venook, et al. ESMO 2014. Abstract LBA10
84
96
p
0.56
CALGB 80405 – KRAS WT
NED (R0) Rezeksiyon yapılan hastalar
Rezeksiyon yapılan
hastalar (NED)
Yanıt oranları
(CR, PR)
Kemoterapi + Altuzan
Kemoterapi +
cetuximab
Toplam
45
66
111
37 (82%)
50 (75%)
87 (78%)
8
16
24 (21%)
Yanıt alınamayanlar
**111/132 yanıt için değerlendirilebilen hastalar
Venook, et al. ESMO 2014. Abstract LBA10
CELIM Phase II
ESMO Rehberi - 2014
• KRK karaciğer metasatzı R0 rezeksiyonu potansiyel küratif
• 5 yıllık sağkalım %20-45
– Tecrübe
– Multidisipliner yaklaşım
• Rezektabilite
– Sayı
– Çap
– Bilobar tutulum
– Rezektabl ekstrahepatik hastalık
– Komorbidite
– Rezektabl akciğer metastazı 5 yıllık sağkalım %25-35
Treatment algorithm for liver directed therapy
Diagnosis of mCRC
Multidisciplinary tumor board (TB)
R0-resection possible
R0-resection not likely
no contraindications
contraindications
conversion
therapy
resection
RFA / RS
TB
resection
RFA / RS
not resectable, disseminated disease
liver-dominant
metastasis
multi-organ
metastasis
systemic
chemotherapy
systemic
chemotherapy
resection
intra-arterial
salvage therapy
• SIRT
• DEB-TACE
• HAI
SORUNLAR
Çalışmalarda birincil sonlanım noktası R0 değil
R0 elde edilen olgu sayısı ayrıntılı analiz için yeterli
değil
R0 rezeksiyonun sağkalıma katkısı iyi irdelenmeli
Hangi rejim en etkin?
ÖZET
Yeni rejimler R0 yanıt oranını arttırıyor
Hasta grubunda R0 rezeksiyon sağkalımı uzatabilir
Hangi rejimin daha iyi olduğuna dair kanıt yok
Multidisipliner yaklaşım önemli
Kemoterapi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
• Ameliyat kemoterapiye verilecek en iyi radyografik yanıtı
beklemeden, metastazlar rezekte edilebilir hale gelir gelmez
yapılmalıdır.1,2
• Uzamış kemoterapinin potansiyel riskleri:
– Karaciğer toksisitesi2-5
– Ameliyat sonrası morbidite - daha uzun hastanede kalış süreleri ve
yeniden ameliyat riski2,4,5
• Kemoterapi alırken kaybolan lezyonların %83'ü aktifliğini korumakta
ve bu durum rezidüel hastalık ve erken rekürrens ile
sonuçlanmaktadır.6
– Metastazlar tamamen kaybolmadan rezeksiyon ihtiyacı6
1. Adam R, et al. Oncologist 2012; 17:1225-39; 2. Nordlinger B, Benoist S. J Clin Oncol 2006;24:4954–5; 3. Kishi Y, et al. Ann Surg Oncol 2010;17:2870–6;
4. Karoui M, et al. Ann Surg 2006;243:1–7; 5. Aloia T, et al. J Clin Oncol 2006;24:4983–90; 6. Benoist S, et al. J Clin Oncol 2006;24:3939-45.
TEŞEKKÜRLER
Download

FOLFOX4 - EHOK 2015